Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA
Seyfullah EKŞİ TESİAD GENEL BAŞKANI

2 STRATEJİK PLANLAMA MEVZUATI
Kanunlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu Bakanlar Kurulu Kararları Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Yönelik 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı YPK (Yüksek Planlama Kurulu) Kararları 2003/14 sayılı Karar  ve 2004/37 sayılı Karar  Yönetmelikler Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tebliğler Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Genelgeler

3 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Madde 9-Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

4 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

5 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

6 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı MADDE 21.- Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki büyükşehir belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

7 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
İl genel meclisi MADDE 9.- İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri MADDE 10. - İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

8 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
İl encümeni MADDE 25. - İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri MADDE 26.- Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

9 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Valinin görev ve yetkileri MADDE 30.- Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

10 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Stratejik plân ve performans plânı MADDE 31.- Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

11 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
İl özel idaresi teşkilâtı MADDE İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları,  hukuk  işleri  birimlerinden  oluşur.  İlin  nüfusu,  fiziki  ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

12 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Faaliyet raporu MADDE 39.- Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.- Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

13 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
İl özel idaresi bütçesi MADDE 44.- İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

14 5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

15 5393 sayılı Belediye Kanunu
Encümenin görev ve yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

16 5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediye başkanının görev ve yetkileri MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

17 5393 sayılı Belediye Kanunu
Stratejik plân ve performans programı MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

18 5393 sayılı Belediye Kanunu
Faaliyet raporu MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

19 5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediye bütçesi MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

20 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

21 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kapsam              MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar. (2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.

22 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 Genel ilkeler              MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;              a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.              b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.              c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.              ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.

23 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Takvim              Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi              MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.              (2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.              (3) Ayrıca;              a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu idaresinin,              b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,              c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin,              ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,              d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin,              stratejik planları yenilenebilir.              (4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.              (5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

24 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Stratejik planların hazırlanması              MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.              Bakanların sorumluluğu              MADDE 10 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.              Üst yöneticilerin sorumluluğu              MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

25 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Stratejik Planların Kalkınma Planı ve Programlarla İlişkilendirilmesi              Plan ve programlarla ilişki              MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır.              (2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.              Planın değerlendirilmesi              MADDE 13 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Müsteşarlığa gönderir.              (2) Müsteşarlık, stratejik planları;              a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk,              b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk,              c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık,              ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık,              hususları açısından inceler.             

26 KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Stratejik planlara son şeklinin verilmesi              MADDE 14 – (1) Müsteşarlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.              Stratejik planların sunulması              MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.              (2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştaya da gönderilir.              (3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.              (4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.

27 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlaması zorunlu değildir.

28 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlaması zorunlu değildir.

29 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

30 KALİTELİ YÖNETİM İLKELERİ
1- YÖNETİM (LİDERLİK) 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK 3-SÜREÇLERİN YÖNETİMİ 4- HEDEF VE VERİLERLE YÖNETİM, 5- RİSK YÖNETİMİ (DÜZELTİCİ, ÖNLEYİCİ FAALİYET) 6- SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME “KAIZEN” 7- TAM KATILIM VE İLETİŞİM 8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 9- SÜREKLİ EĞİTİM VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON 10- İNOVASYON (YENİLEME-YENİLENME)

31 TEMEL UNSURLAR Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu
Misyon Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

32 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Genel İşleyişi
32

33 Seminerin Amacı Kurum Stratejileri nasıl oluşturulur (planlama)
nasıl uygulanır (günlük işlere indirgeme) nasıl izlenir (kurumsal performans yönetimi)

34 Yöntem Bilgilendirme kavramların açıklanması Grup çalışmaları
örneklerin uygulanması

35 Program Strateji kavramı Misyon , Vizyon , Değerler
Çevre Analizi ve SWOT Ana iş Hedefleri ve Stratejilerin belirlenmesi Stratejilerin Uygulanması Stratejilerin İzlenmesi Genel Değerlendirme

36 Stratejik Düşünce Şu an neredeyiz? İlerlemeyi nasıl ölçeceğiz?
iç çevre analizi dış çevre analizi Nereye varmak istiyoruz? vizyon temel iş hedefleri Oraya nasıl ulaşacağız? stratejiler, uygulama planları İlerlemeyi nasıl ölçeceğiz? izleme, raporlama

37 Yönetimin Rolü Kuruluşun misyon ve vizyonunu oluşturma
Etik kuralları ve değerleri oluşturma Öncelikleri saptama Politika ve Stratejinin oluşturulması, yayılması, güncellenmesi için sistem geliştirme Temel faaliyet sonuçlarının ölçülmesi, gözden geçirilmesine yönelik sistem oluşturma Paydaşlara ait gereksinim ve beklentileri algılama Kuruluşun amaç ve hedeflerini çalışanlara iletme

38 Stratejik Yönetim Misyon, Vizyon Saptama İş Hedefl(er)i Saptama
Strateji belirleme Stratejileri Uygulama İzleme ve Değerlendirme Bir kuruluşun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşacağını tanımlayan faaliyetlerin yönetilmesidir Kritik Başarı Faktörleri Doğru Strateji Oluşturma Stratejileri Etkin Uygulama

39 Strateji Üzerine Sözler
Ötelerde ne olduğu konusunda hiçbir şey düşünmeyen kişi yanı başında acıyı bulur. –Confucius- Hiçbir kurum her şeyi yapamaz. Parası olsa bile, hiçbir zaman yeterince iyi insanı bir araya getiremez. Önceliklerin belirlemesi gerekir. Yapılacak en kötü şey, herşeyden bir parça yapmaktır. Böyle bir şey, hiçbir şeyin başarılmadığı anlamına gelir. –Peter Drucker- Alis sordu:”Lütfen bana buradan hangi yola gideceğimi söyler misiniz?”. Kedi cevapladı: “Nereye gideceğinizi bilirsem size cevap verebilirim.” –Lewis Caroll-

40 İş Stratejileri İş stratejileri, uzun dönem hedeflere ulaşılmasını sağlayan vasıtalardır. Belirsizliklere rağmen, ortaya konan bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir dizi seçenek arasında seçilen ana harekat tarzıdır.

41 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

42 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

43 Misyon Kurumun kalıcılık ve sürekliliğe bakışıdır. Kapsamı:
Kuruluş; Hangi ürün/hizmetleri veya sonuçları Kimler için Hangi temel yeteneklerinden yararlanarak Hangi katkıyı, faydayı sağlamak üzere üretmektedir?

44 Misyon Karakteristikleri
Kuruluş misyonu kalıcıdır ve süreklidir. Misyon kalıcıdır ancak değişimi özendirir. Misyon kılavuz rolünü üstlenir ve yönlendirir. Misyon motive eder ve cesaretlendirir.

45 Misyon Karakteristikleri
“Ne” yaptığımızı “neden” yaptığımızı tanımlar Kısa ve keskindir Açıktır, kolay anlaşılır Yöntem içermez Doğru işler yapmak için yön gösterir. Fırsatlara işaret eder Kararlılığı hareket geçirir Sonunda ne ile hatırlanmak istendiğimizi söyler Peter F. DRUCKER

46 Misyon Örnekleri Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak. İBB Yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı, eşitliği ve adaleti esas alıp, bilim ve teknolojinin bütün avantajlarından faydalanarak, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek, Mamak halkının yerel hizmet beklentilerine, zamanında, yeterli miktarda ve kaliteli çözümler üretmektir. MAMAK Keçiören’de rahat, huzurlu ve sağlıklı ortam hazırlamak amacıyla; tecrübeli, istekli ve donanımlı personelle en son teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak çağdaş ve öncü belediye hizmetlerini ilçe halkına sunmak K.ÖREN Bursa´mızı Avrupa şehri unvanına layık, planlı, sağlıklı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, çağdaş bir turizm kenti yapmak.BURSA

47 Vizyon Kuruluşun Gelecekte nasıl olmak isteğidir Vizyon:
-görme gücüdür, -hayal gücüdür -ileriyi görmesidir Halüsinasyon değildir

48 Vizyon Kuruluşun 5-10 yıl içinde varmak
istediği nokta.(Gelecekte var olmak istenen seviye) Kapsam: Paydaşların kurumu nasıl görmek istedikleri Rekabet öngörüsü

49 Vizyon - Kontrol Listesi
.Mevcut değil, gelecekle ilgilidir. Basit, Açık, paydaşlar tarafından anlaşılır. Gerçekçi, ulaşılabilir. Çekici Etkileyici(Davranış ve eylemleri zorlayıcı)

50 Vizyon - Örnekler “Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye.”İBB 2023 yılında kentsel gelişim ve dönüşümünü tamamlayarak, ilçemizi tercih edilen ve modern bir yaşam alanı haline getirmek, yönetim mükemmelliğinde uluslar arası düzeyde model bir bele diye olmak. MAMAK Birlikte yönetim ilkelerini uygulayarak, katılımcı, şeffaf, mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla, teknolojik ve bilimsel metotların ışığında öncü ve örnek belediyecilik hizmetleri sunmak. BURSA Katılımcı anlayışla; yaşam kalitesi yüksek, dünya standartlarında ve normlarında hizmet veren ilklerin yapıldığı öncü ve lider belediye olmak.KEÇİÖREN

51 paylaşılan görüntüsüdür.
Vizyon Arzu edilen geleceğin paylaşılan görüntüsüdür. Misyon Kuruluşun amacıdır, yön belirtmez

52 Stratejilerin Gerçekleştirilmesi
Hedef Odaklı Yönetim Değer Odaklı Yönetim

53 Stratejilerin Gerçekleştirilmesi
Misyon Vizyon Değerler Stratejiler Politikalar Bütçe Prosedürler Departman, Ekip, Kişisel Hedefler Hedef Odaklı Yönetim Değer Odaklı Süreçlerin Uygulanması Talimatlar

54 Değerler Kuruluşta çalışanların davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerinin üzerine dayandırıldığı anlayış “DEĞERLER BİR KURUMUN REHBER İLKELERİ, ÖZÜ ORTAK İNANÇLARIDIR.”

55 Değerler Üç odak noktası: İnsan:
Çalışan ve paydaşların nasıl muameleme görmesi gerektiği (Önce müşteri, başarının takdiri vb.) Süreçler: Kuruluşunun nasıl yönetilmesi, kararların nasıl alınması gerektiği (İş ahlakı, rakamlarla konuşmak..) Performans: Üstün ürün ve hizmet kalitesi için nasıl davranılması gerektiği (İlk seferde doğru yaparız vb.)

56 Değerler Vatandaş Odaklılık
Belediyemiz, vatandaşların beklentilerini yerinde ve zamanında tespit ederek, bu beklentileri yasalar çerçevesinde, güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile karşılayarak en üst düzeyde vatandaş memnuniyetini sağlamayı esas alır. Çevreye Duyarlılık Topluma olan sorumluluğunun bilinciyle hareket eden belediyemiz, hizmetlerini gerçekleştirirken çevreyi korur, çevreye katkı sağlamaya yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirir, çevreye gelebilecek zararları engellemek için yaşayanları bilinçlendirmek de dahil her türlü önlemi alır. Saydamlık Belediyemiz, sunduğu tüm hizmetlerde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alarak, vatandaşlar, çalışanlar ve toplum üzerinde güven sağlar. Katılımcılık Kaliteli hizmetin, mutlu ve coşkulu çalışanlarla sağlanabileceğinin bilincinde olan belediyemiz, çalışanlarının katılımını sağlamak için ekip çalışmasını destekler, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefler. Sürekli İyileştirme Belediyemiz, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda, önleyici yaklaşımlar geliştirerek, araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerine ve teknolojiye sürekli yatırım yaparak, sunduğu hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmayı hedefler.

57 Politikalar Kararlar için rehberdir.
Günlük karar mekanizmalarını kolaylaştırmak, İşlerin nasıl yürütüleceğini düzenlemek için gerekli ilkelerdir. Kararlar için rehberdir. İnsan Kaynakları Politikası Kalite Politikası Çevre Politikası Satınalma Politikası Finansman Politikası vb.

58 Politika - Strateji Stratejinin temel amacı işletmenin kaynak ve kabiliyetlerinin elverdiği ölçüde çevreye uyumunun sağlanmasıdır. Strateji politikayı da içeren daha genel, ama daha esnek bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Strateji, amaçların ve politik yönelmelerin toplamını oluşturur. Çevre ile ilişkisi düşünüldüğünde ise, çevrenin değişimine uyum sağlamak amacıyla, stratejinin daha esnek bir kavram olması gereği anlaşılır. Politika ise, “yöneticiler karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke ya da ilkeler dizisi” şeklinde tanımlanabilmektedir. Richard Daft’a göre politika “işletmenin genel amaçları ve stratejik planlarına bağlı olarak işletmedeki kişilerin kararlarına istikamet sağlayan genel ilkelerdir” diye tanımlanmaktadır. Bu tanımlara bakınca politikanın daha kuralcı olduğu, stratejilerden daha alt kapsamda olduğu ve genellikle yazılı tamimler veya yazılmamış fakat benimsenmiş kurallar ile ortaya konduğu anlaşılmaktadır. Politika şu anda mevcut olan durumla ilgili iken, strateji gelecekte yapılabilecek bir durum ile ilgilidir.

59 Paydaşların tespit edilmesi Paydaşları önceliklendirme
PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen ve aynı şekilde o kurumu etkileyen kuruma girdi sağlayan (hizmet veren kuruluşlar); kurumun hizmet sunduğu, iş birliği yaptığı kesimler veya taraflar olarak tanımlanmaktadır. Paydaş kavramını tanımı gereği iç paydaş ve dış paydaş olarak iki kısma ayırabiliriz. Paydaşların tespit edilmesi Paydaşları önceliklendirme

60 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi Veri Toplama Süreli Sürekli Bilgiye dönüştürme Derleme Analiz Özetleme

61 Çevre Analizi Makro Ortam Demografik eğilimler Ekonomik Eğilimler
Yaşam tarzı eğilimleri Teknolojik eğilimler Siyasal eğilimler Görev Ortamı Tüketicilerle ilgili bilgiler Rakip şirketlerle ilgili bilgiler İşbirliği ortakları ile ilgili bilgiler

62 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

63 Dış Çevre Analizi Makro Ortam
Demografik Eğilimler(Nüfus, yaş, doğum. Eğitim oranları vb.) Ekonomik eğilimler(GSMH, Gelir Dağılımı, kurlar, Enflasyon, işsizlik vb.) Yaşam tarzı eğilimleri(yeme-içme, çalışma, eğlence, barınma, sağlık vb.) Teknolojik eğilimler(Teknolojideki gelişmeler) Siyasal/yasal eğilimler(Siyasi baskı, talep, politikalar, ilgili yasalar)

64 Dış Çevre Analizi Bilgi Kaynakları: Görevleri Analiz
Gazete, dergi haberleri ilanlar, demeçler, web sayfaları, ara satıcılar, müşteriler Görevleri Hedefleri Stratejileri Yetenekleri (Güçlü ve Zayıf Yönleri) Analiz Mali analiz Hizmet koşulları Hizmet yelpazesi Konumu

65 Dış Çevre Analizi Coğrafi Konum Demografik Yapı Ekonomik Yapı Eğitim
Sağlık Sosyokültürel Yapı Turizm Yerleşim Sürdürülebilir Gelişme Ulaşım ve Altyapı

66 Bilgi Kaynakları Bilgi Kaynağı hangi birim, hangi sıklıkta,
hangi yöntemle, bilgi toplar? Nasıl kullanılır?

67 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

68 İç Çevre Analizi Kurumun Faaliyetleri ne kadar başarılı? Kurum neleri iyi yapıyor? Hangi alanlarda iyileştirmeye ihtiyacı var? Ürün ve hizmetler nelerdir? İstekleri karşılamakta yeterli mi? Paydaşlarından iyi yapılan hizmetler nelerdir? Paydaşlarının iyi yaptığı hizmetler nelerdir? Hizmet maliyetleri ne seviyededir? Organizasyon ve insan kaynağı yeterli mi? İhtiyaç duyulan temel yetkinlikler nelerdir? Yönetim modeli başarılı mı?

69 İç Çevre Analizi Kuvvetli Yönler Zayıf Yönler
Mali kaynaklar yeterli mi? Teknolojiden yararlanılmakta mıdır? Ekipman ve mekan yeterli midir? Birlikte çalışma kültürü oluşmuş mu? Kurum içi iletişim güçlü mü Geçmiş dönme performansı başarılı mı? Hedeflere ulaşıldı mı? Neden ulaşılmadı? Kuvvetli Yönler Zayıf Yönler

70 İç Çevre Analizi Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Yapısı Mali Yapı
Teknolojik Altyapı Fiziksel Altyapı

71 Kurumsal değerlendirme
Kuvvetli Yönler Kuruluşun uygulamaları müşteri beklentisini karşılaştırmaktadır. Kuruluşun sonuçları iyileşmektedir. İyileştirmeye Açık Alanlar Kuruluşun uygulamaları kriterin beklentisini karşılamamaktadır. Kuruluşun sonuçları iyileşmemektedir.

72 Öz değerlendirme Süreci
Kararlılık Oluştur 1 Özdeğerlendirmeyi Planla 2 Özdeğerlendirme ekibini/ekiplerini kur ve eğit 3 İlerlemeyi Gözden Geçir Özdeğerlendirme Planını Duyur 4 Özdeğerlendirmeyi Uygula 5 İyileştirme Planını Hazırla 6 İyileştirme Planını Uygula 7

73 SWOT İç Strength : Kuvvetli Yönler Analiz Weakness : Zayıf Yönler
Dış Opportunity : Fırsatlar Analiz Threat : Tehditler

74 SWOT Kuvvetli Yönler (S) Zayıf Yönler(W) Üstünlükleriniz nelerdir?
Neler iyi yapılmaktadır? Zayıf Yönler(W) Neler iyileştirilebilir? Nelerden kaçınılmalıdır?

75 SWOT Fırsatlar (O) & Tehditler (T) Değişen teknoloji Değişen hizmetler
Değişen hükümet politikaları Yeni yasalar Değişen sosyal yapı Değişen yaşam tarzı vs. Ekonomik istikrar Siyasi istikrar (sızlık) Enerji darboğazları Savaş(lar) İkame ürünlerin durumu

76 SWOT-Önceliklendirme
FIRSATLAR TEHDİTLER OLASILIK OLASILIK Yüksek Düşük y 1 2 d 3 4 Yüksek Düşük y 1 2 d 3 4 OLUMLU ETKİ OLUMSUZ ETKİ 1 – 4 : Öncelik Sıralaması

77 Stratejik Yönetim Çevrimi
Dış Çevre Anaizi İç Çevre Analizi Kurumun karşılaşacağı kritik konular neler olacaktır? Kurum kritik konulardan nasıl etkilenecektir? Etki nasıl hafifletilebilir? Durum Analizi Kritik Unsurlar Etki Yorum Değişen müşteri beklentileri Olumsuz Müşteri beklentilerine uygun olarak hizmet ve hizmet çeşitliliğinin değiştirilmesi ……

78 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

79 Ana İş Hedefleri (Amaçlar)
Ana iş hedefleri, kuruluşun vizyonu ve misyonu doğrultusunda, belli stratejileri uygulayarak orta-uzun dönem sonunda elde etmeye çalıştığı sonuç olarak tanımlanabilir.

80 Ana İş Hedefleri Örnekler 2019 yılı sonuna kadar Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5m2 den 9m2 ye çıkarmak. 2019 yılı sonuna kadar tüm kanal altyapısını değiştirmek. 2018 yılı sonuna kadar kurumsal verimliliği %5 arttırmak, 2019 yılı sonuna kadar gelirleri %60 oranında arttırmak,

81 Ana İş Hedefleri - Ürün ve hizmette - daha hızlı, -yeni,
Büyüme-Genişleme İyileştirme Yenilik, Buluş - Ürün ve hizmette daha hızlı, yeni, - Mekanda daha ucuz, farklı - İşgücünde daha verimli, iş yapmak - Makine, teçhizatta daha kaliteli - Teknolojide iş yapmak değişiklik yaparak daha fazla iş yapmak

82 ü Hedefler Belirgin Ölçülebilir Ulaşılabilir-iddialı Sonuç odaklı
Zaman boyutu ü

83 Ana İş Hedefleri İYİ GELİŞTİRİLMİŞ ANA İŞ HEDEFLERİ
1) yılları arasında, verimliliğimizi %30 artırmak 2) yılları arasında, hizmet çeşidini %10 3) 2018 yılına kadar Müşteri memnuniyetini %10 arttırmak İYİ GELİŞTİRİLMEMİŞ ANA İŞ HEDEFLERİ 1) Ülkenin en iyi belediyesi olmak 2) Yeşil alan miktarını arttırmak 3) Gelirlerimizi arttırmak

84 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

85 İş Stratejileri İş stratejileri ana iş hedeflerine ulaşılmasını
sağlayan vasıtalardır. Stratejinin işlevi belli hedeflere ulaşılmasını sağlayacak metotları temin etmektir. Belirsizliklere rağmen ortaya konan bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir dizi seçenek arasından tercih edilen ana hareket tarzıdır. Bulunduğunuz Nokta Ana İş Hedefi

86 İş Stratejileri Kurumsal Stratejiler
Büyüme (Gelir artırma, birleşme, satın alma…) İstikrar (Süreklilik, koruma…) Küçülme Operasyonel Stratejiler Operasyonel mükemmellik Yenilik Müşteri memnuniyeti

87 Strateji Örnek Ana iş Hedefi:
İş hedefini gerçekleştirmek için izlenecek temel rota. Ana iş Hedefi: Stratejiler: Yeni park alanları oluşturmak, Ağaçlandırma alanlarını geliştirmek Mevcut parkları ağaçlandırmak, Sitelerin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak Her mesken ve işyerinin bahçesinin ağaçlandırılmasını temin etmek 2019 yılı sonuna kadar kişi başına yeşil alan miktarını 10m2 ye çıkarmak,

88 Strateji Örnek Ana İş Hedefi: 3 yıl içinde gelirleri %25 artırmak,
Stratejiler: Belediye mülklerinin satışı, Yeni imar uygulamaları ile belediyeye mülk kazandırmak, Vergi kaçaklarını tespit ederek kayıt dışını engellemek, Yeni gelir amaçlı işletmeler kurmak, Gelir elde edici faaliyetlerde bulunmak,

89 Strateji-Alternatifler içinden seçim yapmak
Ana İş Hedefi Enerji tüketimini 3 yıl içinde % 30 azaltmak, Stratejiler: Mevcut sistemi yeni ısıtma-soğutma sistemi ile değiştirmek Enerji tasarrufu teknikleri konusunda eğitim programları düzenlemek, Aydınlatma teknolojilerinde LED teknolojisine geçmek Alternatif enerji kaynaklarını devreye almak,

90 Strateji-Kontrol Listesi
Eğer bu strateji uygulanırsa ana iş hedefi gerçekleştirilebilir mi? Bu stratejiyi uygulamaya yetkimiz var mı? Yasa ve yönetmeliklere uygun mu? Bu stratejinin maliyeti ne olabilir? Bu stratejiyi uygulayabilecek teknolojiye ve yeteneğe sahip miyiz?

91 Nasıl yaparız ve ne yaparız ki,
Özetle Strateji; Nasıl yaparız ve ne yaparız ki, müşteri bizden memnun kalsın ve bizi tercih etsin

92 Özetle Strateji; Ana iş hedeflerine nasıl ulaşacağı,
Diğer kurumlar ile rekabet edileceği, Değişen çevre ve sektörel şartlara nasıl cevap verileceği, Tehditlerden nasıl korunulacağı, Hizmetin nasıl büyütüleceği ile ilgilidir.

93 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Stratejik Plan Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

94 Stratejik Plan İş stratejilerine odaklanır, operasyonel eylemi tetikler Kısa(2 yıl), orta(3-4 yıl), uzun(5+ yıl) dönemlidir Stratejik önemi olan işlere odaklanır, günlük işlerden ayrıdır Gerçekçidir. Sebep-sonuç ilişkilerini belirler Düzenli olarak gözden geçirilir Yazılıdır.

95 Stratejik Plan – Örnek İçerik
Şu an neredeyiz? Kurum tanıtımı Tarihçe, organizasyon yapısı, Müşteriler, Ürünler, Hizmetler Misyon, Değerler, Yasal Sorumluluklar Durum Analizi İç çevre Analizi Dış Çevre Analizi Nereye varmak istiyoruz? Vizyon Ana iş hedefleri

96 Stratejik Plan – Örnek İçerik
Oraya nasıl ulaşacağız? Strateji oluşturma Stratejiler, Öncelikler, Kaynak ihtiyacı Mali Plan Gelirler, Harcamalar

97 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

98 Stratejinin Uygulanması
Stratejilerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, organizasyon bütçeleme motivasyon yönlendirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi Her strateji için; İnsan gücü Teknoloji Tesis Para Süre Uygulama adımları dikkate alınmalıdır

99 Stratejinin Uygulanması
Stratejilerin Uygulanması ile; Organizasyon belirlenen yöne hareket ettirilir, Stratejik Plan departmanların ve bireylerin hedefleri ile ilişkilendirilir. Hoshin Planlama (Politika Yayılımı) Balanced Score Card

100 Bütçe Gelecek dönem için stratejik hedeflere ve
politikalara uygun olarak hazırlanan faaliyetlerin parasal ve sayısal ifadesi olan raporlardır. Tesis, insan gücü, teknoloji, parasal kaynakların etkin kullanımını sağlar. Gelir ve gidere, nakit akışına odaklanır. Gelir ve gider kontrolü sağlar.

101 5N1K Uygulama Planları Eylem Planlarıdır.
Stratejiler nasıl gerçekleştirilecektir? Kim işi yapacak çalışan / ekip Ne yapılacak işin açıklanması Ne zaman zaman planı Nerede hangi ünite / işletme Nasıl ilgili prosedür / standart / kaynak v.s.

102 Politika Yayılımı - Dikkat
Kırtasiye Sonuç yerine yönteme odaklanma Gözden geçirme disiplini

103 Politika ve Stratejinin Duyurulması
Politika, strateji raporları Yönetim toplantısı İç iletişim toplantıları El kitabı TV, intranet vb. Gazete, bülten

104 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

105 Performansın ölçülmesi ve stratejik hedefe ne kadar ulaşıldığının
İzleme - Ölçme Performansın ölçülmesi ve stratejik hedefe ne kadar ulaşıldığının değerlendirilmesi İlerleme stratejik planda belirtilen yöndeki gibi mi? Sapma var mı?...Planlar rehberdir,kural değil. Sapma normal karşılanmalıdır. Varsa, sapma nedenleri nedir? Planın güncellenmesi gerekli mi?

106 İzleme Hedefler gerçekleştirilmedi ise şu sorulara cevap ara…
Hedefler planlanan zamanda gerçekleştirilmedi ise neden? Hedef tarih değiştirilmeli mi? Değiştirmeden önce neden geri kalındığını bir kez daha değerlendir. Hedefi gerçekleştirmek için yeterli kaynak var mı? Hedef halla gerçekçi mi? Hedefe odaklanmak, öncelik değiştirmeyi gerektirir mi? Hedefler değiştirilmeli mi? Hedefi gerçekleştirmek için yeterli çaba gösterilmekte midir?

107 İzleme Aylık bölüm raporları Durum raporları
Aylık bölüm/kısım performansı sunumları Yıllık Yönetim Değerlendirmesi vb. …

108 Sürekli İzleme Modeli Performans Göstergeleri Dış Çevre Sosyal
Ekonomik Siyasi,vb… Sürekli İzleme Strateji Değişikliği? Hayır Evet Yeni Strateji Geliştirme-Uygulama

109 İzleme – Performans Ölçümü
Performans göstergelerini ölçerek: Mevcut durum ortaya çıkar Sapmalar belirlenir Analiz edilir İyileştirme faaliyetleri başlatılır. Kullanmayacaksanız ölçmeyin…

110 Stratejik Yönetim Çevrimi
Misyon / Vizyon / Değerler Dış Çevre Analizi Ana iş hedefleri Stratejiler Uygulama Planları Uygulama İzleme İç Çevre Analizi Durum Analizi

111 Kontrol Listesi – Politika Strateji
Kuruluşun yönü belirlenmiştir. (Geleceğe dair planlar mevcuttur.) Kuruluşu belirlenen yöne taşıyacak stratejiler tasarlanmıştır. Kuruluşun stratejileri ve planları gerçekleri verileri dikkate almaktadır bu amaçla aşağıdaki kaynaklardan bilgi temin edilmektedir. Kuruluş strateji planları oluştururken fırsatları ve tehditleri değerlendirmektedir. Kuruluş stratejilerle uyumlu aylık / günlük iş planları mevcuttur. Planlarda yer alan hedefler çalışanlarca kabul edilir bulunmaktadır. Strateji ve planlar organizasyona iletilmiştir. Organizasyon dışında da ilgili kesimlere duyurulmuştur. Gerçekleşmeler izlenmekte, strateji ve planlarda uygun güncellemeler yapılmaktadır.

112 STRATEJİK PLAN İÇERİĞİ
İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ SEKİLLER LİSTESİ HARİTALAR LİSTESİ BASKANDAN 1. GİRİS 2. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 2.1. …………………’NİN TARİHÇESİ Bizans Öncesi Dönem Bizans Dönemi Osmanlı Dönemi ………………………..’nin Modernleşmesi 2.2. ……………………….. BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ 2.2.1……………………..’de Modern Belediyeciliğin Kurulusu

113 2.3. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Coğrafi Konum Demografik Yapı Ekonomik Yapı Eğitim Sağlık Sosyokültürel Yapı Turizm Yerleşim Sürdürülebilir Gelişme Ulaşım ve Altyapı 2.4. İÇ ÇEVRE ANALİZİ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Yapısı Mali Yapı Teknolojik Altyapı Fiziksel Altyapı

114 2.5. PAYDAŞ ANALİZİ Gelecek Öngörüleri Vatandaş Memnuniyeti Arastırması E-Paydaş / Resmi Kurumlar Çalışan Memnuniyeti Araştırması 2.6. GZFT ANALİZİ Kurumsal Yapı Çevre Yönetimi Afet ve Risk Yönetimi Sosyal Hizmetler Planlama ve İmar Halk Sağlığı Tarihi Çevre ve Kentsel Tasarım Ulasım Altyapı Kültür ve Turizm

115 3. MİSYON -VİZYON VE İLKELER
3.1. MİSYONUMUZ 3.2. VİZYONUMUZ 3.3. İLKELERİMİZ 3.4. VİZYON UNSURLARININ STRATEJİK AMAÇLARLA İLİSKİSİ 4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 4.1. ….. 4.2. …… 4.3. ……………. 4.4. …………… 4.5. ……………….. 4.6. ……………………………… 4.7. ………………………………. 4.8. …………………………………. 4.9. ……………………………………….. 4.10. …………………………………………… 5. İZLEME – DEĞERLENDİRME EKLER Ek 1…………... Belediyesi Paydaş Listesi Ek Belediyesi Organizasyon Seması

116 ……………………. Belediyesi Paydaş Listesi
1. ………. Valiliği 2. Bakanlıklar 3. Sivil Toplum Kuruluşları 5. Belediyeler 6. Diğer Kamu Kurumları 7. Sanatçılar 8. Üniversiteler 9. Finans Kuruluşları 10. Hastaneler 11. Kaymakamlık 12. Konsolosluklar 13. Kütüphaneler 14. Medya Kuruluşları 15. Müzeler 16. Tedarikçi Firmalar

117 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. İlk Sayımına Göre ’deki Hane Sayısı Dağılımı Tablo Alanı Tablo 3. Türkiye’de Demografik Geçiş Süreci Tablo 4. Türkiye’de Bölgelere Göre Toplam Doğurganlık Oranları Tablo 5. Dönemlere Göre İç ve Dış Göçler Tablo – 2000 Yılları Nüfus Büyüklükleri ve Nüfus Artış Hızları Tablo Nüfusunun Marmara ve Türkiye Nüfusu İçindeki Oranı Tablo 8. Cari Fiyatlarla GSYİH Tablo 'nin Türkiye Ekonomisi İçinde Sektörler İtibari İle Payı Tablo 10. Dış Ticaret Göstergeleri Tablo 11. Dolar Cinsinden Kişi Basına Düsen GSYİH Tablo 12. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSYİH ve Payları Tablo Ticaret Odasına Kayıtlı Üye Sayısı Tablo 14. Türkiye ve ’deki İstihdam ve Sektörsel Dağılımı Tablo Yılında ve Türkiye’de İs Gücü Durumu Tablo 16. İs Gücünün İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Tablo 17. İs Gücünün İs Durumuna ve Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 18. İlçelere Göre Eğitim Durumu Tablo ’de Nüfusun Okuryazarlık Durumunun Diğer İlçelerle Karsılaştırılması Tablo ’de Okul Öncesi Eğitim Kurumları Tablo 21. Kamuya ait ve Özel Okullar Tablo ’de Kamuya ait Genel Orta Öğretim Kurumları Tablo ’de Kamuya ait Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Tablo ’de İlçelere Göre Özel ve Kamuya ait Orta Öğretim Kurumları Tablo ’deki Akademik Personelin Üniversitelere Göre Dağılımı Tablo 26. Bazı İllere Göre Üniversitede Görev Alan Araştırmacı Sayısı Tablo 27. MESLEK Kursları Tablo ’de Mesleki Eğitim Merkezleri Tablo ’nin Temel Sağlık Göstergeleri Tablo ’de Yıllara Göre Hastane Sayıları Tablo ’deki Sağlık Kuruluşları Tablo Müzeleri Ziyaretçi Sayıları Tablo 33. Tarihî Değere Sahip Binalar Tablo ’nin Kültürel Altyapısını Oluşturan Tesisler Tablo 35. Kültür/Sanat Merkezlerinin İlçelere Göre Dağılımı Tablo ’deki Sinema ve Tiyatrolar Tablo 37. Tiyatro İzleyici Sayısındaki Değişim Tablo 38. İlçelere Göre Kütüphane ve Kitap Sayısı Tablo ’de Kamuya Ait Spor Tesisleri Tablo 40. Özel Spor Salonları Tablo 41. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Bağlı Kapalı Spor Salonları Tablo Belediyesi Spor Tesisleri Kapasiteleri Tablo 43. Kulüplerin Türlerine Göre Dağılımı Tablo 44. Lisanslı ve Faal Sporcu Sayıları Tablo 45. İldeki Konaklama Tesisleri Tablo İli Turizm İsletme Belgeli Tesisler Tablo 47. Gelen Turist Sayısı Tablo Yılı Nüfus Sayımında İlçe Nüfusları Tablo – 2000 Yılları Arasında Konut Sayısındaki Artış Tablo ’de Yıllara Göre Kişi Basına Düsen Otomobil Sayısı

118 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 51. Bazı Metropollerdeki Yoğunluk-Toplu Tasıma İlişkisi . Tablo 52. Farklı Ulaşım Güzergâhlarına Bağlı Merkez- Uç Nokta Uzaklıkları Tablo Kent İçi Ulaşımında Yolculukların Türlere Göre Dağılımı Tablo 54. Yıllara Göre Tramvay Yolculuk Sayıları Tablo 55. Banliyö Hatlarında Yıllara Göre Günlük Yolcu Sayıları Tablo 56. Güzergâhlara Göre Mevcut Raylı Sistemler ve Taşınan Yolcu Sayıları Tablo 57. Atatürk Havalimanı İç Hat Taşımacılığı Tablo 58. Atatürk Havalimanı Dış Hat Taşımacılığı Tablo ’ni 2040 Yılı Su İhtiyaç Projeksiyonu Tablo İçin İçme Suyu Temel Verileri Tablo 61. Mevcut Su Kaynakları Tablo 62. Mevcut İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Kapasiteleri Tablo 63. Atık Su Arıtma Tesisleri Tablo –2008 Yılları Arası İçme Suyu ve Atık Su Yatırımları. Tablo 65. Abone Sayısı ve Elektrik Tüketiminin Abone Grubuna Göre Dağılımı Tablo 66. Dönemler İtibarıyla Havadaki SO2 Oranları Tablo 67. Doğalgaz Altyapı ve Kullanım İstatistikleri Tablo Yılı Telefon Santral Kapasiteleri ve Aboneleri Sayıları Tablo –2008 Yıllarında Organizasyon Yapısındaki Değişimler Tablo 70. Personel Sayısında Yıllara Göre Değişim Tablo 71. İstihdama Göre Eğitim Durumu Dağılımı Tablo 72. Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım Tablo 73. Cinsiyet Dağılımı Tablo 74. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Verilen Paylar Tablo 75. Yıllara Göre Gider Kalemleri Gerçekleşme Tutarları ve Bütçeye Oranları Tablo 76. Yıllara Göre Personel Giderleri Tablo Belediyesine Ait Araçların Yas Dağılımı Tablo 78. Binaların Kullanım Durumları Tablo 79. Kurumsal Yapıda Fırsat ve Tehditler Tablo 80. Kurumsal Yapıda Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 81. Çevre Yönetimi Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 82. Çevre Yönetimi Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 83. Afet ve Risk Yönetimi Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 84. Afet ve Risk Yönetimi Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 85. Sosyal Hizmetler Alanında Fırsat ve Tehditler. Tablo 86. Sosyal Hizmetler Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 87. Planlama ve İmar Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 88. Planlama ve İmar Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 89. Halk Sağlığı Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 90. Halk Sağlığı Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 91. Tarihi Çevre ve Kentsel Tasarım Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 92. Tarihi Çevre ve Kentsel Tasarım Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 93. Ulaşım Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 94. Ulaşım Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 95. Altyapı Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 96. Altyapı Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler Tablo 97. Kültür ve Turizm Alanında Fırsat ve Tehditler Tablo 98. Kültür ve Turizm Alanında Güçlü ve Zayıf Yönler

119 SEKİLLER LİSTESİ Sekil Belediyesi Stratejik Plan Hazırlama Süreci Sekil 2. Çalısma Organizasyonu Sekil ve Türkiye’de Doğurganlık Oranları Sekil 4. Yıllara Göre Nüfus Değisimi Sekil 5. Su Miktarlarının Kaynaklara Göre Dağılımı Sekil Belediyesi’nde Genel Hiyerarsik Yapı Sekil 7. Belediye Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı. Sekil 8. Yıllara Göre Personel İstihdam Türleri. Sekil 9. Genel Olarak Eğitim Durumu Dağılımı. Sekil 10. Genel Olarak Yas Dağılımı. Sekil – 2005 Yılları Arasındaki Gelir Türleri Payları Sekil 12. Maliye ve İller Bankası Paylarının GBVG İçersindeki Dağılımları. Sekil 13. Vergi Gelirleri ve Vergi Dışı Gelirlerin Toplam Gelirlere Oranı. Sekil 14. Gider Kalemlerinin, Gider Bütçesi İçersindeki Yüzdelik Dağılımları Sekil 15. Cari Gider Bütçesi İçinde Personel Giderleri ve Diğer Cari Giderler Sekil 16. Yatırım Giderleri Gerçekleşme Yüzdeleri Sekil 17. Paydaş Analizi Çalışma Süreci. Sekil 18. Sektörlerin Ortalama Değerlerinin Grafiksel Gösterimi Sekil 19. Çözülmesi Gereken Acil Sorunlar Sekil Belediyesinin İyileştirilmesi İstenen Yönleri Sekil Belediyesinin Ulaştıramadığı Faaliyetler Sekil 22. Sektörlere Göre Paydaş Görüşlerinin Dağılımı Sekil 23. Kurumsal Yapıya İlişkin Görüşler Sekil 24. Ulaşımla İlgili Görüşler Sekil 25. Planlama ve İmar İle İlgili Görüşler. Sekil 26. Çevre İle İlgili Görüşler. Sekil 27. Kentsel Tasarım ve Tarihi Çevre İle İlgili Görüşler. Sekil 28. Altyapıyla İlgili Görüşler. Sekil 29. Kültür Turizmle İlgili görüşler. Sekil 30. Bir Kamu Kurumunda Çalışmaktan Memnuniyet. Sekil Belediyesinde Çalışıyor Olmaktan Memnuniyet Sekil 32. Vizyon Unsurları. HARİTALAR LİSTESİ Harita İlçesinin İstanbul içersindeki yeri Harita Sayılı Yasa 5393 Sayılı Yasaların Kapladığı Alanlar Harita ’nin 1955–2008 Yılları Arasında Mekânsal Gelismesi Harita ’nin Coğrafi Özellikleri Harita ’nin Bitki Örtüsü Harita İçme Suyu Havzalarının Konumları Harita ’de Mevcut Karayolu Ulaşım Şebekesi Harita 8. İçme Suyu Hatları, Barajlar ve Havza Alanları

120 1. YÖNETİM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
1.1. 2017 yılında Ulusal Kalite Ödülü’nün alınması, 1.2. 2018 yılında EFQM Mükemmellik Ödülü’nün alınması 1.3. 2016 yılı sonuna kadar süreç yönetimi çalışmalarının tamamlanması 1.4. Müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak yılda bir defa Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulamasının gerçekleştirilmesi ve 2016 yılına kadar TMME sonuçlarında % 70 seviyesine ulaşılması 2. KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK 2.1. 2023 yılına kadar İlçemizde planlanan 13 adet Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanması 2.2. 2015 yılı sonuna kadar gecekondu envanterinin tamamlanması 2.3. 20153 yılı sonuna kadar aktif ve pasif yeşil alanların 8 m2/kişi oranına çıkartılması 2.4. 2017 yılına kadar planlanan alanlarda imar yollarının tamamının açılması 2.5. 2018 yılı sonuna kadar, imar planı tamamlanmış yapı yasaklı alanlarda yasayan vatandaşların en az % 50’sinin, Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında üretilen modern konutlara taşınmasının sağlanması

121 · Olimpik spor alanları ve yüzme havuzu (üst yönetim)
3. TERCİH EDİLEN, MODERN VE YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR İLÇE HALİNE GELMEK 3.1. 2017 yılına kadar bölgemize bir üniversite kazandırmak amacıyla arazi tahsisi yapılması, planların oluşturulması, ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri nezrinde girişimlerde bulunulması 3.2. İlçemize 2017 yılı sonuna kadar tam teşekküllü hastane kazandırılmasının üst yönetim tarafından koordine edilmesi 3.3. 2017 yılı sonuna kadar çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerin kurulması ·   Olimpik spor alanları ve yüzme havuzu (üst yönetim) ·   Kent Parkı, Minia Türk, golf sahası ve sosyal alanlar ·   Kongre-toplantı sarayı ve kültür tesisleri 3.4. 2016 yılı sonuna kadar kent kimliği oluşturulması ve görsel bütünlüğün sağlanması için, belediyemizin yaptığı her turlu yol, park, kaldırım ve bunun gibi çevreye ılıksın çalışmalarda, Mamak kimliğini vurgulayacak özgün ürünlere (bordur, kaldırım, bank, sokak lambası, cop kutusu vs) ilişkin tasarım ve planların tamamlanması 3.5. 2018 yılı sonuna kadar mevcut yapı stoku içindeki yapıların, eskiyen ve yıpranan kısımlarının mimari karakter ve renk-malzeme bütünlüğü sağlanarak yenilettirilmesi

122 4. İMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. 2017 yılına kadar, İmar Müdürlüğü tarafından köylerinin tamamen planlaması (planlamalarının tamamlanması) 5. BELEDİYE KAYNAKLARINI ARTIRMAK VE ETKİLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK 5.1. 2017 yılı sonuna kadar vergi kayıp ve kaçaklarının %10’a indirilmesi 5.2. 2016 yılı sonuna kadar gelir gerçekleşme oranının %95’e çıkartılması 5.3. 2015 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış, bütçeye yük getiren taşınır malların tamamın tasfiyesinin sağlanması 5.4. Bölgemizde bulunan imar planı olmayan gayri menkullerin, imar planları yapılarak, satışlarından kaynaklanan gelirlerin bütçe içindeki paylarının her yıl % 5 artırılması 6. KURUMDAKİ İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİREREK, ETKİN VE VERİMLİ BİR HİZMET SUNMAK 6.1. 2016 yılı sonuna kadar personel sayısının norm kadro standartlarına uygun hale getirilmesi 6.2. İşgücü ve verimliliği arttırmak amacıyla 2016 yılı sonuna kadar sözleşmeli personel sayısının payının, memur sayısının %15’i seviyesine getirilmesi 6.3. 2015 yılı sonuna kadar çalışanlar için ödüllendirme sisteminin kurulması 6.4. Çalışan beklentilerinin tespiti ve karşılanması amacıyla yılda bir defa Çalışan Memnuniyeti Anketi’nin yapılması ve yılına kadar %80 seviyesine ulaşılması

123 Stratejik Planları Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan günümüzde sivil toplum örgütünün üstlendiği bir stratejik plan ve performans programı standartlar uygunluğunu değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Uygunluk değerlendirme sistemi trafik ışıkları olarak adlandırılmaktadır. -kötü orta iyi -çok iyi Mükemmel olarak gösterilmektedir.

124 Stratejik Planları Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Böylece hem stratejik planların uygunluğu değerlendirilmekte, hem de kurumlara stratejik planlarını geliştirme konusunda destek sağlanmaktadır.

125 İlginize teşekkür ederim..


"STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları