Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BST İL MÜDÜRLÜKLERİNE YÖNELİK VERİMLİLİK VE TEMİZ ÜRETİM EĞİTİMİ Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı (06/12/2013)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BST İL MÜDÜRLÜKLERİNE YÖNELİK VERİMLİLİK VE TEMİZ ÜRETİM EĞİTİMİ Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı (06/12/2013)"— Sunum transkripti:

1 BST İL MÜDÜRLÜKLERİNE YÖNELİK VERİMLİLİK VE TEMİZ ÜRETİM EĞİTİMİ Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı (06/12/2013)

2 Sunum İçeriği 1. VERİMLİLİK POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Görevleri İnsan Kaynakları 2. GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. ARAŞTIRMA PROJELERİ 2012’den Devam Eden Araştırmalar ve İçerikleri 2013’de Gerçekleştirilecek Araştırmalar ve İçerikleri B. STRATEJİ VE POLİTİKA OLUŞTURMA VE İZLEME FAALİYETLERİ Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Katılım Sağlanan Diğer Strateji Çalışmaları C. BASIM -YAYIM İŞLERİ Anahtar dergisi Verimlilik Dergisi Süresiz Yayınlar ve Raporlar Kütüphanenin Güçlendirilmesi D. TEKNİK KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ULAŞILAN SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI (ULUSAL ETKİNLİKLER) Verimlilik Kongresi- 2013 Temiz Üretim Sempozyumu Yıllık Faaliyet Dışındaki Diğer Çalışmalar E.PROGRAM DIŞI DİĞER GÖREV VE FAALİYETLER 3. İL MÜDÜRLÜKLERİ KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROGRAMININ VGM POLİTİKA GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ –İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI 4. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

3 VPAD Görevleri Verimlilik ve temiz üretim politika ve stratejilerinin hazırlanmasını koordine etmek, Ülke, bölge, sektör ve işletme düzeylerindeki verimlilik ve temiz üretim konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, Kaynakların verimli kullanılmasına, çevreyle uyumlu üretim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak, Temiz üretimin gündemdeki güncel çevre sorunları ve uluslararası anlaşmalarla bağlantısını kuracak araştırmalar yapmak, Bölgesel ve sektörel düzeyde temiz üretim kapasite ve ihtiyaç değerlendirmeleri yapmak, yapılmasını desteklemek ve teşvik etmek, Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını süreli ve süresiz yayınlarla yararlanıcıların kullanımına sunmak, Genel Müdürlüğün dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yönlendirmek, İlgili bilimsel literatürün izlenmesine ve geliştirilmesine yönelik kongre, konferans, panel, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek, desteklemek ve bu tür etkinliklere katılım sağlamak.

4 İnsan Kaynakları Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı; 19 Uzman ve 1 Memur kadrosu olmak üzere toplam 20 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Personelin lisans dağılımı ise; 6 İktisat, 2 İşletme, 2 Endüstri Mühendisliği, 1 Fizik Mühendisliği, 1 Matematik, 1 Gıda Mühendisliği, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Kamu Yönetimi, 1 Sosyoloji, 1 Dokümantasyon Ve Enformasyon, 1 Arkeoloji, 1 Basın Yayın mezunudur.

5 Yürütülen Faaliyetler
ARAŞTIRMA PROJELERİ B. STRATEJİ VE POLİTİKA OLUŞTURMA VE İZLEME FAALİYETLERİ C. BASIM -YAYIM İŞLERİ D. TEKNİK KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ULAŞILAN SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI (ULUSAL ETKİNLİKLER) E. PROGRAM DIŞI DİĞER GÖREV VE FAALİYETLER

6 ARAŞTIRMALAR

7 Araştırmaların Sınıflandırılması-1
Kuramsal Araştırmalar VGM’nin yürütmekte olduğu kuramsal nitelikte araştırma çalışmalarının odak noktası, verimlilik alanında ülke ve dünya düzeyindeki yeni yönelimlerin izlenmesi ve bu alandaki yeni gelişmeler ile politika önermelerinin ilgililere sunulmasıdır. Örneğin; Kurumsal Sosyal Sorumluluk SUMANTH Modeline Dayalı Olarak Toplam Verimlilik Yönetimi Basel II’nin Türk KOBİ’leri Üzerine Etkisi Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve AHP Tekniğinin Seçilmiş Bir İşletmede Uygulanması MPM/VGM döneminde yapılmış araştırma çalışmalarından örnekler verilebilir. Kuram:

8 Araştırmaların Sınıflandırılması-2
Makro Düzeyde Araştırmalar VGM’nin araştırma faaliyetlerinin ağırlıklı bir kısmı, makroekonomik göstergelerin izlenmesi, bu göstergelerdeki değişimlerin verimlilik üzerindeki etkilerinin ortaya konarak üretim ve istihdam artırıcı politika önerileri geliştirmektir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için verimlilik odaklı öneriler, gerek yayınlanan araştırma raporlarıyla gerekse yıllık verimlilik raporları aracılığıyla ilgili kesimlerle ve politika yapıcılarla paylaşılmaktadır. Örneğin; Türkiye’nin Ticaret Ortaklarına Göre Rekabetçi Konumu Enerji Politikalarının Verimlilik Çerçevesinde Değerlendirilmesi

9 Araştırmaların Sınıflandırılması-3
Sektörel ve Bölgesel Araştırmalar VGM, sanayi başta olmak üzere tarım ve hizmet sektörleri ile çevre, enerji gibi sektörlerin alt kollarına ilişkin verimlilik sorunları, gelişme eğilimleri ve rekabet edebilirlik düzeylerinin izlendiği ve değerlendirildiği sektörel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, yerel düzeyde özellikle iller bazında araştırmalar da yürütmektedir. İl bazındaki çalışmalar, geniş kapsamlı ve ilin geneline ilişkin olarak gerçekleştirilebildiği gibi, belirli sektör ya da ürünler üzerinden de yapılabilmektedir. Örneğin; Anadolu Sanayisinde Girişimcilik Güney Doğu Anadolu Bölgesinde İhracat Yapan İşletmelere Yönelik Pazarlama Sorunlarının Teşhisi Karabük İli Demir-Çelik Sektöründe Üretim Kültürü ve Rekabet Gücü

10 Araştırmaların Sınıflandırılması-4
Örgütsel Düzeyde Araştırmalar VGM, değişik sektör ve kesimlerdeki kurum ve kuruluşlar özelinde de verimlilikle ilgili alanlarda araştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yönetim, kurum kültürü, organizasyon yapısı, endüstriyel ilişkiler, süreç iyileştirme gibi alanlarda gözlemlere ve görüş alışverişlerine başvurulmakta, ayrıca başka kimi nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden de yararlanarak kurum ve kuruluşlar arası karşılaştırmalara gidilmektedir. VGM son dönemde bu nitelikteki çalışmalarını, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında verimlilik yönetimi, yönetim teknikleri ve bunların işletme düzeyinde uygulanabilirliğinin araştırılması ile yönetim kademelerinde verimlilik algısı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Örneğin; Örgüt Kültürünü Oluşturan Unsurların Çalışanlar Üzerindeki Motivasyonel Etkileri Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Sorunları

11 ARAŞTIRMA KONULARI 2012 YILINDA TAMAMLANAN ARAŞTIRMALAR Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) ve Girişimcilik ve Yenilikçilik Özel Programı (EIP) Projesi: Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi-EPESUS Türkiye Ekonomisinin Verimlilik Performansı (Üretken Türkiye) 2012 YILINDA BAŞLAYAN 2013 YILINDA DEVAM EDECEK OLAN ARAŞTIRMALAR Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi  Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam ve Yerel Kalkınma Olanağı ,"Yavaş Şehirler“ Organize Sanayi Bölgeleri Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi (SBGM ile)  Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Geliştirme Projesi (SBGM ile)

12 Araştırma İçerikleri (1)
SANAYİDE KAYNAK VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ Amaç; Türkiye İmalat Sanayi öncü sektörlerinde; hammadde, enerji ve suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel çevresel ve ekonomik faydaları; sektörler ve bölgeler düzeyinde analiz ederek bu potansiyelin niceliksel olarak ortaya konulmasıdır.

13 Araştırma İçerikleri (1.2)
Projenin Beklenen Çıktıları: Hammadde, enerji ve su kullanımındaki kaynak verimliliği potansiyelinin; Parasal ve miktarsal [ton, m3, TEP (Ton Equivalent Petroleum) vb.] analizi Sektörel ve bölgesel analizi Çevresel analizi Pilot uygulama fizibilite çalışmaları

14 Araştırma İçerikleri (2)
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENTSEL YAŞAM VE YEREL KALKINMA OLANAĞI, “YAVAŞ ŞEHİRLER”: “SEFERİHİSAR” ÖRNEĞİ Amaç; Araştırma çalışmasıyla; İtalya’da ortaya çıkan “Yavaş Yiyecek” hareketinden başlayarak “Yavaş Şehir Hareketi”nin ortaya çıkışı ve nedenleri, “Yavaş” felsefesi, Yavaş Şehir ölçüt ve standartları, “Yaşam Kalitesi” ve “Kentsel Yaşam Kalitesi” kavramları, Kent Ergonomisi, Yaşam Kalitesi, Verimlilik ilişkileri, Yavaş Şehirlerin ülkemizdeki durumu ve Seferihisar Uygulaması incelenecektir.

15 Araştırma İçerikleri (3)
KURUMSAL İTİBARIN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Amaç; Araştırma projesi kapsamında, Trabzon ve/veya çevre illerde hizmet sektörünün bir alt kolunda faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal itibarları, müşterilerinin bakış açısından değerlendirilip, bir mevcut durum analizi yapılarak işletmelerin kurumsal itibarlarının müşteri sadakati üzerindeki etkileri incelenmiştir.

16 Araştırma İçerikleri (4)
4. OSB POLİTİKA VE UYGULAMALARININ ETKİ ANALİZİ Amaç; OSB politika ve uygulamalarının yarattığı ekonomik sonuçların doğrudan ve dolaylı etkilerinin, “Etki Analizi” bilimsel disiplini çerçevesindeki yöntem ve teknikler kullanılarak analiz edilmesi ve bu yolla OSB politika ve uygulamalarının ülke ekonomisine ve toplumsal gelişime etkisinin belirlenmesidir.

17 Araştırma İçerikleri (4.1)
Projenin Beklenen Çıktıları: BSTB – sanayici etkileşiminin gelişmesi ve sanayi sektöründe Bakanlığın düzenleyici işlevinin yanında yönlendirici işlevinin daha da etkinleşmesi. OSB’lerin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturma süreçlerinin güçlenmesi. Yeni OSB’lerin planlanması, mevcutların faaliyetlerinin denetlenmesi çalışmalarında kullanılabilecek ilave referans bilgilerin kullanıma sunulması. OSB’lerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla BSTB tarafından yapılacak çalışmalara veri ve bilgi sağlaması. Sağlıklı bir veri tabanı ile OSB bünyelerindeki gelişmelerin güncel olarak izlenebilmesi ve bu veri tabanının OSB’lerle ilgili diğer araştırma çalışmaları için kaynak oluşturması.

18 Araştırma İçerikleri (5)
5. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ Amaç; Alt yapı kurulumları ve temel hizmet sunumu fonksiyonlarını yerine getirmede olgunluk dönemine geçmiş bulunan OSB’lerin; Teknoloji kullanma yeterliliklerinin geliştirilmesi, Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitelerinin artırılması, Türkiye’nin yenilikçi sistemine katkı sağlaması (kapasite artırımı) yönünde nasıl kurumsallaşabilecekleri ve bunun için OSB’lerde ne tür bir dönüşüm ihtiyacının olabileceğinin belirlenmesidir.

19 Araştırma İçerikleri (5,1)
Projenin Beklenen Çıktıları: OSB’lerin ve OSB’de yer alan işletmelerin teknolojik yeterlilik kıyaslama alt yapısına yönelik çerçevenin oluşturulması, OSB’lerin teknoloji geliştirme yeterliliklerinin artırılmasına yönelik yöntem (metodoloji) belirlenmesi, OSB’lerin araştırma projesi yapabilme yetkinliğine kavuşması, OSB’ler için teknoloji geliştirme bilgi tabanının kurulması

20 Strateji ve Politika Oluşturma ve İzleme Faaliyetleri-1
VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (VSEP) Dayanağı; Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Eylem 43: «Verimlilik Politika ve Stratejisi oluşturulacaktır.» Bitiriliş Tarih: Sorumlu Kuruluş: Milli Prodüktivite Merkezi 2013 Yılı Programı Tedbir 139: «Türkiye Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Belgesi hazırlanacaktır.» Altyapı çalışmaları Nisan 2012’de başlayan VSEP Belge hazırlıkları, Eylül 2012’den bu yana devam etmektedir.

21 Strateji ve Politika Oluşturma ve İzleme Faaliyetleri-2
VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Hedef Kitle Çalıştayları : 11 ilde 13 Çalıştay; 350 büyük işletme İlgili Taraflar Çalıştayları: 2 Çalıştay; 100 kurum, kuruluş KOBİ Anketi: 70 soru / önerme; 1250 işletme VSEP Söyleşileri: 13 yüz yüze görüşme Durum Analizi: 6 başlık altında raporlar VSEP Komisyonları: 6 başlık altında 180 katılımcı

22 Strateji ve Politika Oluşturma ve İzleme Faaliyetleri-3
HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA DAYALI OLARAK ORTAYA KONAN TEMEL SORUN ALANLARI EĞİTİM VE İŞGÜCÜNÜN NİTELİĞİ KOORDİNASYON, ORTAK İŞ YAPABİLME VERİ ALTYAPISI TEŞVİK SİSTEMİ FİNANSMANA ERİŞİM YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLMESİ İZLENEBİLİRLİK VE DENETİM ÇALIŞANLARA TANINAN SOSYAL HAKLAR İŞLETMELERİN UYGULAMA KAPASİTELERİ, KURUMSAL YETKİNLİKLERİ AR-GE, TASARIM VE YENİLİK KAPASİTELERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI BİLİNÇ VE ÜRETİM KÜLTÜRÜ İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI ENERJİ MALİYETLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Burada sıralanan sorunlar; bir önceki slaytta gerçekleştirildiği ifade edilen çalışmalarla tespit edilen ve belgenin eylemleri hazırlanırken göz önünde bulundurulan Verimlilik Sorunlarıdır.

23 Strateji ve Politika Oluşturma ve İzleme Faaliyetleri-4
Katılım Sağlanan Diğer Strateji Çalışmaları Politika oluşturmaya yönelik olarak aşağıdaki plan ve program oluşturma ve izleme çalışmalarının ilgili komitelerine aktif katılım sağlanmaktadır. YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) / İstihdam Komitesi Sanayi Stratejisi Belgesi / Firmaların Teknolojik Gelişimi Girişimi /İzleme KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı / Yönlendirme ve Teknik Komiteleri 10. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Sektörel Strateji Belgeleri

24 Basım-Yayım Çalışmaları

25 https://anahtar.sanayi.gov.tr/

26 Basım -Yayım Çalışmaları-1
ANAHTAR DERGİSİ Bakanlığımız aylık yayın organı VGM – VPADB tarafından hazırlanmakta 56 sayfa 6500 adet basılı ve 6000 adet online dağıtımı yapılmakta Ücretsiz Öncelikle bakanlığımız faaliyet alanları ile ilgili aylık ana temalar belirlenmekte, İçerikler ana tema ile ilişkili faaliyetler sürdüren bakanlığımız diğer birimleri ile işbirliği içinde hazırlanmakta, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile diğer kurumlarla da bu kapsamda işbirliği gerçekleştirilmektedir. Dergi 1989 yılından bu yana aralıksız olarak yayınlanmakta olup 2012 yılında web sayfası olarak da hazırlanmıştır Bakanlığımız aylık yayın organı olan Anahtar Dergisi Genel Müdürlüğümüz tarafından yayına hazırlanmakta ve basımı gerçekleştirilmektedir sayfa olarak basılan dergi öncelikle bakanlığımız faaliyet alanları ile ilgili bir ana tema çerçevesinde olmak üzere her ay yayımlanmaktadır adet basılı ve 6000 adet online olarak ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirilmektedir. İçerikler ana tema ile ilişkili faaliyetler sürdüren bakanlığımız diğer birimleri ile işbirliği içinde hazırlanmakta, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile diğer kurumlarla da bu kapsamda işbirliği gerçekleştirilmektedir. Dergi 1989 yılından bu yana aralıksız olarak yayınlanmakta olup 2012 yılında web sayfası hazırlanmıştır.

27 Basım -Yayım Çalışmaları-2
2013 YILI İÇİN ANAHTAR DERGİSİ’NİN TEMALARI Aylar Konu Mayıs 2013 Sürdürülebilir Üretim Haziran 2013 Sanayi ve İklim Değişikliği Temmuz 2013 Üniversite – Sanayi İşbirliği Ağustos 2013 Bilim Eğitimi Eylül 2013 Sanayi Stratejisi ve Sektörel Stratejiler Ekim 2013 Büyük Düşünen KOBİ’ler Kasım 2013 Verimlilik ÖZEL Sayı Aralık 2013 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ocak 2014 Bilim ve Teknoloji Politikaları Şubat 2014 Sanayinin Fiziksel Gelişimi Mart 2014 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Nisan 2014 Fikri ve Sınai Mülkiyet Mayıs 2014 Yasal Metroloji

28 Basım -Yayım Çalışmaları-3
VERİMLİLİK DERGİSİ Verimlilik alanında ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri, yapılan araştırmalar ve sonuçları ile iyi uygulama örneklerini bilimsel esaslar çerçevesinde okuyucularına aktarmayı ve bu yolla verimlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan verimlilik dergisi, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa ve çevreye, bilişimden spora kadar hemen her konunun verimlilik boyutunu içeriğine taşımaktadır. Bu özelliği ile geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. 2004 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde Üç aylık periyotlarla yılda 4 sayı Sosyal Bilimler Veri Tabanı’na (ULAKBİM) üyelik

29 Basım –Yayım Çalışmaları-4
Süresiz Yayınlar ve Raporlar 2012 ve 2013 yıllarında Bakanlık Yayını Olarak Basılan Çalışmalar KOBİ’lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları / s. (723 nolu yayın) Örgüt Kültürünün Çalışan Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma / s.(724 nolu yayın) Nanoteknoloji Raporu Çok Boyutlu Organizasyonel Performans Ölçüm Modelleri 2013 Yılında VGM web sayfasında yayımlanan çalışmalar ‘Kamu Politikalarında Verimlilik Arttırma Programları: ABD, İngiltere Örnekleri ve Türkiye’ye Yansımaları’ ‘Kamu Kurumlarına Yönelik İş Tatmini Ölçeğinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi’

30 Basım –Yayım Çalışmaları-5
Kütüphanenin Güçlendirilmesi Basılı ve online erişimlerin ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda takibi, İlgili alımların ve erişimlerin sağlanması için alım süreçlerinin tamamlanması ve kullanıcılara duyurularının yapılması. (Bu kapsamda; Dünya Bankası ve OECD çevrimiçi kütüphaneleri, abone olunmak suretiyle bir yıllık süreyle tüm Bakanlığımız çalışanlarının kullanımına açılmış olup, elibrary.worldbank.org/ ve bağlantılarından Bakanlık IP adresleri üzerinden şifresiz erişim sağlanabilmektedir. )

31 IV. VERİMLİLİK KONGRESİ- 2013
Teknik Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Ulaşılan Sonuçların Yaygınlaştırılması (Ulusal Etkinlikler)-1 IV. VERİMLİLİK KONGRESİ- 2013 Bakanlığımız Stratejik Planı kapsamında, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2013, 2015 ve 2017’de olmak üzere ikişer yıl arayla Ulusal Verimlilik Kongreleri’nin düzenlenmesi öngörülmektedir. Hedef; verimlilikle ilgili bilimsel kapasitenin güçlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi olup; verimlilikle ilgili alanlarda ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel araştırmalar yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

32

33

34 Teknik Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Ulaşılan Sonuçların Yaygınlaştırılması (Ulusal Etkinlikler)-2
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM SEMPOZYUMU 10 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenmiştir. Amaç; Sektörlerin sürdürülebilir üretime bakış açısını ortaya koymak, Sanayide temiz üretim alanındaki iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak, Konuyla ilgili güncel mevzuatın tartışılmasını ve finansman desteklerine ilişkin bilgi aktarımını gerçekleştirmek Sektörlerin sürdürülebilir üretime bakış açısını ortaya koymak, sanayide temiz üretim alanındaki iyi uygulamaların paylaşılmasını, konuyla ilgili güncel mevzuatın tartışılmasını ve finansman desteklerine ilişkin bilgi aktarımını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 10 Nisan 2013 tarihinde Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

35 Teknik Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Ulaşılan Sonuçların Yaygınlaştırılması (Ulusal Etkinlikler)-3
SANAYİ ŞURASI -2013 3 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Şurası Yönetmeliği çerçevesinde, Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Sanayi Şurası’na ilişkin hazırlık çalışmaları, Sanayi Genel Müdürlüğü başkanlığında ve Mevzuat gereği Verimlilik Genel Müdürlüğü, AB Genel Müdürlüğü, Metroloji GM, Sanayi Bölgeleri GM ve Bilim Teknoloji GM  katılımlarıyla oluşturulan sekreterya tarafından yürütülmektedir.

36 Teknik Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Ulaşılan Sonuçların Yaygınlaştırılması (Ulusal Etkinlikler)-3.1 SANAYİ ŞURASI -2013 Komisyon başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Teknolojik Gelişim – Ar-Ge&İnovasyon, Kamu Destekleri ve Etkileri Sürdürülebilir Üretim Sanayide İnsan Kaynakları Sanayi Alt Yapısı - Sanayi Bölgeleri ve Kümelenme Sanayi Politikaları ve Türk Sanayinin Rekabet Gücü 5-6 Temmuz tarihinde komisyon toplantıları gerçekleştirilmiş, komisyonların çalışma konularına ilişkin sorun alanları ve tavsiye kararları, tutanak altına alınarak, konuya ilişkin değerlendirme raporu ile birlikte Sayın Bakan’ın onayına sunulmuştur. Genel Müdürlüğümüz, Sanayi Şurasının Sekreteryasında görev yapmakta olup, genel olarak Şura’ya ilişkin yürütülen çalışmalarda görev almakta ve özel olarak Sürdürülebilir Üretim Komisyonuna ilişkin yükümlülükleri gerçekleştirmektedir.

37 Program Dışı Diğer Görev Ve Faaliyetler
Bakanlık Kurumsal Kapasitesinin güçlendirilmesi ya da yıllık programda yer almayan ancak makam görevlendirmesi ile sürdürülen görevler Çeşitli alanlarda görüş oluşturma

38 NOT : Yukarıdaki İNFOGRAF içindeki bilgiler aşağıda metin içinde parantez içinde gösterilmiştir)
2012 yılının son döneminde Bakanlığımız Kurumsal Gelişimini planlamak amacıyla bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. 8 Eylül 2012’de başlayan ve birimlerin (13 BİRİM) çalışan sayılarına bağlı olarak bazı çalıştaylarda tek bir birimin bazı çalıştaylarda ise birden çok birimin çalıştığı fakat her birimin kendi birimi özelinde üretimler gerçekleştirdiği çalıştaylarda (TOPLAM 8 ÇALIŞTAY) katılımcılardan (744 KATILIMCI) Yönetim ve Organizasyon Kaynaklar Hizmetler Kurum İçi-Dışı ilişkiler ve Diğer eksenlerinde sorunları ortaya koymaları, çözüm önerileri geliştirmeleri ve eylem planı taslakları oluşturmaları istenmiştir. Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesislerinde tam gün yapılan çalışmalar 8 farklı tarihte gerçekleştirilmiş ve 13 Aralık 2012 tarihinde sonlanmıştır. Her bir çalıştayın sonrasında çalıştay çıktıları raporlanmış ve Bakanlık üst yönetimine ve ilgili birim yöneticisine iletilmiştir. Yapılan tüm üretimler sonucunda öne çıkan noktaları içeren bir toplu rapor hazırlanarak Bakanlık üst yönetimine sunulmuş ve devamında konu ile ilgili Bakanlık üst yönetimine tarihinde ve Bakanlık üst yönetimi ile birlikte tüm birim yöneticilerine tarihinde konu ile ilgili bilgilendirme sunuşu gerçekleştirilmiştir. Bu sunuşlardan çıkan karar sonucunda birimlerde kurulacak birer ekibin ortaya konan sorun, çözüm önerisi, eylem planı taslağı setini inceleyerek bir Kurumsal Gelişim Eylem Planı’na dönüştürülmesi için çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Öncelikle Belirlenmiş Sorunlar (TOPLAM 2214) Birimlerin analizi sonucu toplulaştırılmış (Toplam 410 SORUNA indirgenmiş) Bu Sorunların Çözümüne ilişkin eylemler (192 ADET) oluşturulmuştur. (SORUN VE EYLEMLERİN BİRİMLER BAZINDA DAĞILIMI İNFOGRAFDA GÖRÜLMEKTEDİR) İzleme ve Değerlendirme: Ortaya Konan Eylemlerin Gerçekleşme Durumunun İzlenmesi Amacıyla Birimlerden hazırlanmış formlar çerçevesinde aylık geri bildirimler alınmakta bunlar üçer aylık raporlar haline getirilmekte olup, bir yılın sonunda bir toplantıda tüm eylemlerin gerçekleşme durumu değerlendirilecektir.

39 Bakanlık Birimleriyle Yürütülen Ortak Çalışmalar
- Sanayi Şurası Sanayi Genel Müdürlüğü - OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi Projesi - OSB Teknoloji Geliştirme Projesi Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü - Kurumsal Gelişim Eylem Planı hazırlanması ve İzlenmesi Tüm Bakanlık Birimleri VPADB’nın bakanlık Birimleriyle ortak yürüttüğü çalışmalar tekrar vurgulanarak, İl Müdürlüğü İşbirliği Olanaklarına geçiş yapılabilir.

40 İl Müdürlükleri Kapasite Güçlendirme Programının VGM Politika Geliştirme Ve Araştırma Faaliyetleri Açısından Önemi- İşbirliği Olanakları Bu kısım il sunumlarının en başında böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayacak şekilde ifade edilebilir mi? Baştan onları bu işin içine biraz çekebilmek için, daire başkanlıklarının ötesinde VGM genelinde ihtiyaçların ilgili mevzuat kapsamında bağlantıları ile ortaya konması daha iyi olabilir mi?

41 BST Taşra Teşkilatı Yönetmeliği-1 (03/08/2012)
İl Müdürlüğünün Görevleri Madde 5: b) İlde, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanları içerisindeki sanayiye yönelik teknoloji, araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik, verimlilik, ürün güvenliği, metroloji ve zorunlu standartlar ve diğer ilgili konularda düzenlenen fuar, kongre, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, izlemek, gerektiğinde sonuçlarını görüş ve önerileri ile birlikte Bakanlığa bildirmek, s) Verimlilik, temiz üretim ve ilgili konularda Bakanlık tarafından yapılacak araştırmalarda ve ilgili göstergelerin oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere talep edildiğinde İle ait bilgi ve verileri temin etmek ve Bakanlığa iletmek, Bu yönetmelikte sıralanan görevler ile taşra teşkilatına önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiş olup, merkez çalışmalarına çok yönlü destek vermelerini sağlayabilecek tanımlamalar yapılmıştır. Burada ilgili yönetmelikte il müdürlükleri ile VGM’nin yapabileceği işbirliklerine atıfta bulunulabilecek ortaya koyan maddeler sıralanmıştır.

42 BST Taşra Teşkilatı Yönetmeliği-2
Ş) Bakanlığın İlde verimliliği ve çevresel performansı artırmak amacıyla düzenleyeceği eğitim, bilinçlendirme ve danışmanlık programları ile projelerin uygulanma sürecinde gerekli işbirliği, koordinasyon ve veri temini çalışmalarını yürütmek, t) Bakanlık tarafından talep edildiğinde, İlde bulunan kamu kurumları ile özel sektör işletmelerinin verimlilik sorunlarını ve bunların giderilmesi için ihtiyaç duydukları hizmetleri araştırmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

43 BST Taşra Teşkilatı Yönetmeliği-3
u)Bakanlığın, verimliliği artırmaya ve temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik program ve projeleri kapsamında; üniversiteler, diğer bilimsel kuruluşlar, ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ağlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütme ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

44 İl Müdürlükleri ile İşbirliği Olanakları-1
İŞBİRLİĞİ KONUSU: İL VE BÖLGE BAZLI VERİ TEMİNİ Bölgesel verilerden il bazlı verilere ulaşılamaması Verilerin Güncel olmaması Veri kaynağı olarak tüm araştırma kurumları gibi Genel Müdürlüğümüz de resmi istatistik kurumu olan TÜİK verilerinden yararlanmakta, bölgesel ve özellikle il düzeyindeki çalışmalarda ise yerel kaynaklara da başvurmaktadır. Verimlilik Genel Müdürlüğünün temel görevlerinden biri de, “Ülkemizde tüm makro değişkenlerin verimlilik odaklı yaklaşımlarla yönlendirilmesini sağlamak, kalıcı ve sürdürülebilir verimlilik politika ve stratejilerini belirlemek, eylem planlarının hazırlanmasında yönlendirici olmak, uygulamaları izlemek ve sonuçları değerlendirmek; değerlendirmeler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütmektir.” Bu görevini genel olarak; Araştırmalar yapmak, Politika ve stratejiler oluşturmak, Uygulamaları izlemek ve değerlendirmek faaliyetleri aracılığı ile yürütmekte olup bu faaliyetlerini firma ya da sektör ölçeğinde olmak üzere, il, bölge ya da ülke genelinde yapılan çalışmalar ile sürdürmektedir. Bilindiği gibi, 2002 yılından sonra DPT tarafından belirlenen İBBS’ye göre veriler toplanmakta ve yayımlanmaktadır. TÜİK’ten de il bazında yapılacak çalışmalar için istenen veriler, yine İBBS’ye göre hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bölgesel araştırmalar genel olarak, istatistiki bölgeleri (12 bölge) esas alarak yapılmaktadır. Ancak bu şekilde, bölge bazında toplulaştırılmış olan veriler, il bazında yürütülecek çalışmalar için veriye ulaşmada sorun yaratmaktadır. Diğer bir sorun da verilerin teknik nedenlerle gecikmeli olarak yayımlanması ve dolayısıyla güncel veriye ulaşma konusunda yaşanmaktadır.

45 İl Müdürlükleri ile İşbirliği Olanakları-2
İller kapsamında yer alan kaynaklar; Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İl Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü İl Tarım Müdürlüğü İl Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Sanayi ve Ticaret Odaları Üniversitelerin İlgili Fakülteleri Burada il müdürlüğünün sıralanan bu yerler ile nasıl bir bilgi akışı içinde olduğu buradan edindiği bilgileri merkeze iletip iletmediği, bundan sonrasında nasıl bir yol izlenebileceği konuşulabilir.

46 İl Müdürlükleri ile İşbirliği Olanakları-3
OSB Müdürlüğü İlgili Kamu Kurumlarının İl Müdürlükleri (Bazı illerde olmayabilir, bölge müdürlüğü olabiliyor birkaç ilin bağlı olduğu) İŞKUR İl Müdürlüğü Karayolları İl Müdürlüğü Orman İl Müdürlüğü KOSGEB İl Temsilciliği TSE Bölge Temsilciliği Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar TMMOB İl Temsilciliği vb.

47 İl Müdürlükleri ile İşbirliği Olanakları-4
VERİ TEMİNİNE İLİŞKİN İL MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN BEKLENTİLER İl Müdürlüklerimizden veri temini konusunda gerek direkt gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak noktasında daha etkili yararlanabilmek Yürütülen çalışmalarda adı geçen birimlerden yararlanılıyor olmakla birlikte, Bakanlığımızın yerel birimi olarak faaliyet gösteren İl Müdürlüklerimizden daha etkili bir şekilde yararlanmak; yürüttüğümüz faaliyetleri, bu faaliyetleri yürütürken kullandığımız araç ve yöntemleri onlara tanıtmak büyük önem taşımaktadır. Bu önem gerek İl Müdürlüklerimizle yürüteceğimiz veri temini, analizi ve bunlara dayalı olarak illerde kurulması muhtemel sistemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde sağlanacak karşılıklı işbirliklerinde, gerekse yereldeki diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizin koordinasyonunun sağlanması aşamasında kendisini gösterecektir. Bu kapsamda olmak üzere, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmaların ve bazı tekniklerin aktarılması, beklentilerimizin karşılanması ve karşılıklı işbirliği noktasında çalışmaların etkin ve etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamada büyük kolaylık ve yarar sağlayacaktır.

48 İl Müdürlükleri ile İşbirliği Olanakları-5
İŞBİRLİĞİ KONUSU: POLİTİKA OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞIN SAĞLANMASI İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN BEKLENTİLERİMİZ Gerek politikaların geliştirilmesi gerekse de uygulama sonuçlarının izlenmesinde, yalnızca merkezî düzeyde değil, yerel düzeydeki karar alıcı ve uygulayıcılarının katkı ve katılımlarının sağlanması Verimlilik Stratejisi kapsamında geliştirilecek eylemlerin belirli bir bölümünün de yerel düzeyde gerçekleştirilecek olması, izleme ve değerlendirme süreçlerinde Genel Müdürlüğümüz ile İl Müdürlükleri arasındaki iletişim ve işbirliği olanaklarının güçlendirilmesi gereğini artırmaktadır. Başta Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı olmak üzere, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde verimlilik politikalarının geliştirilmesine ve bu yöndeki uygulamaların izlenip değerlendirilmesine ilişkin olarak da önemli faaliyetler yürütülmektedir. Gerek politikaların geliştirilmesi gerekse de uygulama sonuçlarının izlenmesinde ise, yalnızca merkezî düzeyde değil, yerel düzeydeki karar alıcı ve uygulayıcılarının katkı ve katılımlarının sağlanması önem taşımaktadır. Bu nedenle, VGM’nin söz konusu alandaki faaliyetleriyle ilgili olarak İl Müdürlüklerimizin yeterli ölçüde bilgiye sahip olması ve yakın dönemde yapılacak çalışmalara doğrudan katkı sağlaması, büyük önem arz etmektedir. Yine verimlilik politikası kapsamında geliştirilecek eylemlerin belirli bir bölümünün de yerel düzeyde gerçekleştirilecek olması, izleme ve değerlendirme süreçlerinde Genel Müdürlüğümüz ile İl Müdürlükleri arasındaki iletişim ve işbirliği olanaklarının güçlendirilmesi gereğini artırmaktadır.

49 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
AÇIKLAMALAR: Sunumlar her Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan konular için toplam 3 saat olacaktır ve birbirini takip eden 2 bölümden oluşmaktadır. Dolayısıyla, her Daire Başkanlığının, eğitim konusunu ve işbirliği alanları hakkında bilgilendirmesini içeren 1 adet sunu dosyası hazırlanacaktır. Sayfalarda renk, yazı karakterleri (Calibri) ve şekilsel yapılar (metin kutularının yerleşimi) aynı olmak koşulu yazı puntolarında değişiklikler yapılabilir. Sayfalarda uygun boşluklara konu ile ilgili resim, tablo vb. eklenebilir. İlgili Daire Başkanlığında yürütülen projeler ve İl Müdürlükleri ile yapılabilecek işbirlikleri hakkında verilecek bilgiler için (8 ve 9 numaralı) slaytların alt açıklamalar kısmına bakınız. BURADAKİ AÇIKLAMALAR NEDEN VAR???

50 Araştırma Yöntem ve Teknikleri-1
İÇERİK Bilimsel Araştırmanın Tanımı Araştırmanın Amaçları Araştırmanın Adımları Araştırmacının Sahip Olması Gereken Özellikler Araştırma Tasarlanırken Dikkat Edilecek Hususlar Araştırma Etiği Açısından Yapılmaması Gerekenler Veri Toplama ve Analizde Dikkat Edilecek Hususlar Rapor Yazımı

51 Bilimsel Araştırma Nedir?
Kuram (teori) üretmeyi ya da var olan kuramları sınamayı amaçlayan, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecinin tümü “bilimsel araştırma” olarak adlandırılır. En önemli özelliklerinden birisi tamamen özgün olmasıdır.    

52 Araştırmanın Amaçları
İncelemek / Tetkik etmek Açıklamak Değerlendirmek Tahmin etmek / Öngörmek Anlamak Çözmek / Çözüm bulmak / Çözümlemek Teori (kuram) geliştirmek ya da test etmek Sözel olarak örnekler verilebilir

53 Bilimsel Araştırma Çeşitleri
Amacına göre araştırmalar Yöntemine göre araştırmalar Biçimine göre araştırmalar Yürütüldüğü yere göre araştırmalar

54 Amacına Göre Araştırma Çeşitleri
Temel Araştırmalar: Kuram (teori) geliştirmeyi kapsayan ve bilgilerin genişletilmesi, geliştirilmesi için yapılan araştırmalardır. Uygulamalı Araştırmalar: Kuramların sorunlara uygulanması ile ilgilenen ve belli bir uygulama için yapılan araştırmalardır. Değerlendirme Araştırmaları: İki veya daha fazla değişik faaliyetin değerlerini sıralama kararını verdirmeyi kapsayan araştırmalardır. Araştırma-Geliştirme: (AR-GE) Etkin hizmet veya ürün geliştirmek için yapılan araştırmalardır. Aksiyon Araştırması: Yerel sorunlara hemen çözüm getirmeyi amaçlayan araştırmalardır .

55 Yöntemine Göre (1) Araştırma Çeşitleri
Tarihsel Araştırma: Geçmişte olanların öğrenilmesi, anlaşılması ve açıklanması için yürütülür. Tarihsel araştırmanın amacı geçmişte olanların nedenleri, etkileri veya eğilimlerine ilişkin sonuçlara varmaktır. Tanımlayıcı (Betimleme) Araştırma: Çalışmada yer alanların halihazır durumuna ilişkin hipotezleri test etmek veya soruları cevaplamak için veri toplamayı kapsar. Kendi kendi içinde 2 yönteme ayrılarak yapılır: a)Kendini Bildirim b) Gözlem Araştırmaları Deneysel Araştırma: Araştırmacı bağımsız değişkenlere karşılaştırılabilir işlemler uygular ve daha sonra onların etkilerini inceler. Bu tür araştırmaların sonuçlarının araştırmacıyı en kesin yorumlara götürmesi beklenir. a) Kendini Bildirim Survey Gelişimsel çalışmalar Kalıcılık çalışmaları Sosyometrik çalışmalar b)Gözlem Araştırmaları Katılımsız gözlem (doğal gözlem, simulasyon gözlemi, vaka incelemesi, içerik analizi vb) Katılımlı gözlem Etnografya

56 Yöntemine Göre (2) Araştırma Çeşitleri
Korelasyon Araştırma: Ölçülebilen iki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını ve ilişkinin derecesini ölçmek için yapılır. Korelasyonel araştırmanın amacı, ilişkiyi saptamak veya ilişkiye önceden karar vermektir. İki değişken birbiriyle çok ilişkili olsa bile birinin neden olduğu söylenemez. İlgili değişkenlerin nedeni olan başka bir faktör bulunabilir. Nedensel Kıyaslama Araştırması: Nedensel kıyaslama araştırmasında ise neden düzenlenmez. Bu tip araştırmada gruplar arasındaki fark (bağımsız değişken) araştırmacı tarafından oluşturulmaz, kendiliğinden oluşur. Gruplar arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi bir müdahale olmaksızın belirlemeyi amaçlayan çalışmalardır.

57 Biçimine Göre Araştırma Çeşitleri
Tez Makale veya bildiri Kitap

58 Yürütüldüğü Yere Göre Araştırma Çeşitleri
Laboratuar araştırmaları Alan araştırmaları

59 Araştırmanın Adımları
Araştırma sürecinde ilk olarak konunun saptanması gerekmektedir. Konuya ilişkin problem, başka bir deyişle, araştırmanın amacı ortaya konur. Problemin hipotez(leri) ortaya konur. Konuyla ilgili kaynak taraması yapılır. Bilimsel araştırma sürecinin son aşamasında, verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumlarını içeren rapor hazırlanır. Problemin veri toplama ve analiz etmeye uygun olması gerekmektedir. Ayrıca araştırmacının araştırma becerileri, mevcut kaynaklar, zaman gibi unsurlara da problem seçiminde dikkat edilmelidir.

60 Araştırmacının Sahip Olması Gereken Özellikler
Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmeli, Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmeli, Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmeli, Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmeli, istatistikî verilerin altında boğulmamalı, altta yatan gerçekleri ve bilgiyi aktarabilmeli, Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmeli Araştırmasını bilimsel kriterlere uygun biçimde raporlayabilmelidir.

61 Araştırma Tasarlanırken Yanıtlanması Gereken Sorular (1)
Araştırma ne amaçla yapılacak? Başka bir deyişle, araştırmanın tamamlanmasından sonra neye ulaşılmak isteniyor? Araştırmadan çıkan sonuçlarla ilgilenecek hedef kitle nedir? Kimler bu araştırma sonuçlarından fayda sağlayabilir? İstenilen sonuca ulaşmak ya da hedeflenen kitleyi aydınlatmak için ne gibi bilgilere ihtiyaç duyulacak?

62 Araştırma Tasarlanırken Yanıtlanması Gereken Sorular (2)
Veriler hangi kaynak/kaynaklardan toplanacak? Bu kaynaklardan hangileri ulaşılabilir durumdadır? Veriler hangi yöntemle toplanacak? Anket, yüz yüze görüşme, inceleme, odak grup toplantısı gibi yöntemlerden hangisi veya hangileri kullanılacak? Veriler ne zaman toplanacak? Veriler hangi yöntem/yöntemlerle analiz edilecek?

63 Araştırma Etiği Açısından Yapılmaması Gerekenler (1)
Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak. Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyallerini, cihazları, işlemler ve araştırma kayıtlarını veya sonuçları değiştirmek. Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak. Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla yerde yayımlamak. Gizli tutulması gereken bilgileri gereken titizlikle saklamamak.

64 Araştırma Etiği Açısından Yapılmaması Gerekenler (2)
Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak. Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda, destek veren kurum veya kuruluşun desteğini belirtmemek. Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkarmak veya yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını gerekçesiz veya uygun olmayan bir biçimde değiştirmek.

65 Veri Toplama ve Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar (1)
Araştırma yaparken, hedef kitleye en fazla fayda sağlayacak bilgiyi en etkili biçimde ortaya koymak amaçlanmalıdır. Bunun için aşağıdaki sorular dikkate alınabilir: Hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorum? En uygun maliyet ve elverişli yöntemle bu bilgiyi nasıl toplarım? Seçtiğim metot ne kadar doğru bilgiye ulaştırır?

66 Veri Toplama ve Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar (2)
Seçtiğim metotla güvenilir bilgi toplamak mümkün olabilecek mi? Sağlıklı bir biçimde cevap alabilecek miyim, toplantılara katılım sağlanabilecek mi v.s? İstediğim tüm bilgileri bu metotla edinebilir miyim? Ek bilgi gerekiyorsa başka hangi metotla desteklemeliyim? Bu metotları kim / kimler uygulayacak, uygulayıcı için eğitim gerekecek mi? Örneğin anket uygulanacak ise kullanılacak anketörün, konu hakkında eğitim alması gerekecek mi? Toplanan veriler hangi yöntemlerle analiz edilecek?

67 Anket Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (1)
Önce anketin konusu, amacı, anketi cevaplayacak olanların nitelikleri ve düzeyleri tespit edilmeli, sorular bunlar gözetilerek hazırlanmalıdır. Ankete; cevaplama güvenliğini ve katılım oranını yüksek tutmak için; amacını, elde edilecek bilgilerin nerede kullanılacağını belirten bir açıklama konulmalıdır. Her şey açık biçimde sorulmalı, cevap verenin konuyu, terimleri vs. bildiği varsayılmamalıdır.

68 Anket Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2)
İki anlamlı sorulardan kaçınılmalı, açık ve tek bir şey sorulmalıdır. Cevaplayıcı, soruyu cevaplamaya yeterli olmalı, soruya yanıt veremeyecek kimselere soru yöneltilmemelidir. Sorular rahatça okunabilecek, anlaşılabilecek ve hızla cevaplanabilecek şekilde kısa ve kolay anlaşılır olmalıdır. Yönlendirici sorular sorulmamalı sözcük seçimine dikkat edilmelidir.

69 Anket Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (3)
Gerek yok ise argo, jargon ve teknik terimler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Önceki sorulardaki sözcük seçimleriyle daha sonraki soruların cevapları yönlendirilmemelidir. Genel kural olarak sıralı sorular genelden özele doğru sorulmalıdır. Ankette özgün ve alışılmamış, tanınmayan terimler var ise, bunlar en açık biçimde tanımlanmalıdır.

70 Rapor Yazımı Araştırmanın raporlanmasında kabul edilen tek bir format bulunmamaktadır. Çeşitli akademik kuruluşlar, yayın organları, kamu kurumları v.b. kendilerine özgü formatları kabul etmektedirler. Rapor yazımında bu formatlardan biri kullanılarak şekle yönelik düzenlemeler yapılır ve araştırma bölümleri belirlenir. Bütün araştırma raporlarında, isimleri değişiklik göstermekle birlikte, araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, sınırlılıkları, literatür tarama, analizler, bulgular, tartışma / öneriler ve kaynakça bulunmalıdır.

71 Teşekkürler… Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Tel. : Faks:


"BST İL MÜDÜRLÜKLERİNE YÖNELİK VERİMLİLİK VE TEMİZ ÜRETİM EĞİTİMİ Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı (06/12/2013)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları