Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Anıl Çağlar ERKAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Anıl Çağlar ERKAN"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Anıl Çağlar ERKAN
YEREL Yönetimler Öğr. Gör. Anıl Çağlar ERKAN

2 Yerel yönetimler Yerel yönetimler bütün ülkelerde kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez unsurunu meydana getirmektedir. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, söz konusu ülkedeki demokrasinin düzeyi ile yakından ilgilidir. Yerel yönetimler demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerde verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez kurumlardır.

3 YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ
Yerel yönetimler, yerel hizmetlerin yürütülmesinde verimli bir metot olarak görülür. Çünkü yerel yönetim organlarının üye ve yöneticileri o yöre halkının içerisinden seçilmektedir. Dolayısıyla bu kişiler bulundukları yörenin sorunlarını daha iyi değerlendirebilecek ve gerekli çözümleri üretebilecek imkana sahiptirler. Yerel yönetimler, demokratik sorumluluğu güçlendirir, yerel ihtiyaçlara karşı daha da duyarlıdır.

4 Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin varlığından dolayı kazançlıdır
Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin varlığından dolayı kazançlıdır. Çünkü yerel yönetimler, yerel nitelikteki görevleri merkezi yönetimden devralmakta ve onun yükünü hafifletmiş olmaktadırlar. Yerel yönetimler, özerk yapıları ve halka yakınlıkları nedeniyle girişimciliği yüksek birimlerdir. Sahip oldukları teşebbüs gücünü kullanarak yeni hizmet yöntemleri geliştirebilirler. Her yerel yönetim kuruluşu, aynı zamanda farklı girişimci güç demektir. Nitekim ülkemizde belediyeler, kentsel dönüşüm projeleri, toplu konutlar, sosyal yardım organizasyonları, beyaz masa uygulamaları temel altyapı yatırımları ve yönetime katılım konularında bu girişimciliklerini ortaya koymaktadırlar.

5 Yerel yönetimler, hemşehricilik duygularının ve demokratik değerlerin gelişmesinde etkili kuruluşlardır. Geniş anlamdaki “ siyasi eğitim” önce yerel düzeyde başlamaktadır. Politikacıların büyük bir kısmı, önce yerel yönetim organlarında görev alarak kendilerini genel politikaya hazırlamaktadırlar. Bu sebeple yerel yönetimler, politikanın “mektebi” olarak kabul edilmektedir.

6 Yerel yönetimler güçlü merkezi hükümete karşı bir fren ve denge unsuru olabilirler. Bu yönetimler aşırı ölçüde merkezileşmiş bir devletin tehlikesinin azaltmada önemli bir rol oynayabilirler. Demokrasilerde yerle muhalefeti, yerel yönetimler meydana getirir. Bu düzende asıl olan siyasi gücün bir merkezde toplanması değil çeşitli gruplar ve yönetim birimleri arasında paylaşımıdır.

7 YÖNETİMLER ARASI HİZMET BÖLÜŞÜMÜ
Toplumun ihtiyacı olan tam kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetler çeşitli ölçütlere ve faktörlere göre merkezi yönetimle yerinden yönetim kuruluşları arasında paylaşılmaktadır. Merkeziyetçi politikalar uygulayan ülkelerde yerinden yönetim kuruluşları var olmakla birlikte, çoğu kamu hizmeti ve bunların finansmanı merkezi yönetim kuruluşlarınca gerçekleştirilir.

8 Yönetimler arasındaki ilişkilerin iki temel boyutu bulunmaktadır
Yönetimler arasındaki ilişkilerin iki temel boyutu bulunmaktadır. Birincisi, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındadır, buna “dikey” ilişkiler denilir; ikincisi ise yerel yönetim birimlerinin kendi aralarındaki ilişkilerdir ki buna “yatay” ilişki denir. Bu ilişkiler ağı içinde, önce yönetim birimleri arasında mal ve hizmetlerin bölüştürülmesi gerçekleştirir, daha sonra yetki ve kaynaklar düzenlenir. Bu paylaşımda yetki ve görevlerde yönetim birimleri arasında karmaşanın olmaması, her bir fonksiyondan sorumlu asil bir birimin bulunması, görevlerle orantılı mali kaynakların sağlanması, görevleri yerine getirecek yetkilerin tanınması gibi ilkleler önem aşır.

9 Yönetimler arasındaki dikey ilişkilerin, “hizmet bölüşümü” ve “mali denkleştirme” (mali tevzin) olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki hizmet bölüşümü, hangi hizmetlerin hangi yönetim birimi tarafından yerine getirileceği sorusuyla ilgilidir. Hizmetlerin yönetimler arasında bölüştürülmesiyle ilgili olarak “yerindenlik/yerindelik” (subsidiarity), “hizmetin fayda ve maliyet alanı” ve “ ölçek ekonomiler” gibi temel ölçütler söz konusudur.

10 Yerindenlik, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı İle Avrupa Birliği’nin resmi dokümanlarında düzenlenen, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde güçlü bir desantralizasyon vurgusu yapan bir ilkedir. Yerindenlik ilkesi, hizmetlerin bölüşümünde “ halka yakınlık “ ölçüsün esas almaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, kamu sorumluluklarının genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacağını; sorumluluğun bir başka makam verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gereklerinin göz önünde bulundurulmasını öngörmektedir.

11 Bu hizmetin “yerel” olup malmadığının belirlenmesiyle ilgili olarak “ hizmetin fayda ve Mliyet alanı” ölçütü kullanılır. Bu hizmetin faydasının yayıldığı alan, belirli bir yerleşim biriminde ( köy ve belediye gibi) kalıyorsa, kural olarak o hizmet yerel kabul edilir ve ilgili yerel yönetim birimince yerine getirilir. Eğer bir hizmetin faydası, ülke geneline yayılıyor ve kapsıyprsa, o hizmet genel kamu hizmeti olarak nitelendirilir ve merkezi yönetim kuruluşlarının sorumluluğuna verilir. Ancak faydasının yayıldığı alan itibariyle “yerel”olan bir hizmetin , üretilmesi ve kullanımı aşamalarında diğer yerleşim birimlerini, olumlu veya olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir. Buna dışsallık denir. Bu hizmet niteliği itibarıyle yerel olmakla birlikye, o ölçekte finansmanı mümkün olmayabirlir, ilgili yerel yönetimin ya da halkın gücünü aşabilr. Hizmete ilşkin fayda ve maliyet dışsallıklarının genişlmesi halinde, ,lgili hizmetin daha üst yönetim birimlerince ya da merkezi yönetim kuruluşları tarafından sunumu daha etkin olabilir.

12 ANAYASA’DA YEREL YÖNETİMLER
Yerel yönetimler anayasal bir kavramdır Anayasa’sı dâhil bütün anayasalar, yerel yönetimlerle ilgili hükümlere ve ilkelere yer vermiştir. Ancak Anayasası’nın yerel yönetimlerle ilgili düzenlemesi, diğer anayasalara göre daha geniş kapsamlıdır.

13 1982 Anayasası’nın “İdarenin Kuruluşu” kenar başlığı altında “merkesi idare” ve “ mahalli idareler” yer almaktadir. Anayasanun merkezi yönetim ile ilgili düzelenmesi kısa olduğu halde, yerel yönetimlerle ilgili maddesi, oldukça uzun düzenlenmiştir. Bu da yerel yönetimler konusundaki tartışma ve endişelerden kaynaklnamış olmalıdır. Anayasa’daki düzenlemeye göre yerel yönetimlerin özellikleri şöyle belirlenebilir:

14 Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimlerin karar organları seçimle belirlenir. Yerel yönetimlerin kuruluşu ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının , organlık sıfatını kazanmalarına ,ilişkin itirazların çözümün ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açıla yerel yönetim organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar görevden uzaklaştırabilir.

15 Yerel yönetimlerinseçimleri beş yılda bir yapılır
Yerel yönetimlerinseçimleri beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idare organlarına ve ya bu organların üeyelerine ilişkin egenel ve ara seçimler, milletvekili genel ve ara seçimleriyşle birlikye gerçekleştirilir. Merkze yönetim, Yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahipiti. İdari vesayet, mahalli hizmetlerin, idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanamsı, toplum yararının korunması ve mahhalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla yapılır. İdari vesayet yetkisi kanunla düzenlerni.

16 Yerel yönetimleri kendi aralarında birlik kurabilirler
Yerel yönetimleri kendi aralarında birlik kurabilirler. Birlik kurmaya ilşkin ,zni Bakanlar kurulu verir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir., Yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. Büyük uerleşim merkezleri için kanunla özel yönetim biçimleri oluşturulabilir. Yerel yönetimlerin mali işlmeleri, Sayıştay tarafından denetlenir.

17 Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeleri, Anayasadaki bu hüküm ve ilkelere uygun olması gerekir.

18 Anayasa, üç tur yerel yönetimden söz etmektedir
Anayasa, üç tur yerel yönetimden söz etmektedir. Bunlar, “il özel idaresi” , “belediye” ve”köy”dür. Anayasa, yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle belirlenmesini emretmektedir. Karar organlarının dışınd akalan yürütme organlarının ( belediye başkanı, vali ve muhtar) atama ile belirlenebilmelerine açık kapı bırakmıştır.

19 YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI
Ülkemizde “il özel idaresi” , “belediye” ve “köy” olmak üzere üç türlü yerel yönetim birimi vardır.

20 İl Özel idaresi İl Özel İdaresi “il” denilen idari coğrafyada faaliyet gösteren yerel yönetim birimidir. Belediye ve köylerin faaliyetleri, belirli bir yerleşim alanı ile sınırlı olduğu halde, il özel idaresinin hizmetleri , yerleşim alanı içi ve yerleşim alanı dışı, il sınırları içindeki bütün bölgeyi kapsamaktadır. Bu bakımdan il özel idaresi merkezi yönetimle diğer yerel yönetimler arasında , belediyeler ve köylerde veya bunlar arasında yerel ortak hizmetler yürüten “ara düzey” bir yerel yönetim birimi olarak tanımlanabilir.

21 Bir yerde il özel idaresi kurulabilmesi için, söz konusu yerin il statüsüne kavuşturulması yeterlidir. Başka bir ifadeyle bir yerleşim biriminin kanunla il statüsüsne kavuşturulması ile birlikte, başka bir işleme gerek kalmaksızın, otomatok olarak otrada il özel idaresi de kurulmuş olmaktadır. Bu bakımdan merkezi yönetimin taşra örgütü olan il ile yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin hizmet yürüttükleri alan aynıdır. Ayrıca il genel yönetiminin başı olan vali, aynı zamanda il özel idaresinni de yürütme organıdır. Bu benzerlik sebebiyle il genel yönetimi ile il özel idaresi, çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır.

22 İl özel idaresi, ortaya çıkış bakımından Osmanlı’ya dayanır. Kökeni 186
Yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi’ne uzanan il özel idaresi 1987 yılında yapılan bir düzenleme ile söz konusu kanaun, “il Özel idaresi Kanunu” olarak değiştirilmiş ve il özel idaresine işlerlik kazandırılmak istenmiştir.

23 İl özel idaresi iel ilgili son düzeleme, 2003 yılında başlayan kanun yönetiminde yeniden yapılanma çerçevesinde, 22 Şubat 2005 yarihinde kabul edilen sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile gerçekleştirlmiştir. Adı geçen kanun, il özel idaresinini görev-yetki , organları, teşkilati, insan kaynakları, mali yapısı ve borçlanması, çalışma yöntemleri ve süreçleri, diğer kurumlarla ilşkileri, denetimi ve yönetime katılma konularını yeniden düzenlenmiş ve önemli sayılabilecek enilikler getirmiştir.

24 Kanun, il özel idaresini; “il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.

25 Görevleri İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları, a) belediyeler dâhil il sınırları içerisinde, b) belediye sınırları dışında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

26 a)İl sınırları içerisindeki görevleri
il özel idaresinin belediyeler ve köyler dahil olmak üzere il genelindeki görev ve sorumlulukları, gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, (büyükşehir belediye sınırları hariç), toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa temini, binaların yapım ve bakımı, onarımına ilişkin hizmetlerin karşılanmasına yönelik olan hizmetlerdir.

27 b)belediye sınırları dışındaki görevleri
İl özel idareleri belediye sınırları dışında olmak koşuluyla, imar, su, yol, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım, orman köylülerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park bahçe görevleri gibi tesislere ilişkin hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca İl Özel İdaresi, belediye sınırları dışındaki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetleme yetkilerine sahiptirler.

28 Organları İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

29 İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d) Borçlanmaya karar vermek.

30 e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

31 j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

32 Başkanlık Divanı İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere, yenisi seçilir

33 İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

34 Meclis toplantısı İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka duyurulur.

35 İl genel meclisinin toplantıları açıktır
İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az  olmayan çoğunluğu ifade eder. İl genel meclisi görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, tutanak başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve  bilgi alınabilir

36 İl encümeni İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir

37 Encümenin görev ve yetkileri
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek

38 g)  Taşınmaz mal satımına, trampa  edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

39 Encümen toplantısı Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

40 Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve  idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

41 vali Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

42 Valinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde  temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek.

43 e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek.

44 m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

45 Teşekkürler…. Sonraki konu belediyeler….


"Öğr. Gör. Anıl Çağlar ERKAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları