Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TEKSTİL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TEKSTİL TEKNOLOJİ PLATFORMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TEKSTİL TEKNOLOJİ PLATFORMU
1

2 Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü
Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörü yaklaşık iki milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Toplam ihracat içindeki payı %23 (2006 sonu itibariyle), GSMH içindeki payı %8, Üretim değeri yaklaşık 40 milyar ABD Doları Toplam istihdamdaki payı %11 dir. Yaklaşık üretici firma vardır.

3 Tekstil ve konfeksiyon sektörü ,Türkiye’de AB’deki gibi sadece anahtar sektör değil, halihazırda öncelikli bir sektördür. Bu sektörün sürdürülebilir rekabet için uzun vadeli stratejilere gereksinimi vardır. Sektörün üretim kapasitesi mevcut tüketim kapasitesinin bir kaç katıdır. Sektör etkin pazarlama ve direkt tüketiciye ulaşım gerçekleştirebilmeli ve dağıtım kanallarına sahip olmalıdır.

4 Başlangıç... Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2006/201 numaralı toplantısında alınan karar doğrultusunda TÜBİTAK öncülüğünde 2006 yılının Aralık ayında “Teknoloji Platformları” kurma çalışmaları başlatılmıştır, Ocak 2007’de dış ticaret hacmi ve stratejik önemleri gözetilerek , Elektrik ve Elektronik, Tekstil, Otomotiv, Metal ve Denizcilik sektörlerinde Ulusal Teknoloji Platformları oluşturulmuştur. 4

5 Ulusal Teknoloji Platformlarının Amacı
Ar-Ge’nin GSYİH payının %2’ye çıkarılması bunun da ½’sinin özel sektör tarafından sağlanması hedefine ulaşmak için sanayinin Ar-Ge’ye katkısını arttırmak. Teknoloji kapasitesinin hızla gelişmesi ve araştırma sonuçlarının en kısa zamanda ilgili kesimlerin hizmetine sunulması için gerekli olan, teknoloji üreten güçlü işbirliği ağlarının kurulmasını sağlamak. Sanayinin Ar-Ge kapasitesini arttırmak. 5

6 Şubat 2007’de TÜBİTAK ,TÜSSİDE’de sektör temsilcisi firmaların katılımıyla yapılan Çalıştay’da Tekstil Teknoloji Platformu Eşgüdüm Kurulu (PEK) seçilmiştir, Platform Eşgüdüm Kurulu, Türkiye Tekstil Teknoloji Platformu faaliyetlerini İTKİB himayesinde fiilen yürütmektedir..

7 Misyon Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik önceliklerini belirlemek,
Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün uluslararası rekabette sürdürülebilir güç sahibi olabilmesi için; Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik önceliklerini belirlemek, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kurumlararası sinerji oluşturarak sektörde yenilikçilik (inovasyon) olgusunu ve bilincini geliştirmek. 7

8 Vizyon Sanayi önderliğinde, Türk Tekstil ve Konfeksiyon
Sektörü'nü, Ar-Ge ve ileri teknoloji destekli, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, yenilikçi ürün, hizmet ve süreçlerle pazar belirleyicisi konumuna taşımak. 8

9 Platform’un Görevleri
1. Türk tekstil ve konfeksiyon sektöründe Ar-Ge ve yenilikçilik (inovasyon) konusunda liderlik üstlenerek, sektör paydaşları arasında koordinasyonu sağlamak, 2. Uzman çalışma grupları ve yatay çalışma grupları oluşturarak, bu grupların kendi alanlarına yönelik strateji belgelerini hazırlamaya yönlendirmek, 3. Sektörün Ar-Ge ve Ür-Ge ihtiyaçlarını, yol haritasını tespit etmek ve öncelikli alanlarını belirleyerek Ar-Ge stratejisini oluşturmak, 9

10 Platform’un Görevleri
4. Sektörün Ar-Ge, Ür-Ge ve yenilikçilik alanlarında koşullarının iyileştirilmesi amacıyla alınacak yapısal, teknik ve finansal tedbirleri belirlemek ve yetkililere iletmek, 5. Sektörel Ar-Ge stratejisi doğrultusunda projeler gerçekleştirilmesi için sektörü teşvik etmek ve yönlendirmek. 10

11 Platform Yapısı Genel Kurul Platform Eşgüdüm Kurulu – PEK
Koordinatör ve Sekreterya Uzman Çalışma Grupları Yatay Uzmanlık Grupları 11

12 Genel Kurul Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünü oluşturan tüm firmalar ve ilgili kurumları 12

13 Platform Eşgüdüm Kurulu - PEK
%80’i sanayicilerden olmak üzere 11 kişiden oluşur, Türk Tekstil Teknoloji Platformu’nun karar ve yürütme organıdır, Tamamen “gönüllülük” esasına göre çalışır, Şeffaflık: PEK ve Platform’un diğer organlarının her türlü faaliyeti, tüm sektörel taraflara açıktır. Platformun görev tanımında bulunan faaliyetleri gerçekleştirir, Uzman çalışma gruplarını ve yatay çalışma gruplarını oluşturur, çalışmalarını sağlar ve denetler. Politik etki ve lobi çalışmalarını düzenler ve gerçekleştirir. 13

14 PEK Üyeleri Ahmet ŞİŞMAN (HASSAN Grubu) – Başkan
Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK (İTÜ) Prof. Dr. Ali DEMİR (İTÜ) Mehmet KUMBARACI (TGSD) Dr. Türkan BAYRAKTAR (İTKİB) Altan ARSLAN (TEXCON GMBH)) Burcu BAĞCI (SARAR GİYİM) Erol ARIOĞLU (İSKO) Meryem TOP (BOSSA T.A.Ş.) Mutlu SEZEN (KORTEKS MENSUCAT) Serdar TUNÇ (ÖZTEK TEKSTİL) 14

15 Politik Etki (Lobi) Grubu
Parlamento ve Bürokrasi taslak

16 Uzman Çalışma Grupları
PEK tarafından belirlenen başlıklarda, sektör kuruluşları tarafından önerilen ve “gönüllülük” esasına göre çalışan uzmanlardan oluşur. Uzman çalışma Grupları’nın görevleri: Kendi çalışma alanı olan konularda genel Ar-Ge stratejisine hizmet edecek stratejik öncelikleri belirlemek, Kendi çalışma alanına ait konularda sektörel projelerin geliştirilmesini sağlamak. 16

17 Uzman Çalışma Gruplarının Çalışma Prensipleri
• Çalışma gruplarının belirlenmiş konularında deneyim sahibi herkese açıktır. • Çalışmalar tamamen “gönüllülük” esasına göredir. Toplantı katılımları ücretsizdir. Şeffaflık: Çalışmalar, tüm sektörel taraflara tamamen açıktır. • Çalışma grubuna katılmaya karar veren uzmanların katılım sürekliliği ve aktif katılım beklenir. • Her çalışma grubunun yılda 2 defa toplanması planlanmaktadır. • Farklı çalışma gruplarına katılım mümkündür, ancak aktif katılım için grup sayısı sınırlı tutulmalıdır. • Çalışma gruplarına katılım, ileride hazırlanacak TUBİTAK veya Avrupa Birliği projelerine katılmayı garanti eder. 17

18 Uzman Çalışma Grupları Çalışma Alanları
taslak Uzman Çalışma Grupları Çalışma Alanları 1. Lif ve iplik alanındaki yeni teknolojiler ve tasarım, 2. Örme ve dokuma alanındaki yeni teknolojiler ve tasarım, 3. Boya ve terbiye işlemlerinde yeni teknolojiler ve gelişmeler, 4. Nonwoven alanındaki yeni teknolojiler ve tasarım, 5. Teknik ve akıllı tekstiller alanındaki yeni teknolojiler ve tasarım, 6. Konfeksiyon teknolojileri, Mass Customization (Hazır giyim ve moda için seri olarak özel isteğe göre üretim), tasarım ve ürün geliştirme, 7. Nanoteknoloji ve uygulamaları, 8. Tedarik zinciri optimizasyonu ve kalite yönetimi. 18

19 Yatay Uzmanlık Grupları
taslak Yatay Uzmanlık Grupları Finansman, eğitim, standardizasyon ve Ar-Ge/yenilikçilik yönetimi yatay alanlarında çalışmalar yapmak üzere sektör kuruluşları tarafından önerilen uzmanlardan oluşur. Finansman Yatay Uzmanlık Grubu : Ar-Ge ve yenilikçiliğe daha fazla kaynak aktarılması amacıyla sektör ve işletme bazında öneriler geliştirir ve etkin proje finansmanı konusunda çalışmalar yaparlar, Eğitim Yatay Uzmanlık Grubu: Sektöre Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı, nitelikli işgücü kazandırılması konusunda öneriler geliştirir ve bu alanlarda seminer, konferans vb. etkinlik önerilerinde bulunurlar, Standardizasyon Yatay Uzmanlık Grubu: Sektörel Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin standardizasyon faaliyetleriyle paralelliğinin kurulması çalışmalarını gerçekleştirirler, Ar-Ge/Yenilikçilik Yönetimi Yatay Uzmanlık Grubu: Araştırma ve teknolojik gelişme sonuçlarının sektörün rekabet edebilirliliğine katkısının arttırılması amacıyla yöntemler geliştirirler. 19

20 Koordinatör Platform Eşgüdüm Kurulu üyeleri arasından seçilen
Koordinatör, platformun etkin çalışması için gerekli tüm çalışma ve koordinasyonu sağlar. 20

21 Sekreterya Tekstil Teknoloji Platformu’nun her türlü faaliyetini,
organizasyonel, sekreteryal ve operasyonel olarak destekler, toplantı organizasyonunu ve dökümantasyonu, uygulamaların takibini ve yayımlanması sağlar. 21

22 Bundan Sonraki Adımlar
Türkiye’nin Stratejik Araştırma Gündemi’nin hazırlanması Uzman Çalışma Grupları’nın Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon sektörünün Ar-Ge yol haritasını ve stratejik önceliklerini belirlemesini sağlamak, Stratejik Araştırma Gündemi’ni hazırladıktan sonra uygulama aşamasına geçmek. Sektördeki AR-Ge projelerini tespit edilen araştırma önceliklerine yönlendirmek. 22

23 Hedefler Türk tekstil ve konfeksiyon sanayiinde araştırma, geliştirme ve inovasyon olgusunun yerleşmesini sağlamak amacıyla detaylı, uzun vadeli bir STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI geliştirmek. Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine destek veren kurumlara (TUBİTAK, DPT, Sanayi Bakanlığı) Türk tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin beklentilerini empoze etmek. Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektöründeki parçalı Ar-Ge faaliyetlerini daha yararlı olmak amacıyla koordine etmek. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayiini geleceği olan yenilikçi (innovative) bir sektör haline dönüştürmek. 23

24 Platform çalışmalarına katkılarınızı bekler, İlginize teşekkür ederiz...
İletişim Adresi Türkiye Tekstil teknoloji Platformu Sekreteryası İTKİB Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul Tel: , Faks: E-Posta: 24


"TÜRKİYE TEKSTİL TEKNOLOJİ PLATFORMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları