Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ Mayıs, 2013 İstanbul T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI Halk Sağlığı Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri

2 İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI
Halk Sağlığı Kurumunun ildeki yönetim teşkilatıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri Laboratuar hizmetleri Aile hekimliğini de içine alan temel sağlık hizmetlerinden sorumludur.

3 AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak. İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

4 AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ
Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili istatistik ve raporlarını hazırlamak. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek. Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

5 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBESİ
Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

6 AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ŞUBESİ
Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim faaliyetlerini yürütmek. Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

7 AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ŞUBESİ
Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmak. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak, verilerin analizi ve raporlarını hazırlamak.

8 TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Topluma yönelik eğitimler düzenlemek. Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak. Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak. Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

9 TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek. Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek. Öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.

10 TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak. İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak. Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak. Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri vb değerlendirmesini yapmak

11 KANSER BİRİMİ Kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak. Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek. Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek. KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.

12 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR ŞUBESİ
Kalp, damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek. Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.

13 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR ŞUBESİ
Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

14 OBEZİTE, DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR ŞUBESİ
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak. Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

15 RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ
Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

16 RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ
Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak. İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek. Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek. Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek.

17 RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ
Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

18 TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ŞUBESİ
İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek. İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

19 TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ŞUBESİ
Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak. Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek. Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak. Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.

20 ÇOCUK, ERGEN, KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak. Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

21 ÇOCUK, ERGEN,KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifıkalandırılmasını sağlamak. Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,

22 ÇOCUK, ERGEN, KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.

23 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ
Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak. İhbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.

24 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ
Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek,

25 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ
Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmasını sağlamak. İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek. Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak. Vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

26 TÜBERKÜLOZ BİRİMİ Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için, gereken tedbirleri almak. İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek. İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek. Tüberkülozla ilgili hasta ve halk eğitim faaliyetlerini yürütmek.

27 TÜBERKÜLOZ BİRİMİ Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek. Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.

28 AŞI PROGRAMLARI BİRİMİ
Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, anti-serum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını yapmak, gereken tedbirleri almak. Sağlık hizmet birimlerinin aşı, anti-serum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği sağlamak. İlde aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek. Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

29 AŞI PROGRAMLARI BİRİMİ
Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.

30 ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBESİ Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek. Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.

31 ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBESİ Yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek. Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek. Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek. Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Personele yönelik eğitimler düzenlemek

32 ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBESİ Çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek. Kapalı ve açık alanlarda (konaklama eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak. Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak. Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

33 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ
Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde projeler geliştirerek uygulamak. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda çalışmalar yapmak. Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

34 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ
Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının yürütülmesi Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak. Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak. Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

35 ATAMA ŞUBESİ Personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.
Personelin, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak. Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek. Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak. İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek. Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

36 ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBESİ Personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek. Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak. Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek. Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

37 ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBESİ Personelin oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak. Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak. Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

38 DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBESİ
Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek. Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak. İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

39 İSTATİSTİK VE BİLGİ İŞLEM ŞUBESİ
Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak. Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.

40 İSTATİSTİK VE BİLGİ İŞLEM ŞUBESİ
E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek. Personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.

41 İDARİ İŞLER ŞUBESİ Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek. Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak. Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını yaptırmak. Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak. Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

42 İDARİ İŞLER ŞUBESİ Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek. Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak. Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip etmek.

43 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

44 Toplum Sağlığı Merkezleri
Halk Sağlığı Müdürlüklerinin ilçe yapılanmasıdır. İlçe TSM Sorumlu Hekimi tarafından yönetilir. İlçenin Koruyucu, Temel Sağlık ve Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu merkezlerin organizasyonu kadroları görevleri çalışma usûl ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir. 44 44

45 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları