Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA ÖRGÜTÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA ÖRGÜTÜ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA ÖRGÜTÜ
İnci AYYILDIZ MENTEŞ

2 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bakanlığının merkez örgütü dışındaki taşra örgütlenmesi illerdeki örgütleridir. Bakanlığın illerdeki temsilcileri valilerdir. Valiler adına hizmetler "İl Sağlık Müdürleri" tarafından yürütülür. Bakanlığın ildeki hizmetini yürütmek sağlık müdürünün sorumluluğundadır.

3 TEŞKİLAT ŞEMASI Sağlık Bakanı: Prof.Dr.Recep AKDAĞ
Vali :Nihat CANPOLAT Sağlık Müdürü: Dr.Osman AYYILDIZ

4 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI

5 İLÇE TEŞKİLATI KAYMAKAM SAĞLIK GRUP BAŞKANI
Sağlık Meslek Lisesi Bölge Hastaneleri Halk Sağlığı Lab AÇSAP Merkezleri Verem Sav.Dis. Sağlık Ocağı Sağlık Evi

6 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREVLERİ

7 PERSONEL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Talat ARI

8 Personel Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İlde çalışan bütün hekim ve hekim dışı sağlık personelinin özlük işleri ile ilgilenir. Her personel için birer kişisel dosya düzenler. Görevlilere ait bütün işlemleri bu dosyada saklar.

9 Personel Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İl emrine atanan hekim dışı sağlık personelinin il içindeki dağılımlarını düzenler. Yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili işlemleri yürütür. Disiplin ile ilgili tüm işlemleri yürütür.

10 Personel Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Sicil kayıtlarını tutmak, tezkiyelerinin zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesini sağlamak, Personelin yasalara uygun olarak göreve başlayış ve görevden ayrılışlarını izlemek.

11 Personel Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Personelin ilde ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personel noksan ve fazlalıklarını tesbit etmek ve personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını izlemek.

12 Personel Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Personele ait hertürlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Maaş, tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek. Genel evrak hizmetlerini yürütmek. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

13 İDARİVE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Sadık KARAASLAN

14 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü
Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak. İstatistiki bilgilerin toplanmasında ilgili şubeye yardımcı olmak. Maaş mutemetliği, avans mutemetliği, ikmal işleri, yazı işleri gibi görevleri yürütür.

15 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü
İl sınırları içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının yıllık ve günlük tüketim maddeleri ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların ikmalini tek elden planlayarak sağlamak. Malzeme ve eşyanın bulunduğu depo kayıtlarını tutmak, uygun şekilde tahsis mahalline sevkini sağlamak.

16 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü
İl Sağlık Kurumlan ihtiyacı olan malzeme ve eşyanın bulunduğu depo kayıtlarını tutmak, yapılan tahsis ve transfer emrine uygun şekilde tahsis mahalline sevkini sağlamak. Araç gezi planlarını yapmak, onaylamak, takip etmek.

17 BİLGİ İŞLEM VE SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Abdülaziz KARHAN

18 Bilgi İşlem Ve Sağlık İstatistikleri Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İldeki bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarından gelen verileri toplar ve değerlendirir. Bu bilgileri Sağlık Bakanlığı'na bildirir. Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak. Hizmetleri yansıtan tablo ve grafik hazırlamak.

19 Bilgi İşlem Ve Sağlık İstatistikleri Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İstatistiki formların zamanında temin edilmesi,stoklanması ve dağıtımını organize etmek. Şubenin yıllık çalışma raporunu ve gelecek yılın planının hazırlamak. İlin yıllık Sağlık Bültenini hazırlamak ve gerekli yerlere göndermek.

20 EĞİTİM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Bahattin HALATÇI

21 Eğitim Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Halkın sağlık eğitimini planlar ve uygulatır. Personelin hizmet içi eğitimlerini düzenler ve koordine eder. Eğitim, Öğretim hizmeti veren sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında doküman toplamak, kurumlan belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak. Şubeye ait çalışma plan ve programlarının, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde, zamanında, koordineli, düzenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sonuçlandırmak.

22 Eğitim Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Şubeye ait çalışma plan ve programlarının, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde, zamanında, koordineli, düzenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sonuçlandırmak. Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak

23 Eğitim Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Okullardaki eğitsel kol ve rehberlik çalışmalarının plan ve programlarında okul idaresine yardımcı olmak. Milli Eğitim Bakanlığı ile tesbit edilen milli ve özel günlerde günün anlamı ve önemine uygun programlar düzenlenmesi, yarışmalar açılması işlemlerinin yürütülmesinde okul idaresiyle işbirliği yapmak.

24 Eğitim Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tesbit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. İlgili şube ile işbirliği içerisinde planların gerçekleşmesinin sağlanması için gereken tedbirleri almak.

25 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Ş.M.
Şube Müdürü Dr.Ülkü OĞUZ

26 AÇSAP Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tespit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesini sağlamak.

27 AÇSAP Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Personelinin toplu yahut ferdi veyahut kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, ilgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

28 AÇSAP Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini usulüne uygun yapmak. Hizmetlerin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

29 AÇSAP Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Sağlık kurumlarının ana sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programları yapabilmesi için Eğitim Şube Müdürlüğü ve ilgili sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak. Yıllık plan ve program,raporlarını hazırlamak.

30 GIDA VE ÇEVRE KONTROL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr.Yusuf Ziya LEVENTOĞLU

31 Gıda Ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İl dahilinde yenilecek ve içilecek mamul, yarı mamul ve ham, tüm gıda maddeleri ile, insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın üretildiği, muhafaza edildiği satıldığı ve tüketildiği işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanların sağlık ve teknik yönden her türlü kontrol ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak.

32 Gıda Ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazım ve bunların muhafazasında kullanılan ambalaj maddelerinden usulüne uygun numuneler almak, gerekli laboratuvar muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

33 Gıda Ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
mevzuata uymayanlar hakkında mümkünse ıslahı değilse gereken yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, Belediyelerin gıda kontrolü ile ilgili çalışmalarını denetlemek, değerlendirmek, gerekli önlemlerin alınması için durumu Bakanlığa bildirmek

34 Gıda Ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ve beslenme sorunlarını tespit etmek, araştırmak ve çözümlenmesi için önerilerde bulunmak Gıda ve su kaynaklı hastalık ihbarlarının epidemiyolojik değerlendirilmesinde ve gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

35 Gıda Ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İl düzeyinde çevre sağlığı sorunlarını tespit etmek, nedenlerini araştırmak çözümlenmesi için gerekli önlemleri almak, aldırmak ve önerilerde bulunmak, Çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayri sıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak,

36 Gıda Ve Çevre Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Her çeşit sular, katı ve sıvı atıklar (kanalizasyon,çöp,sanayi atıkları),hava, toprak kirlenmesi hizmetlerini yürütmek,gerekli önlemleri almak ve aldırmak. Çevre sağlığının korunmasında gerekli tedbirleri almayanlar hakkında uyarıdan başlayarak her türlü yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak.

37 SAĞLIK OCAKLARI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr.Ela TÜMAY

38 Sağlık Ocakları Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İldeki sağlık ocaklarıyla ve sağlık evleriyle ilgili yer seçimi ve gereksinimlerinin karşılanması işlerini yürütür. Sağlık Ocaklarının çalışmalarını kontrol etmek, buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında doküman toplamak, kurumlan belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak.

39 YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr.Mesut GÜVEN

40 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında doküman toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak,

41 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Şubeye ait çalışma plan ve programlarının, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde, zamanında, koordineli, düzenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sonuçlandırmak.

42 Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Bakanlık hastanelerinde tek düzen basılı (fiş, makbuz, defter, form vb.) form kullanılmasını, bu basılıların temin edilmesinde gerekli koordinasyonun sağlanmasını düzenlemek Hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak

43 RUH SAĞLIĞI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr.Nuri BERKEM

44 Ruh Sağlığı Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Akıl ve Ruh Sağlığı hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Çalışmalarını kontrol etmek, kurumlan belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri sağlamak.

45 Ruh Sağlığı Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İldeki ruh sağlığı kuruluş ve uzmanları ile işbirliği yaparak ruh hastalıklarının epidemiyolojik özelliklerini saptamak ve gerekli önlemleri almak. Koruyucu ruh sağlığı konusunda toplum eğitimi için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programları düzenlemek ve uygulamak.

46 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr.Efrail ATICI

47 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmetlerin mevzuat, Bakanlık emir ve prensipleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini tesbit ederek yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Personelin toplu yahut ferdi veyahut kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak

48 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmetlerin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek

49 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Müdürlüğünün Görevi
Enfeksiyon dağılımlarını tesbit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak İl dahilinde görülen bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidermek için gerekli önlemleri almak.

50 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Müdürlüğünün Görevi
Nüfus hareketlerini izleyerek hariçten gelen (emporte) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken teşhis ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak. Mücadele ve bağışıklama hizmetleri ile ilgili işlerini planlar ve yürütür. Soğuk /incirin kurulup korunması, aşı sağlanması, personelin eğitimi işlerini yapar.

51 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Müdürlüğünün Görevi
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bağışıklama hizmetleri ile ilgili işlerini planlar ve yürütür. Soğuk zincirin kurulup korunması, aşı sağlanması işlerini yapar. Personelin eğitimi, işlerini yürütür.

52 İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Ecz.İsmet TANBERK

53 İlaç ve Eczacılık Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak. Eczacılık hizmetinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

54 İlaç ve Eczacılık Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İl içindeki farmasötik ve tıbbi madde, kozmetik üretim yerlerinin gerek açılışları ile ilgili, gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek.

55 İlaç ve Eczacılık Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İl içindeki kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının gerek açılışları gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek.

56 İlaç ve Eczacılık Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
Yetkisiz kişilerce ve yerlerde ilaç üretimi ve satışı yapılmamasını sağlamak. Uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlar için özel reçetelerin dağıtım ve satışını düzenlemek, sarflarını tutmak.

57 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr. Nagihan BEDİR

58 Ağız Ve Diş Sağlığı Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
İldeki tedavi edici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı etkinliklerinin koordinasyonunu yapar. Eğitim programları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

59 ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr.Süleyman ARI

60 Acil Yardım Ve Kurtarma Hizmetlerinin Görevleri
Hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak. Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, gereken yönlendirmeleri yapmak. Ambulans işletmelerini amacına uygun olarak yürütmek,denetlemek.

61 TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü Dr. İbrahim ŞEHİTOĞLU

62 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şubesi Müd. Görevleri
Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının (poliklinik,tıp merkezleri, dal merkezleri, güzellik salonları) mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, gerekli işlemleri yapmak.

63 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şubesi Müd. Görevleri
Tıp merkezleri bünyelerinde açılan cerrahi müdahale kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek. Sürücü belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşlarının işlerini yürütmek. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan yerlerin kontrolünü yapmak.

64 Tıp Meslekleri Ve Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şubesi Müd. Görevleri
Serbest çalışan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personellerinin meslekten men cezaları ile ilgili işlemlerini yürütmek. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikayetleri değerlendirmek. Serbest çalışan sağlık personellerinin işyerlerinin kayıtlarını tutmak.

65 İLÇELERDE SAĞLIK YÖNETİMİ

66 İLÇE TEŞKİLATI KAYMAKAM SAĞLIK GRUP BAŞKANI Sağlık Meslek Lisesi
Bölge Hastaneleri Halk Sağlığı Lab. AÇSAP Merkezleri Verem Sav. Dis. Sağlık Ocağı Sağlık Evi

67 İlçelerde Sağlık Yönetimi
224 sayılı yasaya göre, 8-10 sağlık ocağı bölgesi için ya da yaklaşık nüfusluk bölgelerde birer Sağlık Grup Başkanlığı kurulur. Bu başkanlıklar kendi bölgelerindeki sağlık ocakları ile il sağlık müdürlükleri arasındaki bağlantıyı sağlar

68 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Sağlık grup başkanlığı Sağlık Bakanlığı'nın ilçedeki yönetim birimidir. Adı öyle olmamakla birlikte, ilçe sağlık müdürlüğü gibi görev görmektedir. Başkan, İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna ve diğer kurullarına Sağlık Bakanlığı'nı temsilen katılmakladır.

69 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Bölgenin sağlık düzeyinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, hizmetlerin planlanması, denetimi, personel eğitimi, lojistik destek sağlanması, koruyucu ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, halkın eğitimi gibi işler sayılabilir.

70 İlçelerde Sağlık Yönetimi
Bazı yerlerde ise, ilçe hastanesinin başhekimi aynı zamanda bu görevi de yapmaktadır.

71 İLDEKİ BAŞLICA SAĞLIK KURULUŞLARI

72 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Sağlık evi Sağlık ocağı Verem savaş dispanseri AÇS-AP merkezi Ruh sağlığı dispanseri Deri ve tenasül hastalıkları dispanseri Cüzzam savaş dispanseri Hudut-sahil ve hava limanı denetleme merkezi

73 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Sağlık merkezi Devlet hastanesi Eğitim hastanesi

74 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
Doğum ve çocuk bakımevi Çocuk hastanesi Göğüs hastalıkları hastanesi Göğüs-kalp ve damar cerrahisi merkezi Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi Kemik hastalıkları hastanesi

75 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları
Onkoloji hastanesi Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Deri ve tenasül hastalıkları hastanesi Lepra hastanesi Diş hastanesi

76 Laboratuvarlar Bölge hıfzıssıhha enstitüsü Halk sağlığı laboratuvarı
Sıtma enstitüsü Sıtma laboratuvarı Sıtma kontrol laboratuvarı

77 Örgün Eğitim Kuruluşları
Sağlık meslek lisesi Sağlık eğitim enstitüsü

78 Yardımcı Birimler Bölge ana depo ve tamirhane müdürlüğü
İl tamirhane müdürlüğü

79 TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA ÖRGÜTÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları