Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

2 T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Vedat BACAK

3 FAALİYET RAPORLARI Hazırlayan: Vedat BACAK
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Vedat BACAK

4 5018 /41. Madde - (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.)
Faaliyet raporları         5018 /41. Madde - (Değişik: 22/12/ /3 md.) Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderir. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir.      Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.         İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

5 2009 Faaliyet Raporu C.B.Ü. Faaliyet Raporu C.B.Ü. FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu; “Kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre; a- hedef ve gerçekleşme durumlarını b- meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkında; a- genel b- mali bilgileri içeren rapordur.” C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

6 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
C.B.Ü C.B.Ü C.B.Ü RAPORLAMA İLKELERİ C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

7 RAPORLAMA İLKELERİ - I KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ Madde 4. Sorumluluk ilkesi.P Madde 5. Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi.P Madde 6. Açıklık ilkesi.P Madde 7. Tam açıklama ilkesi.P Madde 8. Tutarlılık ilkesi.P Madde 9. Yıllık olma ilkesi.P C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

8 RAPORLAMA İLKELERİ - II
Sorumluluk ilkesi MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır. Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Açıklık ilkesi MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

9 RAPORLAMA İLKELERİ - III
Tam açıklama ilkesi MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. Tutarlılık ilkesi MADDE 8 – (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. Yıllık olma ilkesi MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

10 HESAP VERME SORUMLULUĞU
BAKAN (Millî Eğitim Bakanı) (5018/Madde.10) ÜST YÖNETİCİ (Rektör) (5018/Madde.11) HARCAMA YETKİLİSİ (Okul ve Merkez Müdürü, Daire Başkanı) (5018/Madde.31) GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ (Harcama Yetkilisince Belirlenen Görevli) (5018/Madde.33) C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

11 Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu Bakanlar
5018/Madde-10- Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına, mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir. (Değişik ikinci fıkra: 24/7/ /31 md.) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukukî ve malî konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar. Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.(1) _______________________ (1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 10 uncu maddenin son fıkrasında yer alan "planları" ibaresi, "programları" olarak değiştirilmiş; 11 inci maddenin son fıkrasında yer alan", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe yetkilisi" ibareleri metinden çıkarılmıştır. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

12 _______________________
Üst yöneticiler 5018/Madde-11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.(1) _______________________ (1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 10 uncu maddenin son fıkrasında yer alan "planları" ibaresi, "programları" olarak değiştirilmiş; 11 inci maddenin son fıkrasında yer alan", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe yetkilisi" ibareleri metinden çıkarılmıştır. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

13 Harcama yetkisi ve yetkilisi
5018/Madde-31- (Değişik: 22/12/ /1 md.) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.  C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

14 Giderin gerçekleştirilmesi (Gerçekleştirme Görevlileri)
5018/Madde-33- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. (Değişik son cümle: 22/12/ /10 md.) Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. (Ek üçüncü fıkra: 22/12/ /10 md.) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. (Ek son fıkra: 22/12/ /10 md.) Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

15 FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLGİLİ İDARELERE VERİLMESİ VE
BU İŞLEMLERE İLİŞKİN SÜRELER C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

16 RAPORUN ADI HAZIRLAYAN MAKAM SUNULAN MAKAM SÜRESİ
BİRİM FAALİYET RAPORU Harcama Yetkilisi Üst Yönetici İlgili Yılın Mart Ayı İDARE FAALİYET RAPORU Sayıştay Maliye Bakanlığı Kamuoyu İlgili Yılın Nisan Ayı GENEL FAALİYET RAPORU İlgili Yılın Haziran Ayı SAYIŞTAY DEĞERLENDİRMESİ TBMM İlgili Yılın Ağustos Ayı C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

17 FAALİYET RAPORLARI Birim Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu
Genel Faaliyet Raporu C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

18 BİRİM FAALİYET RAPORLARI
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

19 BİRİM FAALİYET RAPORLARI - I
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanan raporlardır. Harcama yetkilisinin sunuşuyla başlar. Harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç MART ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasını kolaylaştıracak şekilde hazırlanır. Harcama Biriminin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanır. Harcama Birimine ait tüm verileri doğru ve güvenilir biçimde yansıtmalıdır. Önceki yıllara ait bilgilerle çelişmemelidir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

20 BİRİM FAALİYET RAPORLARI - II
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” Birim Faaliyet Raporu hazırlayan harcama yetkilileri; Raporun içeriğinden, Raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan, üst yöneticiye karşı sorumludur. Üst yönetici harcama birimlerinin; Faaliyetlerini, Performanslarını, izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. Birim Faaliyet Raporlarına harcama yetkilisi tarafından imzalanan İç Kontrol Güvence Beyanı eklenir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

21 STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANAN
HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN BİRİM FAALİYET RAPORLARI STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANIR. -B- HARCAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU -E- HARCAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU -D- HARCAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU -F- HARCAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU -A- HARCAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU -C- HARCAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANAN BİRİM FAALİYET RAPORLARI ESAS ALINARAK İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLANIR. C.B.Ü. İDARE FAALİYET RAPORU Vedat BACAK C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

22 İdare FAALİYET RAPORLARI
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

23 İDARE FAALİYET RAPORLARI - I
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” İdare faaliyet raporları; Birim faaliyet raporları esas alınarak, Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, İdarenin tüm faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, Her yıl Nisan ayı sonuna kadar, Üst yönetici tarafından, hazırlanır. İdare faaliyet raporları üst yönetici tarafından; Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na, gönderilir. İdare faaliyet raporları aynı süre içinde kamuoyuna açıklanır. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

24 İDARE FAALİYET RAPORLARI - II
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” Üst yöneticiler idare faaliyet raporunun; İçeriğinden Raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana karşı sorumludur. İdare faaliyet raporlarına; Üst yönetici tarafından imzalanan İç Kontrol Güvence Beyanı, Mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı, eklenir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

25 İDARE FAALİYET RAPORLARI - III
“Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” İdare faaliyet raporları dış denetim sonuçları da dikkate alarak Sayıştay’ca TBMM’sine sunulur. TBMM’si bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde,kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. TBMM’sindeki görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla katılması zorunludur. (5018/41) C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

26 GENEL FAALİYET RAPORU “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlar. (5018/41md.)” C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

27 GENEL FAALİYET RAPORU Genel Faaliyet Raporu, Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri olan; Genel bütçeli idarelerin, Özel bütçeli idarelerin, Düzenleyici ve denetleyici kurumların, Sosyal güvenlik kurumlarının, bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösteren, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan rapordur. Maliye Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve Sayıştay’a gönderilir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

28 FAALİYET RAPORLARININ KAPSAMI
MADDE 18 FAALİYET RAPORLARININ KAPSAMI C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

29 FAALİYET RAPORUNUN KAPSAMI - I
I- Genel Bilgiler II- Amaç ve Hedefler Bu bölümde, birimin misyon ve Bu bölümde, birimin stratejik vizyonuna, teşkilat yapısına ve amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan önceliklerine ve izlenen temel ilke ve hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki politikalarına yer verilir. kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

30 FAALİYET RAPORUNUN KAPSAMI-II
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. (1)(2) “(1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.” “(2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.” IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi Bu bölümde birimlerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

31 FAALİYET RAPORUNUN KAPSAMI-III
V- Öneri ve Tedbirler   Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

32 FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ
MADDE 19 FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ EK-1 C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

33 FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ - I
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER (İndeks) I- GENEL BİLGİLER A- Misyon(1) ve Vizyon(2) B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar (1) Misyon: Görev, Amaç. (2)Vizyon: Ülkü, Sağgörü, İleri görüş. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

34 FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ - II
II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

35 FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ - III
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin 5- Diğer Hususlar C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

36 FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ - IV
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

37 Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3] Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[4] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[5] (Yer-Tarih) İmza Adı ve Soyadı Unvan [3] Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir. [4] Yıl içinde üst yönetici değişmişse “benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. [5] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

38 Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[8] (Yer-Tarih)       İmza Ad ve Soyadı Unvan [6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

39 Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
  MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin ………. yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih) İmza Adı ve Soyadı Unvan [9] Strateji geliştirme başkanlıklarında başkan, strateji geliştirme daire başkanlıklarında daire başkanı, strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten birim yöneticisi. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

40 BİRİM FAALİYET RAPORLARINDA YAPILAN TESPİTLER
C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

41 BİRİM FAALİYET RAPORLARINDA YAPILAN TESPİTLER - I
Raporların süresinde Başkanlığımıza ulaşmaması. Tabloların dip notlarda verilen tarih itibariyle doldurulmaması. Kılavuzda yer alan fakat birimler tarafından doldurulmayan tablolar. Tablolar arası tutarsızlıklar. Tablolardaki verilerin bir önceki rapor verileriyle uyumsuzluğu. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

42 BİRİM FAALİYET RAPORLARINDA YAPILAN TESPİTLER - II
Birim Faaliyet raporlarının zamanında hazırlanmaması. Hizmet ve faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiye yer verilmemesi ve görsel veriler ile desteklenmemesi. İç kontrol güvence beyanlarının imzalanmaması. Faaliyet raporunu hazırlayan sorumlu personele ulaşmada güçlük. C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

43 BEKLENTİLER HİZMET ALANLAR AÇISINDAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
DAHA AZ BEKLEME BÜTÇE AÇISINDAN DAHA AZ MALİYET İŞLEM AŞAMALARININ AZALMASI İŞ SÜREÇLERİ AÇISINDAN TEKRARLARIN AZALMASI ÜNİVERSİTE AÇISINDAN BECERİ DÜZEYİNİN GELİŞMESİ OTOMASYONUN ARTTIRILMASI İLGİLİ MEVZUATLAR YETKİ DEVRİ C.B.Ü. / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak

44 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FAALİYET RAPORLARI KURUMUN AYNASIDIR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ Vedat Bacak


"T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları