Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrük Kıymetinin Tespitinde Royalti veya Lisans Ücretleri

2 GÜNDEM A- Royalti veya Lisans ücreti kavramı C- 2 Seri No.lu Tebliğ
B- Mevzuat C- 2 Seri No.lu Tebliğ D- Soru-Cevap

3 Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili Vergiyi Doğuran Olay
A – Royalti veya Lisans ücreti kavramı Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili Vergiyi Doğuran Olay Eşyanın gümrük kıymeti Matrah Eşyanın Tarife ve Menşeine göre değişen oranlar Vergileme Oranı Tahakkuku tahsile tabi. Tahakkuk ve Tahsil

4 A – Royalti veya Lisans ücreti kavramı
İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder Gümrük Yönetmeliği madde 43-1/ğ

5 B – Mevzuat Gümrük Kanunu'nun 27/1-c bendi uyarınca; gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına; kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti veya lisans ücretleri eklenmelidir.  Konuya ilişkin mevzuatımız DTÖ Kıymet Anlaşması (GATT Anlaşmasının 7. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma) ile benzer hükümler içermektedir.

6 B – Mevzuat Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalı,
Satış koşulu olarak alıcı tarafından yapılan bir ödeme olmalı, Satış fiyatının içine dahil edilmemiş olmalı. Gümrük Yönetmeliği'nin 56/1 maddesine göre royalti veya lisans ücreti ödemeleri;

7 B – Mevzuat Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. Bu tür verilerin olmadığı anlaşıldığında satış bedeli 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemez. Bu durumda eşyanın gümrük kıymeti Gümrük Kanunu’nun 25 ve 26 ncı maddelerine göre tespit edilir. Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Kıymeti Yorum Notlarına ilişkin 8 no’lu ekine göre; "imalat" kavramı, maddeleri makina, cihaz, tezgah, alet, el emeği vasıtasıyla kısmen veya tamamen değiştirmek, işlemek ya da maddeye ürünün bünyesinde bir fonksiyon yüklemek suretiyle yeni ürün elde edilmesini ifade eder. 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği

8 4 1 2 3 Örnek (2 taraflı) Teslimatçı ABD = Lisans sahibi Alıcı
ücretleri Lisans sözleşmesi İthal edilen eşyalar Fatura fiyat Alıcı = Lisans alan

9 1 2 3 4 Örnek (3 taraflı) Lisans sahibi Teslimatçı ABD Alıcı
sözleşmesi İthal edilen eşyalar Fatura fiyat Alıcı = Lisans alan 4 Lisan ücretleri

10 B- Maliye Mevzuatı 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimleri ve hizmet ifaları ile her türlü mal ve hizmet ifaları KDV'ye tabi kılınmıştır. KDV Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; yurtdışındaki firmalara ödenen royalti bedelleri üzerinden Türkiye'deki firmalar tarafından sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp, 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenmektedir.

11 C- Royalti veya lisans Tebliği (2 Seri No.lu)
29/06/2014 tarihli sayılı Resmî Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2) yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile royalti veya lisans ücretlerine ilişkin mevzuat birleştirilmiş, gerekli görülenler güncellenmiş ve uygulamanın daha anlaşılır ve standartlaştırılması yönünde açıklamalar yapılmıştır.

12 C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Tebliğin 4/2 nci Fıkrası Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. Bu tür verilerin olmadığı anlaşıldığında satış bedeli 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemez. Bu durumda eşyanın gümrük kıymeti Gümrük Kanununun 25 ve 26 ncı maddelerine göre tespit edilir. Ek -8 no’lu Not Madde 27 hükümlerine göre yapılması gerekli ilavelerle ilgili olarak objektif ve ölçülebilir veriler yoksa, satış bedeli 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemez.

13 C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili olma koşulu Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşyası söz konusu haklar kullanılarak imal ediliyorsa, Eğer ithal eşyası royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile bağlantılı ise, İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya satışına bağlı olarak belirleniyorsa, (küçük işlem görenler dahil) Patent, dizayn, marka, telif, faydalı model hakkına ilişkin yapılan ödemeler ithal eşyası ile ilgiliyse de royalti veya lisans ücreti ithal eşyası ile ilgilidir. Küçük işlemler haricindeki yapılan işlemlerde, toplam ücretin sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir.

14 C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olması İthal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade eder. Royalti veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur. Royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının tespitinde; a) Satış sözleşmesi veya ilgili dökümanlarda royalti veya lisans ödemesine bir atıfta bulunulması, b) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir atıfta bulunulması,

15 C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olması c) Satış sözleşmesi veya royalti veya lisans sözleşmesi şartlarına göre; satış sözleşmesinin, royalti veya lisans ücretinin lisans verene ödenmemesi sebebiyle söz konusu sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı sona ereceği şeklinde bir hüküm içerip içermediği, ç) Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya lisans ücretinin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir hüküm bulunması, d) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan, lisans verenin imalatçı ve ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkan veren hükümler içermesi, hususları dikkate alınır.

16 C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin beyan edilmesine ilişkin yöntemler Serbest Dolaşıma Girişte Beyan G.Y. 53 üncü madde kapsamında istisnai kıymetle Beyan Eşyanın FOB bedeli dikkate alınarak yapılan paylaştırma sonucuna göre beyan Dönemsel Beyan

17 C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Beyana Aykırılık Halleri Beyan edilen royalti veya lisans ücretinin gerçekte ödenen veya ödenecek tutardan eksik olması, İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri, İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV'nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda,

18 TEŞEKKÜRLER


"GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları