Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜREMİK SENDROM Dr. Şule Şengül Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜREMİK SENDROM Dr. Şule Şengül Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 ÜREMİK SENDROM Dr. Şule Şengül Nefroloji Bilim Dalı

2 BÖBREK FONKSİYONLARI Metabolik son ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması – Glomerüler ultrafiltrasyon, tübüler reabsorbsiyon ve sekresyon fonksiyonları Sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi Asit-baz dengesinin sürdürülmesi Kan basıncının sürdürülmesi Endokrin fonksiyonları (eritropoetin sentezi, d-vit’ in aktifleştirilmesi…) RAS aktivitesi ………

3 Böbreklerimiz iç ortam dengelerinin sürdürülmesinde rol oynayan temel organlarımızdır!!!!! generateddevelop proliferatedie milieu intérieur (the environment within)

4 BÖBREK HASARI (akut veya kronik) generateddevelop proliferatedie milieu intérieur (the environment within) Sıvı – elektrolit bozuklukları Hipertansiyon Kardiyovasküler hastalık Anemi Mineral ve Kemik bozuklukları Endokrin bozukluklar İmmunolojik bozukluklar Asit-baz dengesi bozuklukları Nörolojik Bozukluklar …

5 130 ml/dk/1.73m2120 ml/dk/1.73m2 Lesley AS ve ark. N Engl J Med 2006;354:2473-83.

6 GFH Tahmin Yöntemleri Eksojen belirleyicilerle GFH ölçümü –İnülin, iohexol, 51 Cr-EDTA, 125 I-iothalamate, 99m Tc-DTPA Endojen belirleyicilerle GFH tahmini –Serum kreatinini –1/serum kreatinin –(Üre Klirensi+Kreatinin Klirensi)/2 –Kreatinin klirensi Serum kreatininin temel alındığı formüller (>50 formül) –Schwartz formülü –Counahan-Barrat tahmini –Cockcroft-Gault (C&G) formülü –MDRD çalışması formülü MDRD MDRD-4- Kreatinine alternatif moleküller –Serum cystatin C düzeyi –Serum cystatin C temelli formüller (>10 formül) Thomas L ve Huber AR. Clin Chem Lab Med 2006;44:1295-1302

7 BÖBREK HASARI SEMPTOMATİK Makroskopik hematüri Yan ağrısı Ödem Hipertansiyon Üremik belirtiler ASEMPTOMATİK Rutin incelemeler sırasında kreatinin yüksekliği ve/veya idrar anormallikleri

8 EVREEVRE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI TANIM GFH (mL/dk/1.73 m 2 ) SAPTAMA DEĞERLENDİRME TEDAVİ 1Böbrek hasarı (Normal veya artmış GFH ile birlikte)  90 Renal Hasar+ Tanı ve tedavi Eşlik eden durumların tedavisi Progresyonun yavaşlatılması KV risk azaltımı 2Hafif GFH azalması 60-89 Renal Hasar+ Progresyonun tahmini 3Orta düzeyde GFH azalması 30-59Komplikasyonların değerlendirilmesi-tedavisi 4Ağır GFH azalması 15-29Nefrolojiye yönlendirim RRT planı 5Böbrek yetmezliği <15 (veya diyaliz) Replasman tedavisi NKF. KDOQI clinical practice guidelines for CKD. Am J Kidney Dis 2002;39:Suppl 1:S1-S266

9 NKF. KDOQ clinical practice guidelines for CKD. Am J Kidney Dis 2002;39:Suppl 1:S1-S266 Van Biesen W ve ark. European Heart Journal 2007;28:478-483

10 RENAL HASAR: AYIRICI TANI AKUT RENAL HASAR KRONİK ZEMİNDE AKUT ALEVLENME KONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH)

11 ÜREMİK SENDROM ve ÜREMİK HASTA Üremik sendrom, normal şartlarda böbrekler tarafından vücuttan uzaklaştırılması gereken çok sayıda organik atığın (bileşiğin) vücuttan uzaklaştırılamamasına bağlı olarak gelişen belirti ve bulgular bütünüdür – Biriken bu bileşiklere «üremik retansiyon solütleri» denir – Eğer bu bileşikler biyolojik olarak aktif moleküllerse «üremik toksin» olarak adlandırılır – Birikmeye başlayan bu toksinler dereceli olarak birçok vücut fonksiyonunu olumsuz etkilemeye başlar

12

13 ÜREMİK SENDROM ve ÜREMİK HASTA Üremik sendrom, normal şartlarda böbrekler tarafından vücuttan uzaklaştırılması gereken çok sayıda organik atığın (bileşiğin) vücuttan uzaklaştırılamamasına bağlı olarak gelişen belirti ve bulgular bütünüdür – Biriken bu bileşiklere «üremik retansiyon solütleri» denir – Eğer bu bileşikler biyolojik olarak aktif moleküllerse «üremik toksin» olarak adlandırılır – Birikmeye başlayan bu toksinler dereceli olarak birçok vücut fonksiyonunu olumsuz etkilemeye başlar Üremik hasta, böbrek yetersizliği nedeniyle diyaliz veya transplantasyondan faydalanacak derecede belirti ve bulguları gelişmiş hastadır

14 ÜREMİNİN METABOLİK ETKİLERİ / BELİRTİ VE BULGULARI Metabolik Etkiler: Oksidatif stresin artması, istirahat enerji tüketiminin azalması, vücut ısısının azalması, insülin direnci, kas kitlesi kaybı, amenore ve seksüel disfonksiyon Nörolojik ve Musküler Etkileri: Halsizlik, konsantrasyon kaybı, kişilik değişikliklerinden koma ve nöbete kadar gidebilen şuur bozuklukları, periferik nöropati, huzursuz bacak sendromu, uyku bozuklukları, iştahsızlık, bulantı, kusma, tat ve koku duyusunda azalma, kaşıntı ve kramplar.. Diğer Etkileri: Serozit, hıçkırık, granülosit-lenfosit-trombosit disfonksiyonu, eritrosit yaşam süresinin kısalması ve albumin oksidasyonu

15 ÜREMİNİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİ Santral Sinir Sistemi: Diurnal somnolans, uykusuzluk, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, asteni, baş ağrısı, kopnfüzyon, koma, nöbet Periferik sinir sistemi: Polinörit, huzursuz bacak, kramplar Gastrointestinal: İştahsızlık, bulantı, kusma, gastroparezi, parotit, stomatit, tat duyusu bozuklukları Hematolojik: Anemi, pıhtılaşma bozuklukları Kardiovasküler: Hipertansiyon, ateroskleroz, serebrovasküler hastalık, perikardit Solunum sistemi: Üremik akciğer, pleurit, akciğer ödemi Deri: Kaşıntı, kuruluk, kalsiflaksi Endokrin sistem: Büyüme geriliği, impotans, infertilite, sterilite Osteoartikular: Sekonder hiperparatiroidi, osteomalazi, B2 mikroglobulin amiloidozu Nutrisyon: Malnutrisyon, kilo kaybı, kas kitlesi kaybı İmmun sistem: İnfeksiyonlara yatkınlık, aşılamaya yetersiz yanıt Biyokimyasal: Metabolik asidoz, hiperfosfatemi, hiperkalemi

16 SIVI-ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Pozitif sodyum dengesi nedeniyle hipertansiyonun kontrolünün bozulması, pulmoner ödem gibi tablolar üremik pnömoniti ortaya çıkarabilir Sıvı retansiyonuylla birlikte gelişebilecek hiponatremi santral sinir sistemi bulgularını kötüleştirebilir Hiperkalemi (hiperpotasemi) ileri böbrek hasarı durumunda görülebilir, ciddi hiperkalemi durumlarında hücre membran potansiyelleri üzerine olumsuz etkisi nedeniyle «KARDİYAK ARREST» e yol açabilir Hipokalsemi parestezi, kramplar, tetani, konvülzyon ve aritmi gibi belirtilere yol açabilir Kalsiyum ve fosfor (hiperfosfatemi) metabolizması bozuklukları kaşıntı, distrofik kalsifikasyonlar ve kalsiflaksi gibi dermatalojik belirti ve bulgulara yol açabilir

17 HİPERTANSİYON Böbrek hasarında hem neden hem de sonuç olarak karşımıza çıkabilir Üremik sendromun major klinik özelliklerinden biridir Böbrek hasarı ileri evrelere ulaştıkça sıklığı ve şiddeti artar Son dönem böbrek yetmezlikli hastaların >%90 da saptanır ve medikal tedaviye dirençli olgularda diyaliz tedavisine başlanmasıyla genellikle kontrol altına alınabilir Böbrek hasarının ilerlemesinin hızlanmasında ve kardiyovasküler hastalığın tabloya eklenmesinde da rol oynar Hipervolemi, artmış sempatik tonus, renin-angiotensin-aldosteron aksında aktivite artışı, artmış periferik vasküler rezistans, kardiyak debi artışı….gibi pek çok mekanizma böbrek hasarının seyri sırasında gelişebilecek hipertansiyonun patogenezinde rol oynar

18 KARDİYOVASKÜLER HASTALIK Geleneksel ve geleneksel olmayan kardiyovasküler risk faktörleri gelişiminde rol oynar Böbrek hasarı olan hastalarda en önemli mortalite nedenidir Koroner arter hastalığı (angina, akut myokard infarktüsü) Ritim bozuklukları Kapak hastalıkları (kapak kalsifikasyonları) Kalp yetmezliği Perikardit (üremik perikardit)

19 ANEMİ Anemi ve anemiyle ilişkili semptomlar (halsizlik, efor dispnesi) böbrek hasarı olan hastalarda ilk semptom olabilir Normokrom normositer bir anemi gözlenir Patogenez: – Eritrosit yaşam süresinin kısalması – Üremik ortam nedeniyle anemiye uygunsuz kemik iliği yanıtı – Eritropoetin eksikliği – Hemodiyaliz işlemi sırasındaki kan kayıpları – Demir, B12 ve folat eksikliği – Hiperparatiroidi – İnflamasyon – Hemoliz……………

20 GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR İştahsızlık, bulantı, kusma, tat duyusu bozuklukları, ağızda metalik tat ve sonuçta malnutrisyon İleri evre böbrek yetmezlikli üremik sendromlu hastalarda gözlenir MIA sendromu: Malnutrisyon + İnflamasyon + Ateroskleroz

21 MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI Hiperfosfatemi, hipokalsemi, aktif D vitamini eksikliği ve sekonderhiperparatiroidi Eskiden renal osteodistrofi olarak adlandırılırdı Adale güçsüzlüğü, kemik ağrıları, kemik kırıkları, Çocuklarda büyüme geriliği ve iskelet deformiteleri Artrit, periartrit Kaşıntı Yumuşak dokuda, kalp kapakçıklarında ve vasküler ağaçta kalsifikasyon Kalsiflaksi

22 İMMUNOLOJİK BOZUKLUKLAR İnfeksiyonlar böbrek yetmezlikli hastalarda önemli bir mortalite nedenidir Üremik ortam nedeniyle gelişen immun baskılanma, lenfosit ve antijen sunan hücre disfonksiyonu Aşı uygulamalarına yanıt özellikle ileri evre olgularda çok bozulur Bu nedenle hastalığın erken dönemlerinde gerekli aşılama işlemleri yapılmalıdır

23 NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SSS ve PSS’ de bozukluklar görülebilir Hafıza – dikkat - kişilik değişiklikleri, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, komaya kadar gidebilen şuur bozuklukları, konvülzyon Konuşma bozuklukları, asteriksis, myoklonus Huzursuz bacak sendromu

24 RENAL REPLASMAN TEDAVİSİNE BAŞLAMA ENDİKASYONLARI Perikardit /plörit (acil) Ansefalopati/nöropati/asteriksis/nöbet (acil) Ciddi kanama diyatezi (acil) Diüretik tedavisine dirençli hipervolemi Medikal tedaviye dirençli hipertansiyon Medikal tedaviye dirençli metabolik bozukluklar (hiperkalemi, metabolik asidoz..) Israrlı bulantı-kusma Kg kaybı, malnutrisyon


"ÜREMİK SENDROM Dr. Şule Şengül Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları