Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hece Çalışmaları Tıklayınız Nasıl Oynanır Duran MALKOÇ Düzenleyen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hece Çalışmaları Tıklayınız Nasıl Oynanır Duran MALKOÇ Düzenleyen."— Sunum transkripti:

1 Hece Çalışmaları Tıklayınız Nasıl Oynanır Duran MALKOÇ Düzenleyen

2 Giriş Sayfası Gösteriyi Bitir

3 Kapalı Heceler l t n r m k y s d e el et en er em ek ey es ed a al at
l t n r m k y s d e el et en er em ek ey es ed a al at an ar am ak ay as ad i il it in ir im ik iy is id o ol ot on or om ok oy os od u ul ut un ur um uk uy us ud ö öl öt ön ör öm ök öy ös öd

4 Açık Heceler l t n r m k y s d e le te ne re me ke ye se de a la ta na
l t n r m k y s d e le te ne re me ke ye se de a la ta na ra ma ka ya sa da i li ti ni ri mi ki yi si di o lo to no ro mo ko yo so do u lu tu nu ru mu ku yu su du ö

5 Tüm Heceler l t n r m k y s d e el et en er em ek ey es ed le te ne re
l t n r m k y s d e el et en er em ek ey es ed le te ne re me ke ye se de a al at an ar im ak ay as ad la ta na ra ma ka ya sa da i il it in ir ik iy is id li ti ni ri mi ki yi si di o ol ot on or om ok oy os od lo to no ro mo ko yo so do u ul ut un ur um uk uy us ud lu tu nu ru mu ku yu su du ı ıl ıt ın ır ım ık ıy ıs ıd ö

6 a Sesi Heceleri l t n r m k y s d lal tal nal ral mal kal yal sal dal
l t n r m k y s d lal tal nal ral mal kal yal sal dal lat tat nat rat mat kat yat sat dat lan tan nan ran man kan yan san dan lar tar nar rar mar kar yar sar dar lam tam nam ram mam kam yam sam dam lak tak nak rak mak kak yak sak dak lay tay nay ray may kay yay say day las tas nas ras mas kas yas sas das lad tad nad rad mad kad yad sad dad

7 e Sesi Heceleri l t n r m k y s d lel tel nel rel mel kel yel sel del
l t n r m k y s d lel tel nel rel mel kel yel sel del let tet net ret met ket yet set det len ten nen ren men ken yen sen den ler ter ner rer mer ker yer ser der lem tem nem rem mem kem yem sem dem lek tek nek rek mek kek yek sek dek ley tey ney rey mey key yey sey dey les tes nes res mes kes yes ses des led ted ned red med ked yed sed ded

8 ı Sesi Heceleri l t n r m k y s d lıl tıl nıl rıl mıl kıl yıl sıl dıl
l t n r m k y s d lıl tıl nıl rıl mıl kıl yıl sıl dıl lıt tıt nıt rıt mıt kıt yıt sıt dıt lın tın nın rın mın kın yın sın dın lır tır nır rır mır kır yır sır dır lım tım nım rım mım kım yım sım dım lık tık nık rık mık kık yık sık dık lıy tıy nıy rıy mıy kıy yıy sıy dıy lıs tıs nıs rıs mıs kıs yıs sıs dıs lıd tıd nıd rıd mıd kıd yıd sıd dıd

9 i Sesi Heceleri l t n r m k y s d lil til nil ril mil kil yil sil dil
l t n r m k y s d lil til nil ril mil kil yil sil dil lit tit nit rit mit kit yit sit dit lin tin nin rin min kin yin sin din lir tir nir rir mir kir yir sir dir lim tim nim rim mim kim yim sim dim lik tik nik rik mik kik yik sik dik liy tiy niy riy miy kiy yiy siy diy lis tis nis ris mis kis yis sis dis lid tid nid rid mid kid yid sid did

10 u Sesi Heceleri l t n r m k y s d lul tul nul rul mul kul yul sul dul
l t n r m k y s d lul tul nul rul mul kul yul sul dul lut tut nut rut mut kut yut sut dut lun tun nun run mun kun yun sun dun lur tur nur rur mur kur yur sur dur lum tum num rum mum kum yum sum dum luk tuk nuk ruk muk kuk yuk suk duk luy tuy nuy ruy muy kuy yuy suy duy lus tus nus rus mus kus yus sus dus lud tud nud rud mud kud yud sud dud

11 o Sesi Heceleri l t n r m k y s d lol tol nol rol mol kol yol sol dol
l t n r m k y s d lol tol nol rol mol kol yol sol dol lot tot not rot mot kot yot sot dot lon ton non ron mon kon yon son don lor tor nor ror mor kor yor sor dor lom tom nom rom mom kom yom som dom lok tok nok rok mok kok yok sok dok loy toy noy roy moy koy yoy soy doy los tos nos ros mos kos yos sos dos lod tod nod rod mod kod yod sod dod

12 ö Sesi Heceleri l t n r m k y s d löl töl nöl röl möl köl yöl söl döl
l t n r m k y s d löl töl nöl röl möl köl yöl söl döl löt töt nöt röt möt köt yöt söt döt lön tön nön rön mön kön yön sön dön lör tör nör rör mör kör yör sör dör löm töm nöm röm möm köm yöm söm döm lök tök nök rök mök kök yök sök dök löy töy nöy röy möy köy yöy söy döy lös tös nös rös mös kös yös sös dös löd töd nöd röd möd köd yöd söd död

13 ü Sesi Heceleri l t n r m k y s d lül tül nül rül mül kül yül sül dül
l t n r m k y s d lül tül nül rül mül kül yül sül dül lüt tüt nüt rüt müt küt yüt süt düt lün tün nün rün mün kün yün sün dün lür tür nür rür mür kür yür sür dür lüm tüm nüm rüm müm küm yüm süm düm lük tük nük rük mük kük yük sük dük lüy tüy nüy rüy müy küy yüy süy düy lüs tüs nüs rüs müs küs yüs süs düs lüd tüd nüd rüd müd küd yüd süd düd


"Hece Çalışmaları Tıklayınız Nasıl Oynanır Duran MALKOÇ Düzenleyen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları