Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI Yaşar ŞİMŞEK Başkan Antalya, 06.11.2008 Antalya, 06.11.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI Yaşar ŞİMŞEK Başkan Antalya, 06.11.2008 Antalya, 06.11.2008."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI Yaşar ŞİMŞEK Başkan Antalya, 06.11.2008 Antalya, 06.11.2008

2 2 Sunum Plânı  Giriş  İç Denetimin Tanımı  İç Denetimin Amacı  İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı  İç Denetimin Özellikleri  Neden İç Denetim ?  İç Denetimin Denetleyeceği Sistemler  İç Denetimin Türleri  İç Denetim ve Teftiş Kavramlarının Farkları  Denetim Türleri-Mevcut Durum İlişkisi  İç Denetim Nasıl Yapılacak?  Denetim Süreci

3 3 Giriş Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, kamu kaynaklarının kötü kullanılmasına tepkiler artmış, yöneticilerin kamu fonlarının verimli ve rasyonel kullanımına ilişkin hesap vermeleri önem kazanmış, buna bağlı olarak kamu yönetiminde yönetim ve süreç sorumluluğu kavramları gelişmiştir. 5018 sayılı Kanunla, kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yeniden yapılandırılması öngörülmüş, stratejik plânlama, performans esaslı bütçeleme, yönetsel hesap verebilirlik, iç kontrol, şeffaflık, raporlama ve iç denetim gibi çağdaş yönetim ve kontrol uygulamaları sistemimize dahil edilmiştir. Kurulan bu yeni sistemin en önemli mekanizmalarından birisi de, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirerek Üst Yöneticiye raporlayacak olan “iç denetim”dir.

4 4 İç Denetimin Tanımı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute Of Internal Auditors- IIA )’ ne göre;  İç denetim, kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.  İç denetçiler; risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar.

5 5 İç Denetimin Amacı İç denetim;  Bakanlığımızın faaliyetlerinin; amaç ve politikalara, kalkınma plânına, programlara, stratejik plânlara, performans programlarına ve mevzuata uygun plânlanmasını ve yürütülmesini,  Kurumun hedeflerini gerçekleştirmeyi ve kuruma değer kazandırmayı,  Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını,  Zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini,  Nesnel güvence sağlamayı, Amaçlar.

6 6 İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı Bakanlığımızın merkez teşkilatı ile (kurulması halinde) taşra ve yurt dışı teşkilatına dahil bütün birimlerin idari-mali nitelik arz eden tüm faaliyet, sistem, süreç, proje, karar ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. ORGANİZASYONEL KAPSAM FONKSİYONEL KAPSAM Tüm BirimlerTüm İşlem ve Faaliyetler

7 7 İç Denetimin Özellikleri-1 İç denetim;  Sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılır.  Genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir.  Risk odaklı olarak hazırlanan denetim plân ve programlarına göre yerine getirilir.  Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir.  Yönetimin sorumluluklarını üstlenmez.

8 8 İç Denetimin Özellikleri-2  İç denetim faaliyeti, objektiflik ve fonksiyonel bağımsızlık ilkelerine uygun olarak yürütülür.  İdarenin malî ve malî olmayan tüm işlemlerini kapsar.  Özellikle iç kontrolün kalitesi konusunda makul güvence vermeyi hedefler.  İlkeler ve sistem bazında danışmanlık yapar.  Bakanlığın çalışmalarına değer katar.  Denetlenen birimdeki riskleri tespit edip değerlendirerek kuruma destek sağlar.

9 9 Neden İç Denetim ?

10 10 İç Denetimin Denetleyeceği Sistemler İç denetim tarafından etkinliği değerlendirilecek olan bu sistemlerin, kurumsal gelişmenin ve değişimin önünü açan anahtarlar olması ve yürütülecek faaliyet ve projelerin bu sistemler üzerine inşa edilmesi öngörülmektedir. KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

11 11 “Gideceğiniz Yeri Bilmiyorsanız Vardığınız Yerin Önemi Yoktur”

12 12 “ Performans Yönetim Sistemi Risk Yönetim Sistemi İç Kontrol Sistemi Kurumsal Yönetim Sistemi Kurumsal Kültür AB Standartlarına Uygun Yönetsel Yapı Kurumsal Değişim Projeler Çalışanların Mutluluğu Çağdaş YönetimKaliteli hizmet Faaliyetler Vatandaş Memnuniyeti Bilgi Paylaşım Kültürü Yönetişim, Risk Yönetimi, Performans Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri İşleyen İdare İç Kontrol Sistemleri İşleyen İdare

13 13 İç Denetimin Denetleyeceği Yönetim Sistemi SAYDAMLIK (ŞEFFAFLIK) HESAP VEREBİLİRLİK CEVAP VEREBİLİRLİK STRATEJİK VİZYON ETKİNLİK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ EŞİTLİK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖZEL SEKTÖR KAMU KURUMU KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM KARŞILIKLI ETKİLEŞİM VATANDAŞ TERCİHLERİ ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ KATILIMCILIK KURUM İÇİ İLİŞKİLER DİĞER KAMU KURUMLARI

14 14 İç Denetimin Denetleyeceği Risk Yönetimi Sistemi. RİSKİN ÖLÇÜLMESİ (Riskin Potansiyel Büyüklüğü Nedir?) ANALİZ VE ÇÖZÜMLER (Riskler Hakkında Ne Yapılabilir?) RİSKTEN KAÇINMA (Riskin Çok Yüksek Olması) RİSKİ AZALTMA (Etki ve Olasılığın Azaltılması) RİSKİ TRANSFER ETME (Riskin Transferi Daha Ekonomikse) RİSKİ KABUL ETME (Riskin Düşük Olması) STRATEJİ GELİŞTİRME SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME ORGANİZASYON GELİŞTİRME ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME RİSKİN TANIMLANMASI (Tehlikeler ve Engeller Nelerdir?)

15 15 RİSKİ BELİRLEME RİSKİ DEĞERLENDİRME RİSKTEN KAÇINMA

16 16 RİSKİ BELİRLEME RİSKİ DEĞERLENDİRME RİSKİ KABUL ETME

17 17 İç Denetimin Denetleyeceği İç Kontrol Sistemi. KONTROL ORTAMI RİSK DEĞERLEMESİ KONTROL FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM İZLEME Yönetim Felsefesi Çalışma Tarzı Organizasyonel Yapı Etik Değerler, Uzmanlık, Liyakat Kontrol Süreçleri Yetki-Sorumluluk Paylaşımı Tespit Edici Yönlendirici Düzeltici ÖnleyiciToplama Kaydetme Tasnif Etme Gözleme Değerlendirme İletme DikeyYatay İç Kontrol Tasarlama İç Kontrol Geliştirme İç Kontrol Uygulama Kurum Seviyesi Faaliyet Seviyesi Süreç Seviyesi

18 18 İç Denetimin Denetleyeceği Performans Yönetim Sistemi. Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler STRATEJİK PLÂN İdarenin neye ulaşacağını gösterir Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans göstergeleri PERFORMANS PROGRAMI Hedefe nasıl ulaşılacağını gösterir BÜTÇE Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Hedefe ulaşmanın maliyetini gösterir FAALİYET RAPORLARI Faaliyet/proje sonuçları Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Hedeften sapma ve nedenleri Öneriler UYGULAMA Hedeflere ulaşma derecesini, hedeften sapma nedenlerini gösterir HESAP VERME SORUMLULUĞU Hiyerarşik üstlere, Sayıştay’a, TBMM.ne ve kamuoyuna hesap vermeyi ifade eder. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında kamuoyuna duyurulmasıdır. SAYDAMLIK

19 19 İç Denetim Türleri. İç Denetim Türleri Bilgi Teknolojileri Denetimi Uygunluk Denetimi Mali Denetim Performans Denetimi Sistem Denetimi Risk Denetimi

20 20 İç Denetim ve Teftiş Kavramlarının Farkları - 1. İÇ DENETİM TEFTİŞ Yönetimin bir parçası Geleceğe odaklı Kurum içine ve dışına güven sağlayıcı Soruşturma görevi yok Yönetime bağlılık anlayışı zayıf Geçmişe odaklı Kurum içine güven sağlayıcı Soruşturma görevi var Risk odaklı denetim metodolojisi Periyodik denetim Hata örnekleri tekniği İyi uygulama örnekleri tekniği Uluslararası standartlar var Geçmişe dayalı birikimler var Danışmanlık görevi yapar Öneride bulunur

21 21 İç Denetim ve Teftiş Kavramlarının Farkları - 2. İÇ DENETİM TEFTİŞ Denetim bulguları ilgili birimle paylaşılır Taslak rapor denetlenen birimle tartışılır Denetim sonuçları takvime bağlı olarak izlenir Olması gerekene odaklanır Gizlilik esastır Böyle bir yöntem yoktur Denetim sonuçlarını izleme sınırlıdır Daha ziyade olanla yetinir Öncelikli amaç idareyi geliştirmektir Öncelikli amaç mevzuata uygunluktur Yalnızca hukuka uygunluk denetimi Sistem,performans,uygunluk,mali,IT denetimi Sistem ve süreç odaklı Şikâyet, birey, olay ve işlem odaklı Haberli denetim esastır Habersiz denetim kuraldır

22 22 Denetim Türleri-Mevcut Durum İlişkisi Müfettiş Kontrolör Denetmen Soruşturma, İnceleme ve diğer görevler Uygunluk Denetimi (İdari, Mali) İç Denetçi (Sistem, Performans, Bilgi İşlem)

23 23 İç Denetim Nasıl Yapılacak ? (1)  İDKK tarafından üç yıllık döneme ilişkin Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi Yayımlanacak. (Yayımlandı)  Başkanlığımızca, Sayın Müsteşarımızın direktif ve önerileri ile birim yöneticilerinin görüşleri alınarak risk esaslı üç yıllık iç denetim plânı hazırlanacak. (Hazırlandı)

24 24 İç Denetim Nasıl Yapılacak ? (2)  En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetimin maliyeti de gözetilmek suretiyle plânla uyumlu bir yıllık denetim programı hazırlanacak. (Hazırlandı)  Hazırlanan iç denetim plân ve programı Üst Yöneticinin onayına sunulacak. (Onaylandı)  Onaylanan programa uygun görevlendirmeler yapılacak. (Yapılıyor)

25 25 İç Denetim Nasıl Yapılacak ? (3)  Başkanlığımızca, denetim yapılacak birime bildirim yazısı gönderilecek.  Denetim görevini alan iç denetçiler görevlendirildikleri konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları (mevzuat tarama, toplantı, anket, mülakat, gözlem, vs.) yaparak denetimin amaç ve kapsamını tespit edecekler.

26 26 İç Denetim Nasıl Yapılacak ? (4)  İç denetçiler, denetlenecek birimin yöneticisi ve ilgili personelin iştirak edeceği bir “açılış toplantısı” yapacaklar.  Açılış toplantısında; denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler ve idarenin denetimden beklentileri gibi konular görüşülecek.  Açılış toplantısından sonra, fiilen denetime başlanacak.

27 27 İç Denetim Nasıl Yapılacak ? (5)  Denetim esnasında elde edilen bulgular paylaşılacak.  İncelemenin tamamlanması akabinde denetlenen birim sorumlularının katılımıyla “kapanış toplantısı” yapılacak.  Taslak rapor hazırlanarak, denetlenen birime görüşe gönderilecek.

28 28 İç Denetim Nasıl Yapılacak ? (6)  Denetlenen birimin görüşünün değerlendirilmesinden sonra, nihai rapor hazırlanarak Üst Yöneticiye sunulacak.  Üst Yönetici tarafından rapor değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimlere ve SGB’na gönderilecek.  Raporda belirtilen önerilerin uygulaması izlenecek.

29 29 Denetim Süreci-1 Denetlenen birimin organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi toplanması Denetim görevinin ve Görev Tanımının planlanması En önemli gelişmelerle ilgili yazılı bilgi talep edilmesi Başlangıç toplantısı Özellikle denetlenecek süreçlere ilişkin bilgi toplamak Görev uygulama planı Politika ve Prosedürler Birimin teşkilat yapısı Birimin teşkilat yönetimi

30 30 Denetim Süreci-2 Denetim İş planı Alt süreç 1 Alt süreç 2 Alt süreç 3 Alt süreç N İç Kontrol IT ortamı Denetlenen kapsamda yürürlükte olan Mevzuatın belirlenmesi Önemli Değerler-Veriler Aktörlerin belirlenmesi Denetlenen sürecin işlem Bölümlerine ayrılması Genel Hedefler Toplantıların düzenlenmesi Denetim kapsamının çerçevelenmesi Denetim süreci ve araçlarının detaylı tanımı 1. Adım : Bilginin tespit edilmesi Risk odaklı yaklaşım 2. Adım : İç Kontrol çerçevesinin ve diğer süreçlerin incelenmesi Sürecin her aşaması için Potansiyel risklerin düzeyinin belirlenmesi Denetlenen birim tarafından Üstlenecek ve uygulanan kontrol modellerinin belirlenmesi Artık risklerin değerlendirilmesi 3. Adım : Denetlenen sürecin Her aşamasının değerlendirilmesi

31 31 Denetim Süreci-3 Bilginin tespiti Bilginin incelenmesi ve değerlendirilmesi Bilginin kaydedilmesi

32 32 “Değişim ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.” Terry Neil

33 33 ARZ EDERİM.


"1 T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI Yaşar ŞİMŞEK Başkan Antalya, 06.11.2008 Antalya, 06.11.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları