Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 PRİMER HİPERTANSİYON BİR BÖBREK HASTALIĞI MIDIR?

3 KAN BASINCI: Kanın damar duvarına yaptığı basınç. HİPERTANSİYON: Kan basıncının normal olarak kabul edilen sınırların üstüne çıkması. sınırların üstüne çıkması. HİPERTANSİYON: Yüzyılın Epidemisi

4 HİPERTANSİYONÖNEMLİDİR YÜKSEK PREVALANS YÜKSEK MALİYET HEDEF ORGAN HASARI Koroner Arter Hastalığı Kalp Yetmezliği İnme Böbrek Yetmezliği Periferik Arter Hastalığı Retinopati

5 Hipertansiyonun Etyolojisi PRİMER (% 90-95) SEKONDER (% 5-10) HİPERTANSİYON Büyük kısmı  Renal parankimal HT  Renovasküler HT

6 Kan Basıncının Bileşenleri Kardiyak output x Periferik vasküler direnç KAN BASINCI HİPERTANSİYON BİR VAZOKONSTRİKSİYON DURUMUDUR

7 Kan Basıncının Düzenlenmesinde Etkili Faktörler

8

9 Frederick MAHOMED PRİMER HİPERTANSİYON Klinik böbrek hastalığı yokluğunda gelişen hipertansiyondur 1879

10 BÖBREK PRİMERHİPERTANSİYON RENAL PARANKİMAL HASTALIK HİPERTANSİYON BÖBREKHİPERTANSİYONDA HEM KURBAN, HEM DE KATİLDİR

11 Ratlarda Çapraz Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları HİPERTANSİF NORMOTANSİF Böbrek Tx NORMOTANSİFHİPERTANSİF HİPERTANSİYON NORMOTANSİYON Dahl LK, Heine M. Circ Res 1975;36:692-696

12 İnsanlarda Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Hipertansif nefroskleroza bağlı SDBY’li 6 hasta Normotansifverici Böbrek Tx  Normotansiyon  Hipertansiyona bağlı kardiyak ve retinal hasarda düzelme ve retinal hasarda düzelme 4.5 yıl izlem Bu altı hasta Altı kontrol birey  Kan basınçları benzer  Tuz kısıtlamasına ve tuz yüklenmesine yanıtlar benzer yanıtlar benzer Curtis JJ, et al. N Engl J Med 1983;309:1009-1015

13 İnsanlarda Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Siklosporin kullanmayan, böbrek fonksiyonu stabil olan ve 8 yıl izlenen böbrek transplantasyonu yapılmış 85 hasta  Alıcı ve vericide ailesel hipertansiyon öyküsü  Kan basıncı düzeyleri  Antihipertansif ilaç gereksinimi Ailesel hipertansiyon öyküsü bulunan vericiden böbrek nakli yapılan ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan alıcılarda, benzer kan basıncı düzeyini elde etmek için antihipertansif ilaç gereksinimi, ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan vericilerden yapılan böbrek transplantasyonlarına göre 10 KAT DAHA FAZLA 10 KAT DAHA FAZLA Guidi E, et al. J Am Soc Nephrol 1996;7:1131-1138

14 Primer hipertansiflerin % 98’inde preglomerüler arterioloskleroz vardır Primer Hipertansiflerde Böbrek Fizyolojisinde ve Histolojisindeki Değişiklikler  Total renal kan akımı azalmış  Glomerüler filtrasyon hızı değişmemiş  Filtrasyon fraksiyonu artmış  Postglomerüler dolaşımda basınç azalmış  Tübüler sodyum reabsorpsiyonu artmış

15 BÖBREK Basınç-natriürezBasınç-diürezRAAS Sodyum ve su dengesinin regülasyonu Kan basıncının uzun süreli kontrolü

16 Basınç-Natriürez-Diürez İlişkisi Kan volümü  Arteriyel KB  Renal perfüzyon basıncı  Üriner Na ve su atılımı  ( – )

17 Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52:584-594 Guyton Hipotezi Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır BOZULMUŞ NATRİÜREZ Sodyum ve Su Retansiyonu ESS Volüm  Kalp Debisi  OTOREGÜLASYON Periferik Vasküler Direnç  HİPERTANSİYON

18 50100150 Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg) 5432154321 Na alım ve Atılma (xnormal) Normal Hipertansif Tuz duyarsız Tuz duyarlı Basınç-Natriürez Yanıtı Basınç-Natriürez Yanıtı Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52:584-594 Guyton Hipotezi Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır

19 Primer Hipertansiyonda Basınç-Natriürez Yanıtındaki Bozukluklar Preglomerülervazokonstriksiyon Eğri sağa kayar Sodyuma dirençli hipertansiyon Glomerüler ultrafiltrasyonda  Tübüler Na reabsorpsiyonunda  Eğrinin eğimi azalır Sodyuma duyarlı hipertansiyon

20 NORMOTANSİF PRİMER HİPERTANSİF HİPERTONİK NaCl İNFÜZYONU ANP NATRİÜREZNORMALDÜŞÜK   Akaike M, et al. Hum Hypertens 1994;8:15-18

21 Bozulmuş Natriürezin Potansiyel Nedenleri  Genetik bozukluklar  Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu  Renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu  Nitrik oksit yapımının azalması  Kallikrein-kinin sisteminin bozukluğu  Hiperinsülinemi  Dopamin reseptör aktivite bozukluğu  Membran transport bozuklukları  Nefron kitlesinin azalması  Böbrekteki mikrovasküler hastalık ve inflamasyon

22 HİPOTEZ 1: Genetik Faktörler HİPERTANSİYON Sodyum geri emilimi ve atılımında rolü olan tübüler transport sistemlerinin regülasyonu veya ekspresyonunda değişikliğe yol açan poligenik bir defektten kaynaklanır RAAS ACE gen polimorfizmi Anjiotensinojen M235T polimorfizmi AT1 reseptör geninde A1166C polimorfizmi Aldosteron sentetaz -344T polimorfizmi MK reseptör F826Y polimorfizmi Epitelyal Sodyum Kanalları T594M polimorfizmi 11ß-HSD eksikliği WNK1-4 mutasyonu C825T polimorfizmi Alfa-Adducin Gly460Trp polimorfizmi Kallikrein-Kinin Sistemi KLK1 gen defekti Arg53 mutasyonu rs1799722 Adrenerjik Reseptörler ADRB2 mutasyonu Dopamin Reseptörleri GRK4 polimorfizmi Diğer MTHFR C677T polimorfizmi Connexin 40 -44AA/+71GG

23 Cowley AW Jr. Nat Rev Genet 2006;7:829-840 İnsan Genomunda Hipertansiyonla İlişkili QTL’ler

24 Genetik Faktörler Genetik mekanizmaların hipertansif fenotipe katkısı % 20 veya daha azdır. Genetik faktörler, son 100 yılda hipertansiyon prevalansında gözlenen dramatik artışı açıklamaz. Genetik faktörler, hipertansiyonun erken döneminde sodyum miktarının ve kan volümünün normal veya düşük olduğu, erken hipertansiyonun tuza dirençli olduğu ve tuza duyarlılığın yaş ile arttığı şeklindeki gözlemlerden sorumlu olamaz. Caulfield M, et al. Lancet 2003;361:2118-2123 Province MA, et al. Am J Hypertens 2003;16:144-147

25 HİPOTEZ 2: Hipertansiyonun Fetal Programlanması BARKER HİPOTEZİ İntraüterin gelişme geriliği yaşamın sonraki dönemlerinde hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalık gelişimine eğilim yaratır. BRENNER HİPOTEZİ Nefron sayısında konjenital bir azalma yaşamın sonraki dönemlerinde hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gelişimine eğilim yaratır. Barker DJ, et al. Brit Med J 1989;298:564-567 Brenner BM, et al. Am J Hypertens 1988;1:335-347

26 İntraüterin Gelişme Geriliği Prematürite Genetik Faktörler Düşük Nefron Sayısı GlomerülerHiperfiltrasyon/Hipertrofi Glomerüloskleroz Daha Fazla Nefron Kaybı Renal Sodyum Atılımında Azalma Hipertansiyon Zandi-Nejad K, Luyckx VA, Brenner BM. Hypertension 2006;47:502-508 Nefron Sayısında Azalmanın Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığına Yol Açma Mekanizması Böbrek Yetmezliği

27 Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Nefron Sayısı Hipertansif Bireyler Kontrol Bireyler P Değeri Sayı1010 Yaş (yıl) 45.546.5AD Cinsiyet (E/K) 9/19/1AD Uzunluk (cm) 178177AD Vücut ağırlığı (kg) 90.584.5AD Böbrek ağırlığı (gr) 184173AD Renal korteks ağırlığı (gr) 120102AD Relatif böbrek ağırlığı 2.061.86AD Kalp ağırlığı/vücut ağırlığı 6.084.92<0.001 Keller G, et al. N Engl J Med 2003;348:101-108 Trafik kazası sonucu ölen 10 hipertansif birey ile 10 normotansif kontrol – Otopsi Çalışması

28 Hipertansif Bireyler Normal Bireyler Glomerül sayısı 702.3791.429.200 Glomerül volümü 6.502.79 Arterioloskleroz skoru 1.810.32 Bowman kapsülünde kalınlaşma skoru 1.310.22 Periglomerüler hücre infiltrasyonu (%) 6.000 Oblitere glomerül (%) 5.500 NORMAL HİPERTANSİF Keller G, et al. N Engl J Med 2003;348:101-108 p<0.001

29 Sayı Glomerül Sayısı Glomerül Volümü (μm 3 x 10 6 ) Total Glomerül Volümü (cm 3 ) Normotansif301.010.622(915.997-1.105.277)6.9(6.9-7.9)7.0(6.0-7.9) Hipertansif50743.531(670.759-816.304)9.6(8.8-10.46.8(6.0-7.5) P Değeri <0.0001<0.001>0.05 Samuel T, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:3102-3109 Amerikan Popülasyonunda Otopsi Çalışması

30 AborijinNon-AborijinP Sayı1724 Yaş (yıl) 38.546.80.124 Ağırlık (kg) 58.979.0<0.001 VKİ (kg/m 2 ) 20.826.60.003 Böbrek ağırlığı (kg) 160.4209.10.019 Glomerül sayısı 683.174885.3180.036 Glomerül volümü 8.46.60.022 Total glomerül volümü 5.75.50.790 Glomerüloskleroz (%) 1.681.520.820 Hoy WE, et al. Kidney Int 2006;70:104-110 Avustralya Popülasyonunda Otopsi Çalışması

31 Hoy WE, et al. Kidney Int 2006;70:104-110 Sklerotik glomerül oranı benzer p=0.03 p=0.10 Hipertansif Olan ve Olmayan Aborijinlerde Glomerül Sayıları

32 ÇEVRESEL FAKTÖRLER Maternal protein eksikliği A vitamin eksikliği Demir eksikliği SigaraAlkolHipoksiİnfeksiyonlarToksinlerİlaçlar Steroid uygulaması Metabolik bozukluklar Psikososyal stres Fiziksel stres GENETİK FAKTÖRLER Pax2 gen mutasyonu GDNF gen mutasyonu 11ß-HSD2 eksikliği NEFRONSAYISINDAAZALMA Hoy WE, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:2557-2564 Nefron Sayısında Azalmanın Nedenleri DOĞUMSAL EDİNSEL

33 Doğum Ağırlığı Sayı Glomerül Sayısı Glomerül Volümü (μm 3 x 10 6 ) Total Glomerül Volümü (cm 3 ) 1.81-3.1229770.8609.26.7 3.18-3.3828965.7297.26.8 3.41-4.94301.005.3566.96.6 Yaş, cins, ırk ve vücut yüzey alanına göre düzeltilmiş Hughson M, et al. Kidney Int 2003;63:2113-2122 Samuel T, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:3102-3109 Doğum Ağırlığı Nefron Sayısının Belirleyicisidir: Otopsi Çalışmaları Doğum ağırlığında 1 kg düşme için nefron sayısı 232.000 azalmaktadır

34 Çocuklarda Doğum Ağırlığı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki Toplam 2958 doğum 7 yaşına kadar izlem BetaP Doğum ağırlığı -1.360.005 Gestasyonel yaş -0.080.50 İzlemdeki ağırlık 1.13<0.001 İzlemdeki uzunluk -0.100.084 Cinsiyet0.390.38 Irk-0.310.53 Yiu V, et al. Am J Kidney Dis 1999;33:253-260 SİSTOLİK KB’NIN BELİRLEYİCİLERİ

35 Lurbe E, et al. Hypertension 2001;38:389-393. Zamanında doğan 4-18 yaşları arasındaki 630 çocuk Ayaktan kan basıncı izlemi Çocuk ve Adölesanlarda Doğum Ağırlığının Kan Basıncı Değerleri ve Değişkenliğine Etkisi

36 Doğum ağırlığı bilinen 418 ikiz çift 18-34 yaşlarındaki kan basıncı Loos RJ, et al. Circulation 2001;104:1633-1638 DOĞUM AĞIRLIĞINDA 1 KG ARTIŞ İÇİN KB DEĞİŞİKLİĞİ p<0.001 p=0.02 Genç Erişkinlerde Doğum Ağırlığı – Kan Basıncı İlişkisi: Prospektif İkiz Çalışması

37 Anne veya Babanın Doğum Ağırlığı Çocuğun Doğum Ağırlığı ve Kan Basıncını Etkiler mi? Barker DJ, et al. J Hypertens 2000;18:843-846 p=0.05p=0.009 Anne ve babanın doğum boyutları bilinen 228 kişi izlenerek 18-40 yaşlarındaki kan basınçları değerlendirilmiş

38 444.000 Bireyi Kapsayan 80 Çalışmanın Meta-analizi Huxley RR, et al. J Hypertens 2000;18:815-831 Doğum ağırlığında 1 kg azalmaya SKB’da 2 mmHg artış Baş çevresinde 1 cm azalmaya SKB’da 0.5 mmHg artış eşlik ediyor.

39 Düşük Doğum Ağırlığı ve Azalmış Nefron Sayısı Hipotezlerine Eleştirisel Bakış Doğum ağırlığı ile yaşamın sonraki dönemlerindeki kan basıncı düzeyi arasındaki ilişki çalışmaların tümünde gösterilememiştir Son 100 yılda hipertansiyon prevalansında gözlenen dramatik artışı düşük doğum ağırlığı hipotezi ile açıklamak güçtür Nefron kitlesi yarıya düşen renal transplant vericilerinde 25 yıllık izlemde hipertansiyon sıklığında artış gösterilememiştir Goldfarb DA, et al. J Urol 2001;166:2043-2047 Rahiala E, et al. Hypertension 2002;39:909-913 Huxley R, et al. Lancet 2002;360:659-665 Falkner B, et al. Hypertension 2004;43:203-207 KONJENİTAL AZALMA = EDİNSEL AZALMA (?) DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI = DÜŞÜK NEFRON SAYISI (?) ÇALIŞMALAR ARASINDAKİ DİZAYN FARKLILIĞI

40 Doğum Ağırlığı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki Yaş İlerledikçe Artar Yaş Grupları SayıP <2512260.9 26-3040000.8 31-3549770.02 36-4054940.3 41-4552270.001 46-503545<0.001 51-5510810.9 >553240.006 Toplam25874<0.001 Davies AA, et al. Hypertension 2006;48:431-436 Doğum ağırlığının belirlenmesi sorunludur. Doğum ağırlığı hastane kayıtlarından belirlendiğinde, kan basıncı ile ilişki artmaktadır. Doğum ağırlığı ile kan basıncı arasında J şeklinde ilişki vardır. 4 kg’ın üzerinde doğanlar dışlandığında kan basıncı ile ilişki artmaktadır. Kan basıncı ölçümü sorunludur. En sık ölçülen SKB 120 mmHg olduğu halde, SKB 121 mmHg ölçülen hiçbir birey yoktur.

41 Nefron Sayısında Azalma ve Hipertansiyona Aracılık Eden Potansiyel Mekanizmalar İntraüterin Olaylar (Malnütrisyon, Utero-plasental yetmezlik, Vitamin A eksikliği) Gen Ekspresyonunda Değişiklik (CpG Metilasyonu) RAS  11ßHSD2  MK/GK  TSC , BSC  Na/K-ATPaz  Sodyum Absorpsiyonu  HİPERTANSİYON Nefron Sayısı  Apoptozis  Bax , p53  Pax-2 , Bcl-2  cRet  GDNF Zandi-Nejad K, Luyckx VA, Brenner BM. Hypertension 2006;47:502-508

42 Primer hipertansiflerin önemli bir kısmında mikrovasküler hastalık ve hafif tübülointerstisyel hasar vardır Hasarın derecesi kan basıncı yüksekliği ile yakın korelasyon gösterir Tracy RE, et al. Am J Clin Pathol 1986;85:312-318 HİPOTEZ 3: Silik (Edinsel) Renal Hasar (Arterioloskleroz – İnterstisyel İnflamasyon)

43 “Benim fikrime göre böbrekteki arterioloskleroz primer olaydır, fakat nedeni belli değildir. Mikrovasküler hastalık, iskemi sonucu intrarenal hemodinamikleri bozmakta ve hipertansiyona yol açmaktadır.” Goldblatt H. Physiol Reviews 1947;27:120-165 HİPOTEZ 3: Silik (Edinsel) Renal Hasar (Arterioloskleroz – İnterstisyel İnflamasyon)

44 Normal KB Hipertansif Hipertansif ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Normal KB Silik Renal Hasar Tuza Duyarlı Hipertansiyona Yol Açar Düşük tuzlu diyet Yüksek tuzlu diyet Lombardi D, et al. Hypertension 1999;33:1013-1019 Johnson RJ, et al. N Engl J Med 2002;346:913-923

45 Nefron Heterojenitesi Az sayıda iskemik ve hipofiltre nefron popülasyonu Çok sayıda normal nefron popülasyonu Na atılımı bozuk Baskılanamayan renin sekresyonu Hiperfiltrasyon Afferent vazokonstriksiyon Proksimal Na reabsorpsiyonu Na retansiyonu

46 MİKROVASKÜLERHASTALIK İMMÜN HASAR (Glomerüler/Tübüler) Non-spesifik inflamasyon Antijen spesifik immün reaksiyon Lenfosit ve makrofajların renal infiltrasyonu Reaktif oksijen ürünleri oluşumu Anjiotensin II aktivasyonu GlomerüllerTübülointerstisyum Filtre edilen sodyum yükü azalır Sodyum reabsorpsiyonu artar Basınç-natriürez yanıtı bozulur Sodyum retansiyonu TUZA DUYARLI HİPERTANSİYON Rodriguez-Iturbe B, Johnson RJ. NDT 2006;21:260-263.

47 Normal KB Hipertansif Hipertansif ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Vazokonstriksiyon Normal KB Hipertansif ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Arteriolopati  İnflamasyon  Vazokonstriksiyon  MMF Mikofenolat Mofetil ANG II’ye Bağlı Tuza Duyarlı Hipertansiyonu Önler Rodriguez-Iturbe B, et al. Kidney Int 2001;59:2222-2232

48 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 0.4 NaCl % 4 NaCl Dahl SS/Mcw 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 0.4 NaCl Dahl SS/Mcw 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 0.4 NaCl Sprague-Dawley MMF veya Plasebo Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:149-156 MMF veya Plasebo Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi

49 Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:149-156 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi p<0.05 p<0.05

50 Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:149-156 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi PLASEBOMMF % 4 NaCl MMF % 0.4 NaCl NegatifKontrol

51 Maternal protein kısıtlaması Kontrol Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:2180-2188 Sprague-Dawley 0 1 2 3 4 5 6 7 8 MMF veya Plasebo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tempol veya Tedavisiz HT Renal İnflamasyon ve Oksidatif Stresin Prenatal Olarak Programlanmış Hipertansiyona Katkısı

52 Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:2180-2188 p<0.0001 p=0.03

53 p<0.05p<0.001 p<0.001p<0.001 MMF’in Oksidatif Stres ve Hücre İnfiltrasyonuna Etkisi

54 Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:2180-2188 p<0.001 p<0.05 p<0.001 ROS Temizleyicisi Olan Tempol’ün Oksidatif Stres ve Hücre İnfiltrasyonu Üzerine Etkisi

55 İnsanlarda MMF Tedavisi Hipertansiyonu İyileştirir mi?  Plazma MDA ↓  İdrar MDA ↓  İdrar RANTES ↓  İdrar TNF-  ↓  Sistolik kan basıncı ile idrar MDA, RANTES ve TNF-  atılımları arasında pozitif korelasyonlar var 5’i RA’li ve 3’ü psöriazisli toplam 8 hasta Evre 1 HT var; Böbrek hastalığı yok Herrera J, et al. JASN 2006;17:S218-S225 3 ay 1.5-2 gr/gün MMF Diğer ilaçlar değiştirilmemiş p<0.001p<0.01 p<0.05p<0.05

56 Hipertansiyon Gelişimini Nefron Sayısı mı, Arterioloskleroz mu Belirler? SPONTAN HT RAT Nefron sayısı az Afferent arteriol dar Hipertansif WİSTAR-KYOTO RAT Nefron sayısı normal Afferent arteriol normal Normotansif X X F1 ÜRÜN F2 ÜRÜN Yavrularda hipertansiyon gelişimi nefron sayısı ile ilişkili değildir. Yavrularda hipertansiyon gelişimi arterioler daralma ile ilişkilidir. Black MJ, et al. Kidney Int 2004;65:582-588 Skov K, et al. Acta Physiol Scand 2004;181:397-405

57 MİKROVASKÜLER HASTALIK İNTERSTİSYEL İNFLAMASYON HİPERTANSİYON SempatikAktivasyon EndotelDisfonksiyonuRASAktivasyonu Toksinler Yaşlanma Nefron Sayısında Azalma SistemikHipoksi GenetikFaktörler MetabolikBozukluklar ÜRİK ASİT ?

58 Hipertansif Çocuklarda Serum Ürik Asit Düzeyleri Primer HT Sekonder HT BÖ HT KontrolSayı63402240 GFH 130 ± 25 132 ± 42 133 ± 31 136 ± 30 Ürik asit 6.7 ± 1.3 4.3 ± 1.4 3.6 ± 0.7 3.6 ± 0.8 Feig DI and Johnson RJ. Hypertension 2003;42:247-252

59 Ürik asit >5.5 mg/dl Primer HT% 89 Sekonder HT% 30 Beyaz önlük HT% 0 Kontrol% 0 Feig DI and Johnson RJ. Hypertension 2003;42:247-252

60 Çocukluktaki Ürik Asit Erişkin Yaşamdaki Kan Basıncının Habercisidir: Bogalusa Kalp Çalışması Alper Jr AB, et al. Hypertension 2005;45:34-38 5-17 yaş arasındaki 577 çocuk Kan basıncı Serum ürik asit 12 yıl izlem Kan basıncı Erkek (n=244) Kadın (n=333) rprP Çocuk SKB 0.120.0690.200.001 Çocuk DKB 0.050.3800.160.003 Erişkin SKB 0.120.0570.200.001 Erişkin DKB 0.140.0270.22<0.001 ÇOCUKLUKTAKİ ÜRİK ASİT DÜZEYİ İLE KORELASYONLAR

61 Serum Ürik Asit Düzeyinin Kan Basıncının Seyri ve Hipertansiyon İnsidansına Etkisi Toplam 3329 birey ÇALIŞMA DIŞI BIRAKMA KRİTERLERİ HipertansiyonASKH Kalp yetmezliği Böbrek yetmezliği Gut Diüretik kullanımı 4 yıllık izlem  Hipertansiyon insidansı  Kan basıncında en az 1 evre artış insidansı 1 evre artış insidansı SONUÇ ÖLÇÜMLERİ Sundström J, et al. Hypertension 2005;45:28-33 FRAMINGHAM ÇALIŞMASI

62 HİPERTANSİYON İNSİDANSI KB’INDA ARTIŞ İNSİDANSI Sundström J, et al. Hypertension 2005;45:28-33 Serum ürik asitinde 1 standart sapma artışa hipertansiyon gelişme riskinde % 17-29, kan basıncında progresyon riskinde % 11-15 artış eşlik etmektedir

63 Ürik Asit Düzeyinin Hipertansiyon Riskini Arttırdığını Gösteren Epidemiyolojik Çalışmalar Yıl Örnek Hacmi İzlem Süresi Risk Artışı Kahn, et al 197210.000 5 yıl 2 kat Selby, et al 19902.062 6 yıl 3 kat Hunt, et al 19911.482 7 yıl 2 kat Jossa, et al 199461912 1.2 kat Taniguchi, et al 20016.356 10 yıl 2 kat Masuo, et al 2003433 5 yıl UA 1 mg/dl  SKB 27 mmHg  Nakanishi, et al 20032.310 6 yıl 1.6 kat Nagahama, et al 20044.489 23 yıl E 1.5 kat K 1.9 kat Sundstrom, et al 20053.329 4 yıl 1.5 kat Forman, et al 20071.500 8 yıl 1.4 kat

64 Ürikaz inhibitörü Oksonik asit NORMAL RAT (Ürik asit 0.5-1.4 mg/dl) HİPERÜRİSEMİK RAT (Ürik asit 1.7-3.0 mg/dl) Ürik Asite Bağlı Kan Basıncı Artışının Olası Mekanizmaları Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:1101-1106

65 p<0.05p<0.05 Hiperüriseminin ve Blokajının Kan Basıncı Üzerine Etkisi

66 Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:1101-1106 Hiperüriseminin ve Blokajının Renin-Anjiotensin Sistemi Aktivasyonu ve Nitrik Oksit Sentaz Ekspresyonuna Etkisi p<0.05 p<0.05 p<0.05

67 NORMALRATHİPERÜRİSEMİKRATESANSİYELHİPERTANSİYON Mazzali M, et al. Am J Physiol 2002;282:F991-F997 Hiperüriseminin Pre-glomerüler Vasküler Hastalık Üzerine Etkisi

68 Hiperüriseminin Renal Arteriolopati Üzerine Etkisi: Kan Basıncından Bağımsız Bir Mekanizma Mazzali M, et al. Am J Physiol 2002;282:F991-F997

69 ÜRİK ASİT MAPKinazlar NF-κB AP1 COX2  TxA2 PDGF  MCP-1  VASKÜLER DÜZ KAS PROLİFERASYONU MAKROFAJİNFİLTRASYONU Watanabe S, et al. Hypertension 2002;40;355-360 Kang DH, et al. J Am Soc Nephrol 2002;13:2888-2897 Kanellis J, et al. Hypertension 2003;41:1287-1293

70 Hiperaktif SSS Genetik RAS  Ürik asit  Nefron  Endotel disfonksiyonu Glomerüler etkiler Kf , snGFR  Sodyum filtrasyonu  Primerarteriolopati İnterstisyel inflamasyon Oksidanlar  İntrarenal ANG II  Tübüler etkiler Sodyum reabsorpsiyonu  Kan basıncı 

71 Normal Doğum Ağırlıklı (>3 kg) Düşük Doğum Ağırlıklı (<2.5 kg) P Sayı3642 Doğum ağırlığı (kg) 3.21 ± 0.04 3.21 ± 0.04 2.38 ± 0.03 2.38 ± 0.03<0.001 Vücut ağırlığı (kg) 38.7 ± 1.3 38.7 ± 1.3 29.6 ± 1.4 29.6 ± 1.40.661 Glomerüler filtrasyon hızı 102.6 ± 1.6 103.4 ± 1.9 0.769 Ürik asit (mg/dl) 3.2 ± 0.1 3.2 ± 0.1 4.2 ± 0.1 4.2 ± 0.1<0.001 Sistolik KB (mmHg) 98.3 ± 2.0 98.3 ± 2.0 107.9 ± 1.9 0.001 Diyastolik KB (mmHg) 63.5 ± 2.0 63.5 ± 2.0 67.7 ± 1.8 67.7 ± 1.80.122 Hipertansiyon sıklığı (%) 2.8 2.838.1<0.01 Bazal kan akımı (ml/dk) 12.5 ± 1.6 12.5 ± 1.6 15.8 ± 2.0 15.8 ± 2.00.182 Akım aracılı dilatasyon (%) 29.1 ± 1.9 29.1 ± 1.9 16.8 ± 1.1 16.8 ± 1.1<0.001 Franco MC, et al. Hypertension 2006;48:45-50 8-13 Yaşındaki Çocuklarda Doğum Ağırlığının Kan Basıncı, Ürik Asit ve Endotel Fonksiyonu İle İlişkisi

72 SİSTOLİK KB’NIN BELİRLEYİCİLERİ Doğum ağırlığıp=0.012 Yaşp=0.039 ENDOTEL FONKSİYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ Doğum ağırlığıp=0.040 Ürik asitp=0.040 DÜZELTİLMİŞKORELASYON Sistolik KB Ürik asit Endotel fonksiyonu Doğum ağırlığı r=-0.363p=0.001r=-0.498p<0.001r=0.427p<0.001 Sistolik KB r=0.229p=0.040 Veri yok Ürik asit r=-0.351p=0.002 Franco MC, et al. Hypertension 2006;48:45-50

73 ANNEFETÜSÇOCUK Ürik asit  Nefron gelişiminin bozulması Endotel proliferasyonu  Nefron sayısı  Çocukta ürik asit  Endotel disfonksiyonu Renin ekspresyonu Renal arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Tuza dirençli hipertansiyon Böbrekten bağımsız Tuza duyarlı hipertansiyon Böbreğe bağımlı Plasenta

74 İnsanlarda Ürik Asiti Düşürücü Tedavinin Kan Basıncı Üzerine Etkisi: Ön Çalışma Tedavi Öncesi AllopurinolPÇekilmeP Ürik asit 6.9 ± 3.6 3.3 ± 0.4 0.0005 5.9 ± 0.2 0.02 Sistolik KB 140.0 ± 3.6 131.2 ± 6.1 0.017 137.8 ± 5.5 AD Diyastolik KB 77.0 ± 8.3 72.8 ± 7.5 AD 76.8 ± 7.2 AD Sistolik yük 60.5 ± 14.9 20.7 ± 17.9 0.009 39.7 ± 14.7 0.02 Yeni tanı alan esansiyel hipertansiyonlu 5 çocuk  Antihipertansif almıyor  Ürik asit >6.0 mg/dl  Böbrek fonksiyonları normal 4 hafta 6 hafta Feig DI, et al. Kidney Int 2004;66:281-287

75 Sonuçlar Primer hipertansiyon genetik, intraüterin çevresel veya postnatal çevresel faktörlere bağlı olarak, böbreğin normal kan basıncı düzeylerinde sodyum ve suyu vücuttan uzaklaştırmasındaki primer veya sekonder yetersizliğe bağlı olarak gelişir. Hipertansiyonun patogenezi konusundaki bilgilerimiz arttıkça, tedavi yaklaşımları ve başarı oranı anlamlı olarak değişecektir. Renal histoloji veya fonksiyonda konjenital veya edinsel olarak ortaya çıkan değişiklikler, en azından hipertansiyonun devamında önemli bir faktör olarak görünmektedir. İlaç seçimi İntraüterin yaşama destek ve özen gösterilmesi  Protein desteği  A vitamin desteği  Demir desteği  Sigaradan kaçınma


"KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları