Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM"— Sunum transkripti:

1

2 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM

3 -Yaşam kalitesi artırılmakta, -Kent ekonomisi güçlendirilmekte ve
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM; -Kentin tamamen veya kısmen yapısal bir dönüşüme tabi tutulması, sağlıklaştırılması, canlandırılması, nitelik değiştirmesidir. Böylece; -Kentin ekonomik ve fiziksel çöküntüye uğramış bölgelerinde iyileşme sağlanmakta, -Yaşam kalitesi artırılmakta, -Kent ekonomisi güçlendirilmekte ve -Kentsel mekanda fiziksel ve sosyal dönüşümle birlikte, bütünsel bir sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm hedeflenmektedir.

4 -taşınmaz değerlemesi, -yapı, -altyapı, -ulaşım ve diğer kent yönetimi
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşümle; -imar planı, -arsa düzenlemesi, -taşınmaz değerlemesi, -yapı, -altyapı, -ulaşım ve diğer kent yönetimi konularında pek çok işlev aynı anda programlanmış ve tasarlanmış olacağından entegre bir proje ortaya çıkacaktır.

5 hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM Gelişmiş ülkelerde kentsel dönüşüm uygulamaları; -İnsan haklarına, -Kişi hak ve özgürlüklerine, - Konut, barınma ve mülkiyet haklarına saygılı, -Bu haklara önem veren ve güvence sağlayan çağdaş hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ise, Merkezden yönetilen ve Bakanlar Kurulunca verilen kararlarla yönlendirilen, baskı ve mağduriyet yaratan kurallar ve uygulamalarla gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

6 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER-MEVCUT DURUM

7 SARIYER İLÇESİ Yüzölçümü:17500 hektar Nüfus : 400.000 kişi civarında
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER-MEVCUT DURUM SARIYER İLÇESİ Yüzölçümü:17500 hektar Nüfus : kişi civarında Mahalle Sayısı: 38 Sarıyer yaklaşık 50 km sahil uzunluğuna sahip bir kıyı kentidir. Ayazağa maslak ve Huzur Mahallelerinin katılımı ile de ilçe sınırımız genişlemiştir. Sarıyer 1950’lerden itibaren kıyılardan iç kesimlere doğru genişlemiş olup sırtlarda ve tepelerde alt gelir grupları, kıyı kesiminde ise daha çok üst gelir grupları yaşamaktadır.

8 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER-MEVCUT DURUM Zaman içerisinde konumu, ulaşım olanaklarının gelişmesi, Boğaz köprüleri ile bağlantılı alanlarda hizmet sektörünün gelişmesi ile birlikte Boğaziçi alanı ve özellikle Sarıyer, yoğun talep gören ve kentsel rantın üst düzeyde olduğu bir yer haline gelmiştir. Ancak Sarıyer İlçesi, doğal kültürel ve rekreasyonel özellikleri ile önemli bir çekim merkezi potansiyeline sahip olduğu halde, gecekondu alanları, ruhsatsız ve denetimsiz yapılaşma, ulaşım ve altyapı sorunlarından gelen olumsuzluklar nedeniyle bu potansiyelleri yeteri kadar değerlendirememektedir. Sarıyer’in İmar planlarının var olan mevcut durumu yansıtmaması, tanımaması (koruma yasası olan 2960 sayılı Boğaziçi yasasına da karşı olacak şekilde) sonucunda yasadışı gelişmiş doku dönüşememiş ve hukuki güvenceye kavuşamamıştır. Projesiz, denetimsiz yapılan bu yapılar zaman içerisinde eskimiş, fiziki dirençlerini kaybetmiştir.

9 -MÜLKİYET, -İMAR PLANI, -YETKİ Sarıyer İlçesinin en büyük sorunu;
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER-MEVCUT DURUM Sarıyer İlçesinin en büyük sorunu; -MÜLKİYET, -İMAR PLANI, -YETKİ sorunudur,.

10 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER-MEVCUT DURUM NÜFUS : PLAN NÜFUSU : KİŞİ Yürürlükteki imar planı nüfusu mevcut nüfusu ve yapılaşmayı tanımadığından ve mülkiyet sorunu temel sorunlardan biri olduğundan imar planının maalesef büyük oranda uygulanma şansı çok zor.

11 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER-MEVCUT DURUM Sarıyer İlçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri içindeki yapılanmaların % 64’ü kamu arazileri üzerinde oluşmuştur. Nüfusun çoğunluğu altyapının ve donatıların yetersiz olduğu kamu arazileri üzerinde yer alan gecekondu alanlarında yaşamaktadır.

12 KAMU MÜLKLERİ ÜZERİNDE GELİŞMİŞ GECEKONDU ALANLARI
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER-MEVCUT DURUM KAMU MÜLKLERİ ÜZERİNDE GELİŞMİŞ GECEKONDU ALANLARI

13 KAÇAK GELİŞMİŞ ALANLAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER-MEVCUT DURUM KAÇAK GELİŞMİŞ ALANLAR

14 DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ

15 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ Mevcut imar planları; gerek yapılanma şartlarının kısıtlı olması, gerekse alanın gecekondularla tamamen dolu olması nedeniyle uygulama imkanı bulamamış, ruhsatsız ve güvensiz yapılan yapılar senelerdir yasallaşamamıştır. İmar planı şartları ile arazideki mevcut durum arasındaki ciddi farklılık nedeniyle imar planı bir resim olarak kalmıştır. İmar planı ile mevcut yapı durumu arasındaki bu inatlaşma, doğal afetlere ve özellikle deprem riskine karşı vatandaşı savunmasız bırakmıştır. 1999 Marmara depremi ve Van depremi göstermiştir ki köhnemiş, direncini kaybetmiş denetimsiz bu alanların acilen dönüşmesi gerekmektedir.

16 Genelleme yapılırsa; yukarıda da bahsedildiği üzere,
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ Sarıyer'de öngörünüm bölgesi gerisinde , Belediyemiz yetki alanı olan Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi olarak tabir edilen alanlarda yer alan hemen hemen bütün mahalleler mülkiyet sorununun olduğu ve fiziki yenilemeye ihtiyaç duyan mahalleler olup sosyal dokusuyla beraber değerlendirilip acilen dönüşmesi gerekli alanlardır. Genelleme yapılırsa; yukarıda da bahsedildiği üzere, Sarıyer'in yaklaşık %80'i denetimsiz geliştiği için hemen hemen bütün mahallelerimizde dönüşüm gereklidir.

17 BELEDİYEMİZİN DÖNÜŞÜM POLİTİKASI
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM DÖNÜŞÜM BELEDİYEMİZİN DÖNÜŞÜM POLİTİKASI UZLAŞMA-PAYLAŞMA ve YERİNDE DÖNÜŞÜMDÜR… Bu da ancak, FİZİKSEL VE SOSYAL YAPININ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASIYLA olur

18 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüm konusunda, ülkemizde bugüne kadar yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle toplumda dönüşüme karşı bir direnç gelişmiştir. Dönüşüm konusuna sadece fizik mekânın dönüşümü olarak bakılmış, bu alanlarda yaşayan halkın barınma hakkı yok sayılmış ve yerlerinden edilmişlerdir. Tüm insanlar gibi gecekondu alanlarında yaşayanlar da, sağlıklı bir kentsel çevrede yaşama ve barınma hakkına sahiptir. Sarıyerlinin Sarıyer’de yaşama hakkına saygı duyulmalıdır. Halkın tam katılımı ile bütüncül, özgün ve yerel, kamu yararını gözeten yerinde dönüşüm projeleri uygulamak gecekondu sorununa bakış açımızı tanımlamaktadır.

19 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda parsel ölçeğinde çözümler aranmış ve bir sonuca gidilememiştir. Ada-parsel bazında çözümler bir kesimi mutlu ederken bir kesimi de mağdur etmiştir. Bu uygulama mahalleliler arasında fırsat eşitsizliği yaratmıştır. İmar planında ancak konut alanında kalan alanlara tapu düzenlenmiş, donatı alanlarında (yeşil alan, okul alanı, yol alanı) kalan vatandaşlar hak sahibi olamamıştır.

20 BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜME BAĞLI KAT MÜLKİYETİ
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM DÖNÜŞÜM Gecekondu ve ruhsatsız yapıların dönüşümü için öncelikle mülkiyet sorununun çözülmesi gereklidir. ÇÖZÜM; BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜME BAĞLI KAT MÜLKİYETİ Gecekondu alanlarında mülkiyet sorununun çözülebilmesi yeni yasal düzenleme ile mümkündür. Parsel bazında değil de mahalle ölçeğinde bütüncül dönüşüm yapılarak Kat Mülkiyeti Tapuları esas alınarak yapılacak dönüşüm modeli ile çözüm mümkündür. Ancak bu şekilde Sarıyer çağdaş standartlara sahip yasal bir kent görünümüne kavuşabilecektir.

21 SARIYER’İN AVANTAJLARI
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER’İN AVANTAJLARI

22 Dönüşüm Konusunda Sarıyer’in Avantajları
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER’İN AVANTAJLARI Dönüşüm Konusunda Sarıyer’in Avantajları -Boğaziçi Alanının Temel Jeolojisi Volkanik Kayalardan oluştuğundan Sarıyer’in Zemin Yapısı Sağlamdır. -Sarıyer Yeşil Alanların ve Ormanların Geniş Yer Aldığı Bir İlçe olup Donatı Alanları Açısından Avantajlıdır. -2960 Sayılı Boğaziçi Yasası Delinmeden (yasayla belirlenmiş olan 5 kat sınırı aşılmadan) Dönüşüm Mümkündür. -Sarıyer İlçesinin İstanbul İçindeki Konumu ve Boğaziçi Kimliğinden Dolayı Yoğun İlgi Görmesi Nedeniyle Bölgemizde Gayrimenkul ve Konut Satışı Kolaydır.

23 -Bölge Halkı Yerinde Dönüşümü Talep Etmektedir.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER’İN AVANTAJLARI -İstanbulun Diğer İlçelerine Göre Yapı Ve Nüfus Yoğunluğu Dönüşüme Engel Teşkil Etmemektedir. Çok yüksek katlı yapılar yer almamaktadır. -Bölge Halkı Yerinde Dönüşümü Talep Etmektedir. -İstanbul’un 38 ilçesi ile kıyaslama yapıldığında, (Bağcılar, Esenler, Güngören, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane vb.) Sarıyer’de, vatandaş hiçbir şekilde mağdur edilmeden dönüşüm kendini rahatlıkla finanse edebilecek durumdadır. -İyi geliştirilmiş bir model ile dönüşümün, Sarıyer’de hem Sarıyerli kimliği hem de Boğaz yapı kimliği açısından avantaja dönüştürülmesi mümkündür.

24 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
6306 SAYILI YASA

25 6306 SAYILI YASA SARIYER’DE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAMAMAKTADIR. ÇÜNKÜ;
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 SAYILI YASA 6306 SAYILI YASA SARIYER’DE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAMAMAKTADIR. ÇÜNKÜ; Yasaya göre başvuru yapabilmek için mülk sahibi olmak gerekmektedir. Gecekondu alanlarında yaşayan tapusuz vatandaşlar hak sahibi olmadığından bu yasadan yararlanamamakta ve bu yasayı tehdit olarak algılamaktadırlar. Yerinde dönüşüm modeliyle alanda yaşayanların hak sahibi yapılabilmeleri için yasada mülkiyet üzerinden yapılmış olan hak sahipliliğinin yapı sahiplerini de içerecek şekilde yeniden ele alınması gereklidir.

26 6306 sayılı yasa da Dönüşümün Uygulanacağı Yerlerde; -Nüfus Yoğunluğu
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 SAYILI YASA 6306 sayılı yasa da Dönüşümün Uygulanacağı Yerlerde; -Nüfus Yoğunluğu -Yapı Yoğunluğu -Hak Sahipliliği Ölçütü -Mülkiyet ve İmar Haklarının Paylaşılma Ölçütü -Finansman Boyutu gibi unsurlar belirsizdir. Yasa, daha çok tahliye - yıkma - tasfiye etme üzerine çıkarılmış, Ancak Yıkımdan sonraki yapım aşamalarına ilişkin hükümler içermemektedir.

27 DERBENT (ÇAMLITEPE) MAHALLESİ ARMUTLU (FATİH SULTAN MEHMET) MAHALLESİ
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 SAYILI YASA Bu yasaya istinaden Sarıyer’de mülkiyeti kamuya ait olan (İBB, İTÜ, Hazine) DERBENT (ÇAMLITEPE) MAHALLESİ (28 HEKTAR) ve ARMUTLU (FATİH SULTAN MEHMET) MAHALLESİ (140 HEKTAR) AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’a dayanılarak riskli alan ilan edilmiştir. Belediyemizinde müdahil olduğu mahkeme sürecinden sonra Danıştay kararı ile Derbent Riskli Alan kararı iptal edilmiştir.

28 RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN SARIYER İLÇESİ ARMUTLU
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 SAYILI YASA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN SARIYER İLÇESİ ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ HEKTAR

29 RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN SARIYER İLÇESİ DERBENT
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 SAYILI YASA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN SARIYER İLÇESİ DERBENT (ÇAMLITEPE) MAHALLESİ-28 HEKTAR

30 DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

31 Öncelikle müdahale edilecek alanlar seçilmiştir.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILAN ÇALIŞMALAR İlk olarak nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı gecekondu alanlarında, bölgemizde çalışmalarımıza başladık. Dönüşüm konusunda gecekondu mahallelerinin özgün koşullarına uygun senaryolarımız ve alternatif çözüm önerilerimiz oluşturulmaktadır. Öncelikle müdahale edilecek alanlar seçilmiştir. Bu alanlarda; gecekonduların tespit edilmesi ve fotoğraflanması, yapılaşmış alanların güncel mülkiyet durumlarının ortaya çıkarılması, mevcut yapı stokunun; kat yüksekliği, bina durumu, doku analizi vb. özelliklerinin tespit edilmesi, hane sayısı, hane büyüklüğü, nüfus gibi demografik verilerin elde edilmesi, mevcut yapı yoğunluğunun plan kararları ile oluşacak yoğunlukla karşılaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Gecekondu mahallelerin özgün koşullarına göre çözüm senaryoları oluşturulmakta olup, mahalle mahalle yapılan çalışmaların birleştirilmesiyle bütüncül bir plan elde edilecektir.

32 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SONUÇ-ÖNERİLER

33 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER STANDARDI YÜKSEK BIR YAŞAM SÜRMEK HER KENTLININ HAKKIDIR. PLANSIZ VE SAĞLIKSIZ YERLEŞME NEDENIYLE HIZMETLERIN GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLEBILDIĞI, KENTSEL DONATILARIN YETERSIZ KALDIĞI/OLMADIĞI YERLEŞIM BIRIMLERINDE KENTSEL ÇÖZÜMLERI HALKLA BIRLIKTE ÜRETIP, UYGULAMAK EN TEMEL DÖNÜŞÜM POLITIKASI OLMALIDIR. ÖNCELIKLE “DÖNÜŞÜM İLKELERI VE KURALLARI” BELIRLENMELI BÜTÜN DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BU ILKELER DOĞRULTUSUNDA YOL ALMALIDIR. -YÜKSEK YAŞAM STANDARDI, -YAŞAYANLARIN BULUNDUKLARI YERI TERK ETMEMESI (YERINDE DÖNÜŞÜM), -HALKIN SÖZ SAHIBI OLMASI, -DÜŞÜK MALIYETLI BARINMA HAKKI, -KIRACILARIN EV SAHIBI OLMASI, -DÖNÜŞÜMÜN BÜTÜNCÜL PLANLAMA IÇINDE DEĞERLENDIRILMESI, -YERELLIK-ÖZGÜNLÜK, -SOSYAL AKTIVITE VE SERVISLER VB. İLKELER BELİRLENEREK BELİRSİZLİK ORTAMI KALDIRILMALIDIR.

34 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER Dönüşüm; parça parça projeler yerine bütünsel olarak bir plan dâhilinde yürütülmelidir. Dönüşüm alanları kesinlikle yaşayanı ile birlikte ele alınmalı, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütününe yönelik olmalıdır. Rantın, barınma ihtiyacının önüne geçerek sosyal dokuyu dışlamaması için konut sorunu tamamen piyasaya teslim edilmemelidir. Dönüşüm konusunda bütün uygulama kesinlikle Belediyeler tarafından yapılmalıdır.

35 Dönüşüm alanları, salt konut deposu olarak değerlendirilmemelidir.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNERİLER Dönüşüm konusunda nüfus ve yapılaşma yoğunluğu kontrol altında tutulmalıdır. Dönüşüm alanları, salt konut deposu olarak değerlendirilmemelidir. Ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatı alanları ile birlikte ekonomik canlılığı olan yaşayan dinamik alanlar olarak planlanmalıdır. Tek bir merkezden kentlerin çeşitli sorunlarına aynı yöntemli çözüm yerine; her ilin, her ilçenin yerleşim ve imar özelliklerine göre farklı ve özgün çözümler üretilmelidir.

36 Kentsel dönüşüm alanı büyüklüğü en az mahalle ölçeğinde olmalıdır.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNERİLER 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı yasa ile yetkileri tırpanlanan yerel yönetimlere 5216 sayılı ve 3194 sayılı yasadan gelen asli görev ve yetkileri iade edilmelidir. Dönüşümde ilk kazmanın nasıl vurulacağından anahtar tesliminin nasıl yapılacağına kadar sürecın tamamı yasada adım adım tariflenmelidir. Gecekondu alanlarında yaşayanların (gecekondu sahibi, kiracı) barınma hakları yasada garanti altına alınmalıdır. Kentsel dönüşüm alanı büyüklüğü en az mahalle ölçeğinde olmalıdır. Dönüşüm nazım planları ile nüfus yoğunluklar ve yapılaşma değerleri (emsal) kontrol altında tutularak yürütülmelidir. Rant konusunun süreklı gündeme gelmesının engellenebılmesı ve vatandaşın gerçek dışı taleplerinin önüne geçilebilmesi için çalışmalar bilimsel temele oturtulmalıdır.

37 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER Dönüşüm plan ve projeleri hazırlanırken mahalle kavramının mümkün olduğu kadar muhafaza edilmesi gereklidir. Tasarım konusunda da hassas davranılması önemlidir. Sosyal yapıya uygun mimari çözümlerin getirilmesi gerekir.

38 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER İşsizliğin giderilmesi ve mevcut esnafın korunması için cadde esnaflığının yaşatılması ve tasarıma yansıması gereklidir.

39 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER Toplumsal yapının korunması farklı gelir gruplarının bir arada yaşayabilmesi için aynı mahalle içinde farklı konut tipolojileri oluşturulmalıdır.

40 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER Dönüşüm yapılacak alanların özgün koşullarına uygun planların, projelerın, mımarı çözümlerın, senaryoların ve çözüm önerılerının oluşturulması yerelı daha ıyı bılen tanıyan beledıyeler ile mümkün olabilir. Dönüşüm planları hazırlanırken kent kımlığı vurgulanmalı kentın kımlığı vizyonu doğrultusunda fonksiyon alanları ve büyüklüklerı belirlenmelidir. Dönüşüm çalışmaları kentın var olan dengesini (ulaşım sistemı, yoğunluk kademelenmesi, sosyal donatı, alt ve üst yapı bütünlüğü vb.) nasıl etkıleyeceği bilinmeden ve düşünülmeden gerçekleştırılıyor.

41 KENT DOKUSUYLA UYUMSUZ KİMLİKSİZ TOKİ KONUTLARI YIĞINI BURSA ÖRNEĞİ
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ MEVCUT UYGULAMALAR KENT DOKUSUYLA UYUMSUZ KİMLİKSİZ TOKİ KONUTLARI YIĞINI BURSA ÖRNEĞİ

42 (Mekan Organizasyonu Olmayan Planlı Gelişmiş Sorunlu Alanlar)
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM SARIYER İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ MEVCUT UYGULAMALAR KENTİ İNŞAAT PROJESİ OLARAK DEĞERLENDİREN TOKİ TARAFINDAN YAPILMIŞ KİMLİKSİZ KONUT YIĞINLARI (Mekan Organizasyonu Olmayan Planlı Gelişmiş Sorunlu Alanlar)

43 SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
ÖNERİLER Mevcut imar planlarından kopuk olarak belli alanları dönüşüm alanı ilan etmek ve bu alanlarda dönüşümü kurtaracak şekılde aşırı nüfus yoğunluğu ve yapı yoğunluğu vermek yeni sorunlar oluşturmak anlamına gelecektir. Dolayısıyla, Dönüşüm sonucunda refah ve yaşam kalıtesını arttırıcı sonuçlar elde edılebılır olmalıdır. Dönüşüm, mülkiyet ve barınma dışında ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan yapıların oluşması, engelsız ve akıllı kentlerın oluşturulması açısından bır fırsat olarak değerlendırılebılır. (Geçmişin kuralları ile geleceğin kentleri inşa edilemez.) Dönüşüm konusu tartışılırken sadece üst yapı değıl altyapı da göz önüne alınmalıdır. Altyapı projelerınde kullanılan “akıllı şebeke sistemlerinin” uygulanması şart koşulmalıdır.

44


"SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları