Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir.

3 3 Sorunların üzerine giderek çözüm arama ve yapılmamış olanı yapma, mevcudu korumaya göre daha risklidir. Bu nedenle de genelde kabul görmemektedir. Bu riski ortadan kaldırmak ve sonuç almak strateji planlama ile mümkün olacaktır.

4 4 Stratejik Planlama-Makro Planlama İlişkisi MAKRO DÜZEY KURULUŞ DÜZEYİ PLANLAR PROGRAMLAR STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMA BÜTÇE DEĞERLENDİRME

5 5 iÇERİK  Stratejik Planlama Kavramı  Neredeyiz? (Durum Analizi)  Nereye Gitmek İstiyoruz? (Vizyon, İlkeler, Stratejik Amaç, Hedefler)  Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? (Uygulama Stratejisi)  Başarılarımızı Nasıl Takip Eder ve Geliştiririz? (İzleme ve Değerlendirme) STRATEJİK PLANLAMA DÖNGÜSÜ

6 6 NEREDEYİZ?  Plan ve programlar  SWOT Anlizi  Piyasa Analizi  Hedef Kitle Analizi  Özdeğerlendirme DURUM ANALİZİ

7 7 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spersifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

8 8 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Detaylı iş planları  MAliyetlendirme Performans HedefiLER VE PROJELER

9 9 BAŞARILARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans Göstergeleri DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

10 10 STRATEJİK PLANLAMA  Sonuçların planlanmasıdır  Değişimin planlanmasıdır Gerçekçidir  Kaliteli yönetimin aracıdır  Her düzeydeki elemanın (personel, öğrenci, veli) katkısı ile oluşur ve en üst düzey yetkili tarafından tam olarak desteklenmesi gerekir.

11 11 STRATEJİK PLANLAMA  Günü kurtaran  Sadece bütçeye yönelik  Bir şablon  Salt belge  DEĞİLDİR!!!  Uzun vadeli bir yaklaşımdır  Hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenmesi ve harekete geçirilmesi gerekir. Asıl olan doküman değil stratejik planlama sürecidir.  Bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planı şekillendirmemesi; stratejik planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

12 12 NEREDEYİZ? (DURUM ANALİZİ) TEMEL YÖNTEM ÖZDEĞERLENDİRME

13 13 ÖZDEĞERLENDİRME SONUNDA  Okulun/kurumun iç yapısı analiz edilir (Görev ve yetkileri, performansı, potansiyelleri, kurumsal kültürü, insan kaynakları, teknolojik düzeyi vb.)  Çevre analiz edilir (Hizmet verilen ortamın dış koşulları)  Okulun gelecekte karşılaşabileceği gelişmeler ve etkilenebileceği gelişmeler analiz edilir  İlgili taraflar analiz edilir (hedef kitle ve hizmetlerden olumlu/olumsuz etkilenen paydaşlar)

14 14 ÖZDEĞERLENDİRME SONUNDA SWOT Analizi yapılır Yani (GZFT)

15 15 SWOT (GZFT) ANALİZİNDE TEMEL BAŞLIKLAR Okul içi unsurlar Zayıf Yönler Çevresel Unsurlar Güçlü Yönler Fırsatlar Tehditler

16 16 GELECEĞE BAKIŞ  Misyon  Vizyon  İlkeler  Stratejik amaçlar  Hedefler

17 17 MİSYON Okulun varlık nedenidir  Okul ne yapar?  Nasıl yapar?  Kim için yapar?

18 18 MİSYON İFADESİ  Kısa ve çarpıcı olmalıdır  Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar  Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir  Okulun hizmet verdiği kişi ve kuruluşları belirtir  Okulun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır

19 19 Misyon için cevaplanması gereken sorular  Var olma nedenimiz nedir?  Kimlere hizmet ediyoruz?  Hangi ihtiyaçları karşılıyoruz?  Yerine getirmek zorunda olduğumuz yasal görevler nelerdir?  Amacımız ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?

20 20 Anlamlı misyon örnekleri Çevre Kalitesi Biriminin Misyonu, halkımız için sağlıklı ve güvenli bir çevrenin sağlanması ve bunun korunmasıdır. NEDEN ANLAMLI? Birimin çalışma alanını, var olma nedenini, hizmet sağlayacağı kesimi tanımlıyor

21 21 Anlamlı misyon örnekleri Sosyal Hizmetler Biriminin misyonu, yasal düzenlemelerle uyumlu olarak, birey ve ailelere temel insani ihtiyaçlarını karşılama ve kendine yeterli olma konusunda yardımcı olmaktır. NEDEN ANLAMLI? Görev alanı, yasaların verdiği yetki ve hizmet verdiği kesim belirtiliyor.

22 22 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? VİZYON Okulun istendik geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir.  Uzun vadede neleri yapmak isteriz?  Gelecekte nerede olmak isteriz?

23 23 Bugün bulunulan Gelecekte istenen Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.

24 24 Gelecekte istenen Bugün bulunulan İlkeler Değerler Misyon Hedefler Vizyon İfadesi Vizyonun temel unsurları:

25 25 Hedefler Misyon Vizyon İlkeler, Değerler Oluşturma Beklentiler Uygulama

26 26 Güçlü Bir VİZYON  İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir  Özgündür; Aidiyeti belirtir  Ayırt edicidir; diğer okullardan farklı olmalıdır  Çekicidir; Okul içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

27 27 İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON  Kısa ve akılda kalıcıdır  İlham vericidir  Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar  Tüm kuruluş çalışanları ve hizmet sunulan kitleler için çekicidir

28 28 Vizyon bildirimi için cevaplanması gereken sorular  İdeal geleceğimiz nedir?  Vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyoruz?  Bir vizyon ifademiz var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

29 29 VİZYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ  Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin vizyonu Türkiye’de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek, eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirmede dünyadaki en iyi mühendislik fakültelerinden biri olmaktır.  Türkiye Teknoloji Kuruluşunun vizyonu, Türkiye’yi 21. yüzyıla teknoloji üreten sayılı ülkeler arasına sokmaktır.

30 30 İLKELER  Kuruluşun temel değerlerinin ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ifade eder.  Değer ve inançlardır.

31 31 İyi ifade edilmiş ilkeler  Temel değerleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır  Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir  Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir

32 32 İlkeler bildirimi için cevaplanması gereken sorular  Çalışma felsefemiz nedir?  Çalışmalarımıza temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir?  Personelimiz tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

33 33 İlkeler bildirimi örnekleri  Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır  İnanıyoruz ki; Bütün öğrencilerin “öğrenmeyi” öğrenmelerini sağlamaktır. Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir.  Biliyoruz ki; Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.

34 34 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? STRATEJİK AMAÇLAR  Belirli bir zaman diliminde okulun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.  Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır

35 35 Stratejik amaçların özellikleri  Misyonun yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır  İddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır  Okulun şimdiki durumundan gelecekte arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır  Ulaşılmak istenilen noktayı açıkça ifade etmeli ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır  Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleşmesinde yol gösterici olmalıdır.  Okulun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir  Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır  Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

36 36 Stratejik amaçların oluşturulması için cevaplanması gereken sorular  Misyonumuzu yerine getirmek için neler yapmalıyız?  Kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktayız?  Şu anki faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?  Diğer kuruluşlarla ortak amaçlara sahip miyiz?

37 37 İyi belirlenmemiş stratejik amaç örnekleri Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.

38 38 İyi belirlenmemiş stratejik amaç örnekleri Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

39 39 İyi belirlenmiş stratejik amaç örnekleri Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizin yaşam kalitesi yükseltilecektir. Neden yanlış? Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir. Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir. Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl geliştirileceği konusunda yol göstermektedir. Burada “temiz sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması” ile kirliliğin ve çöp miktarının azaltılması arasında ilişki kurulmaktadır.

40 40 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? STRATEJİK HEDEFLER  Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.  Stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman diliminde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.  Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenmelidir.

41 41 Stratejik Hedefler;  Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda  Ölçülebilir  Zaman çerçevesi belirlenmiş  İddialı Ancak imkansız olmamalıdır! Olmalıdır

42 42 Stratejik Hedeflerin oluşumu için cevaplanması gereken sorular  Hedefler; okulun misyon, vizyon, ilke ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?  Hangi spesifik sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor. Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?  Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı?  İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?  Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?  Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

43 43 Stratejik Hedef Örnekleri Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır. Neden yanlış? Gerçekçi değil. Zaman sınırlaması bulunmamaktadır

44 44 Stratejik Hedef Örnekleri Mevcut hizmet düzeyi 2006 yılına kadar korunacaktır. Neden yanlış? Mevcut hizmet düzeyinin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla değişim hedefi yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda ortaya konulmamaktadır.

45 45 Stratejik Hedef Örnekleri Öğrencilerin derse geç kalma oranı 2006 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır. Neden doğru? Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler bulunmaktadır.

46 46 Stratejik Hedef Örnekleri 2006 yılına kadar öğrencilerin %90’ının, 2010 yılına kadar %93’ünün sosyal Performans Hedefilere katılımı sağlanacaktır. Neden doğru? Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir. Zaman boyutu içermektedir.

47 47 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? PERFORMANS HEDEFLERİ  Okul/Kurum, her bir stratejik amaca ait hedefleri bu başlık altında ayrıntılı olarak açıklayacak ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan Performans Hedefi ve projeleri detaylı bir şekilde anlatacaktır.

48 48 Stratejik plan unsurlarının organizasyonu Stratejik amaçlar, uzun vadelidirler (5-15 yıl). Kurumun politikalarının amaç haline getirilmiş ifadelerdir. Stratejik hefeler; orta vadeli (5 yıllık) hedeflerdir. Ancak her yıl elde edilen sonuçlara göre değişime uğrayabilirler Performans Hedefleri, her yıl yapılan özdeğerlendirmenin sonucunda belirlenir ve yıllık iyileştirme faaliyetlerini içerir.

49 49 Performans Hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında göz önünde bulundurulması gereken temel faktörler  Birbirleriyle etkileşim içinde olan faaliyetler ve projeler doğru olarak yerine konulmalı ve zamanlaması yapılmalıdır  Her bir uygulama belirli bir hedefe yönelik olmalıdır  Diğer proje ve hedeflerle çakışmamalıdır

50 50 Performans Hedeflerinin oluşturulması sırasında cevaplanması gereken sorular  Stratejik hedefin yerine getirilmesi sürecindeki rolü ve önemi nedir?  Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır?

51 51 Performans Hedeflerinin oluşturulması sırasında cevaplanması gereken sorular  Hangi ölçülebilir kriterler üzerine kuruludur? Hangi sürede biteceği Miktarı Maliyeti Kalitesi  Sorumlu birimler kimlerdir? Sorumlulukları nelerdir?  Aynı hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler belirlenerek tartışılmış mıdır?

52 52 BAŞARILARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME VE DEĞERLENDİRME  İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak raporlanmasıdır.  Değerlendirme ise, uygulama sistematik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlık ve uygunluğunun analizidir.

53 53 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Bölümlerin, ekiplerin ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe

54 54 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Bölümlerin, ekiplerin ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Okulun vizyon ifadesini tanımlayan ve yüksek anlamlar içeren cümlelerin, ne şekilde eyleme dönüştürüleceği konusunda temel görüş ayrılıklarının bulunması durumunda, sonuçta tüm çabalar bölünmüş ve boşa harcanmış olacaktır. Fikir birliği ve anlaşılırlık olmadığı zaman, farklı gruplar, kalite, sürekli gelişim, yeniden yapılanma ve yetki verme gibi konularda kendi vizyon ve strateji yorumlarına uygun farklı yöntem izleyeceklerdir.

55 55 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Bölümlerin, ekiplerin ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Okulun/Kurumun biriminin stratejisinin uzun dönemli ihtiyaçlarının; bölümlerin, ekiplerin ve kişilerin hedefleri haline dönüştürülemediği durumlarda ortaya çıkar. Bu engel, bir bakıma yöneticilerin takım ve bireylerin hedeflerini kurumsal amaç ve hedeflere paralel ve uyumlu bir hale getirmedeki başarısızlıklarına da atfedilir.

56 56 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Bölümlerin, ekiplerin ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Bu konudaki başarısızlık, stratejik planlamadan sorumlu olan kişilerin (OGYE / KK), finansmandan sorumlu olan yöneticilerin çalışmalarını entegre bir şekilde yürütmedeki eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Yönetici ve çalışanların erişilebilirliğine inandıkları uzun dönemli miktarsal hedefleri belirlenmeli, Uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak girişimler ve bu girişiler için gereken kaynakların belirlenmeli, Planla ilgili farklı birimler arasındaki koordinasyon sağlanmalı, Uzun dönemli hedeflerle kısa dönemli bütçe hedefleri arasında bağlantıyı kuracak kilometre taşları belirlenmeli.

57 57 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Genelde periyodik performans değerlendirme toplantıları için zaman ayrılmaz. Stratejik geribildirim ve öğrenme sürecinin 3 temel öğesi: 1.Stratejiyi açıklayan ve tüm katılımcılara kendi kişisel Performans Hedefilerinin genel stratejinin erişilebilirliğine ne şekilde katkıda bulunduğunu gösteren ortak bir stratejik çerçeve. 2.Strateji ile ilgili performans verilerini toplayan ve stratejik amaç ve girişimler arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkındaki hipotezlerin kontrol edilmesine imkan sağlayan geribildirim uygulaması, 3.Performans ile ilgili verileri analiz edip gerekli bilgileri sağlayan ve stratejiyi yeni oluşan durum ve şartlara adapte eden bir problem çözme işlemi

58 58 Planlama 1-Ekip oluşumu 2-Ekibin eğitimi TKY Felsefesi, ilkeleri, temel kavramları İlke, değer, misyon, hedef ve vizyon kavramları, politika ve strateji oluşturma ve uygulama EFQM Mükemmellik Modeli Düşünce teknikleri Etkin iletişim (Amaca odaklanma, katılımcı fikir üretme, fikirleri organize etme, önemli fikirleri ayırt etme, fikirler arasında ilişki kurma, çözüm geliştirme, planlama 3-Ekibin: İlke ve değerleri, misyonu, hedefleri ve vizyonu Politikaları, stratejileri Çalışma yöntemi Toplantı yeri, zamanı Organizasyon sorumlusu Raportörü Zaman tutucusu 4-Bilgilendirme Yasal durum, kalkınma planları, icra planları 5-Tanımlamalar Liderler, hizmetten yararlananlar, paydaşlar, tedarikçiler, işbirlikleri vb.

59 59 Planlama Durum 1-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarılarımız nelerdir? Bunları bir çeşit kaldıraç olarak kullanmak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 2-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarısızlıklarımız nelerdir? Bunların etkisini en aza indirmek için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 3-Başlıca güç aldığımız noktalar nelerdir? Bunlardan stratejik olarak nasıl yararlanabiliriz? 4-Başlıca zayıf noktalarımız nelerdir? Bunları nasıl düzeltebilir ya da etkilerini nasıl aza indirebiliriz? 5-Gelecek 5-10 yıl içerisinde bizi etkileyecek ekonomik, politik düzenlemelerle, demografik vb dış etkenler nelerdir? Onları etkili bir biçimde ele almak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 6-Gelecek 5 ila 10 yılda önümüzde duran başlıca fırsatlar nelerdir? Bunlardan yararlanmak için ne yapabiliriz? 7-Bu gün hizmet sunduğumuz başlıca alanlar nelerdir? Hizmet sunulabilecek başka alanlar var mıdır? Varsa hangileridir ve neden? 8-Sürekli canlılığı ve gelişmeyi sağlamak için ne yapmalıyız? Yeni yöneticiler, kadrolar veya oluşumlar gerekli midir? 9-Gelecek on yılda karşımıza çıkacak en önemli üç görev nedir? Neden önemlidir?

60 60 Planlama Durum SWOT Analizi Güçlü Yönler (Strengths) Zayıf Yönler (Weaknesses) Fırsatlar (Opportunities) Tehditler (Threats) Analiz

61 61 PlanlamaDurum 1-Yasalar ne bekliyor? 2-Kalkınma, icra planları ne bekliyor? 3-Hizmetten yararlananlar, tedarikçiler, çalışanlar, paydaşlar, toplum ne bekliyor? 4-EFQM Mükemmellik Modeli ne bekliyor? Beklentiler

62 62 PlanlamaDurumBeklentiler Vizyon İlkeler Değerler Misyon Hedefler Vizyon İfadesi

63 63 PlanlamaDurum Politika Strateji Taktikler, yaklaşımlar Süreçler İş planları Performans Hedefleri BeklentilerVizyon Stratejiler

64 64 PlanlamaDurum 1-Çalışanlarla 2-Müşterilerle 3-Paydaşlarla 4-Toplumla Düzeltme BeklentilerVizyonStratejiler Paylaşma

65 65 PlanlamaDurum 1-İzleme sistemi 2-Ölçme sistemi 3-Değerlendirme 4-İyileştirme BeklentilerVizyonStratejilerPaylaşma Değ.G.G

66 66 Hedefler İlkeler-Değerler Vizyon İlkeler-Değerler Strateji Misyon Yaklaşım Politika

67 67 Misyon Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Hedefleri Süreçler Stratejik Plân Kontrol İlkeler Değerler Vizyon Sonuç Vizyon ifadesi Durum Analizi Liderlik Organizasyona Bütüncül Yaklaşım

68 68 Süreçler  Süreç nedir?  Nasıl geliştirilir?  Okulun Süreçleri nasıl tanımlanır? …… Daha pek çok sorunun yanıtı bir sonraki sunumda


"1. 2 Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları