Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta:"— Sunum transkripti:

1 Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta: yabanciisler@tkgm.gov.tr
Sevcan ONBAŞI T.K. Uzman Yardımcısı Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta:

2 YABANCILARIN ÜLKEMİZDE TAŞINMAZ EDİNİMİNDE TARİHSEL SÜREÇ

3 Birtakım münferit fermanlar istisna edilirse,
I. Cumhuriyet’ten Önceki Durum 1868’den Önceki Durum Birtakım münferit fermanlar istisna edilirse, Osmanlı döneminde yabancıların taşınmaz edinemedikleri görülür. tarihli Islahat Fermanı ile yabancılara taşınmaz edinme vaadi verildiği görülmektedir. b) Yılları Arası Durum 7 Safer 1284 (8 Haziran 1868) yılında Safer Kanunu olarak da anılan ‘Teb’ayı Ecnebiyenin Emlake Mutasarrıf Olmaları Hakkında Kanun’ ile ilk kez yabancı gerçek kişilere taşınmaz mal edinme hakkı verilmiştir.

4 Safer Kanununa göre; Yabancı devlet vatandaşları Hicaz arazisi dışında kalan yerlerde köyler de dahil olmak üzere taşınmaz edinebilirdi. Osmanlı vatandaşlığından ıskat edilen kişiler taşınmaz edinemezlerdi. Yabancılara taşınmaz mal alımı, satımı ve kullanımı açısından Osmanlı vatandaşları ile aynı muamele yapılacaktı.

5 4. Taşınmaz ile ilgili davalar Osmanlı mahkemelerinde görülecekti.
Bu kanundan yararlanacak ülkeler bir protokol ile belirlenmişti. Safer Kanununda yabancı gerçek kişilerin edinimleri düzenlenilmişti. Safer Kanunu ile getirilen bu durum, I. Dünya Savaşına kadar devam etmiş, 2 kasım 1330 (1914) tarihli Kapitülasyonların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile kaldırılmıştır.

6 c) Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Lozan Antlaşmasının eki olan ‘İkamet ve Salahiyet-i Adliye Mukavelenamesi’ ne göre, sözleşmenin tarafı olan ülke vatandaşları, taşınır ve taşınmaz malları yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde edinebileceklerdir. Yabancılar köylerde de taşınmaz edinebilecektir. Bu mukavelenamede düzenlenmiş haklardan yararlanmak karşılıklılık koşuluna bağlanmıştı.

7 II. Cumhuriyet’ten Sonraki Durum
Yılları Arası Durum 1924 yılında 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesi değiştirilerek yabancıların köylerde arazi almaları yasaklanmıştır. 1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. ve 36. maddeleri; MADDE 35: Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye’de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler.

8 MADDE 36: Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmayan müstakil çiftçilere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı sıfatıyla yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tafsiye suretiyle bedele çevrilir.

9 1934 yılında yürürlüğe giren 2644 sayılı kanuna göre yabancıların taşınmaz ediniminde şartlar şunlardır: Kanuni sınırlayıcı hükümlere uymak, Karşılıklılık, 30 hektardan fazla arazi ve köy sınırları dışında kalan alanlarda müstakil çiftlik edinmek için Bakanlar Kurulu izni.

10 b) 1984-1986 Yılları Arası Durum
günlü 3029 sayılı kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi ile 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesine birer fıkra eklenilmiştir. 2644 sayılı kanunun 35. maddesi şu şekilde düzenlenilmiştir: MADDE 35: Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye’de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkrada mütekabiliyet şartının uygulanmayacağını, alım ve satımlarda %25’i geçmeyecek şekilde Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.

11 3029 sayılı Kanunun 2. maddesiyle, Köy Kanununun 87. maddesi ise ;
MADDE 87: Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan gerçek şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak almaları memnudur. Hangi bölge ve illerde maddedeki kısıtlamalardan hangi ülkelere istisna tanınacağı, alım satımlarda Toplu Konut Fonuna en çok % 25’i geçmeyecek tutarda alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu fıkra hükmü tarımsal üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler için geçerli değildir. şeklinde düzenlenilmiştir.

12 Tapu Kanununa 3029 sayılı kanun ile eklenen bu fıkra, Anayasa Mahkemesinin günlü ve 1984/14 Esas, 1985/7 Karar sayılı kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Gerekçe: Başlangıç hükümleri ve 7. maddeye aykırılık ( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

13 c) 1986-2003 Yılları Arası Durum
günlü ve 3278 sayılı Kanun ile Tapu Kanunu 35. maddesine ve Köy Kanunu 87. maddesine ikişer fıkra eklenilmiştir. Tapu Kanununa eklenen fıkralar şu şekildedir: Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet şartından istisna edileceğine karar verir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ayrıca, bu alım- satımlarda satış bedelinin %25’ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.

14 Köy Kanununa eklenen fıkralar ise şu şekildedir:
Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki kısıtlamalardan istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fıkra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler hakkında uygulanmaz. Ayrıca, bu alım - satımlarda satış bedelinin % 25’ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir”

15 Tapu Kanununa 3278 sayılı kanun ile eklenen bu iki fıkra, Anayasa Mahkemesinin günlü ve 1986/18 Esas, 1986/24 Karar sayılı kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

16 3278 sayılı kanunun iptal kararının gerekçesi:
Başlangıç Bölümü (Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası) 3. madde: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 7. madde: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

17 c) 2003-2005 Yılları Arası Durum
günlü ve 4916 sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesi mülga edilmiştir. günlü ve 4916 sayılı Kanun ile Tapu Kanunu 35. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: Karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esastır.

18 Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla edindikleri taşınmazlar ile kanunî kısıtlamalara tâbi alanlardaki taşınmazlar, intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir ve bedele çevrilir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulunun iznine tâbidir. Kanunî miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için bu hüküm uygulanmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanunî miras dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi de Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. İzin verilmez ise, fazla miktar tasfiye edilerek bedele çevrilir.

19 Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi halinde karşılıklılık şartı aranmaz. Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından, bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

20 2003 tarihli 4916 sayılı kanun ile değiştirilen Tapu Kanununun 35
2003 tarihli 4916 sayılı kanun ile değiştirilen Tapu Kanununun 35. maddesine göre: Karşılıklılık ( sınırlı ayni hak tesisi için bu şart aranmaz.) Kanuni sınırlamalara uymak, 30 hektar sınırlaması (Kanuni miras hariç, ÖBT dahil) Yabancı ticaret şirketlerine de taşınmaz edinme hakkı, Karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmazlar VE sınırlamalara tabi alanlardaki taşınmazlar, intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilip, bedele çevrilmesi, Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı alanları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olması.

21 Tapu Kanununun 35. maddesini bu şekilde değiştiren 4916 sayılı Kanununun 19. maddesi, Anayasa Mahkemesinin günlü ve 2003/70 Esas, 2005/14 Karar sayılı kararı ile iptal edildi. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

22 4916 sayılı Kanununun iptal gerekçesi:
2. madde: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 7. madde: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 16. madde: Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabilir.

23 4916 sayılı Kanununun 19. maddesini iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı tarihinde (3 ay sonra) yürürlüğe girmiştir. 2005/13 genelgemiz ile tarihleri arasında yabancıların taşınmaz edinimi durdurulmuştur.

24 e) 2005-2008 Yılları Arasındaki Durum
Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla doğan yasal boşluğu doldurmak sebebiyle, tarih ve 5444 sayılı kanun hazırlanmış ve 35. madde şu şekilde düzenlenilmiştir: Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı aynî hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

25 Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye'de taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar aranmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye'de taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı aynî hak tesis edilemez.

26 Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla intikal eden taşınmazları için birinci fıkrada belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda yukarıdaki fıkralarda belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı aynî hakların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir. Karşılıklılığın tespitinde hukukî ve fiilî durum esas alınır. Bu ilkenin kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması esastır.

27 Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.

28 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık bünyesinde ilgili idare temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından, bu madde uyarınca Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler dahilinde çalışmalar yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki teklifleri incelenip değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belirlenecek askerî yasak bölgeler, askerî ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri Millî Savunma Bakanlığınca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir.

29 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen bölgeler içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırılması gereken ya da tapu sicilinde şerh verilmesine gerek duyulan parsellere ilişkin bildirimler ilgili idarelerince tapu sicil müdürlüklerine yapılır. Bu madde hükümlerine aykırı edinilen veya kanunî zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı aynî haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

30 2005 tarihli 5444 sayılı kanun ile değiştirilen Tapu Kanununun 35
2005 tarihli 5444 sayılı kanun ile değiştirilen Tapu Kanununun 35. maddesinde şu hususlar düzenlenilmiştir: Karşılıklılık (hukuki ve fiili) Kanuni sınırlamalara uymak, Yabancı ülke vatandaşlarının sadece imar planı olan yerlerden taşınmaz edinebilmesi, 2,5 hektar sınırlaması (Bakanlar Kurulu 30 hektara kadar artırmaya yetkili) Karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edinimlerinde sınırlamalar ( kanuni sınırlama, uygulama imar planı ve ya mevzii imar planı içinde olma, 2,5 hektar) uygulanmaması, ÖBT lerde uygulanması, Karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edinimlerinde intikal işlemi yapılarak, tasfiye edilmesi,

31 Yabancıların taşınmaz edinemeyecekleri alanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının teklifi üzerine belirlemeye ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması, Yabancı ticaret şirketleri, ancak özel kanunlar çerçevesinde taşınmaz edinebilmesi, Bu maddeye aykırı edinimler, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği taktirde tasfiye edilerek bedele çevrilmesi ve bedelinin hak sahibine ödenmesi.

32 5444 sayılı kanun ile bu şekilde düzenlenen 35
5444 sayılı kanun ile bu şekilde düzenlenen 35. maddesinin birinci fıkrasının 4. cümlesi (Bu fıkrada belirtilen koşullarda, yüzölçümü miktarını 30 hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.) ile 7. fıkrası ( … ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir) Anayasa Mahkemesinin günlü ve 2006/35 Esas, 2007/48 Karar sayılı kararıyla Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

33 5444 sayılı Kanunun iptal gerekçesi:
2. madde: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 7.madde: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

34 5444 sayılı Kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı 16. 04
5444 sayılı Kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı tarihinde (3 ay sonra) yürürlüğe girmiştir. 2008/12 genelgemiz ile tarihleri arasında yabancıların taşınmaz edinimi durdurulmuştur.

35 f) 2008-2012 Yılları Arasındaki Durum
tarih ve 5782 sayılı kanun ile Tapu Kanununun 35. maddesinin 7 ve 8. fıkraları şu şekilde düzenlenilmiştir: Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

36 Yabancı uyruklu gerçek kişiler merkez ilçe ve ilçeler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde onuna kadar kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hak edinebilirler. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydıyla farklı oran belirlemeye yetkilidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından, bu madde uyarınca Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler dâhilinde çalışmalar yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki teklifleri incelenip değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.

37 Valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünde meydana gelen değişiklikler takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar komisyona bildirilir. Askerî yasak bölgeler, askerî güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri Millî Savunma Bakanlığınca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığınca geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir.

38 2008 tarihli 5782 sayılı kanun ile değiştirilen Tapu Kanununun 35
2008 tarihli 5782 sayılı kanun ile değiştirilen Tapu Kanununun 35. maddesinin 7. ve 8. fıkralarına göre: Yabancıların taşınmaz edinemeyecekleri alanları ilgili kamu kurum ve kuruluşların teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili, Merkez ilçe ve ilçeler bazında uygulama imar planı ve mevzi imar planı içinde kalan taşınmazların %10 una kadar edinme imkanı (Bakanlar Kurulu %10 u geçmemek kaydıyla farklı oran belirleyebilir.)

39 5782 sayılı kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanununa eklenen Geçici 3
5782 sayılı kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanununa eklenen Geçici 3. madde (Yabancı uyruklu gerçek kişilerin merkez ilçe ve ilçeler bazında edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte aynî hakların miktarı tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancı uyruklu gerçek kişiler bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı aynî hakları edinebilirler.) Anayasa Mahkemesinin 2008/79 Esas ve 2011/74 Karar sayılı kararıyla iptal edildi. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

40 Sevcan onbaşı 1934 yılı 2644 sayılı kanun 1984 yılı 3029 sayılı kanun

41 Sevcan onbaşı 2012 yılı 6302 sayılı kanun 2003 yılı 4916 sayılı kanun

42 Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı E-posta: yabanciisler@tkgm.gov.tr
TEŞEKKÜRLER… Sevcan ONBAŞI Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı Tel: Fax: E-posta:


"Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı E-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları