Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBEZİTE VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR Dr.Şükriye Bayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBEZİTE VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR Dr.Şükriye Bayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 OBEZİTE VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR Dr.Şükriye Bayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2 Obezite Latince “obesus” sözcüğünden türetilmiştir.“Obesus”, “iyi beslenmiş” anlamına gelir. Türkçe’de şişman sözcüğü “kabarıklık”, anlamına gelen “şiş” kökünden türetilmiştir.

3 Obezite DSÖ Tanımı: "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi " Obezite; alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve beden yağ dokusunun artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır.

4 Obeziteyi belirlemek için DSÖ'nün obezite sınıflandırması kullanılmakta ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) esas alınmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının(kg), boy uzunluğunun(m) karesine (BKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığını değerlendiren bir gösterge olup, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

5 Kaynak: Global Database on BMI, WHO * Kesişim değerleri, BKİ ile Avrupalı toplumlardaki mortalite ve hastalık risk etmenlerinin ilişkisine dayanmaktadır. Etnik özelliklere bağlı olarak BKİ ile vücut yağ yüzdesi arasındaki ilişki farklılık göstermektedir. DSÖ Asyalılar için sağlıklı BKİ değerini 23 kg/m2 olarak kabul etmekte, 23.00-24.99 kg/m2 arası BKI düzeylerinde daha fazla kilo almamaları önerilmekte ve 25 kg/m2'nin üstü şişman olarak kabul edilmektedir.

6 Vücuttaki toplam yağ miktarından çok, yağın vücutta bulunduğu bölge ve dağılımı hastalıkların morbidite ve mortalitesi ile ilişkilendirilmektedir. Bölgesel yağ dağılımı genetik olarak erkek ve kadınlarda farklılık göstermektedir. –Erkek tipi obezitede yağ, vücudun üst bölümünde bel, üst karın ve göğüs bölgelerinde (elma tip) toplanmaktadır. –Kadın tipi obezitede ise yağ, vücudun alt bölümünde kalça, uyluk ve bacaklarda (armut tip) toplanmaktadır.

7 Abdominal yağ miktarını yansıtan yöntemlerden biri; bel çevresi /kalça çevresi oranıdır. –Bel çevresi => viseral organlar ve karın yağ dokusu –Kalça çevresi => kas kitlesi ve iskelet dokusu DSÖ'ye göre bel çevresi/kalça çevresi oranı: –Kadınlarda >0.85 –Erkeklerde >1.00 erkek tipi obezite olarak kabul edilmektedir.

8 Bel çevresinin tek başına ölçümü de risk belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bel çevresi ölçümünün –Erkeklerde >94 cm, –Kadınlarda >80 cm olması hastalık riskinin artmasına neden olmaktadır.

9 Dünya’da Obezite DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa'nın 6 ayrı bölgesinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında obezite prevalansında 10 yılda %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. DSÖ verilerine göre; dünyada, –400 milyonun üzerinde obez –Yaklaşık 1.6 milyardan fazla kilolu birey bulunmaktadır. 2015 yılında; –700 milyon obez –2.3 milyar kilolu birey olacağı tahmin edilmektedir.

10 ABD ABD'de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) tarafından yürütülen NHANES (ABD- Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması) çalışmasına göre, –2003-2004 obezite (VKİ>30) prevalansı Erkeklerde %31.1, Kadınlarda %33.2, –2005-2006 obezite (VKİ>30) prevalansı Erkeklerde %33.3, Kadınlarda %35.3 olarak tespit edilmiştir.

11 Avrupa DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından Avrupa Bölgesinde; Yetişkinlerin %30-80'inin Çocukların ve adolesanların yaklaşık %20'sinin fazla kilolu olduğu ve Bunların üçte birinin obez olduğu belirtilmektedir.

12 Türkiye Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi (TURDEP) çalışması: 15 ilden 20 yaş üzeri 24.788 birey Obezite prevalansı (BKİ >30 kg/m2); –Kadınlarda %29.9 –Erkeklerde %12.9 Santral obezite (bel çevresi: kadında >88 cm, erkekte>102 cm) açısından değerlendirildiğinde; obezite prevalansı %34.3 –Kadınlarda %48.4 –Erkeklerde %16.9

13 Kardiyovasküler Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık Dislipidemi Hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliği İnme Variköz venler Pulmoner emboli Pulmoner Uyku apne Hipoventilasyon sendromu Metabolik Tip 2 Diyabet Bozulmuş glikoz toleransı Gut İnsulin rezistansı Metabolik sendrom Gastrointestinal Safra kesesi hastalığı Gastroözofageal reflü hastalığı Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı Psikolojik Depresyon Düşük benlik saygısı Düşük hayat kalitesi Dermatolojik Akantozis nigrikans Hirsütizm Venöz staz Selülit Kanser Meme Kolon Prostat Ortopedik Dejeneratif osteoartrit Kısıtlanmış aktivite Reprodüktif Polikistik over sendromu Menstrüel anomaliler İnfertilite Obezitenin Komplikasyonları ve Komorbiditeleri

14 Metabolik Sendrom

15 Obezite ve Psikiyatrik Bozukluklar Psikiyatrik hastalar yüksek oranlarda fiziksel sağlık sorunlarıyla da karşılaşmaktadırlar. ABD`de yapılan Medicaid araştırmasından elde edilen veriler çalışma grubunun –%74`ünün en az bir kronik sağlık sorunu olduğunu, –%50`sinin ise iki veya daha çok kronik sağlık sorunu olduğunu göstermiştir.

16 Özellikle şizofreni hastalığı ve bipolar bozukluk hastalarında yüksek oranda; –Obezite, –Kalp damar hastalıkları, –Diyabet ve –Metabolik sendroma rastlanmaktadır.

17 Sağlıksız yaşam tarzı ve riskli davranışlar bu duruma katkıda bulunmaktadır. Bunlar arasında –Kötü beslenme alışkanlığı, –Düşük fiziksel aktivite düzeyi ve –Sigara içimi sayılabilir.

18 Metabolik Risk Genetik Risk Yeme Alışkanlıkları SigaraEgzersiz Bilişsel Defisit Polifarmasi ve Psikiyatrik İlaçlar Tıbbi Eştanılar Psikiyatrik Hastalardaki Metabolik Risk Artışına Katkıda Bulunan Etkenler

19 Şizofreni Hastalığı ve Obezite Şizofreni hastalığında obezite genel nüfustan 2-3 kat fazla bulunmuştur. Şizofreni hastalığında obezite oranı: –ABD’de %40-60 –Toplumda %30

20 Kadın şizofreni hastalarının ortalama BKİ’leri daha yüksek bulunmuştur.(Allison ve ark. ile Homel ve ark.) Yetişkinlikte obez olma olasılığı kadınlar için 3.01, erkekler için 2.24 kat daha yüksek bulunmuştur. (Hakko ve ark. Kuzey Finlandiya; 1966 yılı kohort)

21 Şizofreni Hastalığında Obezite Nedenleri Antipsikotiklerin yan etkisi (en önemlisi***) Genetik Yaşam tarzı ve tedavi koşulları –Hastaneye yatış –Ekonomik yetersizlik –Fiziksel aktivite azlığı –Motivasyon ve enerji sorunları Kötü diyet alışkanlıkları –İşlenmiş şeker ve sature yağdan zengin ve sebzeden fakir Tıkınırcasına yeme bozukluğu

22 Antipsikotiklerle Kilo Artışı Tedavinin erken dönemlerinde görülür. 6-9 ayda plato çizer. İlk 2-6 haftadaki kilo artış paterni uzun dönemdeki kilo artışının en güvenilir göstergesidir. Tedavi başlangıcından 4 yıl sonra da kilo artışı bildirilmiştir.

23 Antipsikotik kullananların %15-72’sinde görülür. Atipik antipsikotiklerde tipiklerden daha fazla Klozapin ve olanzapinle en fazla Ketiapin ve risperidonla orta Ziprasidon ve aripiprazolle çok az

24 Allison ve arkadaşları (1999); 10 haftalık tedaviden sonra, Klozapin=> 3.99 kg, Olanzapin=> 3.51 kg, Klorpromazin=> 2.10 kg, Risperidon=> 2 kg, Haloperidol=> 0.48 kg, Flufenazin=> 0.43 kg, Ziprasidon=> 0.04 kg kilo artışı

25 CATIE çalışmasında; 1493 hasta,18 ay sonunda Olanzapin alan hastalarda % 30 oranında kilo artışı saptanmıştır.( Başlangıç kilosundan en az % 7 daha fazla) Bu oran diğer ilaçlar için %16 ve % 7 olarak bulunmuştur.

26 CATIE çalışmasında; Metabolik sendrom sıklığı; Erkeklerde % 36, => %20(genel toplum) Kadınlarda % 52, => %25(genel toplum) BKİ; Kadınlarda 33 kg/m2 Erkeklerde 29 kg/m2 Abdominal obezite oranlar ise Erkekler için % 73,=> %57(genel toplum) Kadınlar için % 37,=> %25(genel toplum)

27 Şizofreni Hastalığında Obezite Sonuçları Obezitenin medikal sekelleri görülür. Ölüm oranları artar. –Ölüm riski toplumdan 1.6 ‐ 2.6 kat fazla –Ömürleri %20 daha kısa –KVS hastalıklardan ölüm toplumun 2 katı Tedavi uyumu bozulur. Beden imajı olumsuz etkilenir. Yaşam kalitesi bozulur.

28 Şizofreni Hastalığında Obezite Takibi APA/ADA Uzlaşı Oluşturma Konferansı başlangıç değerlendirmesinde; –Aile öyküsü(KVS hastalık, HT, DM, obezite, dislipidemi) –BKİ için boy ve kilo –Bel çevresi –Kan basıncı –Açlık kan glukozu –Açlık kan lipidleri

29 Şizofreni Hastalığında Obezite Takibi Kilo takibi –İlk 3 ayda aylık kilo takibi –Sonrasında 3 ayda bir kilo takibi Kan basıncı, glukoz ve lipid ölçümleri –Başlangıçta –3. ayda –Yıllık Hasta ilk kilosunun %5’inden fazlası olacak şekilde şişmanlamışsa, hiperglisemi ya da dislipidemisi kötüleşmişse, başka bir ikinci kuşak antipsikotik tedaviye geçilebilir.

30 Şizofreni Hastalığında Obezite Tedavisi Düşük kalorili diyet –Tedavinin ilk amacı bazal kilonun yaklaşık %10’unu kaybettirmektir –Kilo kaybı 6 ay boyunca haftada 0.5-1 kg zayıflamayı hedeflemelidir. Egzersiz Davranışçı terapi –Bilişsel davranışçı terapi ile 0.5-0.7 kg/hf kilo verilir.

31 Şizofreni Hastalığında Obezite Tedavisi Farmakoterapi –BKİ ≥ 30 –BKİ 27-30 + DM, KVS risk faktörleri –İlaç tedavisinde amaç 3-6 aylık dönemde %5-10 kilo kaybı Cerrahi tedavi –Bypass, gastroplasti, gastrik bantlama, gastrik balon

32 Sempatomimetikler Fendimetrazin, Fentermin, Mazindol,Dietilpropion, Amfetamin,Fenilproponalamin Serotonerjik ilaçlar Fenfluramin, Deksfenfluramin Nizatidin; H2 reseptör antagonisti Topiramat (Aşırı kilo artışı olanlarda yüksek doz topiramat etkili(200mg/gün) Orlistat; bir gastrointestinal lipaz inhibitörüdür.(FDA) Sibutramin; merkezi etkili bir monoamin geri alım inhibitörüdür.(FDA) Rimonabant; endokanaboid reseptör antagonistidir.(FDA) FARMAKOTERAPİ

33 Bipolar Bozukluk ve Obezite Bipolar bozukluk hastalarının %55 ‐ 68’i kilolu veya obeztir. Aşırı obez kişilerin %89’u bipolar bozukluk spektrumundadır. Obezlerde manik ve depresif hecmeler daha sık görülmektedir. En sık görülen bipolar 2 bozukluğudur. Özellikle aşırı aktivite ile karakterize olan hipomanik durum ciddi obezite ile ilişkilidir.

34 Keck ve McElroy(2003) Bipolar bozukluk hastalarıyla yapılan 45 çalışma Obez ve aşırı kilolu hasta oranı kontrol gruplarına göre yüksek Obeziteyle ilgili risk faktörleri: –Yoğun karbonhidrat tüketimi –Düşük egzersiz düzeyi –Tedavide kullanılan ilaçların etkisi

35 Garcia-Portilla et al.(2008) 194 bipolar bozukluk hastası 46.6±13.9 yıl Metabolik sendrom (MS) oranı %22.4. 10 yıllık kardiyovasküler risk oranı %7.6 (erkeklerdeki %10.2’ye karşılık kadınlarda %4.7; p<0.001) 10 yıllık mortalite riski %1.8

36 Yumru et al.(2007) 125 bipolar bozukluk hastası 34.52±9.86 yıl MS oranı %32. Atipik antipsikotik (AA) kullananların anlamlı olarak daha yüksek MS oranlarına sahip oldukları saptanmıştır (p=0.005). Ayrıca AA kullanan hastalar duygudurum düzenleyici alanlara göre de daha yüksek MS oranlarına sahiptirler.

37 Michaliszyn et al. (2008) 18 bipolar 1 kadın ve 17 kontrol 41.4±2.1 yıl Bipolar bozukluk hastası kadınlarda kontrollere göre daha yüksek oranda hipertansiyon, abdominal obezite ve azalmış yağ oksidasyonu

38 Bipolar Bozuklukta Obezite Risk Faktörleri Cinsiyet Düşük sosyoekonomik düzey –Fiziksel aktiviteyi azaltır diyet yapmayı azaltır Fiziksel aktivite azlığı Kilo alımına yol açan ilaçlarla tedavi Genetik yatkınlık Hastalık seyri –Geçirilmiş depresif dönemlerin sayısı –Atipik depresif semptomlar Tıkınırcasına yeme komorbiditesi –Bipolar bozuklukta tıkınırcasına yeme yaygınlığı %8 ‐ 17, toplumda %1 ‐ 2

39 Kilo Aldıran İlaçlar: Klozapin, Olanzapin, Ketiapin, Risperidon, Lityum, Valproat, Karbamazepin, Amitriptilin, İmipramin, Mirtazapin Lamotrijin kilo aldırmaz.

40 Lityum ve Obezite Lityum alanların %25-30’unda kilo artışı görülür. Lityumla kilo artışı ortalama 4-12 kg Lityum düzeyi 0,8 mmol/l üzerinde kilo artışı Kilo artışı doz bağımlıdır.

41 Valproat ve Obezite Valproat alanların %3-20’sinde kilo artışı görülür. 3 ay-1 yılda ortalama 3-10 kg artış görülür.

42 Bipolar Bozuklukta Obezite Sonuçları Metabolik sendrom sıklığı artar.(DM,KVS…) Tedavi uyumsuzluğuna sebep olur. –İntihar girişim riski artar. –Epizodlar arası rekürrens süresi kısalır.

43 Depresyon ve Obezite BKİ>40 olanlarda depresyon riski artar; obezlerde depresyon daha ağır prognozları daha kötü. Erişkinlerde obezite depresyon Çocuklarda depresyonobezite

44 Pine ve arkadaşları (1997) 700 adolesanı 1982 ve 1992 yıllarında değerlendirmişler. Bazal depresyonun yetişkin dönemdeki BKİ'de önemli yüksekliğe sebep olduğunu bildirmişlerdir.

45 Başlangıçtaki depresyon obezite geliştirme oranlarını arttırır. Depresyon obezite gelişimini öngörür. Deprese hastaların daha sonra obez olma riskleri %58 artar. Atipik belirtili depresyon Juvenil başlangıçlı depresyon Bipolar depresyon obezite ile daha ilişkilidir.

46 Roberts ve arkadaşları (2000) Bazal obezite seviyesinin ileri dönemdeki depresyon için zemin hazırladığını bildirmişlerdir. SONUÇ: OBEZİTE DEPRESYON

47 Depresyonda Obezite Nedenleri Sağlıksız yaşam tarzı –Yetersiz fiziksel egzersiz –Sedanter yaşam –Sağlıksız diyet seçimleri(yüksek kalorili) –Tıkınırcasına yeme davranışı Antidepresanların kullanımı

48 Antidepresanlar ve Obezite Trisiklik antidepresanlara bağlı kilo artışı doza bağlıdır. Tedavi süresine bağlı olarak 0.4 ‐ 4.1kg/ay kilo aldırırlar. En fazla Amitriptilin ve İmipramin kilo aldırır.

49 Obezite ve Anksiyete Obez hastalarda anksiyete düzeylerinin ve anksiyete bozukluklarının yüksek oranda görüldüğü bildirilmektedir(Sullivan ve ark. 1993). Anksiyete bozuklukları arasında da agorafobi, özgül fobi ve PTSD'nin daha sık görüldüğü bildirilmektedir (Black ve ark. 1992).

50 Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Belirli bir zaman diliminde kişinin; Yiyebileceğinden daha fazla miktarda yemek yemesi ve Yediği miktarı sınırlayamaması ya da Yemeyi durduramaması gibi yeme üzerindeki kontrolünü kaybetmesi olarak tanımlanır.

51 Gece Yeme Bozukluğu Sirkadyen yeme paterninin bozulmasıyla ilişkilidir. Sirkadyen uyku ritmi bozulmazsa kişi yemek için uyanır. Psikiyatrik komorbidite sıktır ve obeziteye kadar ilerleyebilir.

52 Emosyonel Yeme İnsanda yeme davranışının anksiyete, neşe, üzüntü, öfke, depresyon gibi farklı duygulara göre değiştiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Emosyonel durumla bağlantılı olan yemek yeme davranışı emosyonel yeme olarak tanımlanmaktadır. –Sıkıntı, depresyon, yorgunluk sırasında yeme miktarında artma, –Korku, gerilim ve ağrı sırasında azalma olduğu bildirilmektedir (Canetti ve ark.2002).

53 Öfke, depresyon, sıkıntı, anksiyete ve yalnızlık gibi negatif emosyonlarla emosyonel yeme davranışının ortaya çıktığı bildirilmektedir (Ganley 1989). Bir çalışmada obez bireylerin anksiyeteli olduklarında aşırı yedikleri ve yemenin anksiyetelerini azalttığı öne sürülmüştür (Kaplan 1957).

54 “the last socially acceptable form of prejudice/sosyal olarak kabul gören önyargı” Obez bireylerde fobik kaçınma sosyal etkenlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplum dışına itilme davranışı depresyon, anksiyete ve diğer bozukluklara neden olur. Beden ağırlığı ile aşırı uğraş, bozulmuş beden imajı ve benlik saygısında azalma önemli özelliklerindendir.(Stunkard ve ark. 1986, Castelnuovo-Tedesco ve Schievel 1975).

55 Sonuç Obez hastalarda psikiyatrik değerlendirme yapılması gerekir. Psikiyatrik bozukluğu olan hastalar obezite açısından yakın takip edilmeli. Obezite hakkında bilgilendirilmeli. Gerekirse diğer branşlarla fikir alışverişi yapılmalıdır. OBEZİTE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

56 Kaynaklar 1.Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayın No:773; Kuban Yayıncılık; 1. basım; Ankara; 2010 2.World Health Organization. WHO Monica Project: Geographical variation in the major risk factors o coronary heart disease in men and women aged 35-64 years. The WHO Monica Project. World Health Statistics Quarterly 1988:41:115. 3.Satman İ, Şengül AM, Uygur S, Salman F, Baştar İ, Sargın M, Tütüncü Y, Karşıdağ K, Dinçağ N, Özcan C, Yılmaz MT, and TURDEP Group. Population-based study of diabetes and risk characteristics: Final results of the TURDEP. Diabetologia 2000: 43: A111, 433. 4.McEvoy JP, Meyer JM, Goff DC, et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia: baseline results from the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) schizophrenia trial and comparison with national estimates from NHANES III. Schizophrenia Research 2005 Dec 1;80(1):19-32.

57 5.Istvan J, Zavela K, Weidner G (1992) Body weight and psychological distress in NHANES I. Int J Obes Relat Metab Disord, 16:999-1003. 6.Balcıoğlu İ, Başer SZ. Obezitenin Psikiyatrik Yönü. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar: Sempozyum Dizisi, 2008:62;341-348 7.Allison DB, Fontaine KR, Heo M, et al. The distribution of body mass index among individuals with and without schizophrenia. Journal of Clinical Psychiatry 1999 Apr;60(4):215-20. 8.Allison DB, Mentore JL, Heo M, et al. Antipsychotic-induced weight gain: a comprehensive research synthesis. American Journal of Psychiatry 1999 Nov;156(11):1686-96. 9.Allison KC, Stunkard AJ. Obesity and Eating Disorders. Psychiatr Clin N Am 28 (2005): 55-67 10.Eren İ. Erdi Ö. Obez hastalarda psikiyatrik bozuklukların sıklığı, Klinik Psikiyatri 2003; 6: 152-157 11.Homel P, Casey D, Allison DB. Changes in body mass index for individuals with and without schzophrenia, 1987-1996. Schizophrenia Res 2002; 55:277-84.

58 12.Hakko H, Komulainen MT, Koponen H, et al. Are females at special risk of obesity if they become psychotic? The longitudinal Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Schizophrenia Research 2006 May;84(1):15-9. 13.Keck PE, McElroy SL. Bipolar disorder, obesity, and pharmacotherapy- associated weight gain. J Clin Psychiatry 2003; 64(12): 1426-1435 14.Garcia-Portilla MP, Saiz PA, Benabarre A, et al. The prevalence of metabolic syndrome in patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 2008;106:197-201. 15.Tezcan B. Obez bireylerde benlik saygısı, beden algısı ve travmatik geçmiş yaşantılar, Uzmanlık tezi, İstanbul, 2009 16.Yumru M, Savas HA, Kurt E, et al. Atypical antipsychotics related metabolic syndrome in bipolar patients. Journal of Affective Disorders 2007;98:247-252. 17.Pine DS, Cohen P, Brook J ve ark. (1997) Psychiatric symptoms in adolescence as predictors of obesity in early adulthood: a longitudinal study. Am J Public Health, 87:1303-1310. 18.Orhan ÖF. Psikiyatrik hastalıklarda obezite (sunum), 46.ulusal psikiyatri kongresi, 2010

59 19.Roberts RE, Kaplan GA, Shema SJ ve ark. (2000) Are the obese at greater risk for depression? Am J Epidemiol, 152:163-170 20.Sullivan M, Karlsson J, Sjostrom L ve ark. (1993) Swedish obese subjects (SOS)-an intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in the first 1743 subjects examined. Int J Obes Relat Metab Disord, 17:503-512. 21.Black DW, Goldstein RB, Mason EE (1992) Prevalence of mental disorder in 88 morbidly obese bariatric clinic patients. Am J Psychiatry, 149:227- 234. 22.Özdel O. Varma GS. Fenkçi S. Değirmenci T. Karadağ F. Oğuzhanoğlu NK. Ateşçi F. Obez kadınlarda psikiyatrik tanı sıklığı; Klinik Psikiyatri 2011; 14: 210-217 23.Canetti L, Bachar E, Berry EM (2002) Food and emotion. Behav Processes, 60:157-164. 24.Kaplan HI, Kaplan HS (1957) The psychosomatic concept of obesity. J Nerv Ment Dis, 125:181-201. 25.Öğütcen İÖ. Bipolar I, bipolar II bozukluk ve major depresyonda framingham skorlarının karşılaştırılması, Uzmanlık tezi, İstanbul, 2009

60 26.Ganley RM (1989) Emotion and eating in obesity: a review of the literature. Int J Eat Disord, 8:343-361. 27.Stunkard AJ. Eating patterns and obesity. Psychiatr Q 1959; 33: 284-294 28.Stunkard AJ, Stinnett JL, Smoller JW (1986) Psychological and social aspects of the surgical treatment of obesity. Am J Psychiatry, 143:417- 429. 29.Castelnuovo-Tedesco P, Schievel D (1975) Studies of super obesity, I: psychological characteristics of super obese patients. Int J Psychiatry Med, 6:465-480. 30.Sobal J, Stunkard AJ. Socioeconomic status and obesity: a review of the literature. Psychol Bull 1989; 105: 260-275 31.Padwal RS, Majumdar SR. Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine and rimonabant. Lancet 2007;369:71-7 32.Alciati A, D’Ambrosio A, Foschi D, Corsi F, Mellado C, Angst J. Bipolar spectrum disorders in severely obese patients seeking surgical treatment. J Aff Disord 101 (2007): 131-138

61 33.Faith MS, Matz PE, Jorge MA (2002) Obesity-depression associations in the population. J Psychosom Res, 53:935-942. 34.Siegel J, Yancedy AK, McCarthy WJ (2000) Overweight and depressive symptoms among African American women. PrevMed, 31: 232-240. 35.Bjorntorp P, Rosmond R (2000) Obesity and cortisol. Nutrition, 16:924- 936. 36.Deveci A, Demet MM, Özmen B, Özmen E, Hekimsoy Z. Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005: 6: 84-91. 37.Britz B, Siegfried W, Ziegler A ve ark. (2000) Rates of psychiatric disorders in a clinical study group of adolescents with extreme obesity and in obese adolescents ascertained via a population based study. Int J Obes Relat Metab Disord, 2:1707-1714.

62 TEŞEKKÜRLER.


"OBEZİTE VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR Dr.Şükriye Bayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları