Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) Doç. Dr. Gülnaz KARATAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) Doç. Dr. Gülnaz KARATAY."— Sunum transkripti:

1 Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) Doç. Dr. Gülnaz KARATAY

2 Bologna Eşgüdüm Süreci Nedir? 1 AKTS Kredisi Nedir? 2 AKTS Kredilendirme Sistemi 3 Örnek AKTS Hesabı 4 AKTS Bilgi Paketi 5 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

3 Bologna Süreci nedir? AB’nin ABD ile rekabet edebilmesi için araçlar sunan bir süreçtir. Öğrenci merkezli bir eğitim reformudur. Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, Eğitimi Avrupa boyutunda ele alan, Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Üniversitelerde tanınırlığı ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan bir araçtır. Statik değil dinamik bir yapıdır. Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Bilgi Toplumu oluşturmak

4 Bologna Süreci Nasıl Başladı? Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri ile ortaya çıkmıştır.

5 Sürecin Tarihi Gelişimi 1998 Sorbonne Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere 1999 Bologna Bildirgesi 29 Avrupa ülkesi 2001 Prag, Türkiye’nin dahil olması 2003 Berlin, 2005 Bergin, londra 2007 2009 Lauvren 46 ülke 2010 Budapeşte – Viyana 47 Ülke ve 2020 hedefi

6 BOLOGNA SÜRECİ EYLEM PLANI Bologna Deklarasyonu ile: Bologna Deklarasyonu ile:Bologna Deklarasyonu ile:Bologna Deklarasyonu ile: 1. Kolay anlaşılan ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması 2. Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki dereceli bir sistemin uygulanması 3. Kredili bir sistem oluşturulması (ECTS/AKTS) 4. Hareketliliğin arttırılması 5. Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturulması 6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi Prag Bildirgesi ile: Prag Bildirgesi ile: 7. Yaşamboyu öğrenim 8. Yüksek Öğrenim Kurumları (EUA) ve Öğrencilerin (ESİB) sürece katılımı 9. Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’nın cazibesinin arttırılması Berlin Bildirgesi ile: Berlin Bildirgesi ile:Berlin Bildirgesi ile:Berlin Bildirgesi ile: 10. Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı arasında sinerji, doktora programları

7 Bologna Sürecinin Ana Faaliyet Alanları Diploma ve Derecelerin Tanınması Kalite Güvencesi Yeterlilikler Çerçevesi Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut

8 BU HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN:  Ülkelerin eğitim sistemlerindeki farklılıklar korunarak ortak hedefler benimsenmesi  Karşılıklı tanınma  Şeffaflık  Birbirinin deneyimlerinden faydalanma Doç.Dr.Gülnaz KARATAY 2012

9  BOLOGNA SÜRECİ “AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANI”NIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN REFORMLAR ÖNGÖRÜR….. Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

10 AKTS VE DİPLOMA EKİ BU REFORMLARIN YAPITAŞLARI ARASINDA YER ALIR. Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

11 Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak AKTS’nin AMACI AKTS’nin AMACI 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY AKTS’nin Amacı NEDİR?

12 AKTS NEDİR? AKTS’de  1 Yarıyıl=30 AKTS Kredisi  1 Yıl = 60 AKTS Kredisi  1 AKTS =25-30 Saatlik Çalışma  15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saat olarak hesaplanmıştır. Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

13 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

14 AKTS kredilerinde iş yükü esas alındığı için kredilerin belirlenmesinde yalnızca ders saatleri TEMEL ALINMAZ. Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

15 NEREDEN?NEREYE? Ulusal KredilerAKTS Pasif RolSorumluluk ÖğretmeÖğrenme ÖĞRETEN MERKEZLİ’DEN ÖĞRENEN MERKEZLİ’YE

16

17 İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? Öğrenci iş yükü iş yükü Teorik (ders saati) Seminerler Alan çalışmaları Sınavlar Projeler Uygulama (Lab. Atölye) Ödevler Sözlü sunum Bireysel çalışmalar

18 İŞYÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  Hedeflenen öğrenme çıktıları  Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri  Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri  Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.)  Öğrencinin yeteneği ve çabası  Öğrenim süresi

19 19 AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU EtkinliklerSayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü Haftalık ders saati (Kuramsal)14228 Haftalık ders saati (Uygulama)14228 Okuma236 İnternette tarama, kütüphane çalışması248 Materyal tasarlama, uygulama5315 Rapor hazırlama188 Sunu hazırlama188 Sunum133 Arasınav ve arasınava hazırlık166 Final sınavı ve final sınavına hazırlık110 Toplam İş Yükü120 Toplam İş Yükü / 30120/30 Dersin AKTS Kredisi4

20 AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Haftalar1234567891011121314 TOPLA M Haftalık Ders Saati 0 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Saat) 0 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü TOPLAM 000000000000000 AKTS Kredisi0

21 2012Doç.Dr.Gülnaz KARATAY DERSİN ADIBTÖ 307 ÖĞRETİM TASARIMIDERSİN KREDİSİ303 Hafta1234567891011121314TOPL AM KazanımIIIIIIIVVVIVIIVIII HAFTALIK DERS SAATİ (Teorik) 3 Ön öğrenmel eri hatırlatm a, kavramla rı tartışma 33 Internett en elde edilen kaynakla rı tartışma 33333333 Rapor hazırlama sürecini yönlendir me 33342 saat DERSLE İLGİ SINIF DIŞI ETKİNLİKL ER Okuma 3 Okum a 3 Okuma İnternet tar, 5 Okuma Kütüpha ne araş. 7 Okum a 3 Okum a 3 Arasın av 10 Okum a 3 Okum a 3 Okum a 3 Rapor hazırlama 10 Sunu hazırla ma 8 Sunu m 3 Final hazırl ık 14 78 saat 668106613666 11617120 saat Değerlendir me Ara sınav % 15, Derse katılım % 25, Rapor % 15, Sözlü Sunum % 15, Final % 30 % 100 TAHMİNİ İŞ Y Ü K Ü HESAPLAMA Ö RNEK Ders i ç in harcanan zaman 120 saat, 1 kredi yaklaşık 30 saat 120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi Ö ĞRENME Ç IKTILARI Ö ğretim tasarımı ile ilgili temel kavramları a ç ıklar. Ö ğretim ihtiyacını belirler. Ö ğrenenin ö zelliklerini belirler. İş analizi yapar. Ö ğretim hedeflerini belirler. Ö ğretim stratejilerini a ç ıklar. Ö ğretim stratejilerini belirler. Bir dersin ö ğretim tasarımını yapar.

22 SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLEŞTİRME VE KALİTE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Öğrenme Programı/Ortamı Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin Değerlendirmesi Öğrenci anketi PROGRAM Öğrenci Yeni Öğrenci Mezun Öğretim elemanı ÇIKTILARÇIKTILAR Öğrencilerin Değerlendirmesi Çalışan Mezun

23 AKTS BİLGİ PAKETİ  En önemli ECTS dökümanıdır  Yabancı ve yerel öğrenciler için iki dilde hazırlanması (İngilizce okutulan programlarda sadece İngilizce hazırlanması yeterli)  Bilgisayar ortamında ve basılı olarak ( bir veya birden fazla cilt halinde)  Web’de mutlaka yer alması gerekiyor ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR  1- Kurumla ilgili bilgiler  2- Genel pratik bilgiler  3- Bölümle ilgili bilgiler Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

24 KURUM HAKKINDA BİLGİ  İsim ve Adres, Name and address  Akademik Takvim. Academic calendar  Akademik Yetkililer, Academic authorities  Kurumun Tipi ve Statüsünü Kapsayan Tanımlanması,  General description of the institution (including type and status)  Sunulan derece programları, List of degree programmes offered  Kabul/Başvuru Prosedürü,Admission/registration procedures  Başlıca Kurallar, Main university regulations  ECTS Kurum Koordinatörü,ECTS institutional co-ordinator Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

25 ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL BİLGİ 1.Yaşam Maliyeti,Cost of living 2.Konaklama, Accommodation 3.Yemek,Meals 4.Sağlık Tesisleri, Medical facilities 5.Özel İhtiyaçları olan Öğrenciler için tesisler, 6.Facilities for special needs students 7.Sigorta, Insurance 8.Öğrenciler için maddi olanak,Financial support for students 9.Öğrenci İşleri Ofisi,Student affairs office 10.Çalışma Olanakları, Study facilities 11.Uluslararası Programlar,International programmes 12.Değişim Öğrencileri için pratik bilgiler, 13.Practical information for mobile students 14.Dil Kursları,Language courses 15.Stajlar,Internships 16.Spor Olanakları, Sports facilities 17.Boş zamanlar ve hobi faaliyetleri, Extra-mural and leisure activities 18.Öğrenci dernekleri,Student associations Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

26 DERECE PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ  Genel Tanımlama, General description  Edinilen Unvan, Qualification awarded  Başvuru Şartları,Admission requirements  Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar, Educational and professional goals  Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı,Access to further studies  Dersin Kredilerini içeren Yapısal Şeması,Course structure diagram with credits (60 per year)  Eğer var ise final sınavı,Final test, if any  Sınav ve Değerlendirme Kuralları,Examination and assessment regulations  ECTS Bölüm Koordinatörü,ECTS departmental co-ordinator Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

27 DERS BİLGİ PAKETİ Dersin adı/kodu/ kredisi İngilizce(ECTS:kredisi) Dersin adı/kodu/ kredisi Türkçe(2-0)2(AKTS:) Year/Semester-Yıl/Yarıyıl Type of Course-Dersin Türü Course Contents-Dersin İçeriği Prerequisite/Recommended-Önkoşul/Önerilen Objective of the Course-Dersin amacı Textbook / Recommended Reading-DersKitabı/Önerilen Kaynaklar Form of Teaching-Öğretme Biçimi Form of Assessment-Ölçme Değerlendirme Biçimi Language of Instruction-Öğretim Dili Instructor-Öğretim Elemanı Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

28 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY Dersin Kodu ve AdıEBB 147 Eğitim Bilimine Giriş Dersin TürüZ Dersin Kredisi3 0 3 Dersin ECTS Kredisi 4 Dersin Sorumlusu - Dersin Ön KoşullarıYok Dersin Süresi1 Yarıyıl (3 kuramsal, haftada toplam 3 saat) Dersin İçeriği Eğitimin temel kavramları Bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik ve politik) Eğitimin tarihsel gelişimi Eğitim Bilimlerinde yöntem Eğitimin işlevleri Eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme Bir meslek olarak öğretmenlik, Dersin Amacı (Öğrenme Çıktıları) Bu dersin sonunda öğrenci Eğitimin temel kavramlarını, bir bilim olarak eğitimin temellerini (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik ve politik), eğitimin tarihsel gelişimini, eğitim bilimlerinde yöntemi, eğitimin işlevlerini, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşmeyi, bir meslek olarak öğretmenliği, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulama ve gelişmeleri açıklayabilecek, yorumlayabilecektir. Önerilen Kaynaklar Demirel, Ö. Ve Kaya, Z. (Ed) (2003), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara. Erden, M. (1998), Öğretmenlik mesleğine giriş Alkım Yayınları, İstanbul. Öğretme Yöntemi(leri) Anlatım, soru – cevap, tartışma Değerlendirme Yöntemi Derse devam (% 5), 1 ara sınavı (% 25), dönem ödevleri (% 20) ve final sınavı (%50). Eğitim Dili Türkçe 2012

29 Tavsiyeler 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi

30 Tavsiyeler 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training,Summer practice) 1 AKTS Kredisi 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training,Summer practice) 1 AKTS Kredisi 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi

31 Tavsiyeler 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi 8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması (Uygulamalı alanlar için 28-32 AKTS) 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi 8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması (Uygulamalı alanlar için 28-32 AKTS) 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması

32 KAYNAKLAR Prof. Dr. Buket Akkoyunlu-Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım)  http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/belgeler/ECTS20_11_06.ppt#2 (Prof. Dr. Buket Akkoyunlu-Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım) http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/belgeler/ECTS20_11_06.ppt#2  http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html  http://www2.omu.edu.tr/socrates/bilgi.htm http://www2.omu.edu.tr/socrates/bilgi.htm  http://www2.omu.edu.tr/socrates/ECTS.ppt http://www2.omu.edu.tr/socrates/ECTS.ppt  BOLOGNA HANDBOOK 2nd SUPPLEMENT (Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide- D.Kennedy-J. Hyland-N.Ryan  Selda Önderoğlu, Bolonya Süreci Sunumu  Yeditepe Üniversitesi Bologna Süreci Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Sunumu  H.Ü. AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/Ects-european Credit Transfer System) ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012

33 TEŞEKKÜRLER..... Doç.Dr.Gülnaz KARATAY2012


"Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) Doç. Dr. Gülnaz KARATAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları