Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM
Araş.Gör.Dr. Tülay Altınel TÜTF Aile Hekimliği AD Sağlık Slayt Arşivi:

2 AMAÇ Katılımcıların “Karın ağrısına yaklaşım” konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır

3 Öğrenim Hedefleri Karın ağrısının patofizyolojisini öğrenmeleri
KA etiyolojisini irdeleyebilmeleri KA klinik değerlendirmesini yapıp zamanında tanı koyabilmeleri KA ayırıcı tanısını yapabilmeleri Karın ağrılı hasta yönetimini öğrenmeleri ve gerektiğinde doğru sevk kararı alabilmeleri

4 Karın ağrısı: Karın içi veya başka sistemleri ilgilendiren çeşitli hastalıkların seyri sırasında karşılaşılan bir semptomdur Ağrı,cerrahi yada medikal bir acilin habercisi olabilir. Tedavi edilmesi ve morbiditenin önlenmesi için zamanında tanı konması önemlidir.

5 EPİDEMİYOLOJİ-I Karın ağrısı (KA),hemen herkesin yaşamı boyunca en az bir kez karşılaştığı bir durumdur Hastanelere gelen hastaların %5 inde karın ağrısı mevcut.Bunların: - %15-20’sinde cerrahi girişim - %40 sebebi ? (nonspesifik KA) - %7’si gastroenterit tanısı almakta - Diğer

6 EPİDEMİYOLOJİ-II Acil servise başvuranların %10-15’inde KA var
KA,acil servise geliş nedenleri arasında 6. sırada, tüm medikal acillerin de 4. nedeni. KA’lı hastaların %75’i yaş arası KA kadınlarda daha sık.(K/E oranı 2/1) Bilinmeyen Gastroenterit PID İYE Nefrolitiyazis Apandisit Kolesistit Barsak obstruksiyonu Konstipasyon Ülser Diğer %41 %8 %7 %5 %4 %3 %2 %22

7 Hospitalize Erişkin Hastalarda KA Nedenleri
SIKLIK Akut kolesistit Malignite Barsak obstruksiyonu Nonspesifik Ülser Divertikülit Herni Pankreatit Apandisit Diğerleri %26 %13 %11 %10 %8 %7 %5 %4

8 FİZYOPATOLOJİ Viseral (splaknik) ağrı Somatik (parietal) ağrı
Yansıyan (vuran) ağrı

9 KLİNİK SINIFLAMA Akut abdominal ağrı Kronik abdominal ağrı
Rekürrent abdominal ağrı

10 ETYOLOJİ 1.GASTROİNTESTİNAL SEBEPLER Gastroenteritis Apandisit
Mesenterik lenfadenit Kabızlık Karın travması Barsak obstrüksiyonu Peritonit Besin zehirlenmesi Peptik ülser Meckel divertikülü İnflamatuvar barsak h. Laktoz intoleransı Paraziter hast. 3.GENİTOÜRİNER SEBEPLER Üriner sistem hastalıkları Üriner kalkül Dismenore Mittelschmerz Pelvik inflamatuvar hastalık Düşük tehdidi Ektopik gebelik Overyan/testiküler torsiyon Endometriyozis Hematokolpoz 2.KARACİĞER, DALAK VE BİLİYER SİSTEM HASTALIKLARI Hepatit Kolesistit Kolelitiazis Dalak infarktı Dalak rüptürü Pankreatit ETYOLOJİ 7.İLAÇ VE TOKSİNLER Eritromisin Salisilatlar,NSAİ Kurşun zehirlenmesi Böcek ısırığı 8.DİĞER İnfantil kolik Fonksiyonel ağrı Faranjit Anjionörotik ödem FMF 5.HEMATOLOJİK HASTALIKLAR Orak hücreli anemi Henoch-Schönlein p. HÜS 6.PULMONER SEBEPLER Pnömoni Diyafragmatik plörezi 4.METABOLİK HASTALIKLAR Diyabetik ketoasidoz Hipoglisemi Porfiri Akut adrenal yetmezlik

11 AKUT ABDOMİNAL AĞRI ETYOLOJİSİ-I
1.ABDOMİNAL KAYNAKLI Pariyetal peritoneal inflamasyonu -Kimyasal iritasyon Bakteriyal kontaminasyon Organ lümeninin mekanik obstrüksiyonu -Barsak obst Safra yolları obstr Üreter obstr. Vasküler bozukluklar (Emboli/tromboz,Abdominal aort anevrizma rüptür ,Orak hücreli anemi) Karın duvarı (kas travması/enfeksiyon, H.Zoster, mezanter torsiyonu)

12 AKUT ABDOMİNAL AĞRI ETYOLOJİSİ-II
2.EKSTRAABDOMİNAL KAYNAKLI Toraks ( alt lop pnomonisi,koroner oklüzyon) Kolumna vertebralis (artritrere bağlır radikülit, vertebral disk infl.) Genital (testis torsiyonu) 3. METABOLİK KAYNAKLI Üremi,Diyabetik ketoasidoz, Porfiri,Alerjik fakt.,kurşun zehirlenmesi, Epilepsi

13 ETİYOLOJİ

14 KLİNİK DEĞERLENDİRME Öykü Fizik muayene Laboratuvar çalışmaları
Görüntüleme yöntemleri Özel çalışmalar

15 ÖYKÜ Hikaye çok iyi alınmalıdır: Yaş
Ağrı : ağrının başlama şekli,karakteri, şiddeti, lokalizasyonu,yayılımı,süresi,sıklığı.. Ağrıyı artıran yada azaltan faktörler Eşlik eden semptomlar Özgeçmiş Soygeçmiş Alışkanlıklar (sigara,alkol,kokain,eroin…) Yakın zamanda travma öyküsü Jinekolojik öykü (SAT,seksüel akt.,anormal akıntı,OKS) İlaç kullanımı (NSAİ,steroid,eritromisin,aspirin,fenitoin)

16 Akut Karın Ağrısı Lokalizasyonu
Epigestrium PÜ, pankreatitt, MI, gastrit, alt lob pnomonisi Sağ hipokondrium Hepatit,kolesistit,biliyer kolik,kolanjit Sol hipokondrium Renal kolik, İYE,splenik infakt Periumbilikal İnce barsak obstr., apandisit,aort an.rüp, mezanter arter oklü Alt abdomen Kalın barsak ostr. Sağ ingiunal apandisit,Crohn H., Meckel divertiküliti Sol ingiunal divertikülit Hipogastrik (suprapubik) Ektopik gebelik rüptürü , PID,over kist rüptürü,akut salpenjit,over tosdiyonu Kasık testis torsiyonu, İB obstr.(herni)

17 Kronik Karın Ağrısı Lokalizasyonu

18 Ağrının karakteri: Ağrının yayılımı: Safra kesesi hst Sırt ve sağ skapula Diafragma iritasyonu Omuza Üreter ve gonadal hst Kasığa Pankreas,sakrum,retroperitoneum hst Sırta GÖR,PÜ,hiyatal herni Göğüse

19 Eşlik eden semptomlar Kusma:İYE,gastroenteriter,barsak obst.,apandisit Kanlı ishal: İBH,divertikülit,invaziv gastroenterit Dizüri+poliüri:İYE,pelvik apandisit,divertikülit,salpenjit Öksürük: Pnomoni, tonsillit Kilo kaybı: Tm.,İBH,iskemik barsak hast. Hematüri: ürolitiyazis,HÜS,Henoch-Schönlein p… Alt GİS kanaması: Meckel D.,invajinasyon,tm. Etkileyen faktörler Öne eğilmekle azalan,yemekle artan ağrı Pankreatit Yemekle ve/veya antiasitlerle azalan ağrı PÜ

20 FİZİK MUAYENE Genel görünüm Vital bulgular (TA,nabız,ateş,KTA..)
Abdominal muayene Rektal muayene (kitle,hassasiyet,kanama,prostat) Pelvik,jinekolojik muayene Tam bir FM (özellikle KVS ve respiratuar s.)

21 Abdominal Muayene İnspeksiyon: distansiyon,peristeltizim,travma izi,renk değişikliği,skar,venlerde dilatasyon.. Ameliyat skarı Distansiyon Barsak obstruksiyonu (ileus) Peristaltizm Gullen b. (umlikusta ekimoz) Pankreatit Grey-Turner b.(yanlarda ekimoz) Travma Caput meduza(umlikus çevresi dilate venler) KC hst.

22 Oskültasyon: hipo/hiper/normoaktif barsak sesleri..
Hipoaktiv BS: Peritonit Hiperakut BS: Gastroenterit Tiz ve mekanik BS: İleus Palpasyon : kitle,organ büyüklüğü,hassasiyet,rijidite rebaund,istemsiz defans… Epigastriumda pulsatil kitle: Aort anevrizması Sağ hipokonriyum hassasiyeti+kitle: Akut kolesistit Rijidite,defans,rebaund: Akut batın

23 Perküsyon: Değişen matite ve sıvı dalgası: Asit
Perküsyon: Değişen matite ve sıvı dalgası: Asit Traube kapalılığı: Splenomegali KVAH : Piyelonefrit,nefrolitiyazis

24 İnce barsak obstuksiyonu

25

26 LABORATUVAR Semptom ve klinik bulgulara göre seçilmeli
Tetkilere TKS ve idrar analizi ile başlanılabilir TKS (lökositoz,trmbositopeni,anemi..) Lokositoz: Apandisit(%75),A.pankreatit, kolesistit,piyelonefrit,gastroenterit… Anemi: Talasemi, OHA,akut/kronik kan kaybı Trombositopeni: HÜS

27 TİT (bakteriürü,piyüri,hematüri,glikozüri,
TİT (bakteriürü,piyüri,hematüri,glikozüri, proteinüri,ketonüri,idrar rengi,pnömaturi) Bakteriüri Piyüri İYE , ürolitiyazis Hematüri Hematüri+proteinüri Henoch-Schönlein P. Glikozüri Diyebet , sepsis Ketonüri Diyabetik ketoasidoz, uzun süren açlık Pnomatüri Fistül Şarap rengi idrar Porfiri

28 Gaitada gizli kan:üst GİS kanaması
Gaitada kan :İBH,tm,intusepsiyon,MAO.. Biyokimyasal tetkikler (İSE,BUN,kreatinin,KŞ, KCFT,amilaz,AKG,CK-MB) β HCG Amilaz yüksekliği: pankreatit,perfore PÜ,barsak nekrozu,rüptüre ektopik gebelik,rüptüre safra kesesi ampiyemi,rüptüre aort anevrizması,tükrük bezi hst…

29 Pankreatitden şüphe edildiğinde: AMİLAZ KRAETİNİN KLİRENS ORANI
İdrar amilazı x Serum kreatini Serum amilazı x İdrar kreatini X 100 Sonuç > %5 ise PANKREATİT Amilaz,akut pankreatitte üst sınırın 5 katı olabilir

30 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMERİ
Ayakta/yatarak/sol yan dekubit abdominal grafi Hava-sıvı seviyesi Sentinal loop İntestinal obstruksiyon Gazsıs karın TEK BAŞINA GRADYOGRAFİ %50-60 OBSTRUKSİYON TANISINI KOYDURUR Diafram altı serbest hava Perforasyon Kalsifikasyon Kr.Pankreatit,Aort anevrizması Soğan zarı görünümü İnvajinasuon Radyoopak taş : Üriner s. veya safra kesesi taşı Ayakta/yatarak/sol yan dekubit abdominal grafi Hava-sıvı seviyesi Sentinal loop İntestinal obstruksiyon Gazsıs karın TEK BAŞINA GRADYOGRAFİ %50-60 OBSTRUKSİYON TANISINI KOYDURUR Diafram altı serbest hava Perforasyon Kalsifikasyon Kr.Pankreatit,Aort anevrizması Soğan zarı görünümü İnvajinasuon Radyoopak taş : Üriner s. veya safra kesesi taşı Ayakta/yatarak/sol yan dekubit abdominal grafi Hava-sıvı seviyesi Sentinal loop İntestinal obstruksiyon Gazsıs karın TEK BAŞINA GRADYOGRAFİ %50-60 OBSTRUKSİYON TANISINI KOYDURUR Diafram altı serbest hava Perforasyon Kalsifikasyon Kr.Pankreatit,Aort anevrizması Soğan zarı görünümü İnvajinasuon Radyoopak taş : Üriner s. veya safra kesesi taşı

31 Sigmoid volvulus Barsak obstrüksiyonu

32 İleus

33 Diafragma altı serbest hava

34 PA Akciğer Gr Batın ve/veya Renal USG Endoskopik görüntüleme CT Kolesistografi EKG

35 CERRAHİ KONSÜLTASYON ENDİKASYONLARI
Şiddetli ya da artan karın ağrısı ve giderek kötüleşme Safralı yada fekalitli kusma İstemsiz abdominal defans/rijidite Rebaund Yaygın timpanili belirgin abdominal distansiyon Akut sıvı yada kan kaybı bulguları Ciddi karın travması Ağrının cerrahi sebeplerinden şüphelenilmesi Etiyolojisi belli olmayan karın ağrısı

36 KARIN AĞRILI HASTANIN YÖNETİMİ
Tedavi altta yatan hastalığa yönelik olmalıdır. Çoğu hastada tanıda anahtar, geniş süre boyunca aynı hekim tarafından fizik muayenenin tekrar edilmesidir. Geleneksel olarak karın ağrısında analjeziklerin kullanımından kaçınılır. Bunun yanında pek çok prospektif çalışmada orta doz narkotik analjeziklerin akılcı kullanımı periton bulgularını gizlemeden, hastanın daha iyi koopere olduğunu, FM yi de daha güvenilir kıldığını göstermiştir.

37 - - - - - Öykü/FM Resusitasyon td. Başlanır (IV sıvı,NGS,O2..)
+ Peritonitle beraber şok? - Laboratuvar,Abd/ac gr.,EKG, Protokole göre antibiyotik td. verilir Araştırmalara devam/ilgili servise sevk - - Şoksuz peritonit? Cerrahi problem? + Acil cerrahi kons. + Acil cerrahi konsultasyon CT,USG,İVP… + Hastanede td. gerekir mi? - + sevk Cerrahi pol. Sevk? - Uygun td.,takip Veya ilgili pol.sevk

38 KAYNAKLAR Evaluating acute abdominal pain in adults Gastrointestinal Emergencies Semptoma Yönelik Tanı El Kitabı,H.Harold Friedman, Karın Ağrısı,S: Texbook of Family Medicine,John W.Saultz,Chapter 18, Abdomimal pain : :Karın ağrısı ve karın ağrılı çocuğa yaklaşım Sağlık Slayt Arşivi:


"KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları