Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü
DİSİPLİN HUKUKU VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI İrfan DEMİRÖZ Vali Yardımcısı İrfan DEMİRÖZ Vali Yardımcısı

2 "Cezalandırmada ACELE etmeyiniz. Ödüllendirmede ACELE ediniz."

3 DİSİPLİN TANIMI Kamu hizmeti ve görevlerinin sağlıklı, düzenli ve zamanında gereği gibi yürütülmesini ve yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklerin kamu görevlilerine ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde yada yurt dışında yerine getirilmesini öngören anlayışa “disiplin”, Bu ödevleri yerine getirmeyenler ile uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara ve yasakladığı işleri yapanlara eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlara da “disiplin cezası”, Denilmektedir.

4 DİSİPLİN SUÇLARI Devlet memurlarının kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu “görevleri yapmamaları” hali.   Devlet memurlarının uymak zorunda olduğu “kurallara uyulmaması” hali. Devlet memurunca yapılması “yasaklanan eylemlerin yapılması” hali.

5 DİSİPLİN CEZALARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; -Uyarma,
-Kınama, -Aylıktan kesme, -Kademe ilerlemesinin durdurulması, -Devlet memurluğundan çıkarma, Olmak üzere “5 çeşit disiplin cezası” öngörülmüştür.

6 TÜRK CEZA KANUNU MADDELERİ
657 SAYILI DMK’NIN MADDESİ Zimmet, İhtilas, İrtikap Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve hileli İflas, (E/g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. Devlet Sırlarının açıklanması (E/ h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. Gayrın (Meslek) Sırrını İfşa Fiil’e göre; (C/ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (D/k) Açıklaması yasak bilgileri açıklamak. Zimmetin Oluşmasını ve Artmasını Mümkün Kılmak (C/a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak. Alım, Satım ve Yapıma Fesat Karıştırmak (D/ı) Görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar ve zararını, hedef tutan davranışlarda bulunmak. Memurların Devlet İhalelerinden Haksız Çıkar Sağlamaları (D/c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak. Keyfi ve Sert Muamele Fiile göre; (D/ı) Görevin yerine getirilmesinde, kişilerin yarar ve zararına hedef tutan davranışlarda bulunmak. (C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak. Memuriyet Sırrını İfşa (D/k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. Görevi İhmal (D/n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak. (Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmamasında..... kusurlu davranmak (B/a) sadece disiplin cezasını gerektirir.] (Verilen emirlere itiraz etmek) (B/j) fiili sadece disiplin cezasını gerektirir.}.

7 İftira (C/ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak Yalan Yere Tanıklık ve Ant İçmek Evrakta Sahtekarlık Fiile göre; (D/ı) Görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak (E/g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek (D/f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. Ticaret ve Sanayi ve Artırmaya Fesat Karıştırmak (D/ı) Görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. Tedbirsizlik, Dikkatsizlik veya Meslekte Acemilik Nedeniyle Ölüme Sebebiyet Vermek. Fiil’e göre; (C/ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. (D/ı) Görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. Şahıslara Karşı Müessir Fiiller (Dövme,Yaralama) (E/f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak. (D/d) Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak. (Söz veya hakaretle sataşmak(B/h) fiili sadece disiplin cezasını gerektirir.) Şahıslara Karşı Müessir Fiiller (Bir Kişiye Bedence Eza Vererek Sıhhatini Bozmak.) Hakaret ve Sövme Tehdit (D/ı) Amirine, maiyetindekilere iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek. (Amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak (B/c)fiili sadece disiplin cezasını gerektirir). (Kötü muamele (B/g) fiili sadece disiplin cezasını gerektirir). (Sözle saygısızlık (C/e) fiili sadece disiplin cezasını gerektirir).

8 Edebe Muhalif Hareketler
Emniyeti Suiistimal (İnancı kötüye kullanmak) Fiil’e göre ; (D/c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak (D/ı) görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. (E/g) memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. Yetkili Organların Emrine İtaatsizlik Fiil’e göre; (C/a) Kasıtlı olarak.belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek. (D/n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak. Cürmü Haber Vermekte Zühul Fiil’e göre; (A/a), (B/a), (C/a) Delillerin Muhafazasında İhmal Fiil’e göre;(A/a), (B/a), (C/a) Arabaların Yönetim ve Korunmasında Kusur Sarhoşluk (D/a) Göreve sarhoş gelmek,görev yerinde alkollü içki içmek. Edebe Muhalif Hareketler (C/ı) Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. (B/ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim benzeri şekiller çizmek ve yapmak.

9 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI
Disiplin Soruşturmalarının Niteliği -Disiplin soruşturmalarında uyulacak usul ve esasları belirleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. -Disiplin soruşturmalarında uyulacak usul ve esaslar konusunda yargı kararları, kurum yönergeleri, makaleler ve muhakkiklerin uygulamaları ile genel kabul gören bir sistem oluşturulmuştur.  

10 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI
Disiplin Soruşturması Açma Yetkisi -Disiplin soruşturmasına, disiplin cezası vermeye yetkili amirin emri ya da onayı ile başlanabilir. -Yetkili amir muhakkik görevlendirirken, şikayetin türü, kapsamı, niteliği ve derinliğini görebilmeli, ona göre soruşturulacak kişi ya da kişilerin amiri konumundaki(en azından eşdeğer görevdeki) bir ya da birkaç muhakkik görevlendirmeli; muhakkikte konu ile ilgili bilgi bulunmasına, ret ya da çekilme şartlarının oluşturulmaması için titiz davranmalıdır.

11 -Disiplin âmiri Muhakkik atarken soruşturma konusunu açıkça belirterek (yer, kişi, tarih ve olay) kim hakkında soruşturma yapılacağını ve muhakkikin kim olduğunu içerir şekilde yazılı görevlendirme yapması, bu görevlendirme yazısını muhakkike tebliğ etmesi gerekir. -Bir disiplin cezası verebilmek için öncelikle disiplin soruşturması yapılması zorunludur. Disiplin soruşturması yapılmadan sadece savunma istenerek ceza verilmesi işlemleri, idari yargıda iptal edilmektedir.

12 -Muhakkik olarak görevlendirilenler, kendisini yazılı olarak görevlendiren disiplin âmirinin disiplin cezası verme yetkisi hariç bütün yetkilerine hâiz olup; soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan ve kişilerden bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mâhallinde keşif yapmaya, soruşturma raporu düzenlemeye yetkilidir. -Ancak Muhakkik görevlendirildiği fiil veya hâlin dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya hâl tespit ederse, kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin âmirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir.

13 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/6979 Karar No : 2009/854 Özeti : Soruşturma onayında yer almayan fiillerle ilgili olarak Bakanlığın bilgilendirilmesi, Bakanlık tarafından verilecek soruşturma onayı üzerine soruşturmanın o konular üzerinde de yürütülmesi gerektiği.

14 Yetkili Disiplin Amirlerince görevlendirilen İncelemeci ve Muhakkikler
1- Çağdaş denetim ve soruşturmanın gereği olarak sadece hukuka uygunluğu yeterli saymayacak, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve amacına uygun kullanılmasını sağlamayı hedefleyerek, yönetimin geliştirilmesine yönelik Rehberlik ve eğitim faaliyetlerinde de bulunmalıdır. 2-İnceledikleri defter ve evrak üzerinde açıklama ve düzeltme yapmamalıdır. 3- İncelemek üzere almayı gerekli gördükleri evrak ve belgeleri, sorumlulardan bir tutanak ile teslim almaları gerekmektedir. 4- Soruşturmanın gizliliği ilkesine aykırı hareket edilmemeli, gizli olan yazıları, inceleme ve soruşturma raporlarını yeminli zabıt katibi dışında kimseye yazdırmamalıdır. 5- Muhakkik, hakkında, inceleme ve soruşturma yaptığı personele, inceleme ve soruşturmanın sonucu hakkında yorum yapmamalı, bu personelin leh ve aleyhindeki tüm delilleri toplamalıdır. 6- Görevleri sebebiyle elde ettikler bilgileri ve inceleme ve soruşturma sonuçlarını görevlendiren Makam haricinde kimseye açıklamamalıdır.

15 7- Soruşturma sırasında nezaket kuralları dışına çıkmamalı hakaret ve tehdit edici tavırlardan kaçınmalıdırlar. 8- İnceledikleri veya soruşturdukları görevlilerin şahsiyet ve vakarını rencide edecek tutum ve davranışlardan kaçınmalı, hatta raporlarında bile görevlileri incitecek ima, istihza ve ağır ifadelere yer verilmemelidir. 9- Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme olmaksızın yerine getirirler; tarafsızlıklarına zarar verecek veya böyle bir izlenim uyandıracak faaliyetlerde bulunamazlar. 10- Raporlarını Soruşturmanın veya İncelemenin amacına uygun nitelikte, süresi içinde somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenlemelidirler. 11- Peşin hükümden kaçınmalı, vaad edici veya taraf tutucu şekilde konuşmamalı, konuşmaları ile kendilerini bağlamamalıdır. 12- Her ne suretle olursa olsun tartışma yapmaktan ve personelin görevlerine müdahale etmekten kaçınmalıdır. 13- Soruşturma konusu ile ilgili tanık ve sanıkların ifadelerine sınırlama getirilmemeli, söylemek istedikleri TCK’ya göre suç unsuru içermeyen beyanları ifade tutanaklarına geçirilmelidir.

16 14- İnceleme ve soruşturma sırasında karşılaştıkları yanlışlık, eksiklik ve aksaklıkları, alınması gereken tedbirlerle birlikte gerekçeli olarak görevlendiren makama sunmalıdır.(idari teklifler) 15- İnceleme ve soruşturma ile ilgili kişi yada kurum personelinin özel hizmet ve ikramlarını kabul edemezler. 16- Sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. 17- Bizzat incelemek zorunda oldukları belge ve işlemleri başkalarına inceletemezler (Bilirkişi hariç), resmi evrak ve defterleri ait olduğu kurum dışına çıkaramazlar. 18- İnceleme ve soruşturmayı şahsileştirmekten kaçınmalı, kişilere değil işlendiği iddia edilen fiillere yönelik çalışmalıdırlar. 19- İnceleme ve soruşturma sırasında ifadesine ihtiyaç duyulan kişilerin bizzat muhakkik veya incelemeci tarafından ifade için davet edilmeleri ve ifadelerin bizzat muhakkik veya incelemeci tarafından alınması ifadeler alınırken ifade alınan odada Muhakkik, Zabıt Katibi ve ifade verenin dışında kimsenin olmaması, ifade bitiminde ifade tutanağının sırasıyla, ifade veren, ifadeyi yazan (Yeminli Zabıt Kâtibi) ve muhakkik tarafından imzalanması gerekmektedir. 20- İfadelerin soruşturmanın gizliliği dikkate alınarak sadece ifade alma odasında alınmasına dikkat edilmelidir.

17 21- İnceleme veya soruşturma sürelerine özellikle dikkat edilmeli, süresi içerisinde inceleme ve soruşturmanın bitirilmemesinin, incelemeci ve Muhakkiklerin idari ve hukuki sorumluluğunu gerektirebileceği hususunun unutulmaması gerekmektedir. 22- Görevlendirilen Bilirkişilere ön bilgi mutlaka muhakkikler tarafından verilmelidir. 23- Soruşturma veya inceleme kapsamında toplanacak delillere, diğer kurumlardan bilgi ve belge istenilmesine, hangi bilgi ve belgenin soruşturma dosyasına ekleneceğine muhakkik karar vermelidir. 24- Tanıklar ile hakkında soruşturma yapılan kişilerin veya müşteki ile hakkında soruşturma yapılan kişilerin aynı gün içerisinde ifadelerinin alınmaması gerekmektedir.(karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi için) 25- İnceleme veya soruşturmalarda ilk önce müştekinin ifadesinin alınması, bütün bilgi ve belgeler toplanıp varsa tanık ifadeleri alındıktan sonra en son hakkında soruşturma veya inceleme yapılan kişinin ifadesine başvurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.(Savunma hakkının tam olarak kullanılabilmesi için) 26- Her türlü baskıya karşı tarafsızlıklarını muhafaza ederler. Siyasi, İdari, Sosyal ve Kültürel etkilerden kaçınırlar. Tarafsızlığının etkilenmesi söz konusu olduğunda durumu görevlendiren Makama bildirirler.

18 27- Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip olmak zorundadırlar.
28- İnceleme ve Soruşturma görevlerini yürütürken görevini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek bir durumun ortaya çıkması halinde (Potansiyel veya gerçek çıkar çatışması) bu hususu derhal kendisini görevlendiren Makama bildirir ve Muhakkiklikten çekilme talebinde bulunur. Yukarıda sayılan hususlara uymamaları halinde durumun niteliğine göre Adli ve Disiplin yönünden sorumluluklarının olduğunun bilinciyle soruşturmaları zamanında ve eksiksiz şekilde bitirerek hazırladıkları Soruşturma Dosyalarını görevlendiren Makama sunarlar

19 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2005/4949 Karar No : 2008/2571 Özeti : Giresun il sağlık müdürlüğünde şube müdürü olan davacı hakkında, İlköğretim Müfettişleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarında Kimya Mühendisi olarak görev yapan personel tarafından, muhakkik sıfatıyla yapılan disiplin soruşturması hukuka aykırı olduğundan, bu soruşturmaya dayalı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı.

20 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2007/1731 Karar No : 2010/1647 Özeti : Lise öğretmeni olan davacı hakkında disiplin amiri olan okul müdürü tarafından hem soruşturma yapılıp hemde ceza verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı.

21 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/1447 Karar No : 2010/5714 Özeti : Davacının işlemiş olduğu fiille ilgiliyi ve idareyi yanıltma veya zarara sokma kasdıyla hareket ettiğinin ve cezaya konu belgeyi bilerek ve isteyerek imzaladığının ve bu yolla herhangi bir menfaat temin ettiğinin ortaya konulamaması karşısında davacının eyleminin 657 sayılı Yasanın 125/D-f maddesindeki suçu oluşturmadığı .

22 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/7739 Karar No : 2011/1108 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amirin önce delilleri toplayarak dosya oluşturması, memurun savunmasını alması, ardından da topladığı delilleri kendisinin değerlendirerek cezayı vermesinin tarafsızlık ilkesini zedelediği.

23 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
ÖRNEK KARARLAR: T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/6557 Karar No : 2011/1482 Özeti : Usulüne uygun bir soruşturma açılmaksızın davacının cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında..

24 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI
Disiplin Soruşturmasına Başlanılmasında Zamanaşımı -Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren suçlarda 1 ay, -Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren suçlarda 6 ay, içinde soruşturmaya başlanılmaması disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır. -Bu süreler, yetkili amirin disiplin cezası verilmesini gerektiren eylemin işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren başlar.

25 DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI
ÖRNEK KARAR: DANI Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/6979 Karar No : 2009/854 Verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturmasında 657 sayılı yasanın 127.maddesinde yer alan disiplin soruşturma zamanaşımına ilişkin bir aylık soruşturma zaman aşımı süresi geçirildiğinden,verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığı.

26 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI
Disiplin Soruşturmasına Başlamak -Bir “soruşturma planı” hazırlanmalıdır. -Yeminli katip görevlendirilmelidir. -Konu ile ilgili bilgi ve belgeler alınmalıdır. -Muhbir yada müşteki dinlenmelidir. -Hakkında soruşturması yapılan memur dinlenmelidir. -Tanıklar dinlenir. -Varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlanır. -Raporlama yapılır.

27 Muhakkik öncelikle soruşturma konusunu dikkatli şekilde incelemeli, iddia konusunun hukuki çerçevesini belirlemek suretiyle bir soruşturma planı hazırlamalıdır. Muhakkik konularına ilişkin bilgi ve belgeler istenmeli ve incelenmelidir. Bilgi ve belgeler, genel kural olarak ilgili kurumlarda yazı ile istenmelidir. Belgelerin tasdikli örnekleri alınmalıdır. Ancak kriminal incelemeye tabi tutulmak üzere aslı alınacak belgeler için, bir tutanak tanzim edilmeli ve soruşturmacı tarafından onaylanmış birer örneği kuruma verilmelidir.

28 İddiaların daha somut hale getirilmesi ihtiyacı nedenleriyle Varsa muhbir yada müştekinin ifadesinin alınmasında yarar bulunmaktadır. Ayrıca hakkında disiplin soruşturması yapılan memurların ifadelerine başvurulur. İfade almak ile savunma istemek farklı kavramlardır. İfade alınması, iddia edilen konularda açıklama yapılmasını istemek niteliğindedir. Alınacak ifade ile hakkında disiplin soruşturması yapılan memurun bilgi ve belge sunmasına ve varsa tanık göstermesine imkan yaratılmış olacaktır. Daha sonra durumun özelliğine göre Gerek soruşturmacı tarafından tespit edilen ve gerekse muhbir yada müşteki ile hakkında disiplin soruşturması yapılanların göstereceği tanıkların ifadeleri alınmalıdır.

29 İfade tutanakları yazıldıktan sonra, ifade verenin okuması sağlanmalı ve eklenecek bir şey olup olmadığı sorulduktan sonra topluca imzalanmalıdır. Daha sonra durumun özelliğine göre gerek soruşturmacı tarafından tespit edilen ve gerekse muhbir yada müşteki ile hakkında disiplin soruşturması yapılanların göstereceği tanıkların ifadeleri alınmalıdır.

30 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI
Memurun Savunma ve Diğer Hakları -Usulüne uygun savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. -Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında, memur soruşturma evrakını inceleyebilir, tanık dinletebilir, disiplin kurulunda yazılı yada sözlü olarak kendisi veya vekili ile savunma yapabilir. -Soruşturmacı tarafından savunma alınabilir. -Savunma vermemek iddianın kabul edildiği anlamına gelmez.

31 7. Memurun Savunma Hakkı:
ÖRNEK KARAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/2174 Karar No : 2009/1703 Özeti : İnfaz ve Koruma memuru olan davacının, 657 sayılı Yasa’nın 125/E-g maddesi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına dair işlemde, 657 sayılı Yasa’nın 129. Maddesi uyarınca son savunması alınmadan tesis edilmiş olması nedeniyle, hukuka uyarlık görülmediği.

32 DİSİPLİN SORUŞTURMALARI
Disiplin Soruşturması Raporları -Soruşturma Emri -Disiplin Soruşturmasının Nedeni -Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılanlar veya Şikayet Edilenler -Disiplin Soruşturmasının Konusu / Konuları – Yapılan İddia -Soruşturma Konusu ile İlgili Kayıt ve Belgeler -Konu ile İlgili İfadeler - Savunmalar -Konunun / Konuların Değerlendirilmesi ve Tahlili -Sonuç ve Öneri/Öneriler

33 DİSİPLİN AMİR VE KURULLARI
-Uyarma, kınama, aylıktan kesim cezaları “disiplin amirleri”, -Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra “atamaya yetkili amirler” ile il disiplin kurulu kararına dayanan hallerde “valiler”, -Devlet memurluğundan çıkarma cezası, disiplin amirlerinin bu yöndeki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun “yüksek disiplin kurulu”,

34 DİSİPLİN AMİR VE YETKİLERİ
Disiplin Amirleri -Disiplin Amirleri, 1982 tarihli “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca tüm kurumlarda çıkarılan özel yönetmeliklerle belirlenmiştir. -Başbakan ve bakanlar başında bulundukları başbakanlık ve bakanlık teşkilatındaki her derecede tüm amir ve memurların, - Bunlara bağlı kuruluşlarda en üst idare amiri, - İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, - Bölge kuruluşlarında bölge müdürleri, - Belediyelerde belediye başkanları, En üst disiplin amiridirler.

35 DİSİPLİN AMİRLERİ Disiplin Amirleri ve Yetkileri
-Disiplin soruşturması açmak yada açtırmak, -Disiplin soruşturması yapmak yada yaptırmak, -Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezası vermek, -Kurul kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir ve vali sıfatıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermek,

36 -Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunca red edilen kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezaları yerine 15 gün içinde başka bir ceza vermek. Yetkilerine sahiptirler. Disiplin âmiri soruşturma raporu ile bağlı değildir. Gerekçelerini açıklamak şartıyla, disiplin cezası vermeyebilir ya da başka bir disiplin cezası gerektirdiğinden bahisle işlem yapabilir..

37 TAKDİR HAKLARI Disiplin Amirlerinin üç çeşit takdir hakkı bulunmaktadır. -Birincisi, kanunun disiplin suçu saydığı eylemler yanında “disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir” yönündeki hükmün sağladığı takdir hakkı, -İkincisi, aylıktan kesme cezalarında alt ve üst sınırlar arasında uygulama yapabilme hakkı, -Üçüncüsü, disiplin kurullarının önerilen cezayı red etmesi halinde atamaya yetkili amirler olarak 15 gün içinde başka bir ceza vermekte serbest oldukları hakkı,

38 ATAMAYA YETKİLİ AMİRLER
Atamaya Yetkili Amirler ve Yetkileri -Atamaya yetkili amirler, her kurumun teşkilat kanunlarında belirtilmiştir sayılı Kanuna göre, il idare şube başkanı inhası ile atanan memurlar için Vali ve ilçe şube başkanı inhası ile atanan memurlar için Kaymakam, atamaya yetkili amirlerdir.   -Disiplin amiri olarak atamaya yetkili amirler, disiplin kurulu kararı alındıktan sonra kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezasının disiplin yada yüksek disiplin kurulunca red edilmesi halinde başka bir ceza vermeye yetkilidirler.

39 DİSİPLİN KURULLARI Disiplin Kurulları
-Kurum merkezlerinde ve büyükşehir belediyelerinde “yüksek disiplin kurulu”, -Kurum merkezlerinde “disiplin kurulu”, -Her ilde “il disiplin kurulu”, -Bölge kuruluşları merkezlerinde “bölge disiplin kurulu”, -İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde “il milli eğitim disiplin kurulu”, -İl özel idarelerinde “il özel idaresi disiplin kurulu”, -Belediyelerde “belediye disiplin kurulu”, -Mahalli idare birliklerinde “birlik disiplin kurulu”, -3201 sayılı Kanun uyarınca “il polis disiplin kurulu”,

40 DİSİPLİN KURULLARI Disiplin Kurullarının Oluşumu
-Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşlarındaki Yüksek Disiplin Kurulları ile Merkez Disiplin Kurulları, bir başkan ve dört üyeden oluşurlar. Ayrıca 2005 yılında yapılan değişiklikle bu kurullara, memurun üye olduğu sendikanın temsilcisi de üye olarak katılırlar. -Diğer disiplin kurullarının üye sayıları ile üyelerin görev ünvanları farklılık gösterir. -Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, disiplin kurullarda görevlendirilemezler. - Kurulların başkan ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilebilirler.

41 DİSİPLİN KURULLARI Disiplin Kurullarının Görev Alanları
-Devlet memurluğundan çıkarma cezası “Yüksek Disiplin Kurulu”, -Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası “Merkez, İl Disiplin, İl Milli Eğitim, Bölge, Belediye, İl Özel İdaresi ve Birlik Disiplin Kurulları” kararına dayanarak atamaya yetkili amirler yada valiler, - İlde görevli polisler, bekçiler ve atanması il makamına ait diğer personelin bütün disiplin cezaları ile komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları “İl Polis Disiplin Kurulunca”, Verilir.

42 DİSİPLİN KURULLARI Disiplin Kurullarının Yetkileri
-Başbakan, bakanlar ve en üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren amirin esas görev yerindeki “Disiplin Kurulunca” karara bağlanır. - İllerde disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. -“Yüksek Disiplin Kurulları” özlük dosyası ve diğer evrakları incelemeye, kuruluşlardan bilgi almaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapma yetkilerine de sahiptir.

43 KARAR SÜRELERİ -Disiplin Amirleri, uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde, -Disiplin Kurulları, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin dosyayı aldıkları yada uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları 30 gün içinde, -Yüksek Disiplin Kurulları, Devlet memurluktan çıkarma cezasını ilişkin kararını dosyayı aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, - Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır.

44 Disiplin Cezası Kararının Alınması
ÖRNEK KARAR DANIŞTAY MÜRETTEP DAİRE E.1980/8451, K.1980/1541: Karar Özeti: Davacı belirtilen süre içerisinde Yüksek Disiplin Kurulunca dosyanın incelenip karar verilmediğini ileri sürmektedir. Ancak belirtilen süreler Yüksek Disiplin Kurulunun çalışma düzeni ile ilgili olup, bu sürelerin geçirilerek karar verilmesi kararı sakatlayıcı nitelikte değildir.

45 Disiplin Kurulları : ÖRNEK KARAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire
Esas No : 2008/3966 Karar No : 2011/915 Özeti : Davacının devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren eylemi nedeniyle yapılan soruşturmaya ait dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu yerine müfettişçe alt ceza önerisiyle disiplin kuruluna gönderilmesi, disiplin kurulunca da önerinin reddi üzerine amirce verilen disiplin cezasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı.

46 AĞIRLAŞTIRAN NEDENLER
-Özel tekerrür, bir eylemi nedeniyle disiplin cezası alan memurun, cezanın özlük dosyasından silinmesi için geçmesi gereken süre içinde “aynı eylemi” tekrarlaması halinde bir üst disiplin cezası uygulanması durumudur. -Genel tekerrür, aynı derecede bir disiplin cezasını gerektiren ayrı eylemlerin söz konusu olması halinde “üçüncü uygulamada”, bir üst cezanın uygulanması durumudur. -Kadro derecesinin son kademesindekilerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında tekerrür, gelebileceği derecenin son kademesinde bulunanların kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren ilk eyleminde aylıktan kesme, ikincisinde Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır.

47 HAFİFLETEN NEDENLER -657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde, “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlara” verilecek disiplin cezalarında, bir derece hafif cezanın uygulanabilecektir. -Alt ceza uygulamasında, yetkili amirlere takdir hakkı tanınmıştır. -Yetkili amir alt cezayı uygulamadığı hallerde gerekçesini belirtmek zorundadır. -Bu gerekçe idari yargıda dava konusu yapılabilmektedir.

48 CEZANIN DÜŞMESİ Disiplin cezasının düşmesi
- Soruşturmanın tamamlanması yada verilen cezanın tebliğ edilmesinden önce memurun ölmesi, - Soruşturmanın tamamlanması yada verilen cezanın tebliğ edilmesinden önce mevzuatta, memur lehine bir düzenleme yapılması, - Disiplin affı kanunu çıkarılması, - Zamanaşımının oluşması, Hallerinde düşmektedir.

49 CEZANIN DÜŞMESİ Zamanaşımı
-Disiplin cezaları ile ilgili iki tür zamanaşımı sistemi vardır. -Disiplin soruşturması açma zamanaşımı. - Disiplin cezası verme zamanaşımı. Bu sürelere uyulmadan disiplin soruşturması açılması yada disiplin cezası verilmesi hukuka aykırıdır. Bir disiplin cezasının idari yargı tarafından yeniden işlem tesisini gerektirecek şekilde iptali halinde, zamanaşımı süresi işletilemez.

50 DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ
-Uyarma, kınama ve Maaş kesimi cezasına karşı disiplin kuruluna, Kademe İlerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise Yüksek Disiplin Kuruluna tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde itiraz edilebilir. -İl ve Bölge Disiplin Kurulları, kendilerine yapılan itirazları, dosyaların kendilerine intikalinden sonra 30 gün içinde sonuçlandırırlar. Yüksek Disiplin Kurulları ise Devlet Memurluğundan çıkarılma cezası tekliflerini 6 ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. -Tüm disiplin cezalarına karşı, 60 gün içinde idari yargıya başvurulabilir.  

51 ÖRNEK KARAR : D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2006/3521
İtiraz mercileri itiraz dilekçeleri ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır.Kaldırılan cezalar sicilden silinir.(657 DMK md.136) 12. Disiplin Cezalarında Zaman Aşımı: Zaman aşımı, kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle Devletin dava etme ve ceza verme yetkisinin düşmesidir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. Maddesinde Zaman Aşımı Şu Şekilde Belirtilmiştir: Bu Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve bu filleri işleyenler hakkında, bu fiil ve fillerin işlendiğinin öğrenildiği andan itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında, B1R AY içinde disiplin soruşturmasına, Memurluktan çıkarma cezasında, ALTI AY içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet İKİ YIL içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımı uğrar. Disiplin Cezalarına itiraz: ÖRNEK KARAR : D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2006/3521 Karar No : 2007/1413 Özeti : Davacının daha önce disiplin amirince uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin bir fiilden dolayı, itiraz edilmeksizin kesinleşen uyarma cezasının kaldırılarak, devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı.

52 CEZANIN UYGULANMASI -Disiplin cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren derhal uygulamaya konur. -Disiplin cezalarına itiraz edilmesi yada edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez. -Aylıktan kesme cezası, brüt aylığın 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmak suretiyle cezanın tebliğini takibeden ilk ay maaşından kesinti yapılarak uygulanır.

53 ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNME
-Uyarma ve kınama cezasının uygulanmasından itibaren 5, -Aylıktan kesim ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında ise 10 yıl geçtikten sonra yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. -Memurun isteği üzerine yapılacak bir değerlendirme sonucunda verilecek karara istinaden ceza özlük dosyasından silinebilir. -Bir cezanın özlük dosyasından silinebilmesi için geçmesi gereken süre içinde, memurun ayrı bir ceza almamış olması gerekir. -Kademe ilerlemesi cezasının özlük dosyasından silinmesinde, ayrıca disiplin kurulu görüşü alınır.

54 DİSİPLİN-CEZA SORUŞTURMASI
Disiplin ve ceza soruşturması ilişkisi -Bir eylemi nedeniyle memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez, memurun ceza kanununa göre mahkum olması yada olmaması hallerinin disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

55 ÖZEL VE GENEL KANUNLAR -Kamu görevlilerine yönelik disiplin hükümleri içeren genel kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur. -Bu Kanunun 125/6. fıkrasında, “…özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır…” hükmü, -Bu Kanunun 126/4. fıkrasında, “…özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır…” hükmü ile istisnalar getirilmiştir. .   “1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu”, “3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu” özel kanunlara örnektir.

56 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
-Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. - Görevden uzaklaştırma kararı;Atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar tarafından alınabilmektedir. -Disiplin soruşturması nedeniyle uygulanan görevden uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir. -Ceza kovuşturması nedeniyle uygulanan görevden uzaklaştırma, her 2 ayda bir incelenerek tekrar karara bağlanır.

57 Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu: Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler (657, mad. 139).

58 Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış görevden uzaklaştırma tedbiri yukarıda belirtilen yetkililerce, (müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır (657, mad.142)

59 Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller (DMK md.143)
Soruşturma veya yargılanma sonunda yetkili mercilerce; a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler, c) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

60 Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır (657, mad. 143). Görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir (657, mad. 144).

61 Görevden Uzaklaştırmada Süre:
Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 AY devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde, görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder (657, mad. 145). .

62 Aday Memurlarla İlgili Disiplin İşlemleri:
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları olan ve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarınca derhal Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir (657, mad. 56). Aday memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dışındaki cezalar verilebilir. ÖRN. YARGI KARARLARI “Aday memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının daha hafifi olan ve uygulama kabiliyeti bulunan cezalar verilebilir." (D. 5. D. 15/09/1969/2484).

63 Memuriyetten Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası Uygulanması: Memurların disiplin suçu işledikten sonra çalıştığı kurumundan ayrılması, istifa etmesi veya emekli olması halinde hakkında ne gibi işlem yapılacağı hususunda Devlet Memurları Kanunu'nda açık bir hüküm yoktur. Ancak, gereğine göre herhangi bir nedenle çalıştığı kurumdan ayrılan personele, disiplin cezası verilmesi gerektiğinde görevden ayrılmamış personel gibi değerlendirilir. Ancak yaş haddinden emekli olmuş bir Devlet memuruna, yeniden göreve dönme imkanı olmadığı için disiplin cezası uygulama imkanı yoktur.

64 Çekilme Madde 94: 1. Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı müracaat etmek şartıyla çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.Böyle bir durumda Göreve devamsızlık nedeniyle memur hakkında görevden çekilmiş sayılma işlemi yapılmadan önce mutlaka bir inceleme yapılacak ve neticede tüm bilgi ve belgeler değerlendirilerek kabul edilir bir mazeret olmaksızın görevin terk edildiği ve bu terkin kesintisiz 10 gün veya daha fazla olduğunun tespiti halinde müstafi işlemi yapılacaktır. Bu gibi hallerde memur hakkında hiçbir şekilde disiplin hükümleri işletilmeyecektir.Örneğin bir memur kesintisiz olarak 20 gün göreve gelmemişse bu memur hakkında devlet memurluğundan çıkarılması için disiplin işlemi yapılmayacak bu memur DMK’nın 94.maddenin 2.fıkrası gereğince müstafi sayılacaktır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atamadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. -Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildir.

65 Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları:
Madde 97: Memurların mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere, A-94. maddenin 2.ve 3. fıkrasına (çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atamadığı takdirde, üstüne haber vererek, görevini bırakabilir) uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ayı geçmeden memurluğa alınamazlar. B-Bu kanuna göre çekilmiş sayılanlar (94. maddenin 2. Fıkrası) bir yıl geçmeden memurluğa alınamazlar. C-95. maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar(devir ve teslimle yükümlü olduğu halde, devir ve teslim yapmadan ayrılanlar) 3 yılı geçmeden memurluğa alınamazlar. D-96. madde ye aykırı (Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar) hareket edenler hiçbir surette Devlet memurluğuna atanamazlar.

66 BAZI KARARLAR (1) -Disiplin soruşturması açılmadan, disiplin cezası verilemez. -Soruşturmacının yetkili makam tarafından görevlendirilmiş olması gerekir. -Disiplin suçu ile verilen disiplin cezası arasında adil bir denge bulunmalıdır. -Memuriyete girmeden önceki bir eylem nedeniyle disiplin cezası verilemez. -Memuriyet görevinden ayrılmış olsa dahi, memuriyet görevi sırasında işlenen suç için disiplin cezası uygulanır.

67 BAZI KARARLAR (2) -Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez. -Verilen disiplin cezaları geri alınamaz. -Disiplin cezasına konu eylemin vuku bulduğu tarihteki mevzuat uygulanır. -Disiplin cezalarında, özel yasalardaki düzenleme genel düzenlemeden önce gelir. -Tekerrürde verilecek ceza, ancak ilk cezanın bir ağırı olabilir.

68 BAZI KARARLAR (3) -Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. -Geçmiş hizmetleri iyi olan kamu görevlisine, bu hafifletici neden tartışılmadan ve değerlendirilmeden alt ceza verilmemesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. -Disiplin amirleri, soruşturmacılar tarafından önerilen cezayı aynen kabul etmek zorunda değillerdir. -Zamanaşımı dolmadan verilen bir disiplin cezasının, idari yargı tarafından yeniden işlem tesis etmek üzere bozulması halinde zamanaşımı süresi işlemez.

69 BAZI KARARLAR (4) Zimmet suçu yargı kararı ile kesinleşen görevlinin af nedeniyle davası ortadan kalksa dahi, Devlet memurluğundan çıkarılması kararı hukuka uygundur. -Disiplin cezasını doğuran eylemin meydana geldiği tarihten sonra yürürlüğe giren ve aleyhte olan mevzuat hükümleri uygulanmaz. -İl disiplin kurulu kararına karşı şikayetçi dava açamaz, dava açma hakkı memura ve yetkili amirine aittir.

70 TEŞEKKÜR EDERİZ


"AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları