Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı PERFORMANS BİLGİSİ DENETİMİ 11.01.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı PERFORMANS BİLGİSİ DENETİMİ 11.01.2015."— Sunum transkripti:

1 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı PERFORMANS BİLGİSİ DENETİMİ 11.01.2015

2 SUNUM İÇERİĞİ Performans Bilgisi Denetimi Kriterleri Hakkında Genel Bilgi Raporlama Gereklerine Uyumun Değerlendirilmesi Performans Bilgisinin İçeriğinin Değerlendirilmesi Performans Bilgisini Üreten Veri Kayıt Sistemlerinin Değerlendirilmesi 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

3 Performans Bilgisi Denetiminin Kriterleri Denetimin hedefiDenetim kriteriTanım Raporlama gerekliliklerine uygunluğun sağlanması Mevcudiyet Denetlenen idarenin, yasal düzenlemelere göre ilgili dokümanları hazırlaması Zamanlılık Performans bilgisinin yasal süre içinde raporlanması Sunum Performans bilgisinin düzenleyici esaslara uygun şekilde raporlanması Performans bilgisinin içeriğinin kalitesi İlgililik Hedefler ve göstergeler arasında mantıksal bağlantı olması Ölçülebilirlik Performans programlarındaki hedeflerin, göstergeler ile ölçülebilir olması İyi tanımlanma Hedeflerin ve göstergelerin açık ve net bir tanımının olması Tutarlılık Hedeflerin (göstergeler dâhil), denetlenen idarenin planlama ve raporlama dokümanlarında tutarlı olarak kullanılması Doğrulanabilirlik Raporlanan performans bilgisinin kaynağına kadar izlenebiliyor olması Geçerlilik/ İkna edicilik Planlanan ve raporlanan performans arasındaki her tür sapmanın denetlenen idare tarafından ele alınıyor olması ve sapmayı açıklayan nedenlerin inandırıcı ve ikna edici olması Veri güvenilirliği Doğruluk Raporlanan sonuçların başarıları doğru yansıtıyor olması ve hedefin tanımına dayalı olarak başarılarla ilgili olmayan hususları içermemesi Tamlık Raporlanan sonuçların gerçekleşmeyi tam olarak yansıtıyor olması ve hedefin tanımına dayalı olarak dahil edilmesi gereken herhangi bir hususu dışarıda bırakmaması 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

4 Uygulama aşaması süreçleri Denetim hedefleriDenetim kriterleri Denetim alanı/kapsamı Raporlama Gerekliliklerine Uygunluk Mevcudiyet Zamanlılık Sunum Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu Performans Bilgisinin İçeriğinin Uygunluğu İlgililik Ölçülebilirlik İyi Tanımlanma Stratejik Plan Performans Programı Tutarlılık Doğrulanabilirlik Geçerlilik/İkna Edicilik Faaliyet Raporu Veri Güvenilirliği Doğruluk Tamlık Veri Kayıt Sistemleri 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

5 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı RAPORLAMA GEREKLİLİKLERİNE UYUM Denetim kapsamı: - Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporu Denetim kriterleri: - Mevcudiyet - Zamanlılık - Sunum

6 RAPORLAMA GEREKLİLİKLERİNE UYUM Mevcudiyet: İdarenin plan ve raporları hazırlamış olması Zamanlılık: İdarenin plan ve raporları yasal süreler içinde hazırlaması Sunum: Plan ve raporların içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

7 Mevcudiyet-Stratejik Plan 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi: “Kamu idareleri kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

8 Zamanlılık-Stratejik Plan Kamu İdareleri İçin stratejik Planlama kılavuzu ve eki Kamu İdarelerinde Stratejik planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

9 Sunum-Stratejik Plan Stratejik Planlama Kılavuzunun 5D, 5E ve 5F bölümleri amaç, hedef ve göstergelerin oluşturulmasıyla ilgilidir. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

10 Mevcudiyet- Performans Programı 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi: “ Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

11 Zamanlılık-Performans Programı Performans Programı Hazırlama Rehberi: Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri hazırladıkları performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik: Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler ile ilgili düzenleme 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

12 Sunum-Performans Programı Performans Programı Hazırlama Rehberi ve ekleri Performans Programlarının kapsam ve içeriğine ilişkin genel bir çerçeve sunar. Kamu idarelerinin bu Rehberde ortaya konan genel yapı ve temel ilkelere riayet etmesi beklenir. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

13 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

14 Mevcudiyet-Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi: ‘‘Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır’’ 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

15 Zamanlılık-Faaliyet raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi: “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir. … İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.” 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

16 Sunum-Faaliyet Raporu İdare faaliyet raporunda; İlgili idare hakkındaki genel bilgiler, Kullanılan kaynaklar, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgiler, İç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler, Stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetler ve performans bilgileri Yer almalıdır. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

17 RAPORLAMA GEREKLİLİKLERİNE UYUM Örnek sorular: - Kamu idaresi ilgili dokümanı hazırlamış ve yayımlamış mı? (SP, PP ve FR) - Stratejik planda belirlenen misyon ve vizyon üst politika belgeleriyle uyumlu mu? (SP) - Kamu idaresi amaçlarını belirlemiş mi? (SP ve PP) - Faaliyetlerin sonuçları raporlanmış mı? (FR) 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

18 Denetim Değerlendirmesi Kamu idaresine ait Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uyup uymadığı konusunda sonuca varır. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

19 Performans B. Denetimi Üç adımdan oluşur: - Raporlama gerekliliklerine uyumun değerlendirilmesi, - PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, - Performans bilgisini üreten veri kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı11.01.2015

20 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Denetim Alanı Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

21 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Denetim alanı: Stratejik Plan Performans Programı Denetim kriterleri: İlgililik Ölçülebilirlik İyi tanımlanma 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

22 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlgililik: İki aşamada değerlendirilir Hedefin ilgililiği Göstergenin ilgililiği Hedefin stratejik amaçlarla “ilgili” olması, Hedefin çıktı veya sonuç odaklı olması Göstergenin ve faaliyetlerin hedefle ilişkili olması 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

23 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Amaç: Otoyol ağındaki trafik güvenliğini artırmak Hedefin ilgililiğinin değerlendirmesine örnek: Hedef çıktı odaklı olduğu için ilgilidir. Hedef bir faaliyete atıfta bulunmaktadır, ilgili değil. Uygun maddeler ve modern ekipmanların kullanılmasıyla 2010 yılına kadar otoyol ağındaki kar ve buzlanmanın üstesinden gelinmesi konusunda başarı elde edilecektir. Yeni yol güvenliği yöntemlerini öğrenmek amacıyla çeşitli ülkelere çalışma gezileri düzenlenecektir 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

24 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Göstergenin ilgililiğinin değerlendirmesine örnek: Amaç: Otoyol ağındaki trafik güvenliğini artırmak Hedef: Otoyollarda meydana gelen ölümle sonuçlanan kazalar beş yıl içinde % 40 azaltılacaktır Gösterge: Otoyollarda meydana gelen ölümle sonuçlanan kazaların sayısı Gösterge: Hava trafiğinde meydana gelen ölümle sonuçlanan kazaların sayısı Gösterge ilgili Gösterge ilgili değil 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

25 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ “İlgili” olduğu kanaatine varılan hedef ve göstergeler için ölçülebilirlik kriteri değerlendirmesi yapılır. Ölçülebilirlik: İdareler ölçülebilir hedefler belirlemeli, hedefin ölçülebilir olmadığı durumlarda ölçülebilir göstergeler tanımlamalıdır. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

26 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlgili ve ölçülebilir olduğu düşünülen hedef ve göstergeler iyi tanımlanma kriterine göre değerlendirilir. İyi tanımlanma: Hedef ve göstergeler sade ve anlaşılır olmalı Gösterge yalnızca tek bir şekilde mi açıklanabiliyor? Tanım yazılı hale getirilerek resmileştirilmiş mi? 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

27 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İyi tanımlanma kriteri değerlendirmesine örnek: Hedef: İşsizlik oranının yıl sonunda % 5’e düşürülmesi İşsizlik tanımı İdare tarafından yazılı hale getirilmiş olmalı Hedefe ilişkin ölçüm yapılırken aynı tanım kullanılarak ölçüm yapılmalı 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

28 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Denetim Alanı 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu

29 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Denetim Alanı: Faaliyet Raporu Denetim kriterleri: Tutarlılık Doğrulanabilirlik Geçerlilik/ İkna edicilik 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

30 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Stratejik Plan ve Performans Programı değerlendirmesinde ilgili ve ölçülebilir olduğu kanaatine varılan hedef ve göstergeler, Faaliyet Raporunda, tutarlılık, doğrulabilirlik ve ikna edicilik kriteri değerlendirmesine tabi tutulur. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

31 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tutarlılık: Hedeflerin ve göstergelerin planlama ve raporlama dokümanlarında tutarlı olarak kullanılması Yani; SP ve PP’nda gerçekleştirilmesi planlanan hedef ve göstergelerin gerçekleşme sonuçlarının FR’nda gösterilmesi gerekir. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

32 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doğrulanabilirlik: Raporlanan verilerin temel veri kayıt sistemlerinin çıktısıyla tutarlı olması Yani; doğrulama kaynaklarından elde edilen son verilerin FR’na doğru biçimde aktarılması gerekir. Denetim ekibi FR’nda yer alan beyanı inceler ve bunu kamu idaresinin kullandığı veri kayıt sisteminden (veya başka bir kaynaktan) aktarılan sayılarla karşılaştırır. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

33 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Geçerlilik/ İkna edicilik: Planlanan ve raporlanan performans arasındaki her tür sapmanın ilgili kamu idaresi tarafından raporlanması ve sapmayı açıklayan nedenlerin geçerli ve ikna edici olması gerekir. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

34 PERFORMANS BİLGİSİNİN İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Geçerlilik/ İkna edicilik değerlendirmesine örnek : 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı Gösterge Hedeflenen Sayı Gerçekleşen Sayı Sapmaya yönelik açıklama Tamamlanan kavşakların sayısı 407 Mücbir hal Kamu idaresinin bazı yetki ve sorumluluklarının diğer idarelere devredilmesi Projelerin iptal edilmesi Zorunlu alım talimatları nedeniyle projelerin tamamlanmaması. Minimum engellilik standartlarını karşılayacak şekilde iyileştirilen kavşakların sayısı 2015 Islah edilen ırmakların uzunluğu 453 Denetim kanaati Farklara yönelik açıklamalar, ayrı ve net biçimde gösterilmemiştir. Bazı açıklamaların destekleyici kanıtı yoktur. “Projelerin iptal edilmesi”, inandırıcı bir neden olabilir fakat kamu idaresinin planlamasında ve dolayısıyla kaynakların etkin kullanımındaki zayıflığa işaret eder.

35 PERFORMANS B. DENETİMİ Üç adımdan oluşur: - Raporlama gerekliliklerine uyumun değerlendirilmesi, - Performans bilgisinin içeriğinin değerlendirilmesi, - PERFORMANS BİLGİSİNİ ÜRETEN VERİ KAYIT SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı11.01.2015

36 PERFORMANS BİLGİSİNİ ÜRETEN VERİ KAYIT SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Denetim hedefleriDenetim kriterleriDenetim alanı Raporlama Gerekliliklerine Uygunluk Mevcudiyet Zamanlılık Sunum Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu Performans Bilgisinin İçeriğinin Uygunluğu İlgililik Ölçülebilirlik İyi Tanımlanma Stratejik Plan Performans Programı Tutarlılık Doğrulanabilirlik Geçerlilik/İkna Edicilik Faaliyet Raporu Veri Güvenilirliği Doğruluk Tamlık Veri Kayıt Sistemleri 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

37 PERFORMANS BİLGİSİNİ ÜRETEN VERİ KAYIT SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doğruluk: Üretilen performans bilgisinin gerçekleşmeleri doğru yansıtması ve göstergenin tanımına dayalı olarak gerçekleşmelerle ilgili olmayan hususları içermemesi Tamlık: Üretilen performans bilgisinin gerçekleşmeleri tam olarak yansıtması ve göstergenin tanımına dayalı olarak dahil edilmesi gereken herhangi bir hususu dışarıda bırakmaması 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

38 PERFORMANS BİLGİSİNİ ÜRETEN VERİ KAYIT SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Denetimde veri kayıt sisteminde trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaların gerçek sayısının yanlış ölçülmesine yol açabilecek önemli zafiyetler tespit edilebilir. Sayıştay, veri kayıt sisteminin güvenilirliğine dair duyduğu kaygıları rapor eder ancak trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaların sayısını tahmin etmez veya hesaplamaz. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

39 PERFORMANS BİLGİSİNİ ÜRETEN VERİ KAYIT SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Örneğin, 100 ev inşa edilmesi hedefini ölçmeye yönelik kullanılan veri kayıt sistemi belli illerden gelen verileri toplamıyorsa, performans tüm yönleriyle ölçülmemiş olacaktır. 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

40 İletişim için: Uzman Denetçi Fevzi Girgin Uzman Denetçi Nuray Yılmaz f.girgin@sayistay.gov.tr nurayyilmaz@sayistay.gov.tr Telefonlar 0312 295 37 25, 295 36 94 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı

41 TEŞEKKÜRLER 11.01.2015 Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı


"Performans Bilgisi Denetimi Sayıştay Başkanlığı PERFORMANS BİLGİSİ DENETİMİ 11.01.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları