Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM"— Sunum transkripti:

1 DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM
TTB Hukuk Bürosu Av. Verda Ersoy

2 …Türk Tabipleri Birliği;
tabipler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak…amacıyla kurulmuştur.

3 6023 sayılı Yasa MADDE 28-idare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:
I.Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada… III.Oda azaları arasında, oda azaları ile işverenler arasında, oda azaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla… MADDE inci maddenin I ve III numaralı fıkraların (a, b) ve (ç) bentleri şümulüne giren hareketler İdare Heyetince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek adabı ile bağdaşmayan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri, hadiseler ve delillerle tespit olunarak müdafaaları istenir. MADDE 29-İdare Heyeti meslektaşlar arasında vukuuna her hangi bir suretle ıttıla hasıl ettiği ihtilâfları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlayarak evrakını Haysiyet Divanına verir. MADDE 38 -Haysiyet Divanı, odaya girmeyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyenler hakkında inzibati ceza verir.

4 Etik kurallar Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Kongre Kararları Diğer ilke ve düzenlemeler

5 Disiplin İşlemleri Soruşturma; Kovuşturma;
hakkında suç isnadında bulunulan kişi ile ilgili olarak tabip odası yönetim kurulu tarafından yürütülen bilgi toplama ve konuyu inceleme işini tabip odası onur kurulu ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından yürütülen iş ve işlemleri

6 SORUŞTURMA

7 İncelemenin Başlatılması
Bildirim üzerine Yakınma üzerine Re’sen Merkez Konsey’in istemi üzerine

8 Usule ilişkin inceleme
Tabip odasının yetkisi Kapsam Zamanaşımı

9 Esasa ilişkin ilk inceleme
Bilgi toplama Gerekirse bilirkişi görüşüne başvurma Karar (1 ay içinde verilmelidir)

10

11 Soruşturmanın Açılması
Karar alınır Soruşturmanın nasıl yürütüleceği belirlenir

12 Soruşturmanın yapılması
İlgiliye konu ve hakkındaki suçlama bildirilir. -Bildirim açık ve anlaşılır olmalıdır. -GİZLİ ibareli olarak yapılmalıdır. -15 gün içinde savunma yapılması istenmelidir. -Gerektiğinde ek savunma hakkı verilmelidir. Kişinin leh ve aleyhindeki tüm kanıtlar toplanır. Bilirkişi görüşüne başvurulabilir. Soruşturma, soruşturmacı tarafından yürütülüyorsa fezleke düzenlenir.

13

14 Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarda yeter sayı
Toplantı yeter sayısı: -5 üyeli yönetim kurullarında 3 -7 üyeli yönetim kurullarında 4 Karar yeter sayısı: -Oy çokluğu -Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çokluk sayılır.

15 KOVUŞTURMA

16 Onur Kurulu; Dosyayı inceler.
Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçer. Gerekli görülmesi halinde ilgilileri ve soruşturmacıyı dinler. Karar verir.

17

18 TTB Disiplin Yönetmeliği
Verilecek disiplin cezaları Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 3, 4, 5 ve 6. maddelerinde gösterilmiştir.

19 Onur Kurullarının geniş taktir hakkı vardır…
“Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesine sıra gözetmeksizin geniş taktir hakkını kullanırlar.” (6023 sayılı Yasa-m.39/II) “Yukarıda sayılan ve disiplin cezasının verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Benzer suçun tekrarında bir üst ceza verilebilir. Disiplin cezalarının verilmesinde eylemin veya yarattığı sonucun ağırlığına göre onur kurulları geniş taktir hakkını kullanmakta serbesttir.” (TTB Disiplin Yönetmeliği-m.7)

20 Kararlarda… Bildirim veya yakınmada bulunanın adı ve adresi ile suçlananın kimliğine, Üzerine atılı eylemin ne olduğuna, Kanıtların neler olduğuna, Gerekçeye, İlgili yasa, tüzük ve yönetmelik maddelerine, Karar oy birliği ile alınmamışsa muhalefet şerhine, Üyelerin imzalarına yer verilmelidir.

21 Onur Kurulu tarafından alınacak kararlarda yeter sayı
Toplantı yeter sayısı: Üye tam sayısı (5) Karar yeter sayısı: Salt çoğunluk (3) Çekimser oy kullanılamaz.

22 Toplantıya katılamama Onur Kurulu üyelerinin tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek hallerde…
Görüşülen konu ile doğrudan ilgili olması Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya yakınıcı olması Görüşülen konudaki ilgilinin anne, baba, çocuk, öz veya üvey kardeş, amca, dayı, hala veya teyze yakınlığında akrabası olması Görüşülen konudaki ilgilinin evlilik son bulmuş olsa bile karı-koca ve bunların birinci derecede akrabası olması Görüşülen konudaki ilgilinin yönetsel veya sicil yönünden amiri olması, görüşülen konuda ilgili ile ekonomik ilişki içinde olması Görüşülen konuda ilgili ile evlatlık ilişkisi olması

23 Onur kurulu kararı üzerine…
Dosya yönetim kuruluna gönderilir. Karar, yönetim kurulu tarafından ilgililere tebliğ edilir. Karara itiraz edilmesi halinde; -İtiraz dilekçesi Yüksek Onur Kurulu’na gönderilmek üzere tabip odası yönetim kuruluna verilir. -Yönetim Kurulu itirazın süresinde olup olmadığını inceler. -Süresinde yapılan itirazlarda dosyanın gönderilmesi için gerekli posta gideri itiraz edenden alınır. -Bir dizi pusulası oluşturularak dosya tüm evrakları ile birlikte Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir.

24 Yüksek Onur Kurulu kararı üzerine….

25 Onur Kurulu kararının bozulması halinde;
Yüksek Onur Kurulu kararı ilgililere tebliğ edilir ve karara karşı diyecekleri sorulur. Bozmanın niteliğine göre yönetim kurulu veya onur kurulu tarafından gerekli işlemler yapılır. Yeniden bir karar verilir. Karar ilgililere tebliğ edilir. İtiraz halinde (meslekten men cezalarında mutlaka)karar Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir.

26 Onur Kurulu kararının onanması halinde;
Karar ilgililere tebliğ edilir. Bu şekilde kesinleşen karar derhal uygulanır. Karara karşı ilgililer tarafından idari yargıya başvurulabilir.

27 Sicil Dosyası Verilen cezalar hekimin sicil dosyasına işlenir.
Cezanın kesinleşme tarihinden itibaren; - Uyarma : 2 yıl - Para cezaları : 2 yıl geçtikten sonra sicilden silinir. Bu süre içinde aynı ya da benzer bir eylem sebebiyle yeniden ceza alınmış ise cezanın sicilden silinme süresi ikinci cezanın kesinleşmesinden itibaren 4 yıldır. Meslekten alıkonma cezaları sicilden silinmez

28 Yazışmalar Bütün yazışmalarda tebliğ tarihi belirlenebilir olmalıdır.
Bunun için; a)Evrak elden veriliyorsa tebligatı alan kişinin kimliği ve tebliğ tarihini içeren tutanak. b)İadeli taahhütlü posta, c)İlgilisine tebliğ edildiğine dair dönüşü olan özel kurye/kargo gibi yöntemler kullanılabilir. Avukat vekalet sunmuşsa, o aşamadan sonra bütün yazışmalar Avukat aracılığı ile yapılır.

29 İfadelerin alınması İfade alınırken, ifadesi alınan, soruşturmacı ve varsa yeminli katip dışında kimse bulunmaz. Soruşturulan şahıs ifade verirken yemin verilmez. İfade metninin başına ifadesi alınan kişinin nüfus bilgileri,vatandaşlık numarası, görevi, adresi ve telefonu yazılır. İfade alınmasına şikayetçi ile başlanır. Daha sonra sırasıyla tanıklar ve suçlanan kişi dinlenir. Tanıklar soruşturulanın 1.derece akrabaları ise tanıklık yapmayabilirler. İfade tutanakları 3 nüsha olarak düzenlenir. İfade metninin her sayfası soruşturmacı, soruşturulan ve varsa katip tarafından imzalanır.

30 Mevzuat ile belirlenen sürelere uyulmalıdır !
Soruşturmanın zamanında tamamlanması ve kısa bir süre içinde karara bağlanması, adil yargılama ilkesi gereğidir.


"DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASINDA YÖNTEM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları