Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geleceği İnşa Yolunda Bir Eğitim Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geleceği İnşa Yolunda Bir Eğitim Projesi."— Sunum transkripti:

1 Geleceği İnşa Yolunda Bir Eğitim Projesi

2 (İSTANBUL) HAMİDİYE ÜNİVERSİTESİ

3 ÖNERİ Sultan II. Abdülhamid’e izafeten İstanbul’da (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi adı ile bir üniversitenin kurulması uygun olacaktır. Böyle bir üniversite, Cumhuriyet Türkiyesi’ne intikal etmiş olan birçok kurumun banisi ve “Siyasetin Sultanı” diye adlandırılabilecek olan Sultan II. Abdülhamid’e karşı yerine getirilmesi gererken vefa borcunu ifa etmeye çalışmanın bir vesilesi olmanın ötesinde, vefatından bu yana yaklaşık bir asır geçmiş olmasına rağmen adının, İslam coğrafyasında hala saygıyla, Batı’da ise sitayişle anılmasına binaen sağlayacağı manevi katkı üniversitenin kredibilitesinin süratle yükselmesini de mümkün kılacaktır.

4 GEREKÇE Sosyal Bilimler, ülkemizde dün ve bugün itibariyle üzerinde gereğince durulan ve araştırma konusu edilerek uzmanlar yetiştirilen bir alan olmamıştır. Bilimler alanında kendisine daha ziyade kıymet atfedilen branşlar fen-teknik ve sağlık alanları olmuştur. Oysaki sosyal bilimler toplumları anlamada, yönlendirmede, kitlelere hâkim olmanın yanı sıra devletlerin ve cemiyetlerin mevcudiyetlerini belirlemede önemli bir role sahiptir. Fen-teknik ve sağlık bilimleri bir anlamda devletlerin ve cemiyetlerin bedeni mesabesinde ise Sosyal Bilimler de ruhu ve şuuru makamındadır. Ruhsuz ve şuursuz yaşamak ne denli mümkün ise Sosyal Bilimlersiz yaşamak da o derece mümkündür.

5 HEDEF Türkiye, stratejik konumu, toplumsal yapısı, geçmişten devraldığı problemleri ve maruz kaldığı bölgesel ve küresel tehditler itibariyle önemli ancak sıkıntılı bir ülke durumundadır. Bu yapısına ilaveten yakın, orta ve uzun vadeli siyasi, askeri ve iktisadi hedefleri öngörmek zorundadır. Günümüzde ise devletlerin ve toplumların yapılarına ve politikalarına dair özel ve genel anlamda bilgi edinmek ve ondan yararlanmak veya ona karşı tedbirler almak gerekmektedir. Bunun için ise bölgesel ve küresel çapta siyasi, iktisadi, askeri, sosyolojik, psikolojik, antropolojik… mahiyette bilgiye, bu bilgiyi edinecek, inceleyip, irdeleyip aklın ve mantığın süzgecinde geçirerek terkipleyip sentezleyecek, tahlile tabi tutacak, ondan sonuçlar çıkaracak ve politikalar üretecek uzmanlara ihtiyaç vardır. Devlet ve cemiyet hayatında uzun soluklu mevcudiyetler ancak ve ancak toplumsal dinamiklerin yerli yerinde olması, sosyal problemlerin zamanında teşhis ve tedavi edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen hadiselerin izlenerek analiz edilmesi, sosyo-politik ve sosyo-kültürel alanlardaki gelişim ve değişmelerin küresel çapta ve derinlikte yakından takibi, bilgiye vukufiyet, bilgi üretimi, elde edilen bilginin paylaşımı ve benzeri hazırlıklar ve donanımlarla alakalıdır. Bunu sağlamanın temel ve en başta gelen unsurlarından biri ise hiç şüphesiz ki sosyal bilimler ve alanlarında uzmanlaşmış sosyal bilimcilerdir. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi söz konusu bilgiye ulaşmanın, o bilgiyi değerlendirip karar vericilerle paylaşacak muayyen konularda uzmanlaşmış kişileri yetiştirmenin vasıtası olacaktır.

6 ÜNİVERSİTENİN STATÜSÜ
Sultan II. Abdülhamid’e izafeten kurulması teklif edilen (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi’nin statüsü Vakıf üniversitesi şeklinde olacaktır. Zira devlet üniversitesi olması mevcut bürokrasi ve bürokratik uygulamaların frenleyici ve hatta engelleyici karakteri dolayısıyla yukarıda öngörülen hedeflere ulaşmada gerçekçi ve pratik olmayacaktır. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi’nin Sosyal Bilimlere münhasır bir üniversite olacaktır. Bu vasıf, ulaşılması öngörülen hedefler itibariyle elzemdir. Üniversite, uluslararası mahiyette olup, Batı’ya açık olmanın yanında özellikle Ortadoğu, Kafkaslar, Türk Dünyası, Afrika ve Uzakdoğu üniversiteleri ile işbirliği içinde ve bu bölgelerden gelecek öğrencilerin öğrenim görecekleri bir yapıda olacaktır. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi ticari/kar amaçlı değil hizmet amaçlı bir üniversite olacaktır.

7 KAMPÜS (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi İstanbul’da kurulacaktır. Ancak ileriki yıllarda Şam, Kahire, Bağdat, Tunus, ve Taşkent gibi muayyen yerlerde şubeler açabilecektir. Yıldız Sarayı’nın müştemilatı (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi için en uygun mekân/yerleşke olacaktır. Gerek Saray’ın müştemilatının çokluğu, bina ve mevki olarak uygunluğu, öngörülen gaye ile taşıdığı tarihi misyonun paralelliği, Yıldız Sarayı’nın kampüs olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

8 FAKÜLTELER (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi, değişik fakülteleri bünyesinde barındıran Dil, Sanat ve Sosyal Bilimler içerikli bir üniversite olacaktır. Öngörülen fakülteler şunlardır: TOPLUMSAL İNANÇLAR FAKÜLTESİ ……………………... (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm,…) HUKUK FAKÜLTESİ ………………………………………………. (Uluslararası Hukuk, Azınlıklar Hukuku, Soykırım Hukuku, İnsan Hakları, Uluslararası Adalet,…) SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ……………………………….. (Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji…) SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAKÜLTESİ ….. (Uluslararası İlişkiler Teorisi, Güvenlik, …) SANAT VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ …………………………….. (TV, Radyo, Sinema, Film, Tiyatro, Müzik, Resim,…) DİLLER VE KÜLTÜRLER FAKÜLTESİ ………………………… (Türk Dili ve Kültürü, Doğu ve Batı Dilleri ve Kültürleri,…) İKTİSAT FAKÜLTESİ ……………………………………………….. (Uluslararası Ticaret, Pazarlama, …) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……………………………….. (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) …………….

9 ÖĞRETİM DİLİ Üniversitedeki öğretim dili İngilizce (ve Arapça) olacaktır. Ancak öğrenciler stratejik olarak belirlenen dilleri de tercihli olarak öğrenme noktasında teşvik edileceklerdir.

10 FİNANSMAN (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olması dolayısıyla finansmanı Sultan II. Abdülhamid’e atfedilen vakıflardan sağlanacaktır. Hamidiye Memba Suları ve Şişli Etfal Hastanesi, örneğin üniversitenin finans kaynağını oluşturacaktır.

11 ÖĞRETİM KADROSU (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi alanında temayüz etmiş, temel etik değerleri hayatına hâkim kılmış, her ulustan akademisyenlerin görev yaptığı bir öğretim kadrosuna sahip olacaktır.

12 ÖĞRENCİ PROFİLİ (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi muayyen sayıda, zeki, başarılı, donanımlı, dini ve milli temel değerleri kendisine rehber edinmiş öğrencilere öğrenim imkânı sunacaktır. Öğrenciler İslam coğrafyasının her parçasından seçilerek alınacaklardır. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi ticari/kar amaçlı değil hizmet amaçlı bir üniversite olması dolayısıyla öğrencilerden, büyük ölçüde, herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Bilakis öğrencilere, karşılığını milletine ve devletine ödemek üzere, cazip denecek bir miktarda burs verilecektir. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi’nin öğrenci potansiyelini büyük ölçüde Özel Hamidiye İlköğretim Okulu mezunlarının devam ettiği Özel Hamidiye Lisesi oluşturacaktır.

13 ÖZEL HAMİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU
Özel Hamidiye İlköğretim Okulu, Özel Hamidiye Lisesi ve (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi’nin öğrenci ihtiyacını karşılamak ve sosyal bilimler alanında başarılı uzmanlar yetişmesine altyapı oluşturmak üzere üstün zekâlı öğrencilerden oluşan bir okul olacaktır. Özel Hamidiye İlköğretim Okulu öğrencileri büyük ölçüde burslu öğrenim göreceklerdir.

14 ÖZEL HAMİDİYE LİSESİ Özel Hamidiye Lisesi, Hamidiye Üniversitesi’nin öğrenci ihtiyacını karşılamak ve sosyal bilimler alanında başarılı uzmanlar yetişmesine altyapı oluşturmak üzere üstün zekâlı öğrencilerden oluşan bir okul olacaktır. Özel Hamidiye Lisesi öğrencileri büyük ölçüde burslu öğrenim göreceklerdir.

15 ONUÇ S (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi başlangıçta kredibilitesini Sultan II. Abdülhamid’den alan ama çağın getirdiği her türlü imkândan yararlanan, yerel, ulusal ve evrensel çapta günün ve geleceğin problemlerine çözümler bulmaya çalışan uluslararası bir üniversite olacaktır. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi stratejik bir üniversite olacaktır. Karar vericilerin ve yöneticilerin önerilerini dikkate alan, elde ettiği bilgi ve bulguları onlarla paylaşan, mevcut ve potansiyel problemleri belirleyerek onlara yönelik uzmanlar yetiştiren ve çalışmalar yaptıran bir üniversite olacaktır. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi sadece eğitim ve öğretim vermekle yetinmeyecek aynı zamanda bir aktivite merkezi de olacaktır. Güncel konuları ele alarak görüş belirten, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklerle kamuoyunu aydınlatan ve gerektiğinde toplumu muayyen noktalara ve kanaatlere kanalize eden bir üniversite olacaktır. (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi fikir ve sanat eserlerinin üretildiği bir üretim merkezi olacaktır. Türkiye ve ortak paydası bulunan ülkelerin maruz kaldığı mevcut problemleri ve muhtemel riskleri dikkate alarak, örneğin Ermeni ve Kürt Meselesi, Terör hadisesi, Türkiye-İsrail, Türkiye-Ermenistan ilişkileri gibi konularla ilgili araştırmalar yaptıracak, projeler, filmler, belgeseller hazırlayacak/hazırlatacak, romanlar, kitaplar yazdıracak bir üniversite olacaktır.

16

17 Arz ederim Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ


"Geleceği İnşa Yolunda Bir Eğitim Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları