Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VUR KOMPLİKASYONLARI ve ADULT VUR Doç. Dr. Nihat SATAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Öğretim Üyesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VUR KOMPLİKASYONLARI ve ADULT VUR Doç. Dr. Nihat SATAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Öğretim Üyesi."— Sunum transkripti:

1 VUR KOMPLİKASYONLARI ve ADULT VUR Doç. Dr. Nihat SATAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Öğretim Üyesi

2 VUR Komplikasyonları YRenal Skar YHipertansiyon YBöbrek Gelişimi YVucut Gelişimi YBöbrek Fonksiyonları (Böbrek Yetmezliği)

3 VUR Komplikasyonları Reflü Nefropati YReflü nefropati terimi reflüye bağlı böbreklerde izlenen bir takım radyolojik değişiklikleri içermektedir. * Künt, distorsiyone kalikse komşu parankimde fokal incelme * Parankimal atrofiyle birlikte tüm kaliksiyel sistemde dilatasyon * Böbrek büyümesinde gerileme ve eşlik eden fokal skarlaşma veya global atrofi.

4 VUR Komplikasyonları Renal Skar Sınıflaması YInternational Colloborative Study on Reflux tarafından modifiye edilen sınıflama: a- 2 den fazla skar yok b- 2 den fazla skar mevcut, belirgin parankimal kalınlık var c- Yaygın kaliektazi ile birlikte yaygın parankimal incelme d- Belirgin parankimal kalınlık olmayan küçük böbrek

5 VUR Komplikasyonları Renal Skar Y İlk olarak Hodson (1959) tarafından tekrarlayan üriner enfeksiyonu olan çocuklarda böbrek skarının önemi tanımlanmış olup, bu çocukların %97’sinde VUR mevcuttu. Y Reflü derecesi ile nefropati insidansı arasında direk bir ilişki vardır. Y Grade I %5, Grade II %6, Grade III %17, Grade IV %25, Grade V %50.

6 VUR Komplikasyonları Konjenital Skar YBazı böbrek skarları konjenital kökenli olabilmektedir. Yenidoğanlarda mevcut olan konjenital skarlar antenatal olarak da teşhis edilebilmektedir. YEnfeksiyon olmaksızın bu hastaların %30-35’inde böbrek boyutu küçük veya dismorfik olup skarlaşma mevcuttur. Bu böbrek değişiklikleri özellikle yüksek dereceli reflülerle birliktedir.

7 VUR Komplikasyonları Konjenital Böbrek Skarı

8 VUR Komplikasyonları Konjenital Skar YTeorik olarak gebeliğin ilk birkaç haftası içinde üreter tomurcuğu ve renal blastem arasındaki ilişki üreterovezikal bileşkeyle birlikte böbrek gelişiminde önemlidir. YÜreter tomurcuğunun normal trigona göre lateral pozisyonda olması primer reflünün embriyolojik açıklamasıdır. İnferior yerleşim söz konusu olduğunda obstrüksiyon vardır.

9 VUR Komplikasyonları Skar ve Steril Reflü Y Hodson ve arkadaşları (1975) yüksek basınçlı steril reflünün böbrek skar oluşumu üzerindeki etkisini içeren bir çalışma yapmışlardır. Minyatür domuzlarda cerrahi olarak reflü oluşturulmuş ve mesane çıkışı kapatılarak enfeksiyon olmadan reflü nefropatisi oluşturulmuştur. Y İntravezikal yüksek basınç  İntrarenal reflü (polar bölgelerde)  İntertisyel fibrozis Yİntravezikal yüksek basıncın proksimal kesime yansıması korteks ve medullada postglomerüler kan akımında azalmaya ve iskemik tahribata neden olur. Bunun neticesinde nefropati ile sonuçlanır. (Robberts, 1992)

10 VUR Komplikasyonları Enfeksiyon sonu Skar YPyelonefrite çoğunlukla VUR eşlik etmemesine rağmen, reflü assendan enfeksiyonların böbreğe ulaşmasında ve patojenlerin invazif etkilerini arttırıcı yönde predispozan bir faktördür. YYüksek dereceli reflüsü olan hastalarda akut pyelonefrit düşük dereceli olanlardan 2 kat daha fazla izlenmiştir. (Majd ve arkadaşları, 1991) YEnfeksiyon sonu skar oluşumunda reflü derecesi önemli bir faktör olup, prospektif çalışmalarda reflü derecesi ile skar gelişme sıklığı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.

11 VUR Komplikasyonları Enfeksiyon sonu Skar YReflü derecesinin yanısıra böbrek parankim harabiyetine etkili olan diğer faktörler: 1- Hastanın yaşı, 2- Anatomik yapı, 3- Bakteriyel virulans, 4- Konak cevabı

12 VUR Komplikasyonları Enfeksiyon sonu Skar YHastanın yaşı: Skarlaşma riski en yüksek olan bir yaşın altındaki hasta popülasyonudur. (Winberg, 1992) Beş yaşın üzerindeki hastalarda reflü nefropati gelişme olasılığı yüksek değildir. YRansley ve Risdon’un big bang teorisinde reflüsü olan çocukların üriner enfeksiyonlara duyarlı olduğu ve en ciddi parankimal hasarın ilk enfeksiyon sırasında meydana geldiği vurgulanmıştır. (1978)

13 VUR Komplikasyonları Enfeksiyon sonu Skar YAnatomik yapı: Papiller konfigürasyon renal parankimin üriner patojenlerden korunmasında rol oynar.. Birleşik veya konkav papilla intrarenal reflüye tek veya konveks papillalardan daha çok izin verir. YBirleşik veya konkav papillalar daha çok böbreğin polar bölgelerinde yani reflü nefropatinin ençok oluştuğu yerlerde yerleşim gösterir. Yİntrarenal reflü ile enfeksiyon arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışmada parankimal skar sadece enfekte idrar ve intrarenal reflünün birlikte etkilediği kısımlarda oluşmuştur.

14 VUR Komplikasyonları Enfeksiyon sonu Skar YBakteriyolojik virulans: Üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan bakteriler kolonizasyonu kolaylaştıran, virulansı arttıran faktörleri eksprese ederek böbrek parankim harabiyetini arttırıcı rol oynarlar. YReflü olmadan meydana gelen akut pyelonefritte rol oynayan bakteriler 3 vaya daha fazla virulans faktör eksprese eder. Reflü varlığında ise benzer tabloyu virulansı düşük bakteriler oluşturur.

15 VUR Komplikasyonları Enfeksiyon sonu Skar YKonak cevabı: Bakteri böbreğe ulaştıktan sonra meydana gelen inflamatuar cevap skarlaşma derecesini etkiler. YHayvan modellerinde kompleman aktivasyonunu takiben granülosit agregasyonu ve kapiller obstrüksiyon meydana geldiği gösterilmiştir. YSonuç olarak böbrek iskemisi ve reperfüzyon hasarı meydana gelir.

16 VUR Komplikasyonları Hipertansiyon YReflü nefropati çocuklarda ve genç erişkinlerdeki hipertansiyonun en sık karşılaşılan nedenidir. YSkar alanında oluşan arteriyel hasar segmental iskemi ve renine bağlı hipertansiyona neden olabilir. YHipertansiyon özellikle her iki böbreğin etkilendiği hastalarda reflü derecesine ve skarlaşmaya bağlıdır. YSkarlaşma varsa reflünün rezolüsyonu hipertansiyon eğiliminde azalmaya neden olmaz. YTotal veya parsiyel nefrektomi hipertansiyonu düzeltebilir. ( Smellie, 1984)

17 VUR Komplikasyonları Böbrek gelişimi YReflülü çocuklarda böbrek büyümesi beklenilenin gerisindedir. YReflünün etkilerine yardım eden faktörler * Konjenital dismorfizim %30 oranında reflüyle birliktedir, * Üriner enfeksiyon sayısı ve tipi, * Diğer böbreğin durumu, * Etkilenen böbrekteki reflü derecesi

18 VUR Komplikasyonları Böbrek gelişimi YReflüye eşlik eden enfeksiyon kontrol altına alınabilir ve skar gelişimi önlenebilirse, böbrekler normal gelişimine ulaşabilir. YBaşarılı reflü cerrahisi girişimi sonrasında küçük olan taraftaki böbrek büyümesi hızlanarak normal boyuta gelebilir. (McRea ve arkadaşları, 1974) YAncak yakın zamanda yapılan bazı araştırmalarda küçük böbreklerin %75’inin aynı boyutlarda küçük kalmaya devam ettiği ileri sürülmektedir. (Shimada, 1988)

19 VUR Komplikasyonları Vücut Gelişimi YVUR’lu çocuklarda böbrek büyümesine benzer şekilde çocuğun büyümesi de etkilenir. Bu çocukların düşük persantil gruplarında yer aldığı bildirilmiştir. (Perlmutter, 1973) YÖzellikle hikayesinde tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklar yaşıtlarına oranla daha küçüktürler. YReflünün cerrahi olarak düzeltilmesi vücut gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. (Mowad, 1979)

20 VUR Komplikasyonları Böbrek Fonksiyonları YKronik böbrek yetmezliği etyolojisinde VUR %1’den daha az oranda rol oynamaktadır. YYetişkinlerde pyelonefrit ataklarından sonra ciddi skarlaşma ve böbrek yetmezliği büyük oranda gelişmez. YKronik pyelonefritin çocuklarda ve genç erişkinlerde %15-25 oranında son dönem böbrek yetmezliğine neden olduğu bildirilmiştir. Ancak eşlik eden aktif reflü oranı %10’dur.

21 VUR Komplikasyonları Böbrek fonksiyonları YAncak Kuzey Amerika Pediatrik Transplant çalışma grubunun 1994 raporuna göre bu oran %2.2 olarak bildirilmiştir. Bunun da sebebi üriner sistem enfeksiyonlarına karşı dikkatin artması ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi, dolayısıyla komplikasyonların azalması olarak açıklanmıştır. YÇ.Ü.Tıp Fak. Üroloji ABD’de yapılan transplantlarda VUR etyoloji oranı % 1.5’tur.

22 VUR Komplikasyonları Böbrek fonksiyonları YReflülü hastalarda öncelikle distal nefron etkilenerek, tübüler fonksiyonlar bozulur. İlk olarak böbreğin konsantrasyon yeteneği bozulur. Buna etken hem tübülüslardaki reflü nedeniyle oluşan yüksek basınç, hem de enfeksiyonun rolüdür. YTübüler fonksiyonların diğer parametreleri olan sodyum ve magnezyumun fraksiyonel itrahı etkilemektedir. YReflü düzeldikten sonra bir süre devam eden bu bozulma geri döner. (Walker, 1973)

23 VUR Komplikasyonları Böbrek fonksiyonları YGlomerüler fonksiyon global parankimal hasar olmadıkça etkilenmez.Proteinüri ise belirgin böbrek yetmezliği ve skara eşlik eder. YGenetik markerlardan HLA-B12 (bayanlarda), HLA-B8 ve A9 veya BW 15 (erkeklerde), HLA-BW 15 (her iki cinste) böbrek yetmezliğine yol açan rüflü nefropatili hastalarda gösterilmiştir. (Torres, 1980)

24 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YGebeliğin başlangıcı ile beraber değişen üriner sistem morfolojisi gebelik süresince artarak devam eder. Mesane tonusu ödem ve hiperemiye bağlı azalarak, bakteriüriye predispozan hale gelir. İlave olarak üst üriner sistemde fizyolojik dilatasyona bağlı idrar birikir. Yİdrarın yavaş drene olması mikroorganizmaların çoğalmasını arttırarak pyelonefrit gelişimine yol açar.

25 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YGebelik esnasında VUR’un olması morbiditeyi arttıran bir faktördür. YAnne için risk faktörleri * Aktif reflü * Reflü hikayesi * Böbrek skarı * Üriner sistem enfeksiyonlarına eğilim

26 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YMartinell ve arkadaşları (1990) gebelik sırasında geçirilmiş enfeksiyon öyküsü olan bayanlarda bakteriüri insidansını ve böbrek skarıyla persistan reflüsü olanlarda ise akut pyelonefrit oluşma eğilimini yüksek bulmuşlardır. YBöbrek skarı olan gebe bayanlarda hipertansiyon insidansı 3.3 kat, preeklamsi riski ise 7.6 kat artmıştır. YNormal böbrekleri ve reflüsü olanlarda son trimesterde hipertansiyon gelişme riski artmıştır. (McGladder, 1992)

27 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YAustenfeld ve ark. (1988); çocukluk çağında üreteral reimplantasyon yapılmış 31 gebede üriner enfeksiyon ve düşük gelişme riskinin arttığını bulmuşlardır. YMansfield ve ark. (1995); aynı hastaların uzun süreli takibi ile yapılan çalışmada gebelik esnasında üriner enfeksiyon riskinin yüksek olduğu gözlenmiş ancak düşük oranında genel popülasyona göre belirgin farklılık saptanmamıştır.

28 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YGebelikte reflü nefropati ve/veya VUR klinik tabloda önemli bir rol oynamaktadır. YSemptomatik üriner enfeksiyon %26 olarak gözlenirken, VUR’lu hastalarda %59 gibi yüksek bir oran izlenmektedir. YVUR’lu hastaların gebeliğinde hipertansiyon, proteinüri ve ödem %26 oranında görümekte olup, %17 preeklamsi bildirilmektedir.

29 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YVUR’lu hastalarda gebelikten önce böbrek fonksiyonları bozuk ise fötal kayıp ve maternal komplikasyonlar artmaktadır. YSıklıkla reflü nefropatili hastalarda ilk semptom veya bulgular gebelik esnasında ortaya çıkmaktadır. YReflü nefropatiye bağlı bu hastaların %50’inden fazlasında komplikasyonlar gözlenmektedir.

30 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YHastanın plazma kreatinini yüksek ise veya bilateral böbrek skarı varsa preeklamsi gelişme riski artar. YBöbrek fonksiyonu bozuk olan gebelerin %18’inde böbreklerinde kalıcı hasar meydana gelmektedir. YGebelikte tespit edilen asemptomatik bakteriüri sıklıkla klinik olarak önemli bir üriner sistem enfeksiyonu şeklinde kendini gösterir ve agresif bir şekilde tedavi edilmelidir.

31 VUR Komplikasyonları Gebelik ve VUR YYapılan birçok çalışma ile VUR’un gebelikteki etkileri araştırılmış olup; 1- Reflü öyküsü olan ve böbrek skarı bulunan gebelerde enfeksiyona bağlı komplikasyonlar morbiditeyi arttırır. (Reflü düzelmiş olsun veya olmasın) 2- Böbrek skarı olmadan persisten reflünün olması durumunda morbidite tam olarak belirlenmemiştir, ancak üriner enfeksiyona eğilimin arttığı görülmektedir. 3- Bu tür hastalarda gebelikte klinik gidişi belirlemede zorluk olduğundan çoğu klinisyen puberteden sonra devam eden reflülerde cerrahiyi önermektedir.

32 VUR Komplikasyonları Adult VUR YYetişkinlerde VUR teşhisi konulduğunda üriner sistem enfeksiyonu, hipertansiyon, böğür ağrısı ve böbrek taşı oldukça yüksek oranda kendini göstermektedir. Yİnsidans gösteren bir çalışmada %18 böbrek taşı, %34 hipertansiyon, %42 böğür ağrısı, %83 üriner sistem enfeksiyonu bulunmuştur. (Köhler, 1997)


"VUR KOMPLİKASYONLARI ve ADULT VUR Doç. Dr. Nihat SATAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Öğretim Üyesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları