Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL İ SLAM İ B İ LG İ LER İ T İ KAT Salim SELV İ Küçükçekmece Müftülük Murakıbı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL İ SLAM İ B İ LG İ LER İ T İ KAT Salim SELV İ Küçükçekmece Müftülük Murakıbı."— Sunum transkripti:

1 TEMEL İ SLAM İ B İ LG İ LER İ T İ KAT Salim SELV İ Küçükçekmece Müftülük Murakıbı

2 Din nedir?  Din: Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve âhirette iyili ğ e ve mutlulu ğ a ulaştırmak için Yüce Allah tarafından peygamberler aracılı ğ ı ile gönderilen esasların bütünüdür.

3 Dinler kaça ayrılır?  Dinler başlıca üç kısma ayrılır:  1) Hak (Gerçek) Dinler: Allah tarafından peygamberler aracılı ğ ıyla insanlara bildirilen ve hiçbir de ğ işikli ğ e u ğ ramadan günümüze kadar gelen dinlerdir. Örnek: İ slâm Dini.  2) Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah tarafından peygamberler aracılı ğ ı ile bildirildi ğ i halde sonradan insanlar tarafından de ğ iştirilen ve aslı bozulan dinlerdir. Örnek: Hristiyanlık ve Yahudilik.  3) Batıl (Gerçek Olmayan) Dinler: İ nsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Örnek: Puta tapıcılık, Satanizm ve Budizm.

4 Dinimizin adı nedir?  İ slâm.  İ slâm ne demektir?  İ slâm: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e Allah tarafından gönderilen ve insanlara bildirilmesi istenen esasların bütünüdür.

5 Dinimizin adı nedir?  İ slâm.  İ slâm ne demektir?

6 Allah katında (geçerli) din hangi dindir?  “Allah katında (geçerli) din şüphesiz İ slâm’dır.” (Âl-i İ mrân, 3/19)  “Kim İ slâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o âhirette zarara u ğ rayanlardan olacaktır.” (Âl-i İ mrân, 3/85)

7 İ slâm dininin gayesi nedir?  Getirdi ğ i hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutlulu ğ a ulaştırmaktır.

8 İ slâm dini kaç ana bölüme ayrılır?  Üç ana bölüme ayrılır:  1) İ tikad: İ nanmak.  2) Amel: Allah’ın emir ve yasaklarına uymak.  3) Ahlâk: Canlı ve cansız bütün varlıklarla iyi ilişkiler içinde bulunmak.

9 İ slâm dininin özellikleri nelerdir?  1) İ slâm son dindir  2) Bütün insanlı ğ a gönderilmiştir  3) Daha önce gönderilen bütün peygamberleri ve İ lâhî kitapları tasdik eder  4) Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

10 Kelime-i Tevhîd’i ve anlamını söyleyiniz.  Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün Resûlüllah.  Allah’tan başka ilâh yoktur, Hz. Muhammed de Allah’ın elçisidir.

11 Kelime-i Şahâdet’i ve anlamını söyleyiniz.  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh  Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur, yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.

12 İ man Nedir?  İ man: Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimiz aracılı ğ ı ile göndermiş oldu ğ u bütün esasların do ğ ru oldu ğ una kalben inanmak ve dil ile söylemektir.

13 Âmentü’yü okuyunuz.  Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minellahi teâlâ, vel ba’sü ba’del mevti, hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

14 İ manın şartlarını söyleyiniz.  1) Allah’ın varlı ğ ına ve birli ğ ine inanmak  2) Meleklerine inanmak  3) Kitaplarına inanmak  4) Peygamberlerine inanmak  5) Âhiret gününe(öldükten sonra dirilmeye) inanmak  6) Kadere (iyilik ve kötülü ğ ün Allah’ın yaratmasıyla meydana geldi ğ ine) inanmak.

15 İ nanç yönünden insanlar kaç kısma ayrılır?  1) Mü’min: Allah’ın varlı ğ ına ve birli ğ ine, Hz. Muhammed’in de peygamberli ğ ine kalpten inanan kimseye denir.  2) Münafık: Allah’ın varlı ğ ına ve birli ğ ine, Hz. Muhammed’in de peygamberli ğ ine kalbi ile inanmadı ğ ı halde dili ile inandı ğ ını söyleyen kimseye denir.  3) Müşrik: Allah’a ortak koşan, birden fazla tanrı oldu ğ una inanan kimseye denir.  4) Kâfir: Allah’ın varlı ğ ına ve birli ğ ine, Hz. Muhammed’in peygamberli ğ ine ve getirdi ğ i esaslara kalbi ile inanmayan, inanmadı ğ ını da açıkça söyleyen kimseye denir.

16 İ nsanların Allahü Teâlâ ile iletişim kurma vasıtaları nelerdir?  Başlıca üç vasıta vardır:  1) Dua  2) İ badet  3) Salih amel ( İ yi ve güzel işler).

17 Zâtî sıfatlar nelerdir?  1) Vücûd: Allahü Teâlâ’nın var olması demektir  2) Kıdem: Allâhü Teâlâ’nın varlı ğ ının evveli olmaması demektir  3) Bekâ: Allahü Teâlâ’nın varlı ğ ının sonu olmaması demektir  4) Vahdâniyet: Allahü Teâlâ’nın bir olması demektir  5) Muhâlefetün lil-havâdis: Yarattı ğ ı varlıkların hiç birine benzememesi demektir  6) Kıyâm bi-nefsihi: Hiç bir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı olmaması demektir.

18 Sübûtî sıfatlar nelerdir?  1) Hayat: Allah’ın diri olması demektir  2) İ lim: Allah’ın her şeyi bilmesi demektir  3) Semi’: Allah’ın her şeyi işitmesi demektir  4) Basar: Allah’ın her şeyi görmesi demektir  5) İ râde: Allah’ın bir şeyin olmasını dilemesi demektir  6) Kudret: Allah’ın gücünün yetmesi demektir  7) Kelâm: Allah’ın konuşması demektir  8) Tekvîn: Allah’ın yaratması demektir.

19 İ manın sahih ve makbul olmasının şartları nelerdir?  1) İ man, hayattan ümit kesmeden önce edilmiş olmalı  2) Dinî hükümleri inkâr edici herhangi bir söz veya davranış bulunmamalı  3) Dinî hükümlerin hepsinin güzel oldu ğ u kabul edilmeli.

20 Allah’ın varlı ğ ı ve birli ğ inin delilini söyleyiniz.  İ hlâs sûresi.  “De ki: Allah birdir, Allah Samed’dir (hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes ona muhtaçtır). O, do ğ mamış ve do ğ urulmamıştır. Hiç kimse O’na denk de ğ ildir (eşi ve benzeri yoktur).” ( İ hlâs, 112/1-4)

21 Meleklerin özellikleri nelerdir?  1) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır  2) Yemezler, içmezler  3) Erkeklik ve dişilikleri yoktur  4) Hiç günah işlemezler  5) Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getirirler  6) Hızlı ve süratli varlıklardır  7) Sayılarını Allah’tan başka kimse bilmez  8) Daima Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldürler.

22 Büyük melekler kaçtır? Görevleri nelerdir?  1) Cebrâil: Allahü Teâlâ’dan aldı ğ ı mesajları (vahyi) peygamberlere ileten melektir.  2) Mikâil: Ya ğ murun ya ğ ması, rüzgârın esmesi gibi tabiat olaylarını idare etmekle görevli melektir.  3) İ srâfil: Kıyametin kopması ve insanların tekrar dirilmesi için, mahiyeti bizce bilinmeyen “Sûr”a üfleyecek olan melektir.  4) Azrâil: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevli melektir.

23 Di ğ er melekler şunlardır:  1) Kirâmen Kâtibîn: Bunlar iki melektir. Biri insanların sa ğ ında bulunur, sevapları yazar. Di ğ eri ise solunda bulunur, günahları yazar.  2) Münker ve Nekir: Kabirde soru sormakla görevli meleklerdir.  3) Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.  4) Mâlik: Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.  5) Hafaza melekleri: İ nsanların önlerinden ve arkalarından onları takip eden, kaza ve belâlara karşı koruyan meleklerdir.

24 Vahiy nedir ?  Allah tarafından, do ğ rudan veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgiye vahiy denir.

25 Büyük kitaplar indiriliş sırasına göre hangi peygamberlere gönderilmiştir?  1) Tevrât : Hz. Mûsa’ya  2) Zebûr : Hz. Dâvûd’a  3) İ ncîl : Hz. İ sa’ya  4) Kur’ân-ı Kerîm : Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ’ya indirilmiştir.

26 Kur’ân-ı Kerîm nerede ve ne zaman indirilmeye başlanmıştır?  Kur’ân-ı Kerîm: Milâdî 610 yılında Mekke yakınlarında bulunan Nur da ğ ındaki Hira ma ğ arasında, Ramazan ayının 27. gecesi “Oku” emriyle indirilmeye başlanmıştır.

27 İ lk inen âyetler hangileridir? Meâlini söyleyiniz. İ lk inen âyetler Alâk sûresinin ilk beş âyetidir. Bunlar ‎‎ ın meâli:  “1) Yaratan Rabbinin adıyla oku!  2) O, insanı kan pıhtısından yarattı.  3) Oku! Rabbin sonsuz ikram sahibidir.  4) Kalem ile (yazmayı) ö ğ reten odur.  5) İ nsana bilmedi ğ ini o ö ğ retti.” (Alâk,1–5)

28 Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacı nedir?  İ nsanların dünya ve âhiret hayatlarını düzene koymak, onlara hem dünya ve hem de âhiret mutlulu ğ u temin etmektir.

29 Kur’ân okumanın fazileti hakkında üç hadis meâli söyleyiniz.  1) “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı ö ğ renen ve ö ğ reteninizdir.”  2) “Kur’ân okuyun. Çünkü Kur’ân Kıyamet gününde onu okuyana şefâatçı olacaktır.”  3) “Kim Allah’ın Kitabı’ndan bir harf okursa ona bir iyilik sevabı yazılır. Bu iyilik sevabı da on katıyla de ğ erlendirilir.”

30 Kur’ân-ı Kerîm nasıl bir kitaptır?  1) Allah tarafından Hz. Peygamber’e gönderilmiştir  2) 23 senede peyderpey indirilmiştir  3) 114 sûre, 30 cüzdür  4) Bir harfi dahi de ğ işmeden günümüze kadar gelmiştir  5) Okunuşu ve dinlenişi ile ibadet edilir  6) Her yönüyle mucizedir.

31 Sûre ne demektir? Kur’ân-ı Kerîm’deki ilk ve son sûre hangileridir?  Sûre: Kur’ân-ı Kerîm’de özel isimleri bulunan ve besmeleyle birbirinden ayrılan bölümlerdir.  İ lk sûre Fâtiha, son sûre ise Nâs’tır.

32 Âyet ve Hadis’i tarif ediniz.  Âyet: Bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve sûreleri oluşturan Allah sözüdür.  Hadis: Peygamber Efendimizin mübarek a ğ zından çıkan sözlerdir.

33 Meâl ve Tefsîr nedir? Açıklayınız.  Meâl: Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça’dan başka bir dile çevrilmesidir.  Tefsîr: Kur’ân-ı Kerîm’in mana bakımından anlaşılması için geniş bir şekilde izah edilmesidir.

34 Tilâvet secdesi nedir?  Kur’ân-ı Kerîm’de secde âyetleri okundu ğ u veya dinlendi ğ i zaman yapılması gereken secdedir. Kur’ân’da 14 yerde secde âyeti vardır. Bu âyetler özel işaretlerle belirtilmiştir.

35 Mushaf ne demektir?  Kur’ân sayfalarının bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline mushaf denir.

36 Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleri ile sûreleri ne zaman toplanmış ve ne zaman ço ğ altılmıştır?  Hz. Peygamber’in emanet olarak bıraktı ğ ı yazılı Kur’ân sayfaları halife Hz. Ebû Bekir zamanında toplanarak mushaf haline getirilmiş, Hz. Osman zamanında da ço ğ altılmıştır.

37 Peygamber kime denir?  Allah tarafından seçilmiş, vahiy yoluyla aldı ğ ı emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevlendirilmiş üstün ahlâk sahibi kimselere peygamber denir.

38 İ lk ve son peygamberler kimlerdir?  İ lk peygamber Hz. Âdem, son peygamber ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ’dır. Peygamber Efendimizle birlikte peygamberlik kapısı kapanmış, artık bir daha peygamber gönderilmeyecektir.

39 Peygamberlerde bulunması gerekli olan sıfatlar (özellikler) kaçtır ve nelerdir?  1) Sıdk: Do ğ ru sözlü olmak  2) Emânet: Güvenilir olmak  3) Fetânet: Akıllı ve zeki olmak  4) İ smet: Günah işlememek  5) Tebli ğ : Allah’tan aldı ğ ı mesajları aynen insanlara bildirmek.

40 Hz. Peygamber di ğ er peygamberlerden ayıran önemli özellikler nelerdir? 1) Son Peygamber olması 2) Getirdi ğ i kitabın ve dinî hükümlerin kıyamete kadar geçerli olması 3) Di ğ er peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir toplulu ğ a de ğ il, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmesi 4) Son dinin sahibi olması 5) Yaratılmışların en faziletlisi, Allah’ın en sevgili kulu olması 6) Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi 7) Bütün insanlık için en güzel örnek olması.

41 Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberler hangileridir?  Âdem, İ drîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İ brâhim, İ smâil, İ shâk, Yâkub, Yûsuf, Şuayb, Hârun, Mûsa, Dâvud, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İ lyâs, Elyesâ, Zekeriyâ, Yahyâ, İ sâ ve Muhammed Mustafâ (s.a.v.).

42 Mucize ve kerâmet ne demektir?  Mucize: Peygamberlerin, peygamber olduklarını kanıtlamak için Allah’ın izni ile gösterdikleri ola ğ anüstü olaylardır.  Kerâmet: Peygamberlere tabi olan Allah dostlarının gösterdikleri ola ğ anüstü olaylardır.

43 Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden üç tanesini söyleyiniz.  1) Kur’ân-ı Kerîm: Kıyamete kadar devam edecek en büyük mucizedir  2) Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması  3) İ srâ ve Mirac: Hicretten 1,5 yıl kadar önce Mekke’de bulunan Mescid-i Harâm’dan alınıp Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi ( İ srâ), oradan da göklere yükseltilmesi (Mirac).

44 Bütün peygamberlerin tebli ğ etti ğ i ana esaslar kaç tanedir ve nelerdir?  1) Dini koruma  2) Aklı koruma  3) Nesli koruma  4) Malı koruma  5) Canı koruma

45 Âhiret ne demektir?  Kıyamet kopup bütün canlılar öldükten sonra yeniden diriliş ile başlayacak olan sonsuz hayata âhiret denir.

46 Âhiret hayatının evreleri nelerdir?  1) Kabir hayatı  2) Kıyametin kopması  3) Yeniden diriliş  4) Mahşer  5) Amel defterlerinin da ğ ıtılması  6) Hesap  7) Mîzân (Amellerin tartılması)  8) Sırât  9) Şefâat  10) Cennet  11) Cehennem.

47 Kabir ve kabir hayatı nedir?  İ nsanın ölüp defnedildikten sonra kıyamet günü yeniden dirilinceye kadar bekledi ğ i yere kabir, burada geçen hayata da kabir hayatı denir.

48 Kıyamet ne demektir? Sözlükte “kalkmak, dirilmek” demektir. Dinî anlamı ise:  1) Evrenin düzeninin bozulması  2) Her şeyin alt üst edilerek yok olması  3) Yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek aya ğ a kalkması  4) Mahşere do ğ ru yönelmesi demektir.

49 Haşr ve mahşer ne demektir?  Haşr: Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır.  Mahşer: İ nsanların hesap vermek üzere toplandıkları yere denir. Mahşerin bir di ğ er adı da Arasât’tır.

50 Kıyamet ne zaman kopacaktır?  Kıyametin ne zaman kopaca ğ ını Allah’tan başka kimse bilemez. Müslüman için önemli olan Kıyametin ne zaman kopaca ğ ını bilmek de ğ il, onun kopması ile başlayacak olan sonsuz hayata gerekti ğ i şekilde hazırlık yapmaktır.

51 Sırât ne demektir?  Sırât: Cehennemin üzerine kurulmuş manevî bir köprüdür. Herkes bu köprünün üzerinden geçecektir. Mü’minler geçip cennete ulaşacak, kâfirler ise geçemeyip cehenneme düşeceklerdir.

52 Şefâat ne demektir?  Şefâat: Günahı olan mü’minlerin günahlarının ba ğ ışlanması, olmayanların da cennette daha yüksek derecelere erişmesi için peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olan kimselerin Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleri demektir.

53 Mîzân ne demektir?  Mîzân: Âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin (iyilik ve kötülüklerinin) tartıldı ğ ı İ lâhî adâlet ölçüsünün adıdır.

54 Cennet ne demektir?  Kelime olarak “bahçe, bitki ve sık a ğ açlarla örtülü yer” demektir. Cennet, sayısız nimetlerle donatılmış ve mü’minlerin içinde ebedî olarak kalmaları için hazırlanmış âhiret yurdudur.

55 Cehennem ne demektir?  Kelime olarak “derin kuyu” anlamına gelir. Cehennem, âhirette kâfirlerin sürekli olarak kalacakları, günahkâr mü’minlerin ise günahları ölçüsünde geçici olarak cezalarını çekecekleri yerdir.

56 Tevekkül ne demektir?  Hedefe ulaşmak için gerekli bütün maddî ve manevî sebeplere başvurduktan sonra, yapacak başka bir şey kalmayınca Allah’a dayanıp güvenmek ve işin sonucunu ona havale etmektir.

57 Hayır ve şer ne demektir?  Hayır: Allah’ın emretti ğ i, sevdi ğ i ve hoşnut oldu ğ u davranışlara verilen isimdir.  Şer: Allah’ın yasakladı ğ ı, hoşnut olmadı ğ ı ve be ğ enmedi ğ i davranışlar demektir.

58 Mezhep ne demektir? Kaç kısımda incelenir?  Mezhep: Gidilecek yol demektir. İ ki kısımda incelenir:  1) İ tikâdî mezhepler: Dinî inanışla ilgili farklı yorumlar  2) Amelî mezhepler: Dinî uygulama ve davranışlarla ilgili yorumlar.

59 İ tikâdî mezhepler kaça ayrılır ve hangileridir? İ tikâdî mezhepler üçe ayrılır:  1) Selefiye  2) Mâtüridiye  3) Eş’ariye.

60 Amelî mezhepler kaça ayrılır ve hangileridir? Amelî mezhepler dörde ayrılır:  1) Hanefî mezhebi  2) Şâfiî mezhebi  3) Mâlikî mezhebi  4) Hanbelî mezhebi.

61 Mezhepler arasındaki farklılı ğ ın sebebi ve amacı nedir?  Mezhepler arasındaki farklılıklar genellikle Peygamber Efendimizin bazı konularla ilgili söz ve davranışlarında görülen esneklikten kaynaklanmaktadır. Efendimiz bazen aynı konuda farklı uygulamalarda bulunmuş, mezhep âlimleri bunları yorumlarken tercihler yapmış, böylece farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu tercihler ve bunlardan kaynaklanan farklılıklar, Hz. Peygamber’in bütün sünnetlerinin yaşatılmasına vesile olur. Böyle olunca mezhep sahiplerinin birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olması gerekir. Mezhepler arasındaki farklılıklar İ slam’da ayrılık de ğ il, zenginlik ve kolaylık kapısı olarak görülmelidir.

62 Cin nedir?  Cin: Ateşten yaratılmış olup insanlar gibi yiyen, içen ve üreyen, ancak gözle görülmeyen, iman ve ibadet etmekle yükümlü bir varlıktır.

63 Şeytan nedir?  Şeytan: Cin taifesindendir. Gözle görülmemekle birlikte varlı ğ ı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, büyüklük taslayan, ayrıca insanları saptırmayı kendisine görev edinen bir varlıktır.

64 Şeytanın özellikleri nelerdir?  1) Şeytan ateşten yaratılmıştır  2) Gurur ve kibiri nedeniyle Allah’a isyan etmiştir  3) Cennetten kovulmuş ve Allah tarafından lânetlenmiştir  4) Kıyamete kadar yaşayacaktır  5) Hem kendi cinsinden, hem de insanlar ve cinlerden yardımcıları vardır  6) Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan ettirmek için çalışır.


"TEMEL İ SLAM İ B İ LG İ LER İ T İ KAT Salim SELV İ Küçükçekmece Müftülük Murakıbı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları