Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2 İÇERİK  Program Türleri  Eğitim Programı  Öğretim Programı  Ders Programı  Örtük Program  Posner`in Eğitim Programı Sınıflaması  Eğitim Programının Öğeleri  Eğitim Programlarının Yararları  Eğitim Programlarının Özellikleri

3 PROGRAM TÜRLERİ Eğitim Programı Öğretim Programı Ders Programı Örtük Program

4 Eğitim Programı  Eğitimi düzenleyen ve yönlendiren sistem (TDK)  Okulun rehberliği ve gözetiminde çocuklar için düzenlenen tüm faaliyetlerdir (Caswell ve Campbell)  Öğrenme programıdır (Hilda Taba)

5 Eğitim Programı  Öğrenme yaşantılarının planlanmasına rehberlik eden, istenen sonuçların sistematik olarak yeniden yapılanmasıyla bilgi ve yaşantıların formüle edilmesi ve okulların kontrolünde öğrenene kazandırılmak istenen kişisel ve sosyal amaçlar ve değerler bütünü (Tanner)

6 Eğitim Programı  Yetişek: öğrencide geliştirilecek davranışların önceden kararlaştırılıp bir sıraya konması; bu davranışları geliştirici öğrenme yaşantılarını gerçekleştirecek eğitim durumlarının düzenlenmesi; eğitim durumlarını (ve öğrenme yaşantılarını) istendik ve beklendik davranışları geliştirmedeki etkililik derecelerinin araştırılması yani değerlendirmedir (Selahattin Ertürk)  Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetlerdir (Fatma Varış)

7 Eğitim Programı  Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği (Özcan Demirel)  Kişide gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumlarını içeren dirik bir bütün (Veysel Sönmez)  Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin tamamı (Hıfzı Doğan)

8 Öğretim Programı  Eğitim programının amaçlarına hizmet edecek biçimde, belli bir öğretim kademesinin çeşitli sınıflarında bireye belli bilgi kategorileriyle ilişkili olarak okul içinde ya da dışında ne tür yaşantıların sağlanacağını gösteren düzenektir.

9 Ders Programı  Bir ders süresi içinde planlanan hedefin/hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır.  Öğretim programı içinde yer alan her bir ders süresi için ayrı ayrı hazırlanır.

10 Örtük Program  Öğrencilerin kazanmaları beklenen bilgiler, ilkeler, kurallar, değerler, tutumlar, alışkanlıklar ya da düşünceleri okulun resmi ya da yazılı bir program olmaksızın dolaylı olarak öğrettiği programdır.

11 Örtük Programın Kapsamı  Okulun idari ve örgütsel araç ve düzenlemeleri  Okul kuralları  Okul binasının mimari yapısı ve dekorasyonu  Sınıfların oluşturulması  Zaman  Ders dışı faaliyetler  Okul ve çevre etkileşimi  Toplumsal normlar ve değerler  İdeoloji  Ders kitapları  Sınıf iklimi  Öğretmenlerin görüş ve beklentileri  Öğretmenlerin önyargıları  Sınıf kuralları  Öğretmen davranışları  Öğrenci özellikleri  Sınav ve öğrenci başarısı

12 Posner`in Eğitim Programı Sınıflaması Resmi (kuramsal, açık, yazılı) programİşlevsel (gözlenen, gerçekleşen, uygulanan) programİhmal edilen (geçersiz, görmezden gelinen) programÖrtük (gizli, yazılı olmayan) programEkstra program

13 Resmi (kuramsal, açık, yazılı) Program  Tanımlanmıştır.  Yazılı bir doküman haline getirilerek eğitim otoritelerince onaylanmış ve okullara gönderilmiştir.  Eğitim felsefesini ve politikasını yansıtır, resmidir, teoriktir, açık ve ilan edilmiştir.  Tasarıdır, varsayımsal olarak olması gerekeni ortaya koyar.

14 İşlevsel (gözlenen, gerçekleşen, uygulanan) Program  Okulda öğretmenler aracılığıyla uygulamaya konulan programdır.  Okuldan okula farklılık gösterebilir.  Kuramın uygulamaya dönüşmesidir.  Resmi programın okula, çevreye ve öğretmene göre farklılaşmasıdır.  Resmi programın uygulamada yaşama geçirilmiş biçimidir. Bu nedenle daha somuttur.

15 İhmal Edilen (geçersiz, görmezden gelinen) Program  Resmi programın atlanan, eksik bırakılan, üstünkörü geçiştirilen yanlarını oluşturur.  Bu durum okulun sahip olduğu olanaklardan ya da öğretmen yeterlik, tutum ve davranışlarından da kaynaklanabilir.  Örneğin, fen laboratuarı olmayan okullarda bazı deneylerin yapılmaması, liselerde LYS`soru çıkmayan konuların üstünkörü geçilmesi ya da işlenmemesi

16 Örtük (gizli, yazılı olmayan) Program  İlk olarak Jackson (1968) tarafından ortaya atılmıştır.  Resmi programda yazılı olarak yer almayan, kasıtlı olarak düzenlenmemiş ve planlanmamış öğrenmeleri içeren programdır.  Resmi programı destekleyen ya da engelleyen daha çok okul kültürü ve ikliminden kaynaklanan, kurumdaki bireylerin sahip olduğu inanç, değer, tutum ve yaklaşımlardan doğan program türünü yansıtır.

17 Ekstra Program  Resmi program dışı olan örtük programdan farklı olarak planlı olan; sportif, sanatsal, kültürel etkinlikleri kapsar.  Öğretmenlerin gözetim ve rehberliği altındadır.  Katılım, gönüllülük esasında dayalıdır.  Okulun fazladan düzenlediği çalışmalardır.  Okul korosu, öğrenci toplulukları, konferanslar gibi.

18 Eğitim Programının Öğeleri HEDEF/KAZANIM EĞİTİM DURUMLARI SINAMA DURUMLARI İÇERİK

19 Eğitim Programlarının Yararları  Öğretim süreçlerinin standartlaşmasını sağlayarak, ülkenin tüm okullarındaki öğrencilerin az-çok benzer nitelikler kazanmalarını sağlar.  Öğretim süreçlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.  Nitelikli bir öğretimi gerçekleştirmede ve verimi arttırmada araçtır.  Öğretimin etkililiğini artırır.  Öğretim süreçlerinin kalite kontrolünü test etmede temel bir ölçüttür.  Eğitim sürecinin planlı, sistemli, amaca uygun gelişime odaklı ve dirik ilerlemesinin en önemli unsurudur.

20 Eğitim Programlarının Özellikleri  Milli Eğitimin Amaç ve İlkelerine Uygunluk  İşlevsellik  Çerçeve  Esneklik  Değişmez ve Genellik  Bilimsellik  Rehber  Uygulanabilirlik

21 Milli Eğitimin Amaç ve İlkelerine Uygunluk  İlköğretim programları, ülkenin uzak hedeflerinin bir yorumu olan genel hedeflere göre hazırlanmalıdır.  Örneğin, Temel eğitimin genel hedeflerinden biri «Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.» Dolayısıyla ilköğretim programları bu hedefe hizmet edebilecek biçimde hazırlanmalıdır.

22 İşlevsellik  İlköğretim programı, gerçek yaşamda bireylerin gereksinim duyduğu, duyabileceği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmalıdır.  Yaşamında hiç havuz doldurup boşaltmayacak bir bireye havuz problemleri çözdürülmemelidir.

23 Çerçeve  İlköğretim programında yer alan hedefler, içerik, önerilen öğrenme-öğretme yaşantıları ve değerlendirme süreçleri Türkiye`nin tüm okullarında benzerdir.  Öğretmenler bu ana hattın dışına çıkmadan görevlerini yerine getirirler.

24 Esneklik  17 Aralık`ta Atatürk`ün Ankara`ya gelişinin Ankara`da kutlanıp başka şehirlerde kutlanmaması ya da enerji kaynakları ele alınırken Çanakkale`deki bir Fen ve Teknoloji öğretmeninin rüzgar enerjisini, Elazığ`daki öğretmenin ise hidroelektrik santralleri işlemesi esnekliktir.

25 Değişmez ve Genellik  Ulusal bayramların ülkenin tüm okullarında benzer süreçlerle kutlanması değişmez ve genelliktir.

26 Bilimsellik  Öğrencilerin zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimini öğrenme-öğretme ve gelişimle ilgili bilimsel verilerden yararlanarak üst düzeye taşıma.

27 Rehber  Hazırlanan programlar öğretmenlerin anlayabileceği bir dil ve anlatımla yazılmalı, açık ve anlaşılır olmalıdır.  Öğretmen öncelikle programın özelliklerini, programın kendisine yüklediği rol ve sorumlulukları anlamalı daha sonra uygulamalıdır.

28 Uygulanabilirlik  Bir program kuramsal düzeyde ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, uygulanan program farklı olabilmektedir.  İyi program hazırlanış biçimine en yakın uygulanan programdır.


"PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları