Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali Saydamlık İzleme Raporu 3. Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 2 Çerçeve – Mali Saydamlık Tanım ve Amaç Ekonomi i ç in Ö nemi Mali Saydamlık Endeksi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali Saydamlık İzleme Raporu 3. Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 2 Çerçeve – Mali Saydamlık Tanım ve Amaç Ekonomi i ç in Ö nemi Mali Saydamlık Endeksi."— Sunum transkripti:

1 Mali Saydamlık İzleme Raporu 3

2 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 2 Çerçeve – Mali Saydamlık Tanım ve Amaç Ekonomi i ç in Ö nemi Mali Saydamlık Endeksi Ç alışmaları  S ü re ç  Endeks tanımı T ü rkiye ’ de Mali Saydamlık  Endeks sonuçları ve yıllık değişimler  Saydamlık İlkeleri itibariyle endeksteki değişimler Sonuç

3 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 3 Kamu Borç Stoku Nasıl Oluştu (1) 1. Bilinen Açıklar  Konsolide Bütçe Açığı  Diğer Kamu Açıkları (KİT, Yerel Yönetim, Fon vb) 2. Gizli Açıklar

4 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 4 Kamu Borç Stoku Nasıl Oluştu (2) Gizli Açıklar Nakit Karşılığı Olmayan Kağıt İhracı Faizleri, Bütçe Dışı Kuruluşlara Verilen Kağıtlar (Tahkimler, Görev Zararları, TCMB değerleme kağıtları) Garantili Borç Ödemeleri Batan Bankalara ve Kamu Bankalarına Sermaye Güçlendirilmesi İçin Verilen Kağıtlar Ayni Proje Kredileri Kur Farkları (Nominal) Emanet Avans Farkları Açıklanamayan Artık

5 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 5 Net kamu borç stoku 1990-2002 dönemi arasında, her yıl ortalama olarak %23,9 oranında artmıştır. Bu artışın %51’i “gizli açıklar” dan kaynaklanmaktadır.

6 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 6 Kaynak: IMF

7 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 7 Mali Saydamlık Mali Saydamlık Tanımı:  D evletin milletten aldığı kaynaklarla ne yaptığı hakkındaki tüm hikayeyi ve gerçekleri topluma doğru bir biçimde ve zamanında anlatması Çalışmanın Temel Amacı:  M ali yönetim sisteminin performansını takip edip değerlendirebilecek bir sistem geliştirmek ve bunu sürdürmek

8 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 8 Türkiye’de Mali Saydamlı ğ ı Önemli Kılan Dinamikler Ekonomik Krizler  İstikrar programlarının sekteye uğraması  Borç yükünün artması,  Yüksek kamu açıkları, kronik enflasyon ve artan borç sto k u Yolsuzluk Algılaması  Hantal bürokrasi  Verimsiz Kamu Harcamaları AB Süreci  Mali kriterler, saydamlığa verilen önem  Demokratikleşme

9 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 9 Mali Saydamlık ve Gelir Düzeyi Gelir Sıralaması (azdan yükseğe) Mali Saydamlık Endeksi Kaynak: IMF (2005)

10 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 10 Mali Saydamlık ve Kredi Notu Mali Saydamlık Endeksi Kredi Notu Kaynak: IMF (2005)

11 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 11 Mali Saydamlık ve Yolsuzluk Mali Saydamlık Endeksi Yolsuzluğun Kontrolü Kaynak: IMF (2005)

12 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 12 Mali Saydamlık İzleme Endeksi (1) Mali Saydamlık İzleme Endeksi, bir algı endeksidir. Algı Endeksi : Konunun uzmanlarının konuya ilişkin algılarına dayanan bir değerlendirmedir.

13 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 13 Mali Saydamlık İzleme Endeksi (2) Diğer endekslerde n ayrıştıran noktalar:  Daha kapsamlı (6 bölüm, 108 soru)  Daha dinamik (gelişmelerin izlenebileceği bir yapı) İlk rapor Şubat 2004’de “Mali Saydamlık İzleme Raporu” olarak yayımland ı İlk rapor bir çok uluslararası ve ülke içindeki çalışmaya referans oldu İkinci rapor Aralık 2004’de yayımland ı

14 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 14 İzlenen Süreç Yerli ve yabancı uzmanların görüşleri ile değerlendirme formu oluşturuldu  Altı temel ilke, ve bunların alt bölümleri Konusunda uzman kişiler tarafından değerlendirildi  Bürokrasi (Maliye, Hazine, DPT, Sayıştay, YDK)  Akademisyenler, STK temsilcileri, ekonomi basını Sonuçlar sayısallaştırıldı  2004 yılı başında ilk defa Türkiye’de mali saydamlık düzeyi tespit edildi 2005 Ağustosta üçüncü defa dolduruldu

15 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 15 Değerlendirmedeki 6 temel ilke: 1. Kamu sektörünün ekonomide sahip olduğu rol ve sorumlulukların açık olması 2. Kamuoyuna bilgi sunma ve raporlama düzeyi 3. Bütçenin hazırlanma ve onaylama sürecindeki açıklık 4. Bütçenin uygulama ve kontrol sürecindeki açıklık 5. Kesin hesapların parlamento tarafından onaylanması ile mali sonuçların dış denetiminde ve değerlendirilmesi sürecinde açıklık 6. Mali istatistiklerin raporlanmasındaki kurumsal bağımsızlık ve güvenilirlik Mali Saydamlık İzleme Endeksi (3)

16 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 16 Mali Saydamlık Endeksi Türkiye Sonuçları 2005 yılında 44.7 düzeyinde çıkmıştır. 2003’e göre 0.6, 2004’e göre 4.1 puanlık artış görülüyor.

17 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 17

18 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 18

19 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 19 Endeks Değerini Olumlu Yönde Etkileyen Gelişmeler Bütçe hazırlama sürecinde makro çerçevenin ve maliye politikası amaçları ile bütçe politikasının açık bir şekilde ortaya konması- (Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Plan) Kamu Etik Kurulunun oluşturulması ve etik uygulamalar konusunda yeni adımlar

20 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 20 Endeks Değerini Olumsuz Yönde Etkileyen Gelişmeler Yasalara ilave edilen hükümlerle saydamlığa aykırı düzenlemelere gidilmesi ve bunun yaygınlık kazanması (Bütçe Kanunu, Torba Yasa gibi) Mali tahminlerin, makro projeksiyonların hesaplanmasında kullanılan modellerin, varsayımların ve bunlar üzerinde yapılan değişikliklerin yeterince açık ve elde edilebilir olmaması, Güvenilirlik konusunda sistematik çabaların olmaması

21 Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 21 Sonuç 2004 sonuna göre nispi bir iyileşme görülmektedir; Ancak 2005 ile 2003 sonuçlarında büyük değişim olmaması dikkat çekicidir Başka ülkelerle karşılaştırıldığında (55-60) hala çok düşük  Parlamentodan geçen kanunların tam olarak uygulanamaması  Mali Disiplini sağlamak için çıkartılan yasaların yürürlülük tarihlerinin geciktirilmesi  Mali saydamlığa ters “Torba Yasa” gibi uygulamaların artması Atılacak her adım algılamaları etkiyecektir:  KMYKK ‘nın uygulama süreci büyük önem taşıyor  Eski alışkanlıklara dönüş endeksin aşağıya doğru kaymasına neden olacak Mali Saydamlık önemli gündem maddelerinden bir olacaktır:  Mali yönetimin güçlenmesi, demokrasinin kalitesinin yükselmesi, mali etkinlik çabaları


"Mali Saydamlık İzleme Raporu 3. Mali Saydamlık İzleme Endeksi Slide 2 Çerçeve – Mali Saydamlık Tanım ve Amaç Ekonomi i ç in Ö nemi Mali Saydamlık Endeksi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları