Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ GELİŞİM İş Organizasyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ GELİŞİM İş Organizasyonu."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ GELİŞİM İş Organizasyonu

2 GRUPTAKİLER… *Merve Nermin KIRATLI *Pelin ARSLAN *Mustafa YÜKSEK
*Onur Can KURTULMAZ *Batuhan PAK

3 YÖNETİM *Yönetim ve Yönetici Nedir? *Yönetimin Tarihi Gelişimi
Türkiye’de Durum *Yönetim ve Organizasyon İlişkisi *Yöneticinin Özellikleri *Organizasyonda İletişim İlişkileri *Farklı Sektörler ve İşletmelerdeki Yönetim Modelleri

4 Yönetim ve yöneticinin tanımı
Yönetim uygarlık tarihi boyunca örgütlenmiş toplumların ilgi duydukları bir kavram olmuştur. Yönetim günümüzde de önemini koruyan bir kavram olarak değerlendirilmektedir. İnsanlar türlü nedenlerden ötürü amaçlarına ulaşabilmek için başkaları ile işbirliği yapmayı ve tek başlarına ulaşamadıkları amaçlarına bu işbirliği sayesinde ulaşmayı zorunlu görürler. Ekonomik mal ya da hizmet üreten işletmeler ilerlemiş ve örgütlenmiş bir yönetim sisteminin sonucu olarak oluşmaktadır. Başarı sağlanan temel işlerin tümünün temelinde örgütlenmiş çalışmaların yattığı görülür ve bu çalışmalara toplumumuzun her kesiminde rastlanır. Yaşamın farklı alanlarında sürdürülen çalışmaların istenilen amaçlara en iyi bir şekilde yöneltilebilmesi için insanın karşısına ‘Yönetim’ kavramı çıkmaktadır. YÖNETİM; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal çalışmaların eşgüdümlenmesi olarak tanımlanırken bir başka tanıma göre diğer kişilerin faaliyetleri aracılığıyla işlerin yapılması olarak gösterilmektedir. YÖNETİCİ; kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aittir.

5

6 Yönetimin Tarihi Gelişimi
Yönetim günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir.Yönetimde ilk önemli adım; M.Ö. 500 yılında Sümerler tarafından yazılı kayıtlar tutulmasıyla atılmıştır.Farabi , 'El Medinetü’l Fazıla(900) adlı kitabında liderlik özellikleri,yerel yönetim-çevre ilişkilerinden bahsetmiştir.Nizamü’l- Mülk Siyasetnamesi’nde denetleme, lider-grup ilişkilerini, statünün önemini,danışmanın gereğini vurgulamıştır.Gazali’nin Nasihal el-mülk (1100) adlı kitabında yönetici nitelikli,yönetimde araştırma,danışmanlık konuları hakkında görüşlerini açıklamıştır ’de Machiavelli ise ‘the prens’ adlı kitabında yönetimin halk rızasına,yetkinin yönetilenlerin kabulüne dayanması,yönetimin sorumluluğu,liderlik teknikleri,rüşvet ve kayırmanın sakıncaları konularını ele almıştır ki özellikle bu konu günümüzde de sık sık gündeme gelmektedir.görüldüğü gibi yönetim üzerine birçok eser verilmiştir. 1880’li yıllardan günümüze kadar metodolojik olarak yönetim bilimciler çeşitli eserler ortaya koymuşlardır.

7 -Türkiye’de Durum: -1859'DA MÜLKİYE MEKTEBİ KURULDU.
-1953'DE TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ (TODAİE) KURULDU VE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİNE BAŞLADI. 'DE SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (SBF) OLUŞTURULDU. - 1957'DE ANKARA İKTİSADİ TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ (AİTİA), YANİ ŞİMDİKİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KURULDU VE EĞİTİME BAŞLANDI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YÖNETİM BİLİMİ UZUN SÜRE HUKUK AĞIRLIKLI OLARAK OKUTULDU. - 1970'Lİ YILLARDAN BU YANA KURULAN ÜNİVERSİTELERİN ÇOĞUNDA KAMU YÖNETİMİ - YÖNETİM BİLİMİ VB. ADLAR ALTINDA FAKÜLTELER KURULMUŞ VE BU KONUDA EĞİTİME BAŞLANMIŞTIR.

8

9 Yönetim ve organizasyon ilişkisi
Yönetim,belirlenen amaçlara ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmak ve birlikte hareket etmektir.organizasyon ise yapılacak işlerin kişilere dağıtılacak şekilde bölünmesi ve gruplandırılmasıdır.Yönetim bir süreçtir. Sadece araştırıp bilgiye ulaşmak yetmez o bilgiyi verimli bir grupla etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanmak gerekir.yönetimde asıl amaç, örgütlerin kurulması ve yönetim süreci bir amaç gerçekleştirmek içindir.Örgüt ve yönetim kavramları birbirine bağlıdır. Bunlardan biri olmazsa diğeri varlığını sürdüremez. Örgüt durağan ve kararlı bir kalıp, yönetim ise dinamik ve hareketli bir işlevdir.,Bu aşamada takım çalışması yapılması gerekmektedir.aynı amaç ve hedeflere hizmet içi,n bir arada koşulların bulunması ve uyumun bulunması gerekir.Verimli takımlarda üyeler, birbirleri ve takımın bütünüyle karşılıklı saygı ile çalışırlar.burada önemli olan kişisel çıkarlar değil ortaya çıkacak olan faydalı bir sonuçtur. Bunun için takım üyeleri sahip oldukları ve edindikleri bilgileri ‘saklamak’ yerine diğer grup üyeleri ile paylaşarak yada yapabileceklerini aktararak birbirleri ile işbirliği yapmaya ve tüm takım faaliyetlerinde birlikte çalışmaya istekli davranırlar.

10

11 Yönetici özellikleri Yöneticinin görevlerinden bazıları şunlardır:
1)Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar. 2)İşletme çalışanlarının görevlerini belirler. 3)Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır. 4)Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır. 5)Yöneticinin, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler vardır. Yönetici bu kişilerin "üst"ü, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler ise yöneticinin "ast"ıdır. Yöneticinin özellikleri ise şunlardır: Teşvik eden Planlayan Zamanlayan Değerlendiren Disiplin sağlayan Çatışmaları yöneten Müzakere eden Mülakat yapan Sorun çözen Yetki aktaran

12 Eğitimci Yönetmen Lider Amaca yönelik Amaca bağlı Uyanık Sabırlı İş tamamlayıcı Kararlı Akıllı Çalışkan Planlamacı Motive Edici Denetleyicili İş ahlakına sahip olmak Değişime açık olma Uyumlu Olmak Özgüven Kriz yönetebilmek Vizyon sahibi

13

14 Organizasyonda iletişim ilişkileri
İnsan, ilişkileri çerçevesinde sürekli yeniden tanımlanan bir varlıktır. Diğer insanlarla hiç ilişkisi olmayan bir insan düşünülemez. İnsan olmanın özelliklerinden biri de yaşam mücadelesini sürdürebilmesi için kendi kendine yetememesi ve bu yüzden mutlaka diğer insanlarla iletişim halinde olmasıdır. İnsanlarla kurduğumuz ilişkiler bireysel ihtiyaçlarımız ve toplumsal rolümüz gereği çok değişik düzey ve boyuttadır. İnsan gelişiminin temelini iletişim kalitesi oluşturur. İletişimdeki başarı, toplumların gelişmesine, nitelikli iletişim ilişkilerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Gelecek kuşaklara özgün nitelikli iletişim ilişkilerinin aktarılması insanların toplumla daha iyi bütünleşmesini ve topluma uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Her geçen gün artan nüfusumuzla ortaya çıkan farklı karakterdeki insanların etkinliklerinin ve ilişkilerinin tümü iletişimi ilgilendirmektedir. Bu geniş yelpazeye dağılabilecek kavramı sözlükteki anlamıyla sınırlandırmak mümkün değildir. Andreas Faulkner’un dediği gibi “iletişim bazen duymak, bazen görmek, bazen de dokunmaktır” Organizasyonda iletişim, yöneticiler için çok büyük önem taşır.Çünkü çalışanlar bir amaç etrafında toplanmamış, iş ve gönül birliği oluşturulmamışsa o işletmede yapılan işlerden sonuç almak mümkün değildir.İletişimde amaç uyumlu ve uzlaşılmış bir çalışma ortamı yaratılmasıdır

15

16 Farklı sektör ve işletmelerdeki yönetim modelleri
1)İSTİSNALARA GÖRE YÖNETİM: Yöneticiler,her konuda kendileri karar vermek yerine, günlük veya periyodik olarak alınan olağan nitelikteki kararları astlarına devretmek zorundadır.Ancak astların bilgi,yetenek ve tecrübesiyle çözümlenemeyecek nitelikte olan orijinal durumlar hakkında karar verme,çözüme kavuşturma sorumluluğu yöneticilerin kendilerine kalmalıdır.Yetki devrinden istisna edilen bu tür kararlardan adını alan yönetim biçimine ''İstisnalara Göre Yönetim'' adı verilmektedir.Şu halde modern yöneticinin ayrıntılarla uğraşmadan zaman ve enerjisini hayati konulara yöneltmesi başarıyı arttıracaktır.''Yönetim Basitleştirilmesi'' adı da verilen bu yaklaşım,yöneticinin yalnızca müdahale etmesi gereken zaman kararlara karışmasını öngörür.İstisnalara göre yönetim, köklü bir örgütsel düzenleme faaliyetidir.Yetişkin ve tecrübeli astlar gerektirir.İş bölümü, yetki ve sorumlulukların genel bir gözden geçirilmesi veya yeniden düzenlenmesi- dağıtılması üzerine kurulur.

17 2)KOMİTE YÖNETİMİ: Karar verme, uygulama ya da herhangi bir konuda danışma görev, yetki ve sorumluluğunun iki veya daha fazla kişiden oluşan gruplara verilmesinden doğan örgütsel birime “komite” adı verilmektedir. Komiteler, yönetsel yetkinin bireyler tarafından değil de bir grup tarafından icra edilmesidir. Komiteler bir örgütün yönetiminde koordinasyonun gerekli olduğu, yönetime katılmanın istendiği, kararların güçlü kılması gerektiği ya da kuruluşun bütününü ilgilendiren kararlarda tüm çıkarların temsil edilmesi zorunlu olduğunda meydana getirilmektedir.Komiteler koordinasyon, güdüleme, denge ve isabetli karar verme gibi birçok konularda yararlar sağlarken, öte yandan çok masraflı olmaları, kararların geç alınması, üyelerin asli görevlerini ihmal etmeleri ve asıl önemlisi sorumluluğu anonimleştirmesi nedeniyle, büyük sakıncalar taşımaktadır. Buna rağmen işletmelerde işlevsel birçok alanlarda ve danışma konuları ile ilgili komiteler meydana getirilmektedir.

18 3)DURUMSALLIK KURAMI: Bu kuram yönetsel süreçlerde en uygun ve doğru yolun tek olmadığı, bu nedenle yönetim için tek bir modelin geçerli olmadığı fikrinden hareket etmektedir.Bu modele göre her kuruluş,belirli birtakım yönetsel ve örgütsel koşullarda ve onu çevreleyen değişik ortamlarda faaliyetlerde bulunur.Bu nedenle en uygun modelin seçilmesi yada geliştirilmesi gerekmektedir. 4)SONUÇLARA GÖRE YÖNETİM: Bir kuruluşta faaliyetlere girişmeden önce, onun ekonomik bir sistem olarak bütün güçlü ve zayıf taraflarını iyice araştırma, üretim kapasitesini doğru olara bilme ve eldeki araçlarla sağlanacak faaliyet sonuçlarının ne olabileceğini öngörmeye dayanan bir yönetim biçimidir.

19 5)AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM:
Yöneticilere örgütün amaçlarını belirleme, amaçlara ulaştıracak faaliyet planlarını hazırlama, çeşitli faaliyetler arasında uyum sağlama, faaliyetleri ve bunlardan elde edilen sonuçları değerleyerek amaçlarla karşılaştıracak denetleme görev ve sorumluluğunu veren bir yönetim biçimidir. Amaçlara göre yönetim, üst yöneticilerin, hedefleri alt yöneticilerle birlikte saptaması, her birinin görev alanlarıyla kendilerinden beklenen sonuçlara göre sorumluluklarının belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. AGY' nin avantajları: -Bireylerin güç ve enerjilerinin israfını engeller. -Motivasyon ve otokontrol sağlar. -Yenilik,esneklik ve takım çalışması ile ihtiyaçlar arasında denge sağlar. -Yönetici değerlendirmede objektiftir. -Daha adil ödüllendirme ve terfi alanları yaratır. -Haberleşmeyi etkinleştirir. AGY' nin dezavantajları: -Kısım ve kişi amaçları ile temel amaçlar arasındaki uyumsuzluklar çatışma yaratabilir. -Sık görüşmeler ve raporlamalar zaman israfına ve bürokrasiye neden olabilir. -Sistem, yöneticinin başarısını sadece belli koşullarda ölçebilir.

20 PLANLAMA *Planlamanın tanımı *Planlamanın aşamaları
*Planlama çeşitleri *Çeşitli sektörlere ait plan taslağı oluşturma

21

22 Planlamanın Tanımı Planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir. Planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir yani geleceği düşünmedir. Özetle planlama, bir eylemle ilgili tüm etkinliklerin önceden hazırlanması sürecidir. Bu tanımlarda planlamayla ilgili olarak dikkat çeken ortak nokta, planlamanın geleceği bugünden görme ve kontrol etme aracı olmasıdır. Planlamayı ekonomik anlamda bir kaynak dağıtım mekanizması olarak da görmek mümkündür. Bu açıdan baktığımızda, planlama sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında bir dengeyi sağlama mekanizmasıdır. Geleceği yönetme ve kaynakları dağıtma aracı olan planlama neyin yapılacağının, nasıl yapılacağının, ne zaman harekete geçileceğinin, bütün bu çalışmalarda kimlerin sorumlu olacağının belirlenmesi ve saptanması sürecidir.

23 Planlamanın Aşamaları
Başarılı bir planlama her şeyden önce planı hazırlayan kişilerin bilgi, tecrübe, zekâ düzeylerine ve özellikle de geleceği şimdiden tahmin etme yeteneklerine bağlıdır. Planlama eyleminde en büyük güçlük, geleceğin şimdiden, diğer bir deyişle, planların hazırlandığı sırada isabetli bir biçimde tahmin edilmesi veya öngörümlenmesidir. Planlamada başarı, büyük ölçüde isabetli tahminlemeye bağlıdır. Öte yandan, isabetli bir tahminlemenin ise oldukça zor bir eylem olduğunu unutmamak gerekir. Gelecekte bir takım "belirsizlik" ve "risk faktörleri" ile karşı karşıya gelinmesi, tahminlemeyi güçleştiren en önemli nedenlerden birisidir. Belirsizliğe neden olan faktörler arasında; gelecekteki teknolojik değişmeler, moda, mevsimlik ve ekonomik, yapısal değişmeler önemli rol oynarlar, işletme yöneticileri, belirsizlik faktörlerinin etkilerini yok etmede veya hiç olmazsa bunların etkilerini asgariye indirmede birçok önlemler alabilirler. İşletmede iyi bir muhasebe, bütçeleme sisteminin varlığı ve sağlıklı istatistiksel verilerin kullanılması mevcut durumları değerlendirme ve gelecekteki belirsizlikleri tahminlemede yardımcı olurlar. 

24 Planlama süreci genellikle 6 aşamadan oluşur:
1.Amaçların Tespit Edilmesi Planlama işleminde ilk hareket noktası, işletmenin birincil (asal) ve ikincil (yan) amaçlarının açık-seçik biçimde belirlenmesidir, işletmenin asal amaçlarını başkan, yönetim kurulu, ortaklar (hissedarlar) belirler. Asal amaçları destekleyici yan amaçlar ise, genellikle başkan yardımcıları, yöneticiler ve uzmanlar tarafından saptanır. Bir işletmenin kârını en yüksek düzeye çıkarmak istemesi asal amaç, etkin bir pazarlama ve üretim örgütünün kurulması ise yan amaca örnek gösterilebilir.  2.Olanakların    Araştırılması (Stratejik Planlama Süreci) İkinci aşamada, saptanan amaçlara ulaşmak için işletmenin gerek işletme dışında (çevresinde) ve gerekse işletme içinde araç, gereç, malzeme, para, bilgi, beceri açılarından ne gibi olanaklara sahip olduğunun araştırılıp belirlenmesine sıra gelir. Bunu saptayabilmek için işletme dışı veri ve bilgiler toplanarak değerlendirilir.  3. Seçeneklerin    Belirlenmesi    ve   Karşılaştırılması Eldeki olanaklar çerçevesinde amaca ulaşmak için başlıca yollar ve araçların yani seçeneklerin araştırılıp belirlenmesine ve sonraki aşamada belirlenen bu seçenekler arasında seçim yapabilmek için bunların birbirleriyle karşılaştırılması aşamasına sıra gelir.

25 4.En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
Bu aşamada, plancı ya da yönetici, karara ulaşmış olur. Bu karar, belirlenen seçeneklerin karşılaştırılması sonucu bunlardan amaçlara en uygun düşenin seçilmesi olabileceği gibi, plandan vazgeçme ya da erteleme biçimde olumsuz nitelikte olabilir. En isabetli seçeneği belirlemenin, yapılan araştırma ve incelemelerin ışığında olması gerekir. Kuşkusuz en az emek, harcama ve zamanı gerektirecek seçenek en uygun olanıdır.Birden fazla seçeneğin seçilmesi ve izlenmesi biçiminde de bir karara varılabilir.  5.Plan Hedeflerinin Saptanması Amaçlara ve eldeki olanaklara en uygun düşecek seçenek belirlendikten sonra yapılması gereken iş, plan hedeflerinin belirlenmesidir. Amaca ulaşmak için hazırlanan asıl plan çerçevesinde dönemlik (yıllık, aylık) ikinci derecede planlar, daha doğrusu programlar hazırlanır.Bu programlarda, kapsadıkları dönem sonunda varılmak istenen hedefler ya da ikinci derecede amaçlar somut bir biçimde belirlenir. Bu işi yürütme kademesindeki kişiler üstlenir.  6.Planın Denetimi Planlama sürecinde son aşama, plan uygulamasından alınan sonuçların planda saptanan hedeflerle karşılaştırılması ve arada olumsuz bir fark varsa bunların hangi önlemlerle nasıl giderilebileceğinin belirlenmesidir. Uygulama sırasında beklenen durumla varılan sonuçlar zaman zaman kontrol edilmezse ve olumsuz gelişmeler planda revizyona gidilerek düzeltilmezse, plan sadece dilek ve istekleri gösteren bir belge niteliği taşır. 

26

27 Planlama çeşitleri Sürelerine Göre Planlar
*Kısa vadeli planlar: Genellikle bir dönemi kapsayan planlardır. Bu dönem işletmelerde çoğunlukla bir yıldır. Bu planların gerçekleşme oranı oldukça yüksektir. *Orta vadeli planlar: Birkaç yıl ya da dönemi kapsayacak planlardır. Genellikle beş yıla kadar öngörülen bir zamanı kapsar. Kesin rakamlardan çok öngörülen bir limitle hayata geçmesi beklenir. *Uzun vadeli planlar: Bu tür planlar beş yılın üzerindeki yatırımlar için öngörülür. Bu planlar kesinlik taşımamakla birlikte uzun süreli hedeflerin, ana politikaların hayata ne oranda geçeceğini öngörmeye çalışır. Burada işletmenin büyüklüğü, kurulduğu ülkenin siyasi yapısı, işletmenin pazardaki pasta payı vb. özellikler ön plana çıkar.

28 Teknik Yapılarına Göre Planlar:
Teknik Yapılarına Göre Planlar: *Değişmez planlar: Değişmez planlarda varsayımlar,planın uygulama süresi içinde değişiklik gösterdikleri taktirde,değişen varsayımlara göre planda değişiklik yapmak söz konusu olmamaktadır. Planın işletmeye mal oluşunun yükselmesi olanağının bulunması,işletme planlarında bu yöntemin uygulanmasına neden olmaktadır. *Seçeneklere göre değişmez planlar: Plan hazırlanması sırasında,seçeneklerin her birisi için önlem alınması ve birden çok seçeneğin göz önünde bulundurulması zorunluluğu olabilir. Her seçenek için ayrı plan hazırlanması,hazırlanan planlardan gerçekleşen seçenekle ilgili olanının uygulama alanına konulması,planlama çalışmalarının mal oluşunu çok arttıracaktır. *Değişken planlar: Teknik yapısına göre,başka bir planlama yöntemi de, gerçekleşmesi beklenen her iş hacmi düzeyinde sayıları ayarlanabilen bir planlama hazırlanmasıdır. Bu yöntem- den işletme planlamasında yıllık programların yapılmasında yararlanılmaktadır. Uygulamada “esnek bütçe” kavramı ile anlatılmak istenen çalışmalar buna örnek olarak gösterilebilir.Değişken planlamanın en önemli yararı,sapmaların ve bunun sorumlularının zamanında saptanmasına yardımcı olmasıdır.

29 Kullanım Biçimine Göre Planlar
*Tek kullanımlı planlar: Bir kez yapılıp işin bitişi ile gerekliliği kalmayan planlardır. Seri imalatta kullanılacak bir kalıp için bir defaya mahsus yapılan plan bu isimle anılır. *Sürekli planlar: Sürekliliği olan işler için yapılan planlardır. Uzun süreli işletme planları ve yıllık programlar sürekli planlardır. Kapsamlarına Göre Planlar *Genel planlar: İşletmeyi bütün olarak ele alan planlardır. Genel planlar, uzun süreli yapılan planlardır. *İşletme bölümleriyle ilgili planlar: İşletmenin bir bölümünü ya da yapılacak belli bir işi kapsayan planlardır. Üretim, pazarlama ve dağıtım gibi alanların kendi içinde yaptığı planlardır.

30 Çeşitli sektörlere ait plan taslağı oluşturma
“ÖRNEK PLAN” ÇALIŞMASI A-GİRİŞ: Amacı belirleme, kapsamı belirleme B-Çevrenin İncelenmesi ve Hipotezler: Fiyatların genel seviyesi, enflasyon oranı, krediler ve sermaye piyasası, hükümet programları, kalkınma planları, iş kolunun durumu ve ekonomideki yeri, ithalat, hammadde fiyatları, vergiler vb. C-Ana Hedeflerin Belirlenmesi: *% ... Büyüme hedefine varmak *Dönem sonunda net karı YTL’ ye çıkartmak *Hedeflerin gerekçelerinin kısa izahı vb. D-Tali Hedeflerin Belirlenmesi: Müşteri ilişkilerinin belirlenmesi, kalitenin iyileştirilmesi, mali bünyenin borç ödeme kapasitesinin kuvvetlendirilmesi vb. E-Kuvvetli Yönlerin Tespiti-Belirlenmesi: -Performans: Yönetim, elinde mevcut tüm kaynaklarıyla 5-10 sene arasında hangi performans seviyesine ulaşmıştır? Hissedarlara hisseleri üzerinden ve çeşitli yatırımlardan ne kadar gelir sağlanmıştır?

31 -Pazarlar: Şirket hangi pazarlara, hangi miktarda mamul ve hizmet arz etmektedir? Hangi pazarın trendi nedir? Her mamulün kendi pazarındaki hissesi nedir? Her mamul kullanım süresi bakımından hangi safhadadır? -Kaynaklar: Para, insan, malzeme ve tesis imkanları Her bir mamul veya faaliyete bu kaynakların ne kadarı tahsis edilmiştir? Maliyetleri nedir? Gelirleri giderlere oranlayarak her mamulün veya hizmetin nisbi net karını bulabiliriz. -Verimlilik: Şirket kaynakları ne kadar değerlendirilebiliyor? İsraf, nerede ve ne kadar miktardadır. -Organizasyon: Şirket nasıl organize olmuştur? Şirket amaçları departman amaçları olarak belirlenmiş midir? Departman amaçları teker teker herkes için kişisel amaçlar olarak belirlenmiş midir? Kalite ve teknik üstünlükler saptanmış mıdır?

32 F-Zayıf Yönlerin Tespiti-Belirtilmesi: Satış ve karda mevsimlik oynamalar, satış ve karın hangi ürünlerden elde edilebildiği, yönetimde bilgi akış eksikliği, imalatta teknoloji zayıflığı, personel zayıflığı, iade oranları. G-Ana Faaliyet Sonuçlarının Özetlenmesi: Satışları faaliyet grupları ve yıllara göre dağılımı, mamullere göre karlılık, vergi öncesi karı, vergiler, temettü ve ihtiyat gibi değerler, karlılık, verimlilik ve ana faaliyet rasyoları H-Stratejilerin İzahı: Strateji konuları ( Genel, Mamul, Pazarlama, Finansman, Yetki ve Sorumluluk) Durumlar değişik olduğu hallerde alınacak stratejik kararlar, rakiplerin kararları ve karşı stratejilere göre uygulanacak kararlar.

33 Planlamada 10 Adım:. Hedefi tanımlayın. Hedefi dilimlere ayırın
Planlamada 10 Adım: *Hedefi tanımlayın *Hedefi dilimlere ayırın *Dilimleri detaylandırın *Detayları öngörülen termin içinde zamana bağlı ve alternatifli olarak belirleyin *Zamanlı detayları esnek zamana tabi tutun *Şans faktörüne asla yer vermeyin *Eldeki kaynakları gerçekçi olarak belirleyin *Olası aksiliklere karşı tedbirli olun *Planları, işi fiilen yapacak kişilere net bir şekilde anlatın *Planlamada detayları belirlerken detaya boğulmayın ancak önemli detayları da gözden kaçırmayın.

34 Planlamada “10 Adım” , yöneticinin bu fonksiyonu yerine getirmede kullanacağı etkili bir yol haritasıdır. Neyi planlarsanız planlayın, bu adımları unutmayın!

35 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz…


"MESLEKİ GELİŞİM İş Organizasyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları