Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM HEDEFLERİN BELİRLENMESİ ve YAZIMI HEDEF ( AMAÇ ) Hedefler/ Amaçlar, Bireye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. YADA; “Planlanmış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM HEDEFLERİN BELİRLENMESİ ve YAZIMI HEDEF ( AMAÇ ) Hedefler/ Amaçlar, Bireye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. YADA; “Planlanmış."— Sunum transkripti:

1

2 PROGRAM HEDEFLERİN BELİRLENMESİ ve YAZIMI

3 HEDEF ( AMAÇ ) Hedefler/ Amaçlar, Bireye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. YADA; “Planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye uygun özelliklerdir”. Davranı ş / Kazanım ; Hedeflerin gerçekle ş mesi sonucunda kazanılan somut özellikler Not: Davranış yerine yeni programda KAZANIM ifadesi kullanılmaktadır

4 Eğitimde Hedefler Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler  Öğrenci özelliğine, davranışına ve gereksinimlerine dayandırılmalıdır.  Hayatta kullanılabilir ve toplumun gereksinimlerine uygun olmalıdır.  Öğrencinin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.  Öğretimin sonucunda öğrenciden ne beklendiğini belirtir olmalıdır.  Öğretme-öğrenme süreçlerine yön vermelidir.  Öğretimin genel hedefleriyle uyumlu olmalıdır.  Öğretimin içeriği ile ilişkili olmalıdır ( İçerikle kenetlilik ).  Tek bir öğrenme ürününe yönelik olmalıdır.  Gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.  Açık seçik ifade edilmelidir  Kendi içinde tutarlı olmalıdır  Genel ancak, sınırlı olmalıdır ( Birden çok davranışı içerebilmeli, ancak sınrılı olmalıdır )

5

6

7

8

9 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ VE DAVRANIŞA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

10 Eğitimde hedefler Dikey hedefler ve Yatay hedefler olarak ikiye ayrılır.

11

12 Amaçların Hiyerarşik Sınıflaması Uzak Amaçlar Genel Amaçlar Özel Amaçlar Davranışsal Amaçlar Milli Eğitimin Amaçları Okulun Amaçları Dersin Amaçları Konunun Amaçları

13

14 Amaçlar 3’ ayrılır: Bilişsel Amaçlar Duyuşsal Amaçlar Psiko-motor Amaçlar (Devinişsel ) 2. YATAY HEDEFLER ( AMAÇLAR ) Hedeflerin aşamalı sınıflandırılması Bloom taksonomi

15

16 BİLİŞSEL HEDEFLER ( Bloom ) BİLİŞSEL HEDEFLER ( Bloom ) BİLGİ ( hatırlama ) KAVRAMA ( Anlama ) UYGULAMA ANALİZ ( Çözümleme ) DEĞERLEN- DİRME BASİT ALT BASAMAK KARMAŞIK ÜST BASAMAK SENTEZ ( Birleştirme – Yaratma )

17 Hatırlama Uygulama Anlama Analiz etme Değerlendirme Yaratma Değerlendirme Analiz Sentez Uygulama Kavrama Bilgi Bloom Düzenlenmiş Bloom

18 1.Hatırlama ( Bilgi ) 1.1.Tanıma 1.2. Anımsama 2. Anlama ( Kavrama ) 2.1. Yorumlama 2.2. Örnekleme 2.3. Özetleme 2.4. Sonuç Çıkarma 2.5. Karşılaştırma 2.6. Açıklama 3. Uygulama 3.1. Yürütme 3.2. Gerçekleştirme 4. Çözümleme (Analiz) 4.1. Ayrıştırma 4.2. örgütleme 4.3. irdeleme 5. Değerlendirme 5.1. Denetleme 5.2. Eleştirme 6. Yaratma ( sentez ) 6.1. Oluşturma 6.2. Planlama 6.3. Üretme Yenilenmiş Bloom taksonomisindeki üst ve alt düzeyler

19 1. Bilgi Basamağı ( Hatırlama ): Bilgiyi olduğu gibi tekrar etmek. Kişi kendinden bir şey katmaz. H atırlama, tanıma, tanımını söyleme.. Örnek; Bilgisayarda donanım parçalarını tanıyabilme Matematik dersinde üçgenin tanımını söyler BİLİŞSEL HEDEF ÖRNEKLERİ:

20 2. Kavrama ( Anlama ) Basamağı: (kavrayabilme, açıklayabilme, yorumlayabilme vs.) Kişi bu düzeyde bilgiyi kendi cümleleri ile ifade eder, kendisine ait örnekler verir Örnekler  Bir hikayeyi kendi cümleleriyle anlatabilme  Coğrafya dersi ile ilgili haritaları okuyabilme  İngilizce bir cümleyi, türkçeye çevirebilme

21 3. Uygulama Basamağı: (Yapabilme, hazırlayabilme, uygulayabilme vs.) Bilgileri yeni bir sorunun çözümünde kullanma. Bilgileri yeni durumlara uygulama Örnekler  Eğt. Planlama dersinde kendi alanı ile ilgili günlük plan hazırlayabilme  Matematikte dört işlemi bir problemde uygulayabilme

22 4. Analiz ( Çözümleme ) Basamağı: (Ögelerine ayırabilme, çözümleyebilme vs.) Ki ş i bu düzeyde olguları parçalara ayırır, parçalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyar, ögeler arasındaki ili ş kileri saptayabilir Örnekler  Eğt. Planlama dersinde program ögeleri arasındaki ilişkileri ayırt edebilme  Matematikte bir kümeyi alt kümelerine ayırabilme  Canlıları özelliklerine göre sınıflayabilme

23

24 5. Sentez ( Yaratma ) Basamağı: (geliştirebilme,, önerebilme, düzenleyebilme vs.) Bu düzeyde birey özgün ve yeni bir ürün ortaya koyar. Ögeler arasındaki ilişkileri kurar. Örnekler  Eğt. Planlama dersinde alanıyla ilgili yeni bir program tasarısı hazırlayabilme  Matematik dersinde kendine özgün bir problem oluşturabilme  Trafik sorununa yeni bir çözüm önerebilme

25 6. Değerlendirme Basamağı: (Yargılayabilme, eleştirebilme, değer biçme vs.) Bir ürünü belli ölçütlere göre eleştirme. Sonucu değerlendirme. Örnekler  Bir ders planını, plan hazırlama ilkelerine göre değerlendirebilme  Program modellerinden herhangi birisinin ülkemize uygunluğunu değerlendirebilme

26

27

28 KPSS 2011

29 I. Sınıf ortamındaki demokrasinin bize sağladığı yararları irdeleyiniz. II. Sınıf ortamındaki demokrasinin önemini farklı açılardan tartışınız. III. Demokratik sınıf ortamını derste nasıl tanımladığımızı söyleyiniz. IV. Demokratik sınıf ortamı için bir örnek veriniz. Bir öğretmenin yukarıda sorduğu sorular sırasıyla hangi düzeydedir? (STS-2011-YARGI) A)Değerlendirme, Hatırlama, Anlama, Analiz B)Anlama, Analiz, Değerlendirme. Hatırlama C) Analiz, Değerlendirme, Hatırlama, Anlama D) Anlama, Değerlendirme, Analiz, Hatırlama E) Analiz, Anlama, Hatırlama, Değerlendirme KONU KAVRATAN SORU

30 DUYUŞSAL HEDEFLER DUYUŞSAL HEDEFLER

31

32 DUYUŞSAL HEDEFLER ALMA TEPKİDE BULUNMA DEĞER VERME ÖRGÜTLEME KİŞİLİK HALİNE GETİRME BASİT KARMAŞIK

33 Alma: Çevredeki uyarıcılara dikkat etme ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçmektir. ( Farkındalık, almaya isteklilik, seçici dikkat ) Örnek: 1.KPSS’de yeni çıkan yayınlara dikkat edebilme, 2.Trafik kurallarının farkında olabilme

34 Tepkide Bulunma: Bu basamakta genellikle ilgiler söz konusudur. Kişi uyarıcılara bilinçli tepkide bulunur ve onlarla ilgilenir. ( Uyarıcılara karşılık verme isteği ) Örnek: KPSS’yi kazanmaya istekli olabilme, Trafik kurallarına uymada istekli olabilme. Kendini tanıtmaya istekli olur

35 Değer Verme: Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir tepkide bulunacağı bu basamakta kestirilebilir. Kabullenme, takdir etme söz konusudur, bir değeri kabullenme vardır. Örnek: Sınıf kurallarına uymayı kabul etme Bedensel engelli arkadaşlarına yardım etmeye razı oluş Çevre temizliğine değer verebilme

36 Örgütleme: Duyuşsal alanla ilgili yeni örüntüler oluşturmaktadır. Kişi kendi içinde çelişmeyen yeni bir değerler sistemi oluşturur. Örnek: Trafik kurallarına her zaman uyar Sınıf kurallarına uyar Doğayı korumaya sürekli özen gösterir

37 Kişilik Haline Getirme: Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir. Yeni değerler sistemi ile tutarlı tepkide bulunur. Örnek: Dürüstlüğü yaşam tarzı haline getirme, Hümanist bir kişiliğe sahip oluş

38

39

40 PSİKO-MOTOR ( DEVİNİŞSEL) HEDEFLER PSİKO-MOTOR ( DEVİNİŞSEL) HEDEFLER Psiko-motor davranışlar ; Zihin kas koordinasyonunu gerektiren öğrenilmiş davranışlardır. Ör: Denizde sırtüstü yüzebilme

41 PSİKO-MOTOR ( DEVİNİŞSEL) HEDEFLER PSİKO-MOTOR ( DEVİNİŞSEL) HEDEFLER KURULMA KLAVUZ DENETİMİNDE YAPMA MEKANİKLEŞME DURUMA UYDURMA YARATMA BASİT KARMAŞIK ALGILAMA ( UYARILMA ) BECERİ HALİNE GETİRME

42 PSİKO-MOTOR ALAN 1. UYARILMA ( ALGILAMA ) : Bu basamakta kişi, doğru becerinin nasıl yapıldığını önce dikkatlice izler. Belli bir durumu duyu organlarını kullanarak tanır. ÖRNEK: –Beden Eğitimi dersinde öğretmenin vücut hareketlerini gözleyebilme –Fen Bilgisi dersinde deney malzemelerini tanıyabilme –Bilgisayar parçalarını tanır

43 2. KURULMA ( HAZIRLIK ) Bu basamakta kişi belirli bir beceriyi gerçekleştirmek için vücudunu ya da duyu organlarını uygun konuma getirir. Örnek: Bedenini bisiklet kullanmaya hazır duruma getirebilme, Keman çalmak için vücudu uygun konuma getirebilme

44 3. KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA (Davranışlar öğretmen yardımıyla, gözetimi ya da denetiminde yapılır.) Örnek; –Fen Bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmen yardımıyla yapabilme –Öğretmen yardımıyla havuzda yüzebilme –Bilgisayarın donanım parçalarını öğretmen eşliğinde sökebilme

45 4. MEKANİKLEŞME Bu basamakta kişi söz konusu beceride otomatikleşmek üzeredir. Beceriyi sergilerken hala öğretmen gözetimi şarttır. Örnek: Resim dersinde fırçayı hareket ettirebilme Öğretmen gözetiminde havuzda kendi başına kısa bir süre yüzebilme

46  5. BECERİ HALİNE GETİRME  Kişi, davranışları kendi başına, birisinden yardım almadan yapabilir. Örnek: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme İlk yardım hizmetlerini kurallara uygun yapabilme Bilgisayarda on parmakla yazı yazabilme Bilgisayar donanım parçalarını kurallarına uygun bir şekilde sökebilme Havuzda öğretmen yardımı ya da gözetimi olmadan yüzer

47  6. DURUMA UYDURMA Kazanılan becerilerin yeni bir problem durumuna kolayca uygulanmasıdır. Bilgi transferi söz konudur. ÖRNEK;  Elde ettiği becerilerle ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme  Havuzda yüzmeyi öğrenen birisinin, denizde de yüzebilmesi

48  7. YARATMA  Senteze eşdeğerdir. Yeni, orijinal bir şey ortaya koyma esastır. Yeni ve orijinal bir hareket yapabilme Duygu ve düşünlerini anlatan özgün bir heykel yapabilme Yeni bir yüzme tekniği geliştirebilme

49 (KPSS 2013): Aşağıdaki kazanımların hangisinin ölçülmesinde, bilişsel becerilerin yanında psikomotor becerilerin de izlenmesi gerekir? A.Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnek verir. B.Mercekler kullanarak bir gözlem aracı tasarlar ve yapar. C.Cisimlerin beyaz ve renkli ışıklarda neden farklı göründüklerini açıklar. D.Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır. E.Çeşitli ortamlardaki kırılma olaylarının ışın diyagramlarını açıklar.

50

51

52

53 İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAN ÖRNEK HEDEF VE KAZANIM İFADELERİ

54 İlköğretim 4. Sınıf Ders :Matematik Konu :Kümeler Hedef:Kümeler arasındaki eşitlik-denklik ilişkilerini kavrayabilme. Hedef Davranışları: 1-İki kümenin eşit olup olmadığını sebebi ile söyleme 2-İki kümenin eşit olup olmadığını sebebi ile yazma. 3-İki kümenin eşit olup olmadığını sembol kullanarak yazma.

55 HAYAT BİLGİSİ – ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR Konu : Hayvanlar 1. Hayvanlar Canlıdır Hedef: Hayvanları bir canlı olarak kavrayabilme Davranışlar : 1.Hayvanların her canlı gibi doğup yaşayıp öldüklerine örnekler verme 2.Yumurtlayarak ve doğurarak üreyen hayvanlara örnekler verme 3.Hayvanların yaşamlarını sürdürmek için hava, su ve besine ihtiyaç duyduklarını söyleme

56 HAYAT BİLGİSİ – ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR Konu : Hayvanlar 2. Hayvanların Çeşitliliği Hedef: Hayvanların çeşitliliği bilgisi Davranışlar : 1.Çevresinde gördüğü hayvanlara örnekler verme 2.Çevresinde karada yaşayan hayvanlara örnekler verme 3.Çevresi dışında, karada yaşayan hayvanlara örnekler verme 4.Suda yaşayan hayvanlara örnekler verme 5.Sürünerek hareket eden hayvanlara örnekler verme 6.Çevresinde gördüğü memeli hayvanlara örnekler verme

57 HAYAT BİLGİSİ – ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR Konu : Hayvanlar 3. Hayvanların Özellikleri Hedef: Hayvanların temel özellikleri bilgisi Davranışlar : 1.Balıkların yaşadıkları ortamları söyleme/yazma 2.Kurbağaların yaşadıkları ortamları söyleme/yazma 3.Kurbağaların ne ile beslendiklerini söyleme/yazma 4.Sürüngenlerin yaşadıkları ortamları söyleme 5.Kuşların yaşadıkları ortamları söyleme/yazma

58 HAYAT BİLGİSİ – ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR Konu : Bitkiler Hedef: Bitki tohumunun görevlerini kavrayabilme Davranışlar : 1.Verilen bitkilerde tohumu gösterme 2.Verilen bir bitki tohumundan, hangi bitkinin yetişeceğini söyleme 3.Görünüş yönünden, bitki tohumları arasındaki farklılıkları-benzerlikleri açıklama 4.Besin olarak yararlanılan bitki tohumlarına örnekler verme

59 HAYAT BİLGİSİ – ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR Konu : Bitkiler 1. Bitkilerde Büyüme Hedef: Bitkilerin büyüme şartlarını kavrayabilme Davranışlar : 1.Bitkilerin, su ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını açıklama 2.Bitkilerin, güneş ışığına olan ihtiyaçlarını açıklama 3.Yeterli ışık alan ve almayan bitkiler arasındaki farkları açıklama 4.Bitkilerin su, toprak, ışık ve hava ihtiyaçları karşılanmaz ise, sonucun ne olacağını açıklama

60


"PROGRAM HEDEFLERİN BELİRLENMESİ ve YAZIMI HEDEF ( AMAÇ ) Hedefler/ Amaçlar, Bireye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. YADA; “Planlanmış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları