Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU
HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI S. CÜNEYT YEŞİLKAYA TESK VERGİ DANIŞMANI

2 MESLEK KURULUŞLARI – VERGİ İLİŞKİSİ
Basit usul işlemleri E-beyanname gönderme M. Kuruluşlarının işlemlerinde vergi Üyelerden gelen sorular – sorunlar

3 BASİT USUL İŞLEMLERİ SMMM İstihdam
“…Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda13/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur.” (GVK.46/3)

4 Muhasebenin Odalarda Tutulma Zorunluluğu
“…İsteyen mükellefler, kayıtlarını hiçbir izne gerek olmadan kendileri de tutabilmektedir. Bu takdirde, vergilendirme ile ilgili ödevlerin tamamı kendilerince yerine getirilecektir. İsteyen mükellefler ise kayıtlarını SM, SMMM gibi meslek mensuplarına tutturabilirler.” (Gelir İdaresi Başkanlığı, Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi) “…Bu açıklamalar doğrultusunda defterlerinizin tarafınızca tutulmasında bir sakınca bulunmamakta olup, kullanacağınız belgeleri bağlı bulunduğunuz oda veya mesleki teşekküllerden temin etmeniz gerekmektedir.” (İstanbul Defterdarlığı, tarih ve B.07.4.DEF /VUK sayılı özelgesi)

5 Vergi Levhası Tasdiki “…Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü artırdığı mükellefler açısından da gereksiz zaman kaybına yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu Tebliğin yayımından itibaren vergi levhası tasdik ettirecek mükellefler tasdik işlemini, bağlı oldukları vergi dairelerine yaptırabilecekleri gibi dilerlerse 142 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen sürelerde; a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere, b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No'lu Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalattıkları meslek mensuplarına, c) 18 Sıra No'lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği uyarınca beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere, de tasdik ettirebileceklerdir.(272 sıra no.lu VUK GT.)

6 Basit Usulde İşçi Çalıştırma
“Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır; Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şart bozmaz…) (GVK. 47/1) “Kazancı basit usulde tespit edilenlerin yanlarında çalışanlar ‘diğer ücretli’ sıfatıyla vergilerini öderler. Diğer ücretliler, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden alacakları vergi karnesini dolduracaklar ve vergilerini yılda iki taksitte (Şubat ve Ağustos aylarında) ödeyeceklerdir.” (GVK.64, 118 – VUK.247, 248, 249)

7 Vergi Karnesinde İşverenin Sorumluluğu
“Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulüne kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde: a) Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi işveren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsil olunur. b) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen işverenden tahsil olunur.” (VUK.251)

8 Basit Usulde İşçi Çalıştırmada Sosyal Güvenlik Uygulaması
“Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, …hakkında da uygulanır.” (5510 sayılı SSGSS Kanunu Md.4/a)

9 Borçlu Odaya/Üyeye Basit Usul Belge Temini
“…Açıklanan nedenlerle, üyelerin odaya borçları bulunsa dahi odalarımız vergi mevzuatı gereğince basit usule ilişkin belgeleri üyelerine vermek zorundadırlar.” (TESK 2006/48 sayılı genelge)

10 E-BEYANNAME GÖNDERME “…İşletme hesabı esasına göre defter tutan esnaf ve sanatkarların, vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri konusunda Oda ve Birliklerimize aracılık etme yetkisi verilmiştir.” ( tarih 31 sayılı VUK Sirküleri)

11 E-BEYANNAME GÖNDERME “E-beyanname göndermeye aracılık yetkisi, sadece bu işlemle sınırlıdır. İşletme defter tutmak, beyanname doldurmak gibi yetkiler bulunmamaktadır. Aracılık yetkisinin vermiş olduğu sorumluluk ise, esnaf ve sanatkarların kendileri tarafından doldurulmuş bulunan beyannamelerde yer alan bilgilerin, aynı şekilde elektronik ortama aktarılması ile sınırlıdır. Beyannamelerde yazılı bilgilerin doğruluğundan, beyanname sahibi esnaf ve sanatkarlar sorumlu olacaktır.” (TESK 2008/12 sayılı genelgesi)

12 MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
’’Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.” (5362 sayılı Kanun Md. 65)

13 MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
Meslek kuruluşlarımız çevre temizlik vergisinden muaftır.

14 MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kağıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.” (KDVK 17/2-e)

15 MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
Bankalardaki faiz gelirlerinden neden gelir vergisi kesiliyor? “Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da tam veya dar mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yapılacak vergi kesintisine engel değildir.” (GVK Geçici Md. 67/5)

16 MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
Kira ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı? “…Diğer taraftan, sendikalar, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları ve bunların birlikleri ile diğer mesleki kuruluşlara ait oda ve birlikler, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıklarına yapılan kira ödemelerinden de gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. (KVK 1 seri no.lu GT )

17 Üyelerden gelen sorular – sorunlar
Sorunlar üst kuruluşlara ve TESK’e aktarıldığı ölçüde çözüme ulaşılabilir.

18 Birlik veya Federasyon
BİLMİYOR BİLİYOR cevap soru ESNAF ODA Birlik veya Federasyon TESK soru soru cevap cevap BİLİYOR BİLMİYOR BİLİYOR BİLMİYOR soru GİB

19 TEŞEKKÜRLER…


"TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları