Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUPUNKTUR Doç. Dr. Pınar Durak. Akupunkturun Tarihçesi  MÖ: 2000  1823 Lancet in ilk sayısında bir makale  1972 de WHO onaylar.  1985 de WFA kurulur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUPUNKTUR Doç. Dr. Pınar Durak. Akupunkturun Tarihçesi  MÖ: 2000  1823 Lancet in ilk sayısında bir makale  1972 de WHO onaylar.  1985 de WFA kurulur."— Sunum transkripti:

1 AKUPUNKTUR Doç. Dr. Pınar Durak

2 Akupunkturun Tarihçesi  MÖ: 2000  1823 Lancet in ilk sayısında bir makale  1972 de WHO onaylar.  1985 de WFA kurulur.  1987 de Türkiye de ilk uygulamalar başlar.  1990 da Sağlık Bakanlığı üst kurulu oluşturulur.  1991 de Ak. Tdv Yönetmeliği hazırlanır.

3 Tarihçe  Çinde 4000- 5000 yıl önce başlamış. Yazılı kaynaklar MÖ 200 e ait.  1970 de ABD Çin Halk Cumhuriyetini tanıma törenlerinde bir gazeteci akup. analjezisi ile apendektomi operasyonu geçirir!  Araştırmalar başlar.  1994 de NIH ve FDA araştırmaları başlar.

4 Tanım  Fiziksel,zihinsel ve sosyal iyilik hali!  GÇT vücuttaki dengeyi yeniden kurmayı amaçlar.  Sinir impulslarının sinir sistemindeki iletimi Çİ,trofik faktör yapısı ve parasempatik ve sempatik otonom sinir sistemi arası denge (YİNG ve YANG), proprioseptörlerin rolü ( De Qi ) bunlara ulaşılabilecek stratejik noktalar( Akup. Noktaları).

5 Tanım  Vücutta elektrofizyolojik ve anatomik olarak çevre dokudan farklı olduğu tanımlanmış noktalara özel iğneleme tekniği uygulayarak vücuttaki nörohumeral mekanizmaları aktifleştirmektir.  Noktalar kasların arasındaki fasia kılıflarını takip eden belirli hatlar oluştururlar.  Kulakta tüm vücuda ait bir mikrosistem olduğu esasına göre kulağı innerve eden sinirlerin uyarılması temeline dayanır.

6

7 Qİ  Yaşam gücünün kaynağı olarak kabul edilen ENERJİNİN meridyenler boyu taşınması!  14 ana kanal (meridyen),8 extra (olağanüstü kanal),361 temel nokta, trigger noktalar, ağrılı ah –Chi nokta ve refleks noktalarla toplam 1500 nokta ve 70 kanal var!  Temel 60 nokta.  Noktaların yüksek elektriksel ileti özelliği vardır.Noktaların bulunduğu epitel bölgesinde çok sayıda gap junctionlar vardır. EA da polarite sağlar.  Hücre biyolojisinde gap junctionlar komşu hücreler arasındaki kanalları oluşturan hexagonal proteinlerdir ve intracelluler iletiyi kolaylaştırır ve elektriksel iletiyi hızlandırır.  Meridyenler boyunca ısı,metabolik hız ve karbondioksit salınımı daha fazladır.  Akupunktur korteksi etkileyerek kimyasal ve hormonal cevaplar oluşturur.

8 Nokta ve Meridyenler  Noktalar çevre ile vücut arasında göz görevi yapan birer duyu organı görevi yaparlar.  İğne ile yapılan basınç Golgi tendon cisimciklerini uyarır.Derin dokuda kas fibrilleri uyarılır.Kaslar arası sınırlarda meridyen hatları vardır.  Alternatif akım ölçümleri ile akup. noktaları ile normal deri arasında 2-60 mV potansiyel farkı ve 2- 50 kez daha az elektriksel direnç olduğu görülmüştür.  Morfolojik singularity teorisi: Epiteldeki devamlılığın durakladığı noktalarda elektriksel akımda değişiklikler olur.  Elektriksel alanların morfogenezdeki yeri!  Fibroblastlar,kalsiyum akışı polariteyle ilgilidir.

9 FDA  1996 dan önce Akupunktur malzemeleri Class III olarak değerlendirilmiş.(Araştırma amaçlı).  1994 de 100.000 dolar araştırma fonu ile ağrı,bağımlılık, astım, bulantı, stroke üzerine araştırmalar planlanmış.  Tüm dünyadan 13 akupunkturist çalışmalarının sonucunu 22 FDA yetkilisine sunmuş.  İğneler Class II olarak değerlendirilmiş.  Steril şartlarda eğitim görmüş deneyimli akupunkturistler tarafından tedavi amaçlı olarak kullanılabilirliği kabul edilmiş.  Etkinlik – sigorta şirketleri!!!!

10 Akupunkturun Geleceği  ABD de her yıl alternatif Tıp araştırmalarına 10 milyon dolar ayrılıyor.  42 araştırma fonu ayrılmış.  Harvard, Stanford, Columbia, UCLA YALE, Johns Hopkins  Doktor olmayanlar 4 yıl boyunca eğitiliyorlar.

11 Etkinlik!!  Psikolojik mi, telkin mi, placebo mu!!!  Çin de 1000 yıldır, Avrupa da 100 yıldır Ak. Veterinerlikte de kullanılıyor!!!  Naloksan ak. etkisini önlerken hipnoz etkisini değiştirmez.  Gerçekten Etkili mi?  NASIL!

12 Avrupa ve Amerika da Akupunktur  Amerika da bağımlılık,bulantı, kusma konusundaki etkinliği FDA onayını sağlamış.  Çin dışında tüm dünyada 1 milyon akupunkturist var.  Avrupa 17. yüzyılda tanışır.  Modern Tıp lineer bir nedensellik peşindeyken geleneksel Çin Tıbbı açıklayıcı teorileri değil doğayla bir harmoniyi oluşturmayı hedefler.

13 FDA Onayı  1996 da FDA ağrı,bağımlılık,stroke astım ve bulantı ile ilgili çalışmalar sonucunda akupunktur iğnelerini güvenli ve etkili olarak onaylamış.  Bugün ABD de Ak. Tdv sigorta kapsamına da girmiş.

14 Bilimsel Çalışmalar  ABD de yılda 10 milyon dolar Alternatif Tıp araştırmalarına ayrılmış.  Tamamlayıcı tıp özellikle AIDS,Kanser,astım,geriatri,stroke ve ağrının birçok çeşidinde araştırılmakta.  Harvard,Stanford,Columbia Üniversitelerinde mezuniyet öncesi eğitimde yeri var.  1970 -1997 arasında 2302 tane yayın yapılmış.

15 Çin Tıbbı  Hastalıklar birer enerji disharmonisi olarak kabul edilir.Tedavide bu harmoninin yeniden sağlanması için vücudun kendi tedavi mekanizmaları stimüle edilir.  İğne  Akupressure  Elektroakupunktur  Moxa-ısı  Laser  Kulak akupunturu (aurikuloterapi ve auriculomedicine)  Mezoterapi ve nöral terapi

16 Noktalar  Zengin sinir sonlanması içerir.  Kasların hemen altındaki motor son plağa,sinir köklerine ve kan damarlarına yakın.  12 ana kanal  2 extra kanal  361 nokta vardır.  BİOELEKTRİKSEL ENERJİYİ TAŞIRLAR.  Superfisial fasiayı kesen 2-8 mm lik keskin silindirik perforasyonlar.

17 Akupunktur noktası  Yüksek sayıda serbest sinir ucu,sinir demeti,mast h, lenfatik, kapiller ve venül içerir.  Her nokta farklı sayıda majör sinirle ilişkidedir.  Noktalar düşük dirençli ve lokal olarak pozitif ve direk potansiyelleri yüksektir.  Ak. stimülüsü afferent periferal sinirlerle spinal korda taşınır.

18 Akupunktur Teorisi  SSS de ağrı transmisyonu,persepsiyonu ve inhibisyonu mekanizmaları teoride yer alır.  Ağrıyı A-delta ve C lifleri taşır.  A –Alfa propriosepsiyon  A- Beta lar mekanoreseptördür.  A_alfa ve betalar akup. mekanizmasında etkin.  Neurotransmitterler bilgi taşırlar.  Peptidlerin beyindeki sirkadiyen ritmleri tedavide önemli.

19 Stimülasyonda Üç Basamak  1- Dorsal boynuz seviyesi:Segmental kısa süreli analjezi  2- Ön hipofiz seviyesi:Endorfin salınımına bağlı non- segmental analjezi.20 dk içinde başlayan analjezi.  Hipotalamo- hipofizer aks seviyesi,sitokinler, CRH,ACTH,PDGF,seretonin,antiinflamatuar ve otoimmün etki,hümeral immünite (7-10 gün)  Adrenerjik deşarj: seretonin ve noradrenalin : antidepresif etki,dopaminerjik etki,uyku,lipolizis,troid fonksiyonları

20 Endikasyonlar  AKUT VE KRONİK AĞRI %85  Dolaşım regulasyonu,periferal ve serbral dolaşım düzenlenmesi,aritmiler,stroke sonrası motor fonksiyon bozuklukları  Angina pectoris,Kronik bronşit, bronşial astım,kusma,gastrit,gastroözefagi al reflu,hiperasidite,peptik ülser, konstipasyon,spastik kolon,inkontinans,enürezis nokturna,impotans,facial paralizi,trigeminal nevralji,intercostal nevralji,epilepsi,migren,hipertroi di,fibromyalji,yumuşak dk hasarları,infertilite,depresyon,bağ ımlılık tedavileri

21 İleti metodları  1-Elektriksel  2-Nörolojik  3-Humeral  4- Lenfatik (elektronik akımın fasial alanda akımı için ortam)  5-Dalga yayılımı

22 Kontrendikasyonlar  Düşük nabız,açlık,yorgunluk,tokluk,intoksikasyon,ağır depresyon,gebelik,kötü hava koşulları.

23 Yan etkiler  Alkol!!!  Kullanılan ilaçlar  Baygınlık  Pnömotoraks  Chasing the dragon  Gebelik  Laktasyon

24 Akupunktur Etkileri  Analjezi  Sedasyon:Delta ve theta aktivitesi azalır.  Homeostaz:Sempatik ve parasempatik regulasyon.  İmmün sistem stimülasyonu:Beyaz küre,immünglobilinler,antikorlar artar.  Psikolojik etkiler: Dopamin artar ( Parkinson)  Motor tamir  Kapı Kontrol teorisi

25 DE qi Hissi  Ağırlık,gerginlik,kramp,yanma,ısı,uyuşma bazan ağrı.  Bu his A-delta,C ve kasların proprioseptif intrafusal lifleri olan Grup 2 fibrilleri ile oluşur.  Oluşan mikro travma: Plasminojen, kinin, kompleman aktivasyonu yapar.  Mast h. hasarı ile histamin salınır.  Bradikinin de vd. neden olur.

26 Klinik etkiler  Analjezi, sedasyon,lokal vasomotor cevap,inflamasyona hızlı cevap,mikrosirkülasyonda artış,lokal ve distal vasodilatasyon,beyin mikrosirkülasyonunda artış,kan basıncı ve lipid seviyesinde düşüş,müköz membran hipersensitizasyonunda azalma.  Ön hipofizden endorfin salınır.

27 Sistemik Etkiler  Ak. serum kortizol ve idrar kortizolünü artırır.  Serum glukozunu modüle eder.  Humeral immüniteyi artırır.  Fagositik aktivite ve lenfosit transformasyonunu artırır.  T- h. Roset formasyonu artar.  Eosinofil artışı olur.  İmmünglobilin,Ab,ve interferon seviyesi artar.  Lenfosit ve plateletlerdeki opioid reseptörleri bundan sorumlu bulunmuş.

28 Akupunktura ait metabolik etkiler  Beta endorfin gastrik asit salgısını azaltır.  Kulakta mide düz kas tonusu N. Vagus aracılığı ile artar.  Trigliseritler %30-60 oranında azalır.Fosfolipid seviyesi %20- 30 azalır.

29 Fizyolojik etkiler Kas fibrillerindeki küçük myelinli sinir aktivasyonu spinal kord, orta beyin,ve hipotalamohipofizer sistemi aktive ederek analjeziyi sağlar.  Spinal kord merkezleri enkefalin ve dinorfinleri kullanarak ağrılı impulsları bloke eder.  Orta beyin enkefalinleri kullanır ve inen Raphe sistemini aktive eder.  Bu sistemin aktivasyonu spinal kordda seretonin ve norepinefrini kullanarak ağrı iletimini inhibe eder.  3. Ventriküle Beta endorfin antiserumu analjeziyi önlemiş.  Akup. Stimülasyonu nossipetörleri uyarır ve endojen opioidler salınır.

30 Akupunktura ait etkiler  15-30 sn lik vc  10 sn – 2dk kontrol dönemi  2dk- 2 hafta vasodilatasyon  Doku reaksiyonu: -Vasodilatasyon -Kemotaxis -Solubilizasyon -Doku perfüzyonu -Kas ve doku relaksasyonu

31 Humeral komponentler  Ak. Humeral komponenti hipofizden salınan Beta endorfindir.  Hipofizektomi !  Dexametazon pitüiter Beta endorfini azaltarak analjeziyi azaltır.  Ak. Beta endorfinlerin periferik uptake ini artırır.  Seretonin ak. sonrası %30- 40 artar.  Kan damarlarındaki Beta endorfin vasodilatasyon yapar.

32 Ağrı tedavisinde  Derin stimülasyonla endorfinler,yüzeyel stimülasyonla sempatik sistem uyarılır.  Segmental ağrı blokajı Substans P ile non segmental blok ise ön hipofizden ACTH ve beta endorfin salınımı ile olur.  Hafif stimülasyon A beta hücrelerini uyararak dorsal bölgeden segmental anljeziyi sağlar, kuvvetli uyarılar ise elektroakupunktur gibi A delta ve C liflerini uyarark non segmental analjezi yapar.  Kronik ağrı için (C fibrilleri) 2-4 Hz,akut ağrı için A fibrilleri 150-200 Hz kullanılır.

33 Analjezi  Segmental analjezi hemen başlar.  Generalize opioid analjezisi 20-30 dk sonra başlar.  Kısa uygulama stimülasyon, uzun uygulama kanal üzerinde sedasyon ve enerji dağılımına neden olur.  2 Volt ve 50 Hz analjezi yapar.  Pattern of organic energy

34 Somatovisseral etki  Ak. Stimülasyonu sempatik bir refleks ark ile internal organlarda somatovisseral bir etki yapar.  Akupunktur noktasındaki somatovisseral afferentler spinal kord dorsal boynuz gri maddesinde ilgili organla örtüşür.  Vertebral kolon üzerindeki Jiaji noktalarının altında spinal sinirlerin dorsal kök ganglionları vardır.

35 Hemipleji ve Spastisite  Büyük bilateral multiple enfarkt olmayıp tek hemisferde küçük lezyonları olan stroke hastalarında erken dönemde etkin  Periventriküler motor alanların dışındaki ( dessenden pramidal yolları içerir)  EA ile yüksek frekansta stimülasyonla BOS a dinorfin salınır.Ant boynuzdaki kappa reseptörleri aracılığı ile motor nöron exitabilitesi azalır.  Nöron dejenerasyonu % 14-30 oranında daha hızlı.

36 Tedavinin heterojenitesi  Nokta seçimi  Stimülasyon süresi  İntensity  Stimülasyon frekansı  Tedavi periodu  Değişik noktalar SSS ile değişik etkileşimler gösterir.  St 36 parasempatik sistem stimülasyonu ile KB düşürür.  Du- 26 sempatik stimülasyonu ile KB yükselir.

37 Biyolojik Mekanizma  Ak. kaslardaki küçük myelinli sinir fibrillerini aktive eder ve spinal korda,orta beyine,ve hipotalamo hipofizer arka uyarı gönderir.  Spinal kord gelen ağrılı uyarıları önlemek için dinorfin ve enkefalinleri kullanır.  Orta beyin inen Raphe sistemini akive etmek için enkefalinleri kullanır.  İnen Raphe Sistemi spinal korddaki ağrı transmisyonunu seretonin ve noradrenalin gibi monoaminleri kullanarak engeller.  Uzak bölgelerdeki analjezi ise hipotalamo- hipofizer sistemin beta endorfinleri kana ve BOS a salgılaması ile olur.

38 Auriculocardiac reflex  Kulakta stimülasyon sonrası taşikardi,bulantı,hipertansiyon,el avuç terlemesi,ipsilateral tarafta somatik ağrı kesilmesi, nazal sekresyonda azalma cilt damarlarında vasospazm  Sempatik deşarj  Faz gradient modeline göre kulaktaki konkav ve konveks noktalar organize edici ve polarizan aktivitesi olan noktalardır.

39 Ters Embriyo

40 Adrenerjik Sistem Yetersizliği  Fibromyalji,kronik yorgunluk,yumuşak doku ağrıları  HPA aksda yavaşlama  Adrenerjik sistem yetersizliği  Seretonin azlığı

41 Akupunktur İletisi  Ak. Noktasına lokal anestetik injeksiyonu elektriksel iletiyi önler.  Paraplejik hastalarda analjezi sağlanamaz.  En etkin analjezi majör periferal sinirler üzerindeki ak. noktalarından sağlanır.  Segmental ak. analjezisi kapı kontrol teorisi ile açıklanır.  Melzack ve Wall bu iletiyi tanımlamış.  PAG – mezensefalona,nucleus accumbes limbik sisteme aittir.  Bu yolak ağrının mezolimbik halkası olarak isimledirilir.

42 Enerji Akışı  Enerji akışı parasempatik sinir sistemindeki sinir impulslarının akımıdır.  Trofik faktör: Aksoplazmik akış ve elektriksel iputun bir kombinasyonudur.Dış etkilere kapalı sinirlerden dağılır.  Trofik faktör eksikliğinde süper duyarlık gelişir.  Sinir impulslarının akışında tıkanma! Periferik nöropati

43 Segmentler  Gerilim baş ağrıları C1-C3  Üst GIS T2-T5  Alt GIS T5-L1  Paraspinal Spazmların giderilmesi  İğne farklıdır.A delta nossiseptifleri uyarmadan cilde sokulur. Kas kasılması yoksa ağrı duyulmaz  Kanama PDGF (Trombosit kökenli büyüme faktörü ) salınmasına neden olur.  PDGF hücre çoğalmasından sorumlu esas mitojendir.

44 Kapı Kontrol Teorisi  Stimüle edilen A- beta fibrilleri ağrısız sensoriel bilgiyi substansia gelotinozaya taşır.  Kapıyı kapatacak inhibitör internöronlarla snaps yaparlar.  Kapı C- fibrillerinin taşıdığı yavaş ileti duyusu gelmeden kapanır.  Bu mekanizma regional analjezinin de mekanizmasıdır.  Ak. Analjezisi C-fibrilleri üzerinden A- fibrillerinin stimülasyonu ile olur.  En iyi segmental anljezi C- liflerinden çok A- fibrillerinin olduğu bölgede sağlanır.  Periakuaduktal gri madde yada spinal korda intratekal uygulanan naloksan oluşan ak. analjezisini önlemiş.

45 Nörotransmitterler  Elektroakupunktur sonrası beyinde met ve leuenkefalinler artar.  Metenkefalin degradasyon inhibitörü captopril ak. analjezisini artırmış.  Spinal korddaki endorfin türü ak.stimülüsünün frekansı ile değişir.5 Hz den düşük frekanslar A- delta liflerini stimüle eder ve metenkefalin salınmasına neden olur.  100 Hz frekanslar C- fibrillerini stimüle eder ve spinal korddan dinorfin salınır.  200 Hz de seretonin ve noradrenalin salınır.

46 Endojen Opioidler  Periventriküler gri maddeden salınan enkefalinler opioid reseptörlerden delta ve mü reseptörlerine yüksek afinite gösterirler.  Akupunktur hiperaktif sistemleri sakinleştirip hipoaktif sistemleri aktifleştirir.  SSS de NE, dopamin seretonin seviyeleri düştüğünde ağrılı uyaranlara hassas olur.  Akup. oluşturduğu sempatik hiperaktivite ile bunu giderir.  Akup. noktaları serbest sinir uçlarından zengin,% 70 oranında kasların motor nöronları üzerinde bulunan düşük elektriksel direnç gösteren noktalardır.Nokta detektörlerinin çalışma prensibi buna dayanır.

47 Organokütenöz Refleks  Bir organdaki patolojinin ona uyan mikrosistem üzerinde temsil edildiği cilt alanında değişim olur ve bu nokta düşük elektriksel direnciyle kendini gösterir.  Vücutta değişik anatomik bölgeler ile kulaktaki bazı noktalar arasında somatotopik bir ilişki olduğu gösterilmiş.  Kulağa ait embryolojik bir modelde ektodermal, mezodermal ve endodermal yapılarla somatik bir ilişki saptanmış.  Kulak anmalileri vücuttaki bazı malformasyonlarla beraber!Turner,Potter,Patau,Edwards,Noonan,Di george,Becwith Sendromu

48 Biolektriksel Model  Stratum korneum meridyen uç noktalarında daha incedir.  Meridyen düşük alternatif akım impedansı içerir ve elektriksel akımın kanalda hızlı yayılmasını sağlar.  Meridyen boyunca: -Propogation of Sensation along the channel --elektriksel impedans ile yayılır. -Schwann hücre ve SSS de ki glial hücrelerde DC in iyileştirici ve analjezik etkisi vardır. -İğneleme bu akıma kısa devre yaptırır ve ağrıyı önler. -DC perineuriumda taşınır. Bu nedenle 20 dk gerekir.

49 PET ve r CBF çalışmaları  LI- 4 ve St -36 stimülasyonu PET, rCBF ve fonksiyonel MR ile kortekste analjezik modulasyona neden olmuş. Neuroscience Letters 2001. Tayvan. Hsieh et al

50 Ödül kaskadı  Exojen opioid yada alkol kullanımı opioid reseptörleri aracılığı ile negatif feed – back yoluyla opioid peptidlerin azalmasına neden olur.  Ödül kaskadında limbik sistemdeki dopamine bağlıdır.  Açlık ve sexüalite!!!!  Hipotalamustan seretonin salınımıda ödül kaskadını aktive eder.

51 Ücret  İlk tedavi 75-125 dolar  İzleyen tedaviler 40-80 dolar!! (1997)

52 Gelecek  Newton mekaniği- elektromagnetizm  Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) Meridyen sisteminin elektro manyetik haritası hazırlanmakta  Morfogenez,büyüme,hücre diferansiasyonu,ve meridyen sistemindeki signal transdüksiyonu incelenmekte.  Vücut yüzeyindeki kurvatürler embryolojik yaşamdan itibaren inceleniyor.

53 İçimizdeki Eczanenin Kapısı!

54

55

56

57 SSS  Periakuaduktal gri madde beyin,spinal kord,inen ve çıkan yollar arasında majör merkezdir.  Bu çekirdekler arasındaki dominant neurotransmitterler endorfinler, seretonin ve katekolaminlerdir.  Seretonin neuronları enkefalinleride taşırlar.  Ana ak. mediatörleri endorfinlerdir.  Seretonin ana kaynağı nucleus raphe magnustur.  Endorfinler seretonin salgılatarak inhibitör internöronları aktive ederek dorsal boynuzda nossiseptif inputları modüle ederler.  Humeral mekanizma ak. analjezisinin BOS ve beyin dk ile transferinin gösterilmesinden sonra açıklık kazanmış.

58 SSS yolakları  Dorsolateral ventriküler fünikulus  Retiküler Formasyon  Periakuaduktal gri madde  Talamus  Limbik Sistem  Somatosensoriel Cortex  Ak. Noktasının kranial tarafındaki dorsolateral funikulus lezyonları ak. Analjezisini azaltır.  Ak. Analjezisi inen inhibitör yollarla mı modüle olmaktadır?

59 Batıda Akupunktur  Çin dışında 1 milyon akupunkturist var. Almanyada doktorların %90 ı akupunktur uygulamış.  Amerikada 11.000 doktor akupunkturla ilgili.  2000 Kanadalı doktor kurs almış.(1997)


"AKUPUNKTUR Doç. Dr. Pınar Durak. Akupunkturun Tarihçesi  MÖ: 2000  1823 Lancet in ilk sayısında bir makale  1972 de WHO onaylar.  1985 de WFA kurulur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları