Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ali Atan Kronik Pelvik Ağrı Sendromu. Erkek ve kadınlarda pelvik organların bir veya bir kaçını ilgilendiren en az 6 aydır olan persistan ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ali Atan Kronik Pelvik Ağrı Sendromu. Erkek ve kadınlarda pelvik organların bir veya bir kaçını ilgilendiren en az 6 aydır olan persistan ve."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ali Atan Kronik Pelvik Ağrı Sendromu

2 Erkek ve kadınlarda pelvik organların bir veya bir kaçını ilgilendiren en az 6 aydır olan persistan ve rekürren ağrı ile karakterize bir tablodur.

3 KPA sendromlarında a ğ rı nöropatik kökenlidir. A ğ rının ba ş langıcında ilgili organı etkileyen bir faktör (enfeksiyon gibi) olmasına kar ş ın sonra bu faktörden ba ğ ımsız olarak a ğ rı olu ş ur. Bu nedenle KPA sendromlarında enflemasyon, enfeksiyon ve travma gibi bir neden saptanamaz. A ğ rının nedeni: Periferik doku modifikasyonu (periferik stimülasyonun daha geni ş alana ula ş masına neden olur) Nörotansmitter artı ş ı Reseptör duyarlılı ğ ında artı ş

4 Duyusal sinirlerin a ş ırı aktivasyonu, nörojenik enflemasyon ve santral sinir sistemi duyarlılı ğ ında artma olur. Uyarana cevap e ş ik de ğ eri azalır ve cevap süresi uzar. Algı alanında da geni ş leme olur. Sonuç: Normalde a ğ rı olu ş turmayan uyaranlar a ğ rı olu ş turur (hafif dokunma a ğ rı yapar).

5 A ğ rı tek bir organa sınırlı ise o organın adıyla tablo isimlendirilir (ör: Mesane a ğ rı sendromu). A ğ rı birden fazla organ veya alanda ise Kronik pelvik a ğ rı sendromu ifadesi daha uygundur.

6

7 Bu kişilerde bilişsel, psikolojik, davranışsal, emosyonel ve cinsel fonksiyonlarda da bozukluklar vardır.

8 Ürolojik Pelvik A ğ rı Sendromları Skrotal a ğ rı sendromu Testiküler a ğ rı sendromu Epididimal a ğ rı sendromu Penil a ğ rı sendromu Üretral a ğ rı sendromu Postvazektomi skrotal a ğ rı sendromu: Vazektomi sonrası %1 hastada olur. Perineal a ğ rı sendromu: Pudendal sinirin da ğ ıldı ğ ı alanda hissedilen nöropatik bir a ğ rıdır. Pudendal nöraljiden ayırt edilmelidir. Bu tabloda sinir hasarı sonucu ortaya çıkan bir pelvik a ğ rı vardır. Prostatik a ğ rı sendromu Mesane a ğ rı sendromu

9 Bu tabloların hepsinde a ğ rı kontrol için kulanılabilcek ilaçlar Parasetamol, NSA İİ, Amitriptilin, Gabapentin, Opioidler’dir. Skrotal a ğ rı sendromu: Kordonun mikrocerrahi denervasyonu Testiküler a ğ rı sendromu: Or ş iektomi Epididmal a ğ rı sendromu: Epididimektomi Postvazektomi skrotal a ğ rı sendromu: Vazovazostomi

10 Prostatik a ğ rı sendromu: %10’unda enfeksiyöz bir ajan saptanır iken %90’ında bir etioloji yok Ba ş ka bir alt üriner sistem hastalı ğ ı yok NIDDK kriterlerine göre bu tablo CP/CPPS kategori III olarak adlandırılır. İ drar kültürleri temizdir. Ancak prostatik sekresyonlarda lökosit olabilir veya olmayabilir. Tanı: Altın standart bir test yok Son 6 ayda en az 3 aylık sürede prostatik a ğ rının olması gereklidir. Prostat palpasyonu tabloyu tetikler. Bu tabloyu olu ş turacak di ğ er hastalıkların (bakteriyel infeksiyon, ürogenital kanser, ürogenital hastalıklar, üretra darlı ğ ı, mesanenin nörojenik bozuklu ğ u) ekartasyonu

11 Prostatik ağrı sendromu:

12 İnterstisyel Sistit / Mesane ağrı sendromu (İS/MAS): Kronik ve oldukça rahatsızlık verici bir durumdur. Sıklık: Kadınlarda 300 / 100.000 Kadın / Erkek: 5-10 / 1 E ş lik eden hastalıklar: – Depresyon- Kronik halsizlik sendromu – Allerji- Sistemik lupus eritematosis – Hassas barsak sendromu- Sjögren sendromu – Fibromiyalji- Fokal vulvit

13 İS/ MAS fizyopatolojisi Enflemasyon ve mast hücre aktivasyonu Glikozaminoglikan (GAG) tabakasında defekt Nitrik oksit metabolizması ve Tamm-Horsfall proteini (THP) defekti Oto-immün mekanizmalar Genetik yatkınlık

14 Bakteriyel enfeksiyon, Primer nöral enflemasyon Mesane travması Mesanenin a ş ırı gerilmesi Otoimmün hastalıklar Pelvik taban fonksiyon bozuklukları Mesanenin epitelinde hasar Mesanenin epitelinde hasarı arttırır İ lerleyici mesane hasarı Mast hücre aktivasyonu ve histamin de ş arjı İ drardaki bazı toksik maddeler (K) epitel altına sızar Antiproliferatif faktör artar İ naktik olan C lifleri aktive olur Substans P salgılar İ mmünolojik ve allerjik reaksiyon Spinal korda de ğ i ş im Nöropatik a ğ rı İS/MAS oluşum hipotezi

15

16 İ S/MAS klinik tablosunun olu ş umunu tetikleyen nedenler: Alınan gıdalar: Baharatlı gıdalar İ çecekler: Kahve, alkol, limon suyu, domates, karbonatlı içecekler Stres Menstrüasyon Cinsel aktivite Sigara İ S/MAS için risk faktörleri: Kafkas ırka ait olma Kadın cinsiyet Ya ş

17 İ S/MAS tipleri Hunner ülser i -lezyonu: Mesane mukozasında yama tarzında görülen ve ortası skar nedeniyle soluk bir lezyondur. Çevreden merkeze do ğ ru radial tarzda uzanan küçük vasküler yapılar da vardır. Oldukça frajildir, dokunma ile kanayabilir. Klasik veya ülseratif tip: %10-20

18 İ S/MAS tipleri Atipik Hunner Ülseri -Lezyonu: Hafif kırmızı mukozal bir lezyondur, dikkatli bakılmaz ise atlanabilir. Hidrodistansiyon sonrası yırtılır ve kanamaya neden olur.

19 İ S/MAS tipleri Ülsere olmayan tip: Anestezi altında sistoskopi ve hidrodistansiyon sonrasında görülen glomerülasyonların ve submukozal kanamaların olması ile karakterizedir.

20 Tanı Klinik tablo: ESSIC’nin önerisine göre 6 aydan uzun süre var olan pelvik a ğ rı, aciliyet hissi veya sık idrar gitme gibi idrar yakınmalarının en az 1 tanesi ile beraber olan baskı ve rahatsızlık hissi ve bu tabloya neden olacak ba ş ka hastalıkların ekartasyonuna dayanır. Tipik olarak bu ki ş ilerde a ğ rı mesane dolu iken ortaya çıkar ve miksiyon sonrası bir rahatlama olur. Klinik tablonun daha iyi de ğ erlendirilmesi için sorgulama formlarının (O’Leary-Sant Semptom ve Problem İ ndeksi, Wisconsin İ nterstisyel Sistit Envanteri, Pelvik A ğ rı Urgency ve Frequency Sorgulaması) kullanılması faydalıdır.

21 İS/MAS ile karışabilecek hastalıklar Mesane hastalıklarıAşırı aktif mesane Nörojenik mesane Mesane tümörü Mesane taşı Radyasyon sistiti Prostat ve uretra hastalıklarıBPH Prostat kanseri Üretra divertikülü Üretra darlığı Genitoüriner enfeksiyonlarBakteriyel sistit Bakteriyel üretrit Prostatit Jinekolojik hastalıklarEndometriyozis Uterin miyom Vajinitis Klimakterik bozukluk Diğer durumlarPoliüri Pelvik taban adale spazmı

22 Tanı İş eme günlü ğ ü: Fizik muayene: Batın muayenesi, erkeklerde rektal muayene ve yapılabiliyor ise kadınlarda vajinal muayene önemlidir. Mesane boynunun ve levatör aninin palpasyonu a ğ rıyı tetikleyebilir. İ drar analizi: Genelde normal olmasına kar ş ın bazı hastalarda mikroskopik hematüri olabilir. Mesane kapasitesinde azalma da önemli bir bulgudur. Sistoskopi: Lezyonlar genelde mesane kubbesi ile mesane yan duvarlarının birle ş im yerlerinde görülür

23 Tanı Mesane hidrodistansiyonu: Henüz standart bir uygulama yöntemi yoktur. Genelde spinal ve genel anestezi altında iken devamlı endoskopik gözlem altında mesane 80 cmH2O basınçta doldurulur, infüze edilen volüm 800-1000 ml’e ula ş tı ğ ında infüzyon kesilir. Mesane 1-2 dakika sonra bo ş altılır ve mesanedeki glomerülasyonlar ve kanama alanları görülür.

24 Tanı Biyopsi: Mesanenin di ğ er hastalıklarının ayırıcı tanısında (mesane kanseri, karsinoma insitu, tüberküloz sistiti vb.) önem ta ş ımaktadır. Biyopsi bulguları: Enflamatuar infiltratlar Granülasyon dokusu Detrüsör mastositozisi İ ntrafasiküler fibrozis

25 Tanı 1-2-3: Sistoskopi bulguları için X: Sistoskopi yapılmadı 1: Normal 2: Glomerülasyon var (Grade 2-3) 3: Hunner lezyonu var (glomerülasyonla beraber olabilir veya olmayabilir) A-B-C: Biyopsi bulguları için X: Biyopsi yapılmadı A: Normal B: Net bir sonuç yok C: Enflamatuar infiltratlar, Granülasyon dokusu, Detrüsör mastositozisi, İntrafasiküler fibrozis

26 Tanı Potasyum duyarlılık testi: İ ntravezikal olarak verilen 40 ml %3’lük potasyum solüsyonu MAS varlı ğ ında a ğ rının artmasına neden olur. Ancak yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik oranları yüksektir ve invazif bir i ş lemdir. Tanıda yeri yok. Sadece dü ş ük konsantrasyonlu potasyum duyarlılık testi GAG tedavisine verilecek cevabın öngörülmesini sa ğ lamktadır. İ drar belirteçleri: Antiproliferatif faktör (APF) Heparin Ba ğ layan Epidermal Growth Faktör benzeri Growth Faktör Üroplakin III delta-4 mRNA YKL-40

27 Japon İnterstisyel Sistit Tanı kılavuzu-2009 Zorunlu olanlar Klinik öykü Detaylı fizik muayene İdrar analizi Önerilenler İdrar kültürü İdrar sitolojisi Semptom skorunu saptama Hayat kalitesi skorunu saptama Sıklık-volüm çizelgesi Rezidüel idrar ölçümü PSA Sistoskopi ve/veya hidrodistansiyon Opsiyonel olanlar Ultrasonografi Ürodinamik inceleme Radyolojik görüntüleme Potasyum duyarlılık testi Mesane biyopsisi

28 Konservatif tedavi: Davranı ş tedavisi: Zamanlı idrar yapma, sıvı alımının kontrol altında tutulması, pelvik taban adalelerinin e ğ itimi, mesane e ğ itimi hastaların yarısından fazlasında semptomatik düzelme sa ğ lar. Ancak 12 haftalık bir uygulama sonrası etkinlik görülebilir. Stresin azaltılması: Egzersiz, banyo yapma, çalı ş ma saatlerinin kısaltılması, e ğ itim programlarına ve hasta destek gruplarına katılma Diyetin ayarlanması: Asidik içecekler, kahve, çay, soda, baharatlı gıdalar, alkol ve yapay tatlandırıcıların alımının önlenmesi Fizik tedavi: Biofeedback veya yumu ş ak doku masajı sık idrara gitmeyi, mesane a ğ rısını veya koital a ğ rıyı azaltabilir.

29

30

31 Medikal tedavi Pentosan polsülfat (Elmiron ® 100 mg tb): 150-200 mg günde 2 defa yemekler arasında aç iken verilir. İ S/MAS için FDA onaylı tek oral ilaçtır. Hasarlı GAG tabakasını tamir etti ğ ine inanılmaktadır. Amitriptilin (Laroxyl ® 10-25 mg drj): Ba ş langıç dozu 25 mg’dır, 1 hafta aralarla 100 mg’a arttırılır. Hidroksizin (Atarax ® 25 mg tb): Ba ş langıçta 25 mg yatarken alınır, sonra 50 mg’a arttırılır, tolere edilirse 75 mg’a çıkılır. Siklosporin A: Ba ş langıç dozu olarak 2.5-5 mg/kg/g 3-6 ay verilir, sonra idame için 1.5 mg/kg/g dozuna inilir. Analjezikler: Standart analjeziklerin faydası yoktur. Kısa süreli opioid kullanımı uygundur. Di ğ er tedaviler ba ş arız kaldı ğ ında son seçenek olarak uzun süreli opioid kullanımı hasta bilgilendirilerek verilebilir. Ancak yan etkileri unutulmamalıdır.

32 İntravezikal instilasyon veya mesane duvarına enjeksiyon Dimetilsülfoksit (DMSO): Distile su veya serum fizyolojik içerisinde %50’lik DMSO solusyonu mesane içine verilir ve 10-20 dakika tutulur. Günümüzdeki standart tedavidir. Uygulama aralı ğ ı haftada birkaç kereden birkaç ayda bire kadar de ğ i ş ir. Aktif üriner enfeksiyon varlı ğ ında ve biyopsiden hemen sonra verilmemelidir. Kondroidin sülfat: GAG tabakasını tamir eder. Destekleyici çalı ş malara gerek vardır. Hiyalüronik asid: GAG tabakasını tamir eder. Etkinli ğ i her çalı ş mada gösterilememi ş tir.

33 İntravezikal instilasyon veya mesane duvarına enjeksiyon Heparin: GAG tabakası gibi fonksiyon görür. Haftada 2-3 defa verilebilir. Kullanım dozu 40.000 Ü’dir. Lidokain (EMDA ile): Mesanenin duyusal liflerini bloke ederek a ğ rı kontrolü sa ğ lar. Ancak etkisi kısa sürelidir. İ drar alkalizasyonu ile etkinlik arttırılır. Pentosan polisülfat: GAG tabakasını tamir eder. İ ntravezikal ve oral kullanımın kombinasyonu etkinli ğ i arttıabilir. 50 ml SF içine 300 mg konulur. Oksibutinin: Tek bir çalı ş mada mesane e ğ itimi ile beraber kullanıldı ğ ında faydalı bulunmu ş tur. Botulinum toksini: Afferent liflerden kalsitonin geniyle ili ş kili peptid ve Substance-P salınımını bloke ederek a ğ rıyı azaltır. Daha ileri çalı ş malara gerek vardır.

34 Diğer tedaviler Transüretral rezeksiyon ve transüretral koagulasyon: Mesane duvarının endoskopik rezeksiyonu veya fulgurasyonu enflamatuar hücreleri ve a ş ırı duyarlı sensoriyel lif sayısını azaltır, sonuçta semptomatik düzelme meydana gelir. Hastaların yakla ş ık yarısında 1 yıl ve üzeri rahatlama sa ğ lanır. Ülsersiz tip İ S için çok faydalı de ğ ildir. Transkütanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS): Ciltteki periferik duyusal sinirlerin uyarılması ile a ğ rının giderilmesi hedeflenir. Klasik tipte faydalı oldu ğ unu gösteren çalı ş malar vardır.

35 Diğer tedaviler Elektrostimülasyon (sakral sinir nöromodulasyonu): S3-4’ün uyarılması ile yapılır. A ğ rının rahatlamasına, detrüsör a ş ırı aktivitesinin giderilmesine ve pelvik taban adalelerinin stabilizasyonuna yardımcı olur. Ancak maliyetlidir ve cerrahi i ş lem gerektirir. Ayrıca henüz İ S tedavi için kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Akapunktur: Etki mekanizması tam olarak bilinmiyor. Sınırlı ve geçici bir etki sa ğ layabilir. Etkiyi sürdürmek için tekrarlayan uygulamalar gereklidir.

36 Diğer tedaviler Hiperbarik oksijen tedavisi: Sadece bir çalı ş mada faydalı bulunmu ş tur. Sistektomi, Augmentasyon, Üriner diversiyon: Supratrigonal sistektomi ve mesane augmentasyonu yapılabilir. Di ğ er seçenek total sistektomi sonrası kontinan üriner diversiyon, ortotopik mesane veya ileal loop yapılmasıdır.


"Prof. Dr. Ali Atan Kronik Pelvik Ağrı Sendromu. Erkek ve kadınlarda pelvik organların bir veya bir kaçını ilgilendiren en az 6 aydır olan persistan ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları