Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI"— Sunum transkripti:

1 EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE ÖDEME İŞLEMLERİ İLE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI ANTALYA MART 2014

2 A- KONTROL (DENETİM) VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ
SUNUM PLANI A- KONTROL (DENETİM) VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ B- ÖDEME BELGELERİ VE İŞLEMLERİ C- KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

3 A- KONTROL (DENETİM) VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ

4 Hatırlatmalar TKHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 34 üncü maddesinde belirtilen yetki devri hususunda getirilen sınırlama sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak satınalma işlemleri ile ilgili bir sınırlamadır. Merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımlarına ait ödemeler, bedeli her bir sağlık tesisinin kendi bütçesinden karşılanmak üzere Genel Sekreterlik veya ilgili sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilir. Genel Sekreter tarafından uygun görülmesi halinde kontrol ve muayene kabul ile ödeme işlemleri ilgili sağlık tesisince de yürütülebilir. Bu durumda, Genel Sekreterlik tarafından yapılan alımların ihale dokümanlarında ve sözleşmelerinde konuyla ilgili hükümlere yer verilmesi gerekir.

5 Hatırlatmalar Başhekim ve kamu hastaneleri birliklerinde görevli avukatlara ihale komisyonu, muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatı başkanlığı veya üyeliği, Yetki ve görevi verilemez. Bir işin ihale komisyonunda yer alan görevli, o işin muayene kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında da yer alabilir. İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Diğer yandan, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

6 Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerinin Kanuni Dayanağı
4734 sayılı Kanunun 27-y maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 7-p ve 11 inci maddelerinde Muayene ve kabul işlemlerine değinilmiştir sayılı KİK’ nın 53 üncü maddesine dayanılarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede Hizmet ve Mal alımları Muayene Kabul Yönetmelikleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Danışmanlık Hizmeti Muayene Kabul Yönetmelikleri yayımlanmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla EK-8 Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Yayımlanmıştır. Muayene ve Kabul İşlemlerinde 4735 sayılı Kanunun cevap veremediği hususlar Borçlar Kanunu hükümleriyle sonuçlandırılabilir. Borçlar Kanununun 218, 219, 221, 359 ve 362 nci maddelerinde muayene ve kabul işlemleri ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER MAL ALIMLARI HİZMET ALIMLARI YAPIM İŞLERİ Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği 1- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği 2- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği

7 Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri
Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri ifade eder. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işi, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

8 Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri
Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir.

9 Kontrol Teşkilatı ve Yetkileri
Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında idare tarafından ön inceleme yapılmadan muayene ve kabul işlemine geçilmez. İdare adına yüklenicinin idareye sunduğu bütün işlerin ön incelemesini kontrol teşkilatları yapar. Kontrol teşkilatının ön incelemede yapması gereken en önemli tespit, işlerin kabule hazır olup olmadığının belirlenmesidir. Uygulamaya Yönelik Soru Konu Hizmet Alımlarında Yüklenici ile İdare Münasebetleri Soru Yüklenici ihale dokümanında belirtilen ve iş programında onaylanan sürede işi tamamlamadığında ne tür işlem tesis edilir? Cevap Kontrol teşkilatının yüklenicinin iş programına uymadığı kanaatine varması halinde yüklenici, kontrol teşkilatının talebi üzerine 10 (on) gün içinde işlerin öngörülen tamamlanma süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir revize program hazırlayarak kontrol teşkilatına sunmak zorundadır. Revize program, kontrol teşkilatının uygun görüşü ve idarenin onayı ile yürürlüğe girer

10 Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
Yüklenici projelerde ve işe ilişkin diğer teknik dokümanda, kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Boyutları, kullanma şekli ve durumu proje ve şartnamelere uymayan, kötü ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri, yüklenici, kontrol teşkilatının talimatı üzerine, belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya bozup yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

11 Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
Yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu kontrol teşkilatı tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, ilave bedel isteyemez. Kontrol teşkilatı, sözleşme dokümanında belirtilen özelliklerden daha iyi özelliklere sahip olması ve yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla işe ilişkin herhangi bir değişiklik talebinde bulunabilir.

12 İşin Süresi ve Uzatılması
İhale edilen işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi esastır. Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır. Hizmet işleri genel şartnamesinde öngörülen diğer haller saklı kalmak kaydıyla, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde sözleşmesinde belirtilen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan zorunlu gecikme nedenlerinin doğuşunda, durum idarece incelenerek işi engelleyici nedenlere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi (20) gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse bunun nedenlerini belirten bir yazı ile idareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.

13 İşin Süresi ve Uzatılması
İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak Hizmet İşeri Genel Şartnamesinde ve sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini, yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılır.

14 Muayene Komisyonu ve Yetkileri
Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri ifade eder. Muayene ve kabul komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin uncu maddelerine göre inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kabulünü yapar.

15 Muayene Komisyonu ve Yetkileri
Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak muayene ve incelemeden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. Kabul komisyonu işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. Kabul işlemleri sırasında sözleşmeye göre gerekli görülen teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.

16 Muayene ve Kabul Hizmetlerinde Temel İlkeler

17 Muayene ve Kabul Komisyonları

18 Muayene ve Kabul Komisyonları

19 Muayene ve Kabul Komisyonları
Mal alımlarında ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz.

20 Muayenede Aranılacak Hususalar
Muayene ve kabul işlemlerinde aranılacak hususlar, ihale dokümanında yani idari ve teknik şartnamelerde istenilen hususlar ile ihale dokümanının eki olan alım esas numunelerinde istenilen özelliklerdir.

21 Muayenede Aranılacak Hususalar

22 Muayene Kabul Esnasında İstenecek Belgeler

23 Kabul aşamasında tespit edilen hatalar

24 İşyerinin Yükleniciye Teslimi
İşyerinin yükleniciye teslimi, sözleşme veya eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. İşyeri, işin özelliğine göre yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. İşin yapılacağı yerin yükleniciye tesliminde gecikme olması halinde bu gecikme işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini etkilerse işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Yüklenici bu nedenle sözleşme bedelinin artırılmasını veya sözleşmede öngörülenler dışında kendisine bir ödemede bulunulmasını isteyemez.

25 Hangi Hallerde Kısmi Kabul Yapılır?
(Değişik fıkra 16/7/ R.G./43. md.) İşin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla genel şartnamenin 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabilir. Ancak, sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamaz. Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.

26 Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması Halinde Kabul Tutanağı Düzenlenebilir mi?
Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde, bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

27 B- ÖDEME BELGELERİ VE İŞLEMLERİ

28 Tanımlar a)Harcama Birimi: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan Kurum birimini (Genel Sekreterlik veya İlgili Sağlık Tesisini), b)Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini (Genel Sekreter veya Yetki Devri Yaptığı Sağlık Tesisi Yöneticilerini), c)Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri (Mali Hizmetler Başkanı veya İdari ve Mali İşler Müdürünü),

29 Tanımlar d)Ön malî kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; Kurumun bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, e)Harcama Talimatı: İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin tertibini, konusunu, gerekçesini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini gösteren ve ita amirinin adı-soyadı, unvanı ve imzasını taşıyan belgeyi, f)İhale Onay/veya Onay Belgesi : Kamu ihale mevzuatında belirtilen; - İhale suretiyle yapılacak alımlarda kullanılmak üzere standart form olarak düzenlenen ihale onay belgelerini, - Diğer alımlarda kullanılan, alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği, alımda kullanılacak usulü, avans verilecekse şartları gösterilen ve alım yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

30 Genel Esaslar -1 Ödeme belgeleri harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine giderin çeşidine veya ön ödemenin şekline göre Yönetmelikte belirlenmiş olan gerçekleştirme belgeleri bağlanır. 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

31 Genel Esaslar -2 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir. Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

32 Genel Esaslar -3 Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez. Fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile düzenlenme şekilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun nci maddelerinde açıklanmıştır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda; 30 Aralık 2006 tarihli ve sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki (1/A, 1/B) örnek numaralı Ödeme Emri Belgesi, bu idarelerin bütçe içi veya bütçe dışı avans veya kredi şeklinde yapacakları ön ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişi ödeme belgesi olarak düzenlenecektir.

33 Genel Esaslar -4 (DHBY-Değişik : 6/3/2004 – R.G.) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; Onay belgesinin ve yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetvelinin, ihale komisyonu kararının, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağının, sözleşmenin ve Muhasebat Genel Müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyasının, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha olarak saymanlıklara verilmesi esastır.

34 Genel Esaslar -4 (DHBY-Değişik : 6/3/2004 – R.G.) Kamu ihale mevzuatına göre yapılan işlerde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, işin özelliğine göre aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları saymanlıkta saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır.  1- Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, 2- Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, 3- Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri, 4- Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ek kesin teminata ilişkin belge.

35 Onay veya İhale Onay Belgesi veya İta Amiri Onay Belgesi
Mal ve Hizmet Alımlarında Ödeme Emri Belgesi Ekinde Yer Alması Gereken Bazı Belgeler İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, koruma ve güvenlik, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film, bilgisayar yazılım alımları ve benzeri hizmet alımları ile mal alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; Onay veya İhale Onay Belgesi veya İta Amiri Onay Belgesi Taahhüt Dosyası, Fatura, Kontrol Teşkilatı Tutanağı (Kabul Teklif Belgesi) Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Kabul Tutanağı) Hakediş Raporu Ayniyat tesellüm makbuzu Not: Alımı tek merkezde, teslimi taşrada yapılan mal ve malzeme bedellerinin ödenmesinde, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin tesellüm belgelerine dayanılarak merkezce düzenlenen ayniyat tesellüm makbuzu ödeme belgesine bağlanır.

36 Hakediş Ödeme Usulleri

37 Asgari Ücret Fiyat Farkı Uygulamaları
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin yeni esaslar tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve tarihi itibari ile de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu esaslar ve yapılan değişiklikler tarihinden itibaren ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler için geçerli olup, bu tarihten önce ilan veya duyurusu yapılan ihaleler ile sözleşmeye bağlanan işlerde tarihli ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan fiyat farkı kararnamesine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

38 Asgari Ücret Fiyat Farkı Uygulamaları

39 Muhasebeleştirme Gün Süresi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde muhasebeleştirme gün süresi, muayene kabul tarihinden itibaren ilgili ödemenin muhasebe kayıtlarına alınma tarihi arasında geçen süreyi, Muayene gerektirmeyen işlerde ise fatura tarihinden itibaren ilgili ödemenin muhasebe kayıtlarına alınma tarihi arasında geçen süreyi ifade eder. Kamu Hastane Birlikleri açsından bu sürenin kısa veya uzun olması mali verimlilik göstergelerine etki eder.

40 C- KDV TEVKİFATI

41 KDV Tevkifatı İle İlgili Mevzuat
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 14/04/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sıra nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Web sitesinde ( yayımlanan Özelgeler Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Web sitesinde ( yayımlanan Sirküler (63 Sıra nolu) Sağlık İl Müdürlüğü

42 KDV Tevkifatı ve Türleri
KDV Tevkifatı, İşlem bedeli (teslim/hizmet) üzerinden hesaplanan verginin, işlemi yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; Kısmi tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin MB’nca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir. Sağlık İl Müdürlüğü

43 Tevkifat Uygulamasında Sınır
117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin maddesine göre; Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL’ yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV Tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Sağlık İl Müdürlüğü

44 KDV Tevkifatı Uygulama Esasları
Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, işlemin yapıldığı dönemde 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir. İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir. Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense dahi bu şekilde işlem yapılacaktır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın vergiyi doğuran olayın meydana geldiği süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Sağlık İl Müdürlüğü

45 KDV Tevkifatı Uygulama Esasları
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa(RG: 24/12/ ) ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması halinde tevkif edilen KDV, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. Tevkif edilen KDV'nin tamamı beyan edilir ve ödenir. Alıcının KDV mükellefi olması ve tevkifat uygulanan teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen vergi 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır. İndirimin dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesidir. Fatura ve benzeri belgeye müstenit olması şart değildir. Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin; Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken, Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Sağlık İl Müdürlüğü

46 Beyan Sorumluluğu Kime Aittir?
KDV Tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tam veya kısmi tevkifat yapılması zorunludur. Sağlık İl Müdürlüğü

47 Alıcı Satıcı Vergi Dairesi Beyan Şekli Nasıldır? Fatura
(KDV Tevkifatı) Fatura 2 Nolu KDV Beyanı 1 Nolu KDV Beyanı Sağlık İl Müdürlüğü Vergi Dairesi

48 A- Tam Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
Aşağıdaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tamamı mal veya hizmetin ALICILARI tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Konusu Tevkifat Oranı 1- İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler %100 2- Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler (GVK Mad:18) 3- Kiralama İşlemleri 4- Reklam Verme İşlemleri Sağlık İl Müdürlüğü

49 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
1- TÜM KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILACAK İŞLEMLER: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinde sayılan tüm katma değer vergisi mükellefleri aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımlarında bulunurken tabloda yer alan oranlarda tevkifat yapmak zorundadır. Sağlık İl Müdürlüğü

50 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
a) Kısmi Tevkifata Tabi Hizmetler İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 1- İşgücü temin hizmetleri 9/10 3.2.5 2- Yapı denetimi hizmetleri 3.2.6 3- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10 3.2.7 Sağlık İl Müdürlüğü

51 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
a) Kısmi Tevkifata Tabi Hizmetler İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 4- Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri 9/10 3.2.8 5- Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 3.2.9 6- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10 3.2.10 7- Servis taşımacılığı hizmeti 5/10 3.2.11 Sağlık İl Müdürlüğü

52 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
b) Kısmi Tevkifata Tabi Mallar İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 1- Külçe metal alımı 7/10 3.3.1 2- Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin alımı 3.3.2 3- Hurda ve atık alımı 9/10 3.3.3 Sağlık İl Müdürlüğü

53 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
b) Kısmi Tevkifata Tabi Mallar İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 4- Metal, plastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde alımı 9/10 3.3.4 5- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri alımları 3.3.5 6- Ağaç ve orman ürünleri alımı 3.3.6 Sağlık İl Müdürlüğü

54 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
2- BELİRLENMİŞ ALICILAR TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILACAK İŞLEMLER: Aşağıdaki tabloda yer alan mal ve hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarı belirtilen oranlarda sadece alıcının belirlenmiş alıcı olması durumunda tevkifat yapılacaktır. Sağlık İl Müdürlüğü

55 B- Kısmi Tevkifata Konu Mal ve Hizmet Alımları
İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 1- Yapım işleri İle bu İşlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 2/10 3.2.1 2- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 3.2.2 3- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10 3.2.3 4- Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 3.2.4 5- Her türlü baskı, basım hizmetleri 3.2.12 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alanların hizmet alımları 3.2.13 Sağlık İl Müdürlüğü

56 c) Döner sermayeli kuruluşlar,
Belirlenmiş Alıcılar 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, c) Döner sermayeli kuruluşlar, d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, e) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Sağlık İl Müdürlüğü

57 h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
Belirlenmiş Alıcılar f) Bankalar, g) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, Sağlık İl Müdürlüğü

58 Belirlenmiş Alıcılar NOTLAR:
a) Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde, KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. b) Belirlenmiş alıcıların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sağlık İl Müdürlüğü

59 Faturanın Düzenlenmesi
Açıklama : Tutar İşlem Bedeli 10.000 Hesaplanan KDV %18 1.800 Tevkifat Oranı 7/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek Tutar 1.260 Tevkifat Dahil Toplam Tutar 11.800 Tevkifat Hariç Toplam Tutar 10.540 Yalnız Onbinbeşyüzkırk Türk Lirasıdır. Sağlık İl Müdürlüğü Tevkifatlı faturada yukarıda belirtilen satırlara yer verilmek zorunludur.

60 HESAPLANAN KDV - TEVKİF EDİLEN KDV= BEYAN EDİLECEK TUTAR
Satıcının Beyanı Tevkif edilen KDV’den arta kalan KDV 1 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. Açıklama : Tutar İşlem Bedeli 10.000 Hesaplanan KDV %18 1.800 Tevkifat Oranı 7/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek Tutar 1.260 Tevkifat Dahil Toplam Tutar 11.800 Tevkifat Hariç Toplam Tutar 10.540 Sağlık İl Müdürlüğü HESAPLANAN KDV - TEVKİF EDİLEN KDV= BEYAN EDİLECEK TUTAR ( )= 540 TL

61 Devreden KDV < 0 => İADE YOKTUR
Satıcının İade Hakkı Satışın yapıldığı dönem beyannamesinde Devreden KDV > Tevkif edilen KDV => TEVKİF EDİLEN KDV KADAR Devreden KDV < TEVKİF EDİLEN KDV => DEVREDEN KDV KADAR İADE HAKKI DOĞMAKTADIR. Sağlık İl Müdürlüğü Devreden KDV < 0 => İADE YOKTUR

62 Tevkif edilen KDV 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir.
Alıcının Beyanı Tevkif edilen KDV 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV den tevkifat yapılmamış yada eksik yapılmış ancak, fatura bedeli KDV nin tamamı satıcı tarafından beyan edilmişse, daha sonra bunun idarece tespiti halinde vergi sorumlusu alıcıdan artık verginin ana parası yani aslı aranmayacaktır. Buna karşılık zamanında tevkifat beyanında bulunulmaması nedeniyle tevkifat sorumlusundan vergi ziyai cezası ve gecikme faizi talep edilecektir. Gecikme faizi; KDV nin satıcı tarafından Devlete ödendiği tarihe kadar, satıcı tarafından vergi ödenmemişse normal vadeden cezalı tarihten tahakkuk tarihine kadar hesaplanacaktır Sağlık İl Müdürlüğü

63 Alıcının KDV İndirim Hakkı
Beyan olunan KDV (ödeme şartı aranmaksızın ) 1 nolu KDV beyannamesinde, tevkifata konu faturada yer alan diğer KDV ile birlikte indirim konusu yapılır. Açıklama : Tutar İşlem Bedeli 10.000 Hesaplanan KDV %18 1.800 Tevkifat OranI 7/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek Tutar 1.260 Tevkifat Dahil Toplam Tutar 11.800 Tevkifat Hariç Toplam Tutar 10.540 Sağlık İl Müdürlüğü TEVKİFAT + DİĞER KDV= İNDİRİM TUTARİ ( ) =1800 TL

64 Tevkifatı Yapan (Mal ve Hizmeti Alan)
Alıcının KDV İndirim Hakkı Tevkifatı Yapan (Mal ve Hizmeti Alan) 2.Nolu Beyanname ile Beyan ve Ödeme Aynı Dönem 1.Nolu Beyannamede İNDİRİM Sağlık İl Müdürlüğü İndirim için ödeme şartı ? YOK Tevkifat Yoksa 2 No’lu Beyan Var mı? YOK Genel Bütçeli İdareler Beyanname Vermez

65 2. NOLU KDV BEYANI ve İNDİRİM HAKKI
Fatura Geç Geldi 2.NOLU Beyanname ile Beyan ve Ödeme, Teslimin Yapıldığı Döneme ait Süresinden Sonra Verilen Beyan Beyanın verildiği dönemde (Takvim Yılı Sonunu Aşmamak Şartıyla) İNDİRİM Sağlık İl Müdürlüğü Genel Bütçeli İdareler Beyanname Vermez

66 KDV Tevkifatı Uygulamaları
Soru: Teşhis ve tedaviye yönelik laboratuvar, görüntüleme, FTR gibi tıbbi hizmet alımları Tevkifata tabi midir? Tabi ise uygulanacak tevkifat oranı nedir? 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde tevkifat uygulayacak idare, kurum ve kuruluşlar, (3.2) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır. Söz konusu Tebliğin ( ) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara verilen ve bedeli bu kurum ve kuruluşlar tarafından ödenen sağlık hizmeti bedellerine ait KDV tutarı üzerinden bu kurum ve kuruluşlarca 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Ancak; bu alanlardaki tüm araç gereç ve tıbbi cihaz idareye ait olup bu alanlarda sadece iş gücü teminine yönelik bir hizmet alımı söz konusu ise 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü

67 KDV Tevkifatı Uygulamaları
Soru: Malzemesiz olarak verilen temizlik hizmetinde uygulanacak KDV Tevkifatı oranı nasıl tespit edilir? Öncelikle; alımı yapılan malzemesiz temizlik hizmetlerinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıyıp taşımadığı incelenmelidir. İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığı, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınarak tespit edilecektir. Malzemesiz temizlik hizmeti; 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması durumunda (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Ancak, gerek teknik şartnamede ve gerekse sözleşmede söz konusu hizmete ilişkin sevk ve idarenin firmada olduğu belirtilmişse, bu hizmetin işgücü temin hizmeti kapsamında değil, temizlik hizmeti kapsamında değerlendirilerek hak ediş bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin (7/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü

68 KDV Tevkifatı Uygulamaları
Soru: Malzemeli olarak verilen yemek ve temizlik hizmetlerinde uygulanacak KDV Tevkifatı oranı nasıl tespit edilir? Bu tür hizmetlerin, hizmetin verilme şekli 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması halinde ilgili bölüm kapsamında değerlendirilerek (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Ancak; bu hizmetler kapsamında temin edilen elemanlar, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmadığından ve sağlık tesisinin asıl faaliyet alanı olan sağlık hizmeti üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılmadığından şayet: Firma bu tür hizmetleri genellikle kendi araç ve gereçleri ile sunuyorsa, Bu hizmetler kapsamında temin edilen elemanlar, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılmakla birlikte sözleşmelerde asıl sorumluluk yükleniciye atfedilmişse, İhale dokümanlarında firmadan malzeme ve araç gereç talep edilmişse, Personele dayalı malzemeli yemek hizmet alımında hak ediş bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması, Personele dayalı malzemeli temizlik hizmet alımında ise hak ediş bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin (7/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü

69 KDV Tevkifatı Uygulamaları
Soru: Özel güvenlik elemanı, veri hazırlama-giriş elemanı, bilgisayar kullanım elemanı, hasta ve danışma yönlendirme elemanı ve teknik bakım onarım elemanı gibi sadece personele dayalı olarak alınan hizmet alımlarında tevkifat oranı nasıl uygulanır? 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ( ) maddesinde; «Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV Tevkifatı uygulanacaktır. « hükmü mevcuttur. Bu tür hizmet alımları, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde düzenlenen işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması halinde ilgili bölüm kapsamında değerlendirilerek (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü

70 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Mali Hizmetler Başkanı
Erol ÖZTÜRK Ordu İli KHB Mali Hizmetler Başkanı / 200 Sağlık İl Müdürlüğü


"EROL ÖZTÜRK- ORDU İLİ KHB MALİ HİZMETLER BAŞKANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları