Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fluoksetin Majör depresif bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fluoksetin Majör depresif bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk"— Sunum transkripti:

1 Fluoksetin Majör depresif bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk
Premenstrüel disforik bozukluk Bulimia nervoza Panik bozukluğu Bipolar depresyon (olanzapin ile kombine ) Sosyal anksiyete bozukluğu Travma sonrası stres bozukluğu

2 (Fluoksetin Devam) Farmakokinetik:
Oral olarak hemen tamamen emilir. Biyoyararlanımı % 90 kadardır. Denge düzeyine 4-5 haftada ulaşır. İlacın kesilmesi ile aktif ilacın vücuttan atılması 1-2 ay zaman alabilir. %94 oranında proteine bağlanır. KC de metabolize olur. Böbrek işlev bozukluğunda farmakokinetiği etkilenmez. Aktif metabolitin (norfluoksetin) yarı ömrü 2 haftadır. Ana ilacın yarı ömrü 2-3 gündür. CYP450 2D6’yı inhibe eder. CYP450 3A4’ü inhibe eder. Fluoksetin kullanımı hiperglisemiye, kesilmesi ise hipoglisemiye neden olur. Amenore, galaktore ve prolaktin seviyesinde yükselme yapabilir.

3 (Fluoksetin Devam) Kullanım özellikleri:
Fluoksetinin kesilmesini izleyen 5 hafta içerisinde diğer antidepresanları dikkatle eklenmelidir. Nöbet öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Atipik depresyonda, halsizliği ve enerji azlığı olan hastalarda, yeme ve affektif bozukluk eş tanısı olan hastalarda kullanımı önceliklidir. Hasta bir MAO inhibitörü alıyorsa kullanılmamalıdır. Fluoksetin CYP450 3A4 inhibisyonu yoluyla teorik olarak pimozidin konsantrasyonunu arttırabilir ve QTc uzaması ve tehlikeli kardiyak artimilere neden olabilir. Bilişsel ve afektif “donuklaşma”ya neden olabilir. Önerilen doz mg/ gündür. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

4 Sertralin Majör depresif bozukluk Premenstrüel disforik bozukluk
Panik bozukluk Sosyal anksiyete bozukluğu Obsessif Kompülsif bouzkluk Genelleşmiş Anksiyete bozukluğu

5 (Sertralin Devam) Farmakokinetik:
Güçlü bir SSRI dır. Noradrenalin ve dopamin üzerine etkisi zayıftır. Dopamin geri alımı üzerine etkisi diğer SSRI lardan farklıdır. En yüksek plazma seviyesine 6-8 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine %98 gibi yüksek oranda bağlanır.. Yarıl ömrü saattir. Metabolitinin yarı ömrü saattir. Ancak etkisi sertralinin 1/ 10 u kadardır. CYP450 2D6’yı inhibe eder (düşük dozlarda zayıf). CYP450 3A4’ü inhibe eder (düşük dozlarda zayıf) . P 450 enzim sitemi üzerine etkisi göreceli düşük olduğundan ilaç kombinasyonlarında güvenilirdir. Gıdalar biyoyararlanımı %40 artırır. Böbrek yetmezliğinde kinetiği değişmez. Sirozlu vakalarda klirensi azalır.

6 (Sertralin Devam) Kullanım özellikleri:
Sertralin kesilmesini takip eden 2 haftada diğer antidepresanlar dikkatle başlanmalıdır. Nöbet hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hasta bir MAO inhibitörü alıyorsa kullanılmamalıdır. Fluoksetin CYP450 3A4 inhibisyonu yoluyla teorik olarak pimozidin konsantrasyonunu arttırabilir ve QTc uzaması ve tehlikeli kardiyak artimilere neden olabilir. Tüm antidepresanların içinde kardiyovasküler güvenliği en iyi gösterilendir . Diğerlerine kıyasla prolaktin üzerine etkisinin olmayışı bazı çocuk, ergen ve kadınlarda tercih edilme nedeni olabilir. Bilişsel ve affektif düzleşme, teorik olarak bazı hastalarda dopamin geri alımını bloke edici özellikleri nedeniyle daha azdır. Önerilen doz mg/gün dür. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

7 Fluvoksamin Obsesif kompulsif bozukluk Depresyon Panik bozukluğu
Genelleşmiş anksiyete bozukluğu Sosyal anksiyete bozukluğu Travma sonrası stres bozukluğu

8 (Fluvoksamin Devam) Farmakokinetik:
GIS de tama yakın emilir. Alkolle alındığında emilimi artar. Emilimi gıdalardan etkilenmez. Yoğun ilk geçiş metabolizması nedeni ile biyoyararlanımı %50 kadardır. Plazma proteinlerine diğerlerine göre daha az bağlanır. Denge düzeyine günde ulaşır. 11 metaboliti saptanmış olup, bunlar inaktiftir. Ana ilacın yarı ömrü 9-28 saat Büyük ölçüde 1A2 ile metabolize olur. Böbrek yetmezliğinde farmakokinetiği değişmez.

9 (Fluvoksamin Devam) Kullanım özellikleri:
Anksiyete bozuklukları eş tanısı bulunan majör depresif bozukluk yanı sıra anksiyetenin eşlik ettiği depresyon için sık tercih edilen bir tedavidir. Özellikle gastrointestinal belirtiler olmak üzere bazı çekilme belirtileri vardır. Cinsel işlev bozukluğu insidansı diğer SSRI’lara göre daha düşüktür. Ön araştırmalar fluvoksaminin, antipsikotiklerle kombine kullanıldığında şizofrenideki obsesif-kompulsif belirtiler için etkili olduğuna işaret etmektedir. Depresyon için FDA onayı yoktur, ancak pek çok ülkede depresyon için yaygın olarak kullanılmaktadır. Önerilen doz mg/gündür. Hiperglisemiye neden olur. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

10 Sitalopram Depresyon Premenstrual disforik bozukluk
Obsesif kompulsif bozukluk Panik bozukluk Genelleşmiş anksiyete bozukluğu Posttravmatik stres bozukluğu Sosyal anksiyete bozukluğu

11 (Sitalopram Devam) Farmakokinetik:
Hem kendisi, hem de metabolitleri rasemik karışımdır. Metabolitleri sitaloprama göre az olmakla birlikte aktiftir. GIS den tamamen emilir. Emilimi yiyeceklerden etkilenmez. Biyoyararlınım %80 kadardır. Plazma proteinlerine %80 oranında bağlanır. En yüksek plazma seviyesine 2- 4 saatte ulaşır. Ana ilaç saatlik yarılanma ömrüne sahiptir. Zayıf CYP 450 2D6 inhibitörüdür. Denge düzeyi 1-2 haftada sağlanır. Böbrek yetmezliğinde kinetiği etkilenmez. Ancak KC hasarında klirensi %37 azalır. Ülkemizde olmamakla birlikte IV formunun etkinliğinin daha erken başladığı vurgulanmaktadır. Lityum ve alkolle etkileşmez.

12 (Sitalopram Devam) Kullanım Özellikleri:
Diğer bazı antidepresanlardan daha iyi tolere edilebilir. Diğer bazı SSRI lara göre daha az cinsel işlev bozukluğu yapar. Özellikle yaşlılarda daha iyi tolere edilir. Essitaloprama göre toleransı daha kötüdür. Kognitif ve afektif “düzleşmeye” neden olabilir. Bazı çalışmalar PMDB olan hastalarda devamlı kullanımına göre sadece luteal fazda sitalopram kullanımının daha etkili olduğunu ileri sürmektedir. Önerilen doz mg/gündür. 65 yaşın üstünde 40 mg‘ın üzerine çıkılmamalıdır. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

13 Essitalopram Major Depresif Bozukluk Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu
Panik Bozukluk Obsesif Kompulsif Bozukluk Travma sonrası stres bozukluğu Sosyal anksiyete bozukluğu Premenstrüel disforik bozukluk

14 (Essitalopram Devam) Farmakokinetik: Yarı ömrü 27-32 saattir.
Metabolitleri de aktiftir. Düzenli plazma seviyesine 7 günde ulaşılır. CYP450 2 C19, 3A4 ve 2 D6 ile metabolize olur. 2 C 19 aktivitesi düşük olanlarda plazma düzeyi artabilir. Omeprazol ve Simetidin gibi 2C 19 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında plazma düzeyi artar. Sitalopramın S enantiyomeridir. Kimyasal yapısı diğer SSRI lardan önemli ölçüde farklılık gösterir. Karaciğer bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekir. Ağır böbrek yetmezliği olanlarda da doz ayarlaması gerekmektedir.

15 (Essitalopram Devam) Kullanım Özellikleri:
En iyi tolere edilen antidepresanlardan biridir. Diğer bazı SSRI’lara göre daha az cinsel yan etkiye sahiptir. Sitalopramdan daha iyi tolere edilir. Bilişsel ve duygusal donuklaşmaya neden olabilir. Bazı veriler serotonin ve noradrenalinin her ikisine etkili olan antidepresanlara benzer bir etkinlik profili varsaymaktadır. Ancak bu kanıtlanmamıştır. Daha hızlı başlangıç gerektiren hastalarda yararlıdır. Aynı anda başka ilaç tedavisi alan hastalarda ilaç etkileşiminin sitalopramdan bile az olması nedeni ile avantajlıdır. Önerilen doz mg/ gündür. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

16 Paroksetin Majör depresif bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk
Panik bozukluk Sosyal anksiyete bozukluğu Travma sonrası stres bozukluğu Genelleşmiş anksiyete bozukluğu Premenstrüel disforik bozukluk

17 (Paroksetin Devam) Farmakokinetik: Metabolitleri inaktiftir.
Yarılanma ömrü yaklaşık 24 saattir. CYP450 2D6’yı inhibe eder. Alkolle etkileşmez. Barsaklardan iyi emilir. %95 proteinlere bağlanır. Plazmada en üst düzeyine 5 saatte ulaşır. Denge düzeyi 7-14 günde olur. Emilimi gıdalarla etkilenmez. KC işlev bozukluğu olanlarda atılımı azalır. Yüksek oranda böbreklerden atılır. Ağır KC ve böbrek işlev bozukluğu olanlarda doz düşük olmalı ve yavaş artırılmalıdır.

18 (Paroksetin Devam) Kullanım Özellikleri:
Sıklıkla anksiyeteli depresyon ve major depresyon ile anksiyete bozukluklarının birlikte görüldüğü durumlarda tercih edilen bir ilaçtır. Paroksetin kesildiğinde çekilme belirtilerinin ortaya çıkması öteki SSRI’lara oranla daha muhtemeldir. Kendi metabolizmasını inhibe eder, dolayısıyla doz ayarlama doğrusal değildir. Paroksetinin hafif düzeyde antikolinerjik etkileri vardır, bu etkiler anksiyolitik ve hipnotik etkinin hızla başlamasını sağlayabilir, ancak aynı zamanda hafif düzeyde antikolinerjik yan etkilere yol açabilir. Bilişsel ve afektif olarak “düzleşme”ye yol açabilir. Paroksetinin öteki SSRI’lardan daha fazla kilo artışına ve cinsel işlev bozukluğuna yol açtığına dair veriler mevcuttur.. Anksiyetesi ve uykusuzluğu olan hastalar paroksetini öteki SSRI’lara göre daha iyi tolere eder ve paroksetin bu semptomları tedavinin başlarında azaltabilir. Önerilen doz mg/gündür. Gebelik risk sınıfı D dir. Anne sütüne geçer.

19 Serotonin ve Noradrenalin Geri Alım İnhibitörleri (SNRI) Venlafaksin
Depresyon Genelleşmiş anksiyete bozukluğu Sosyal anksiyete bozukluğu Panik bozukluğu Travma sonrası stres bozukluğu Premenstrüel disforik bozukluk

20 (Venlafaksin Devam) Farmakokinetik:
Ana ilacın yarı ömrü 3-7 saat, aktif metabolitin yarı ömrü 9-13 saattir. Plazmada en yüksek düzeyine 2 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine %30 oranında bağlanır. KC de metabolize olur. İnsanda 3 metaboliti saptanmıştır. O-desmetil venlafaksin farmakolojik olarak etkindir. Kendisi ve metaboliti önemli ölçüde böbreklerden atılır. Hepatik ve böbrek yetersizliğinde doz ayarlanmalıdır. CYP 2D6 enzimi ile metabolize olan ilaçlarla önemli ölçüde etkileşebilir. Noradrenalin ve serotonin gerialımını bloke eder. Daha az olarak da dopamin geri alımını bloke eder. Düşük dozlarda serotonin, yüksek dozlarda noradrenalin üzerindeki etkisi baskındır. Serotonin üzerindeki etkisi noradrenalin üzerindeki etkisinden 3 kat daha fazladır. İnsanda tek dozda beta reseptör downregülasyonu yapan tek ilaçtır. Bu nedenle terapötik etkisinin çabuk başladığı ileri sürülmektedir.

21 (Venlafaksin Devam) Kullanım özellikleri:
SSRI’lara yanıt vermeyen hastalarda etki gösterebilir ve tedaviye dirençli depresyonda tercih edilecek tedavilerden biri olabilir. Tedaviye dirençli olgularda diğer antidepresanlarla kombine olarak kullanılabilir XR formu tolere edilebilirliği daha iyi olup, sadece günde tek doz kullanılır. Pek çok anksiyete bozukluğunda etkilidir. Erişkin DEHB’de etkili olabilir. Nöropatik ağrı ve fibromyaljideki erken çalışmalar potansiyel etkinliğe işaret etmektedir. Etkinliğin yanı sıra yan etkiler de (özellikle bulantı ve kan basıncı artışı) doza bağımlıdır. XR formunda 225 mg’a dek olan dozlarda kan basıncı yükselmeleri nadirdir. Diğer bazı antidepresanlara göre kesilmesi sonrasında daha fazla çekilme reaksiyonu bildirilmiştir. Önerilen doz mg/ gün XR formunda mg/ gündür. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

22 Noradrenerjik ve Spesif Serotonerjik Antidepresanlar (NaSSA) Mirtazapin
Major depresif bozukluk Panik bozukluk Genelleşmiş anksiyete bozukluğu Travma sonrası stres bozukluğu

23 (Mirtazapin Devam) Farmakokinetik: Yarı ömürü 20-40 saattir.
Metaboliti de aktiftir. CYP 1A2, 2D6 ve 3A4 ile metabolize olur. GIS den iyi emilir. En yüksek plazma düzeyine 2 saatte ulaşır. Biyoyararlanımı %50 kadardır. Yağlı gıdalar emilimi çok az derecede bozar. Plazma en yüksek düzeyine 2 saatte ulaşır. Proteinlere %85 oranında bağlanır. Denge düzeyine 3-5 günde ulaşır. Plazma düzeyi genç erkeklerde kadınlara göre daha düşüktür. Ancak bu farklılık doz ayarlaması gerektirmez. KC yetmezliğinde yarı ömrü %40 kadar uzar. Buna bağlı olarak plazma düzeyi artar. KC ve böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması yapılmalıdır. Hem serotonerjik, hem noradrenerjik iletimi bloke eder.

24 (Mirtazapin Devam) Kullanım Özellikleri:
Özellikle cinsel yan etkilerden yakınan hastalarda rahatlıkla kullanılır. Mirtazapinin eklenmesiyle, venlafaksin veya SSRI’ların neden olduğu anksiyete ve insomni düzelebilir. Mirtazapinin eklenmesiyle, venlafaksin veya SSRI’ların neden olduğu bulantı, diyare, mide krampı ve gastrointestinal yan etkiler düzelebilir. Eğer tedavinin altıncı ayına kadar kilo alımı ortaya çıkmamışsa daha sonra anlamlı kilo alımı ortaya çıkmayacaktır. SSRI’lardan daha hızlı etki ettiği gösterilmiştir. CYP450 sistemini etkilemez ve bu nedenle ek ilaç kullanımı olan hastalarda tercih edilebilir. Şizofreninin negatif semptomlarını etkilediği, haloperidolün etkisini güçlendirdiği yönünde veriler mevcuttur. Önerilen doz mg / gündür. Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.

25 (NaSSA Devam) Mianserin:
Etkisini α 2 adrenerjik yolla yapar. Bu şekilde NA dönüşümünü artırır. Tetrasiklik yapıdadır. Noradrenalin, serotonin ve dopamin geri emilimini bloke etmez. Agranülositoz, aplastik anemi ve artralji yan etkileri arasında sayılabilir. Hafif antikolinerjik etkisi de vardır.

26 Seratonin Geri Alım İnhibitörü ve 5-HT2 Blokerleri (SARI) Trazodon
Depresyon Uykusuzluk (birincil ve ikincil) Anksiyete

27 Trazodon (SARI) Farmakokinetik: CYP450 3A4 ile metabolize olur.
Yarılanma ömrü bifaziktir; ilk fazda yaklaşık 3-6 saat; ikinci fazda yaklaşık 5-9 saattir. Metabolitlerinin antidepresan etkisi yoktur. Bölünmüş dozlarda kullanılmalıdır.

28 Trazodon (SARI) Kullanım özellikleri:
Hipomani veya maniyi ortaya çıkarma riski bazı antidepresanlardan daha azdır. Eşlik eden anksiyeteyi azaltması nedeniyle disknezilerin tedavisinde trazadonun etkili olabileceğini öne süren çalışmalar vardır. Trazodon demansa eşlik eden ajitasyon ve agresyonda az da olsa etkisi olabilir. Çok nadir olarak cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Priapizim erkeklerde 1/8000 oranındadır. İyi bir sedatiftir.

29 Özgül Geri Dönüşümlü MAO-A İnhibitörleri Moklobemid
Depresyon Sosyal anksiyete bozukluğu Farmakokinetik: Kısmen CYP450 2C19 VE 2D6 tarafından metabolize edilir. Metabolitleri inaktiftir. Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. Klinik etkinliğin süresi en az 24 saat sürer. Proteine bağlanma oranı %50 dir. %95’i emilir. Tek dozun ardından en yüksek seviyesine saatte ulaşır. Büyük ölçüde böbreklerden atılır. MAOI diğer antidepresan ilaçlarla tehlikeli olarak etkileşebilir. TAD ve SSRI dan maklobemide geçerken önceki ilacın atılımı ile bağlantılı olarak ilaçsız bir dönem bırakılmalıdır .

30 Moklobemid (devam) Kullanım özellikleri:
MAOI genellikle SSRI, SNRI ve yeni antidepresanların kombinasyonları başarısız olduğunda başvurulacak ikinci sıra tedavi seçeneğidir. Başağrısı genel olarak hipertansif krizin ilk belirtisidir. Diğer nonselektif MAOI’ne kıyasla moklobemidin tiraminle etkileşim riski daha azdır. Özellikle yüksek dozlarda moklobemid kullanıldığında tiraminden zengin gıdalardan uzak durulmalıdır ( kuru sosis, salamura balık, karaciğer, baklagiller, peynir, alkollü içecekler, alkolsüz bira ve şarap, çikolata, kafein, et, balık ve lahana turşusu gibi) . Ortostatik hipotansiyon, insomni ve cinsel işlev bozukluğu en önemli yan etkilerdir. Klomipraminle beraber kullanım serotonin sendromu ve ölüm riski sebebiyle yasaktır. Özellikle başta birinci trimester olmak üzere gebelikte kullanımı önerilmez. Önerilen doz mg/ gündür. Anne sütüne geçer.

31 Noradrenalin ve Dopamin Geri Alım İnhibitörleri Bupropion
Majör Depresif Bozukluk Nikotin bağımlılığı (bupropion SR) Bipolar depresyon Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu Cinsel işlev bozukluğu

32 (Bupropion Devam) Farmakokinetik: CYP450 2D6 yı inhibe eder.
Yarı ömrü: saattir. Metabolitleri de aktiftir, yarı ömürleri daha uzundur ve major etkileri noradrenalin üzerindendir. Dopamin geriemilimini güçlü bir şekilde önler. MAO inhibisyonu yapmaz. Serotonin üzerine etkisi yoktur. Denge düzeyine 5 günde ulaşır.

33 (Bupropion Devam) Kullanım özellikleri:
Diğer bazı antidepresanlara kıyasla hipomaniye sebep olma olasılığı daha düşüktür. Bilişsel yavaşlamayı/yalancı demansı iyileştirir. Hipersomniyi ve yorgunluğu azaltır. Sigarayı bırakmadaki şiddetli arzuyu azaltmaya yardımcı olduğu kabul edilmiştir. Yan etki profili SSRI lara benzemektedir. Tikleri şiddetlendirebilir. Yüksek dozlarda psikoza neden olabilmektedir. Bupropion anksiyete bozukluğunda diğer antidepresanlar kadar etkili olmayabilir. Nöbet riskini artırmasına bağlı olarak özellikle yeme bozukluklarında kullanımı sakıncalıdır. Önerilen doz aralığı 300 mg/ gündür. Doz 2-3 ‘ e bölünerek verilir. Gebelik risk sınıfı B dir. Anne sütüne geçer.

34 Seçiçi NA Geri Alım İnhibitörleri (NRI) Reboksetin
Majör depresif bozukluk Distimi Panik bozukluk Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Farmakokinetik: CYP450 3A4 tarafından metabolize edilir. Yüksek dozlarda CYP450 2D6 ve 3A4’ü inhibe eder. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 13 saattir. Oral alımının ardından hızla emilir. Plazma düzeyi saatte oluşur. % 97 oranında proteine bağlanır. Böbrek ve KC hastalıklarında klirensi azalır. Doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Rasemik karışımdır.

35 (Reboksetin Devam) Kullanım özellikleri:
Kabızlık, ağız kuruluğu ve üriner retansiyon noradrenerjik yan etkileridir. Reboksetinin yeni kullanım alanı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Ancak kontrollü çalışma sayısı azdır. Diğer yeni kullanım alanı tek yada diğer antidepresanlarla kombinasyon halinde nöropatik ağrıdır. Ancak kontrollü çalışma sayısı azdır. Bazı çalışmalarda panik bozukluğunda etkinliği gösterilmiştir. Önerilen doz 8 mg/ gündür. Gebelikte kullanımı ile ilgili insanda kontrollü çalışma yoktur. Anne sütüne geçer.

36 Diğerleri Tianeptin Majör Depresif Bozukluk Distimi
Anksiyetenin eşlik ettiği depresyon, alkol bağımlılığı Farmakokinetik: Yapısal olarak amineptine benzer. Birincil olarak CYP450 enzim sistemi ile metabolize olur. Tianeptin hızla atılır. Yarılanma ömrü 3 saattir. Biyoyararlınımı %99 kadardır. %95 oranında proteine bağlanır. Hızla ve tam olarak emilir. Alkolle alındığında emilimi azalır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir.

37 (Tianeptin Devam) Kullanım özellikleri:
Serotonin üzerinden etki etmekle birlikte etkisi diğer serotonerjik ilaçlardan önemli farklılık gösterir. Serotoninin sinaptik kullanımını azaltır. Bu etki kortex ve hipokampüs gibi bölgelerde olur. Tianeptin strese bağlı davranış bozukluklarını düzeltir. Strese karşı oluşan hipotalamopituiter adrenel eksen yanıtını azaltır. FDA tarafından Gebelik Risk kategorisi resmi olarak belirlenmemiştir.

38 Antidepresan İlaçlara Yanıtın İyi Olacağını Gösteren Özellikler
Psikomotor retardasyon İlgi kaybı Anhedoni (Bu üç kriter yanıtın en iyi prognostik belirleyicileridir.) Akut başlangıç Vegetatif belirtiler (anoreksiya, kilo kaybı vb) Diurnal duygudurum değişiklikleri (sabah kötüleşme) Depresyon ve ilaca yanıt verme yönünden aile öyküsü

39 Antidepresan İlaçlara Yanıtın Kötü Olacağını Gösteren Özellikler
Süregen belirtiler Anksiyete Kişilerarası ilişki sorunları Daha önce ilaç tedavisine yanıt alınamamış olması Psikotik belirtiler Hipokondriak belirtiler, somatik yakınmalar Kişilik bozukluğu varlığı Yan etkilere duyarlılık öyküsü Bilişsel bozukluk gösterenler

40 Kimlerin İdame Tedavisine İhtiyacı Vardır ?
İki veya daha fazla epizodu olanlar, Kronik epizodu olanlar, Tam düzelme göstermeyenler, Daha önceki atakları ağır olanlar, İntihar eğilimi olanlar, Ataklar arasındaki sürenin kısa olduğu durumlarda, Ataklar arasında belirtilerin olması durumunda idame tedavisi gerekir.

41 Tedavi Süresi Tedavide yeterli doz ve süre çok önemlidir.
Tedavinin etkin olup olmadığına karar vermek için 4-6 hafta beklenmelidir. Ancak 2-3 hafta içinde uyku, iştah, duygudurum ve toplumsal ilgide nesnel düzelme gözlenmesi tedaviye olumlu yanıt alınacağını düşündürür. Yanıt alınamadığında başka guruptan veya farklı etki düzeneği olan bir ilaca geçilmelidir. Tedavi akut dönemden sonra 12 ay sürdürülmelidir.

42 Hasta düzeldikten sonra 4-6 ay etkin doz sürdürülür.
Sonra sürdürüm dozuna geçilir. Bu sürenin sonunda ilaç aylar içinde kesilir. Son zamanlarda koruma tedavisinin tam doz olması ile ilgili kanıtlar artmaktadır. Son depresif atağı 3 yıldan daha kısa sürede olan vakalarda en az 3 yıl, olası 5 yıl Antidepresanlar kullanılmalıdır.

43 Tedaviye Dirençli Depresyonda
İyileştirme İlacı değiştirme Kombine ilaç kullanımı Ek ilaçla terapötik etkiyi artırma

44 Antidepresan Tedavisinin Uzun Dönemde Sonuçları (AD tedavisinin 5 R si)
Response –Yanıt: Genellikle deprese bir hastanın HDÖ gibi standart bir psikiyatrik değerlendirme ölçeği ile değerlendirilen semptomlarında en az %50 oranında bir azalmayı ifade eder. Yanıt verenlerde arta kalan semptomlar vardır. Remission – Düzelme: Semptomların sadece %50 sinin değil, tamamının ortadan kalkması durumudur. HDÖ de skor 8-10 dan azdır. Hasta asemptomatiktir. Recovery – İyileşme: Düzelme dönemi ay sürerse buna iyileşme denir.

45 Relapse – Depreşme: Eğer hasta tam düzelme olmadan veya düzelme iyileşmeye dönüşmeden önce kötüleşirse buna relaps denir. Relapsı en doğru olarak tahmin ettiren özellikler ise 1-) Daha önce geçirilmiş birçok epizodun varlığı 2-) Ağır epizodlar 3-) Uzun süreli epizodlar 4-) Bipolar veya psikotik özellikler 5-) Ardışık 2 epizod arasında tam iyileşmenin olmaması. Recurrence- Yineleme: Tam iyileşmenin birkaç ay sonrasında kötüleşme olursa buna yineleme denir. Daha önce tek epizodu olanlarda yineleme olasılığı % 50 den az, 2 atağı olanlarda % 50-90, 3 veya daha fazla atağı olanlarda % 90 dan daha fazladır.

46 ANKSİYOLİTİKLER

47 Anksiyete kuramları Genetik GABA ve Benzodiazepin sistemi Serotonin Noradrenalin NMDA gibi pek çok kuram mevcuttur. Ancak; GABA ve Benzodiazepin sistemi hem anksiyete giderici ilaçların mekanizmasında hem de anksiyete oluşumunda birincil bir role sahiptir.

48 Benzodiazepinler Yarı ömürlerine göre BDZ ler 3 alt guruba ayrılırlar:
Çok kısa yarı ömürlü olanlar: Bu guruptakilerin yarıömürleri 5 saatin altındadır. Midazolam (Dormicum), Triazolam, Brotizolam bu guruptadır. Kısa-orta etkili olanlar: Bu guruptakilerin yarıömürleri 5-12 saat arasındadır. Oksazepam (Serepax), Lorazepam (Ativan), Alprazolam (Xanax) , Temazepam, Lormetazepam, Laprozolam ve Bromazepam bu guruptadır. Uzun etkili olanlar : Bu guruptakilerin yarıömürleri 12 saatten fazladır. Bu gurupta Klorazepat (Tranxilene), Klordiazepoksid (Librium, Librizan), Diazepam (Diazem) , Klonozepam (Rivotril) , Ketazolam, Flurazepam, Flunitrazepam olarak sayılabilir.

49 Ülkemizde bulunan BDZ ler şunlardır:
Midazolam (Dormicum) Oksazepam (Serepax) Lorazepam (Ativan) Alprazolam (Xanax) Klorazepat (Tranxilene) Klordiazepoksid (Librium, Librizan) Diazepam (Diazem) Klonozepam (Rivotril) Mezoridazin (Lidanil)

50 Benzodiazepinlerin Eşdeğer Dozları
Alprazolam Klordiazepoksid Klorazepat Diazepam Lorazepam Oksazepam Klonazepam Zopiklon 0.5 mg 25 mg 7.5 mg 5 mg 1 mg 15 mg 0.25 mg

51 Benzodiazepinlerin Emilim Hızı ve Metabolitleri
Alprazolam Klordiazepoksid Klorazepat Diazepam Lorazepam Oksazepam Klonazepam Zopiklon Orta - aktif met. var Hızlı - aktif met. var Çok hızlı - a. met var Orta - a.met yok Yavaş - a.met yok Çok hızlı - a. met. var

52 Benzodiazepinlerin 5 Temel Farmakolojik Etkisi
1- Anksiyete gidericidirler. 2- Sedatif Hipnotik özellik gösterirler. Kortikal uyarılabilme eşiğini belirgin düzeyde artırırlar. Psikomotor işlevleri bozarlar. 3- Antikonvülzandırlar. 4- Kas gevşetici özellikleri vardır. 5- Amnestik özellikleri vardır. Anterograd amnezi yaparlar. Bu özellikleri nedeniyle anestezi öncesi premedikasyon olarak kullanılırlar.


"Fluoksetin Majör depresif bozukluk Obsesif kompulsif bozukluk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları