Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TARİFE MEVZUATI HAZIRLAYAN HAYATİ DEMİR MUAYENE MEMURU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TARİFE MEVZUATI HAZIRLAYAN HAYATİ DEMİR MUAYENE MEMURU."— Sunum transkripti:

1 BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TARİFE MEVZUATI HAZIRLAYAN HAYATİ DEMİR MUAYENE MEMURU

2 Hayati Demir2 SINIFLANDIRMA NEDİR?  Sınıflandırma yani “eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi” işlemi; eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tamamen yada kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvellerde yer aldığı alt pozisyonun veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun tespit edilmesidir.

3 Hayati Demir3 SINIFLANDIRMA NEDİR?  Sınıflandırma gümrük beyannameleri ve ilgili belgelerin kontrolünü,  Eşyanın muayenesini,  Fiziki ve kimyasal analiz yapılmasını ve bu analiz sonuçlarının yorumlanmasını,  Teknik literatür ve tarife cetvelinin yanı sıra Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,Alfabetik Eşya Fihristi,Sınıflandırma Avileri gibi yardımcı kaynaklara başvurmak suretiyle yapılan bir işlemdir.

4 Hayati Demir4 GÜMRÜK KANUNU  MADDE 15-  1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.  2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır.

5 Hayati Demir5 GÜMRÜK KANUNU  3. Gümrük Tarifesi:  a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,  b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri,  c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak; -gümrük vergi oranlarını, -Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini,

6 Hayati Demir6 GÜMRÜK KANUNU  d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,  e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını,  f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,  g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, kapsar.

7 Hayati Demir7 GÜMRÜK KANUNU  6. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu eşyanın girdiği;  a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer cetvelin bir alt pozisyonunun,  b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun, Belirlenmesi anlaşılır.

8 Hayati Demir8 GÜMRÜK KANUNU  7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, Müsteşarlıkça hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.

9 Hayati Demir9 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  Madde 18-  a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Eşyanın cins, nev’i ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir.

10 Hayati Demir10 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  c) Bölüm: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır.  d) Fasıl: Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır ve Armonize Sistem Kodunu oluşturan numaralandırmanın başladığı 6 basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilir.

11 Hayati Demir11 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  e) Bölüm Notu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır. Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atıfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bu eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi verir.  f) Fasıl Notu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Fasıl Başlıklarından sonra gelmek üzere, fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlardır.

12 Hayati Demir12 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  g) Bölüm Başlığı: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp, yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir.  h) Fasıl Başlığı: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan fasılların başında bulunan ve bağlayıcı olmayan ibarelerdir.

13 Hayati Demir13 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  i) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardır. İlk iki rakamdan sonra gelen iki rakam pozisyon numarasıdır. Eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Fasıl numarası ile birlikte bir bütün olarak pozisyon diye adlandırılır.

14 Hayati Demir14 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  j) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyondur.  Tarife Alt Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam alt pozisyon numarasıdır. Ancak, iki rakam tek başına değil, kendinden önceki dört rakamla birlikte altılı olarak alt pozisyon numarasını oluşturur.

15 Hayati Demir15 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  k) Eşyanın Tarife Sınıflandırılması: Yürürlükteki hükümlere uygun olarak eşyanın girdiği Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, tamamen ya da kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvellerin, özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun belirlenmesidir.

16 Hayati Demir16 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  l) Tarife Önlemleri: Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan gümrük vergileri ile engel olunmasıdır.  m) Tarife Dışı Önlemler: Uluslararası mal ve hizmet akımlarının serbest ticaret koşullarına göre gelişmesine engel olan tarife önlemleri dışında kalan her türlü araç ve politikalardır.  n) Kota: Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini ifade eder.

17 Hayati Demir17 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  o) Tarife Kotası: Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder. Tarife kotası deyimi, tarife kontenjanı anlamına da gelir.  p) Tarife Tavanı: Belirli bir dönem içinde, belli malların belirlenen değer ya da miktar için ithalatta ve ihracatta normal gümrük vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulamasıdır.

18 Hayati Demir18 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ  r) Tercihli Tarife: İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasıdır.  s) Eşyanın Ticaretine İlişkin Özel Hükümlerle Belirlenmiş Önlemler: Bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemelerdir.

19 Hayati Demir19 TARİFE  Uluslararası eşya sınıflandırma ve vergilendirme cetvelidir.  21 Bölüm  97 Fasıl (77.Fasıl daha sonra gerektiğinde kullanılmak üzere,98. ve 99. Fasıllar ise akit taraflarca daha sonra kullanılmak üzere saklı tutulmuştur)  1240 dan fazla Tarife Pozisyonundan (4 basamaklı) oluşmaktadır.  Yaklaşık 22.000 kalem eşya sınıflandırılmıştır.

20 Hayati Demir20 Tarifenin Önemi Nedir? -1  Dış ticarete konu bir eşyanın;  Gümrük vergisi ve gümrükçe tahsil edilen diğer vergilerin belirlenmesi  Fon gibi ek mali yükümlülüklere tabi olup olmadığının belirlenmesi  Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere tabi olup olmadığı.(Bu önlemler kapsamında;eşyanın ithal edilebilmesi için belli kurum veya kuruluşlar tarafından verilecek,Uygunluk Belgesi,Onay Belgesi,Kontrol Belgesi,Garanti Belgesi vb.)

21 Hayati Demir21 Tarifenin Önemi Nedir? -2  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi gibi Ticaret Politikası önlemlerine tabi olup olmadığı  Tercihli Tarife Uygulamalarından yararlanıp yararlanamayacağı  Menşe Kurallarının uygulanması  Ticaretin Kolaylaştırılması  Risk Analizleri

22 Hayati Demir22 TARİFE  Uluslar arası eşya sınıflandırma ve vergilendirme cetvelidir.  Sınıflandırma hammaddeden mamüle doğru bir sıra takip eder.  Armonize Sistem Nomanklatürüne dayanan 6 rakamlı kodlama tüm üye ülkelerde temel alınır.  Anlaşmazlıkları Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) sonuçlandırır.  Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır.

23 Hayati Demir23 TARİFE MEVZUATI  Dünya Gümrük Örgütü Tarife Cetveli  İzahname (4 cilt)  Alfabetik Eşya Fihristi  Sınıflandırma Kararları (Avi)  AB Kombine Nomanklatörü

24 Hayati Demir24 TARİFE MEVZUATI  Ülkemizde Tarife Mevzuatı  474 Sayılı Kanun gereği hazırlanan Türk Gümrük Tarife Cetveli  BKK eki İthalat Rejim Kararı ve vergi oranlarını gösterir liste  Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi (Armonize Sistem Açıklama Notlarının birebir çevirisi)  Alfabetik Eşya Fihristi (Armonize Sistem Eşya Fihristinin birebir çevirisi)

25 Hayati Demir25 ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATÜRÜNÜN YAPISI  Armonize Sistemde:  Bölümler;aynı özelliklere sahip yada genellikle aynı hammadde yada maddeden mamül eşyaları ihtiva eden başlıklar halinde sınıflandırılmıştır.  Bölümleri, Fasıllar izlemekte ve bu sistemde numaralandırma Fasıllardan başlamaktadır.  Fasılları; Pozisyonlar onları da alt pozisyonlar izlemektedir.

26  SığırlarHam derilerAyakkabılar  (Bölüm I)(Bölüm VIII)(Bölüm XII)  010241016403

27 Hayati Demir27  KumPencere CamıCam Mercekler  (Bölüm V) (Bölüm XIII) (Bölüm XVIII)  2505 7005 9002

28 Hayati Demir28  Buğday UnMakarna  Bölüm II Bölüm IIBölüm IV  1001 1101 1902

29 Hayati Demir29  Ağaçlar Odun Hamuru Gazete Kağıdı  (Bölüm IX)(Bölüm X) (Bölüm X)  4401 47014801

30 Hayati Demir30  Sığırlar Süt Tereyağı Dondurma  (Bölüm I) (Bölüm I)(Bölüm I) (Bölüm IV)  0102 0401 04052105

31 Hayati Demir31  KilSeramik Porselen eşya  (Bölüm V)(Bölüm XIII)(Bölüm XIII)  2507 6906- 6907 6914

32 Hayati Demir32  AğaçlarKeresteBaston  (Bölüm IX)(Bölüm IX)(Bölüm XII)  4401 44086602

33 Hayati Demir33  PamukPamuk İpliği Kumaş  Bölüm XIBölüm XIBölüm XI  5201 5205 5208

34 Hayati Demir34  Pamuk İpliğiKumaşTakım Elbise  Bölüm XI Bölüm XI Bölüm XI  520152056103

35 Hayati Demir35 KISALTMALAR  (T):Tarım ürünü  (TAR):İşlenmiş tarım ürünleri tarım payı  (H):Hassas sanayi ürünü  (C1):01.01.1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ve EFTA Ülkelerine indirimli vergi haddi uygulanacak eşya  (C2):Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine sıfır vergi haddi uygulanacak eşya  EUROATOM:Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu  CECA:Avrupa Kömür Çelik Topluluğu  Kg/br:Kilogram(brüt)  Kg/net:Kilogram(net)  Kg/net eda:Kurutulmuş net ağırlık kilogramı  MAX:Maksimum  MİN:Minimum  Euro:Avrupa Para Birimi  INNM:Uluslar arası tescil edilmemiş modifiye isim

36 Hayati Demir36 TARİFE DİLİ = G.T.İ.P 7326.20.30.00.00  -- (2)Fasıl  -- -- (4) Pozisyon  -- -- - -(6)Alt Pozisyon  -- -- - - -- (8)AB Kombine Nomanklatür  -- -- - - -- --(10) Bakanlar Kurulu Kararı  -- -- - - -- -- -- (12) İstatistik Açılım

37 Hayati Demir37 AÇIKLAMALAR  1.SÜTUN :“POZİSYON NUMARASI” (KOD)  İstatistik Pozisyonlara bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 Rakamlı kod kullanılmıştır.İlk 6 rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8. rakamlar AB nin Kombine Nomanklatür Kodunu, 9-10. rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12. ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.  1234 567 89 1011 12 AS Nomanklatür KombineMilli altİstatistik Kodu Nomanklatür Açılım Kodu Kodu Kodu

38 Hayati Demir38 AÇIKLAMALAR  2.SÜTUN:“EŞYANIN TANIMI”  Bu sütunda Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür açılımları ve ulusal ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlara ilişkin eşya tanımları gösterilmiştir.  3.SÜTUN:“ÖLÇÜ BİRİMİ”  Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup,tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.  4.SÜTUN:“474 VERGİ HADDİ”  Bu sütunda, 14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir.

39 Hayati Demir39 G.T.İ.P EŞYANIN TANIMIÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 0603 buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış): % -taze 0603.11.00.00.00--gülleradet52 0603.12.00.00.00--karanfilleradet52 0603.13.00.00.00--orkideleradet52 0603.14.00.00.00--krizantemleradet52 0603.19 -- diğerleri 0603.19.10.00.00--- glayölleradet52 0603.19.90.00.00--- diğerleri -52 0603.90.00.00.00 - diğerleri - 52 0603 ile başlayan G.T.İ.P. ler için Kanuni ve Tavizli Vergi Oranları (2007 yılı)

40 Hayati Demir40 ÖLÇÜ BİRİMLERİ  G.T. -Gross ton  Karat-Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg)  ce/el -Hücre adedi  ct/l -Ton başına taşıma kapasitesi(1)  Gram -Gram  gi F/S -Fissile izotop gramı  kg H2O2 -Hidrojen peroksit kilogramı  kg K2O -Potasyum oksit kilogramı  kg KOH -Potasyum hidroksit (kostik potas) kilogramı  kg met.am.-Metil aminlerin kilogramı  kg N -Azotun kilogramı  Kg NaOH -Sodyum hidroksit (kostik soda) kilogramı  kg/net eda-Kurutulmuş net ağırlık kilogramı  kg P2O5 -Difosfor pentaoksit kilogramı  kg %90 sdt -% 90 kuru ürün kilogramı  kg U -Uranyum kilogramı

41 Hayati Demir41 ÖLÇÜ BİRİMLERİ  1000 kWh -1000 kilovat saat  Litre -Litre  Kg C5 H14 -CINO Kolin Klorür Kilogram  1000 Litre -1000 Litre  lt alc. %100 -Saf alkol (%100) litresi  Metre -Metre  M2-Metre kare  M3-Metre küp  1000 m3 -1000 Metre küp  Çift -Çift  Adet -Adet  Baş -Baş  100 Adet -100 Adet  1000 Adet -1000 Adet  TJ Brüt -kalori değeri

42 Hayati Demir42 BÖLÜMLER  BÖLÜM I Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler Fasıl 1-5  BÖLÜM IIBitkisel Ürünler Fasıl 6-14  BÖLÜM IIIHayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri Hazır Yemeklik Katı Yağlar Hayvansal ve Bitkisel Mumlar Fasıl 15  BÖLÜM IV Gıda Sanayi Müstahzarları ;Meşrubat Alkollü İçkiler ve Sirke;Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler Fasıl 16-24

43 Hayati Demir43 BÖLÜMLER  BÖLÜM V Mineral Maddeler Fasıl 25-27  BÖLÜM VI Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri Fasıl 28-38  BÖLÜM VII Plastikler ve Mamülleri ;Kauçuk ve Mamülleri Fasıl 39-40  BÖLÜM VIII Deriler, Köseleler,Postlar,Kürkler,ve Bu Maddelerden Mamül Eşya;Saraciye Eşyası ve Eyer ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası,El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar;Hayvan Bağırsağından Mamül Eşya Fasıl 41-43

44 Hayati Demir44 BÖLÜMLER  BÖLÜM IX Ağaç ve Ahşap Eşya;Odun Kömürü Mantar ve Mantardan Mamül Eşya; Hasırdan,Sazdan veya Örülmeye Elverişli diğer Maddelerden Mamüller Sepetçi ve Hasırcı Eşyası Fasıl 44-46  BÖLÜM X Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerden Maddelerin Hamurları ve Geri Kazanılmış Kağıt (Döküntü,Kırpıntı ve Hurdalar)Kağıt,karton ve Mamülleri Fasıl 47-49  BÖLÜM XI Dokumaya Eşverişli Maddeler ve Bunlardan Bunlardan Mamül Eşya Fasıl 50- 63

45 Hayati Demir45 BÖLÜMLER  BÖLÜM XII Ayakkabılar,Başlıklar,Şemsiyeler,Güneş Şemsiyeleri,Bastonlar,İskemle Bastonlar, Kemerler,Kamçılar,Kırbaçlar ve Bunların Aksamı;Hazırlanmış Tüyler ve Bunlardan Mamül Eşya;Yapma Çiçekler;İnsan Saçından Mamül Eşya Fasıl 64-67  BÖLÜM XIII Taş,Alçı,Çimento,Amyant,Mika ve Benzeri Maddelerden Eşya;Seramik Mamülleri; Cam ve Cam Eşya Fasıl 68-70  BÖLÜM XIV Tabi İnciler veya Kültür İncileri,Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar,Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle kaplama Metaller ve Bunlardan Mamül Eşya;Taklit Mücevherci Eşyası,Metal Paralar Fasıl 71

46 Hayati Demir46 BÖLÜMLER  BÖLÜM XV Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya Fasıl 72-83  BÖLÜM XVI Makinalar ve Mekanik Cihazlar;Elektrik Malzemeleri ;Bunların Aksam ve Parçaları, Ses Kaydediciler ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar,Televizyon Görüntü Ses Kaydedicileri ve Kaydedilen Görüntü ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar;Bunların Aksam, Parça ve Teferruatı Fasıl 84-85  BÖLÜM XVII Nakil Vasıtaları Fasıl 86-89

47 Hayati Demir47 BÖLÜMLER  BÖLÜM XVIII Optik Alet ve Cihazlar,Fotoğraf, Sinema,Ölçü,Kontrol,Ayar Alet Ve Cihazları,Tıbbi veya Cerrahi Alet ve Cihazlar;Saatçi Eşyası;Müzik Aletleri; Bunların Aksam Parça ve Aksesuarları Fasıl 90-92  BÖLÜM XIX Silahlar ve Mühimmat;Bunların Aksam Parça ve Aksesuarları Fasıl 93  BÖLÜM XX Muhtelif Mamül Eşya Fasıl 94-96  BÖLÜM XXI Sanat Eserleri ve Koleksiyon Eşyası; Antikalar Fasıl 97

48 Hayati Demir48 FASILLAR BÖLÜM I  FASIL01Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler  FASIL02Etler ve yenilen sakatat  FASIL03Balıklar ve kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar  FASIL04Süt ürünleri,kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları,Tabi Bal,tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayanyenilebilir hayvansal menşeli ürünler  FASIL05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

49 Hayati Demir49 FASILLAR  BÖLÜM II  FASIL06Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler,yumrular,kökler ve benzerleri;kesme çiçekler ve süs yaprakları  FASIL07Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular  FASIL08Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,turunçgillerin veya kavunların ve karpuzların kabukları  FASIL09Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat  FASIL10Hububat  FASIL11Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin buğday gluteni  FASIL12Yağlı tohum ve meyveler;muhtelif tane,tohum ve meyveler,sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler;saman ve kaba yem  FASIL13Lak;sakız,reçine ve diğer özsu ve hülasalar  FASIL14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler;tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

50 Hayati Demir50 FASILLAR  BÖLÜM III  FASIL15Hayvansal be bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar;hayvansal ve bitkisel mumlar

51 Hayati Demir51 FASILLAR  BÖLÜM IV  FASIL16Et,balık,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları  FASIL17Şeker ve şeker mamülleri  FASIL18Kakao ve kakao müstahzarları  FASIL19Hububat,un,nişasta veya süt müstahzarları;pastacılık ürünleri  FASIL20Sebzeler,meyveler,sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar  FASIL21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları  FASIL22Meşrubat,Alkollü içkiler ve sirke  FASIL23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler  FASIL24Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

52 Hayati Demir52 FASILLAR  BÖLÜM V  FASIL25Tuz;kükürt,topraklar ve taşlar, alçılar,kireçler,çimento  FASIL26Metal cevherleri,cüruf ve kül  FASIL27Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler,bitümenli maddeler;mineral mumlar

53 Hayati Demir53 FASILLAR  BÖLÜM VI  FASIL28Anorganik kimyasallar,kıymetli metallerin radyoaktif elementlerin,nadir toprak metallerin ve izotopların organik veya anorganik bileşikleri  FASIL29Organik kimyasal ürünler  FASIL30Eczacılık ürünleri  FASIL31Gübreler  FASIL32Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler, müstahzar boyalar ve vernikler  FASIL33Uçucu yağlar ve rezinoitler;parfümeri veya tuvalet müstahzarları

54 Hayati Demir54 FASILLAR  FASIL34Sabunlar,yüzeyaktif organik maddeler,yıkama müstahzarları,yağlama müstahzarları,suni mumlar,müstahzar mumlar,temizleme veya bakım müstahzarları,model yapmaya mahsus her türlü patlar,dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları  FASIL35Albüminoid maddeler,değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler,tutkallar;enzimler  FASIL36Barut ve patlayıcı maddeler,pirotekni mamülleri;kibritler,piroforik alaşımlar,ateş alıcı maddeler  FASIL37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya  FASIL38Muhtelif kimyasal ürünler

55 Hayati Demir55 FASILLAR  BÖLÜM VI  FASIL39Plastikler ve mamülleri  FASIL40Kauçuk ve kauçuktan eşya

56 Hayati Demir56 FASILLAR  BÖLÜM VIII  FASIL41Ham postlar,deriler(Kürkler hariç) ve köseleler  FASIL42Deri eşya;saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları;seyahat eşyası,el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamül eşya  FASIL43Postlar,kürkler ve taklit kürkler, bunların mamülleri

57 Hayati Demir57 FASILLAR  BÖLÜM IX  FASIL44Ağaç ve ahşap eşya;odun kömürü  FASIL45Mantar ve mantardan eşya  FASIL46Hasırdan,sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyası

58 Hayati Demir58 FASILLAR  BÖLÜM X  FASIL47Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları,geri kazanılmış kağıt veya karton(Döküntü,kırpıntı ve hurdalar)  FASIL48Kağıt ve karton;kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya  FASIL49Basılı kitaplar,gazeteler,resimler,baskı sanayinin diğer mamülleri;el ve makine yazısı metinler ve planlar

59 Hayati Demir59 FASILLAR  FASIL58Özel dokunmuş mensucat;tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat;dantela,duvar halıları;şeritçi ve kaytancı eşyası,işlemeler  FASIL59Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat,dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya  FASIL60Örme mensucat  FASIL61Örme giyim eşyası ve aksesuarı  FASIL62Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı  FASIL63Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar;kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya,paçavralar

60 Hayati Demir60 FASILLAR  BÖLÜM XI  FASIL50İpek  FASIL51Yapağı ve yün,ince veya kaba hayvan kılı;at kılından iplik ve dokunmuş mensucat  FASIL 52Pamuk  FASIL53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat  FASIL54Sentetik ve suni filamentler  FASIL55Senteik ve suni devamsız lifler  FASIL56Vatka,keçe,dokunmamış mensucat;özel iplikler,sicim,kordon,ip halat ve bunlardan mamül eşya  FASIL57Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

61 Hayati Demir61 FASILLAR  BÖLÜM XII  FASIL64Ayakkabılar,getrler,tozluklar ve benzeri eşya;bunların aksamı  FASIL65Başlıklar ve aksamı  FASIL66Şemsiyeler,güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı  FASIL67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya

62 Hayati Demir62 FASILLAR  BÖLÜM XIII  FASIL68Taş,alçı,çimento,amyant,mika veya benzeri maddelerden eşya  FASIL69Seramik mamülleri  FASIL70Cam ve cam eşya

63 Hayati Demir63 FASILLAR  BÖLÜM XIV  FASIL71Tabi veya kültür incileri,kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,kıymeti metaller,kıymetli metallerler kaplama metaller ve bunlardan mamül eşya

64 Hayati Demir64 FASILLAR  BÖLÜM XV  FASIL72Demir ve çelik  FASIL73Demir veya çelikten eşya  FASIL74Bakır veya bakırdan eşya  FASIL75Nikel veya nikelden eşya  FASIL76Alüminyum veya alüminyumdan eşya  FASIL77(İleride kullanılmak üzere boş bırakılmıştır)  FASIL78Kurşun ve kurşundan eşya  FASIL79Çinko ve çinkodan eşya  FASIL80Kalay ve kalaydan eşya  FASIL81Diğer adi metaller;sermetler;bunlardan eşya  FASIL82Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve sofra takımları;adi metallerden bunların aksam ve parçaları  FASIL83Adi metallerden çeşitli eşya

65 Hayati Demir65 FASILLAR  BÖLÜM XVI  FASIL84Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları  FASIL85Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları,ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen sesin ve görüntünün tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam parça ve aksesuarları

66 Hayati Demir66 FASILLAR  BÖLÜMXVII  FASIL86Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler,bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları  FASIL87Kara nakil vasıtaları ve bunların aksam parça ve aksesuarları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç)  FASIL88Hava taşıtları,uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları  FASIL89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

67 Hayati Demir67 FASILLAR  BÖLÜM XVIII  FASIL90Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol,ayar alet ve cihazları,tibbi veya cerrahi alet ve cihazlar;bunların aksam, parça ve aksesuarı  FASIL91Saatler ve bunların aksam ve parçaları  FASIL92Müzik aletleri;bunların aksam,parça ve aksesuarı

68 Hayati Demir68 FASILLAR  BÖLÜM XIX  FASIL93Silahlar ve mühimmat;bunların aksam,parça ve aksesuarı

69 Hayati Demir69 FASILLAR  BÖLÜM XX  FASIL94Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri,yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat;tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları;ışıklı panolar,ışıklı isim tabelaları ve benzerleri;prefabrik yapılar  FASIL95Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam,parça ve aksesuarı  FASIL96Çeşitli mamül eşya

70 Hayati Demir70 FASILLAR  BÖLÜM XXI  FASIL97Sanat eserleri,koleksiyon eşyası ve antikalar  FASIL98Akit taraflarca,özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur  FASIL99Akit taraflarca,özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur

71 Hayati Demir71 BİR EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ NASIL BULUNUR?  İnceleme(Eşya numunesi veya eşyaya ilişkin bilgileri içeren belgeler,katalog,analiz sertifikası vb)  Neden Mamül?  İçeriğindeki maddeler neler?,  Eşya ne için kullanılıyor?  Bu maddelerin kullanım amacı nedir?(aksesuar,katkı maddesi vb)  Hangi bölümde yer alabilir?  Hangi fasılda yer alabilir?  Bu fasıllar içinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir?

72 Hayati Demir72 SINIFLANDIRMA YAPARKEN İZLENECEK YOL  İlgili Bölüm notları  İlgili Fasıl notları  İzahname notları  Genel Yorum Kuralları  Tarife pozisyonu içinde hangi alt pozisyon  Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

73 Hayati Demir73 TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALALAR

74 Hayati Demir74 KURAL 1  Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.

75 Hayati Demir75  Soru: Çalar Saati (9103) Kasetçaları (8519) bulunan Radyo (8527) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?(Eşyayı oluşturan bileşenlerden radyo eşyaya mümeyyiz vasfını vermektedir) a)8519 b)8527 c)9103 d)8543

76 Hayati Demir76  Cevap: b) 8527  Eşya 8527 tarife pozisyonunun metninde tanımlanmıştır.Genel Yorum Kuralları 1 de de eşyaların pozisyon metinlerine göre sınıflandırılacağı belirtilmektedir.  Dolayısıyla çalar saati ve kasetçaları bulunan radyonun genel yorum kuralları 1 e göre 8527 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.  Fasıl Notu:(8527/B-5)

77 Hayati Demir77 KURAL 2-a  (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın, ithal anında, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi şartıyla, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.

78 Hayati Demir78  Soru: Çelikten mamül anahtar taslakları anahtar olarak sınıflandırılabilir mi?  a)Evet  b) Hayır

79 Hayati Demir79  Cevap : a) Evet  Genel Yorum Kuralı 2- a uyarınca imali bitirilmemiş anahtar taslakları anahtar olarak 8301 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

80 Hayati Demir80  Demonte vaziyette gelen, bağlantı elemanları (somun,cıvata,vida vb.) takılmamış bilgisayar masası, bilgisayar masası olarak sınıflandırılabilir mi?  a) Evet  b) Hayır

81 Hayati Demir81  Cevap: a) Evet  (Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşya)  2(a) Kuralının ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır.(9403.60)

82 Hayati Demir82  Soru:  Lamba dayanağı imal edilmek üzere tasarlanmış dökme çelikten mamül taslaklar,çelikten mamül eşya olarak 7325 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi?  a) Evet  b) Hayır

83 Hayati Demir83  Cevap: b) Hayır  Genel Yorum Kuralı 2 (a) da imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya olarak sınıflandırılacağı hükme bağlanmıştır.Bu sebeple eşyanın,demir ve çelikten mamül eşya olarak 7325 tarife pozisyonunda değil lamba dayanağı olarak 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir.

84 Hayati Demir84 KURAL 2-b  (b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını,bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde,belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri,aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre belirlenir.

85 Hayati Demir85 KURAL3  (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır

86 Hayati Demir86 KURAL3-a  a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.

87 Hayati Demir87  İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır;  (Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları 85.10 pozisyonunda sınıflandırılırlar,  Bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak 85.08 pozisyonunda veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak 85.09 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

88 Hayati Demir88  Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa,bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır.  Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir

89 Hayati Demir89  Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halılar,motorlu vasıtaların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha özel bir şekilde tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda sınıflandırılacaklardır

90 Hayati Demir90  Örneğin; Vidalar, civatalar, somunlar aksam parça olarak değil; daha özel tanımlandıkları 7318 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.

91 Hayati Demir91  Örneğin; Her türlü motorlar; dizel motorlar,benzinli motorlar, AC Motorlar, Üniversal Motorlar aksam parça olarak değil daha özel tanımlandıkları 8407, 8408, 8501 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

92 Hayati Demir92  Soru:  Fren balataları arabaların aksam parçası olarak 8708 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi?  a) Evet  b) Hayır

93 Hayati Demir93  Cevap: b) Hayır  Çünkü Genel Yorum Kuralı 3- a uyarınca eşyayı daha özel şekilde niteleyen 6813 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir.

94 Hayati Demir94 KURAL3-b  b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

95 Hayati Demir95  Sadece3(a) kuralı yetersiz kaldığı hallerde bu uygulanabilir.  Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır.

96 Hayati Demir96  Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu)  içine konulmuş bir  elektrikli saç makası (85.10 pozisyonu),  bir tarak (96.15 pozisyonu),  bir çift makas (82.13 pozisyonu),  bir fırça(96.03 pozisyonu)ve  dokumaya elverişli maddelerden havludan (63.02 pozisyonu)  oluşan saç tuvalet takımı (seti)  85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

97 Hayati Demir97  Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02pozisyonu),  bir cetvel (90.17 pozisyonu),  bir hesap diski (90.17 pozisyonu),  Bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu),  bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve  Bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu)  içeren çizim takımları Hangi pozisyonunda sınıflandırılır ?

98 Hayati Demir98  a) 4202  b) 9017  c) 9609  d) 8214

99 Hayati Demir99  Soru:  İki not defteri ve bir şişe parfüm birlikte paketlenmiş olarak gümrüğü sunuluyor.Bu eşya Genel Yorum Kuralı 3- b ye göre set olarak değerlendirilebilir mi?  a)Evet  b) Hayır

100 Hayati Demir100  Cevap : b)Hayır  Bir eşyanın Genel Yorum Kuralları 3-b ye göre set olarak kabul edilebilmesi için özel bir gereksinmeyi karşılaması gerekmektedir.İki not defteri ve bir şişe parfümden oluşan eşya özel bir gereksinmeyi karşılamadığı için set olarak değerlendirilmez.Her eşya kendi tarife pozisyonunda değerlendirilir.

101 Hayati Demir101  Soru:  Cep telefonu ile birlikte perakende satılacak şekilde paketlenmiş şarj cihazları bu cep telefonuyla birlikte telefonun yer aldığı tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi?  a)Evet  b) Hayır

102 Hayati Demir102  Cevap: a)Evet  Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre perakende satılacak şekilde ambalajlandığı ve eşyanın esas karakterini telefon oluşturduğu için şarj aleti ve cep telefonundan oluşan paketin telefon tarifesinde sınıflandırılması gerekir.

103 Hayati Demir103  Soru:  Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyanın (9403) başlığına monte edilmiş bir saat (9103) bulunmaktadır.  Eşyayı hangi tarifede sınıflandırmak gerekir?  a) 9403  b) 9103

104 Hayati Demir104  Cevap: a)9403  Çünkü Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre eşyanın esas karakterini mobilya oluşturmaktadır. Bu sebeple eşya yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar olarak 9403 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

105 Hayati Demir105  Soru:  Plastik bir mahfaza (4202) içine yerleştirilmiş,  İki adet göz kalemi (3304)  Bir makyaj fırçası (9603)  Değişik renklerde far (3304)  Bir adet kalemtraş (8214) oluşan makyaj seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

106 Hayati Demir106  a)4202  b)3304  c)9603  d)8214

107 Hayati Demir107  Cevap: b) 3304  Eşyanın esas karakterini 3304 tarife pozisyonunda yer alan makyaj malzemeleri oluşturduğundan Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre 3304 pozisyonunda sınıflandırılır.

108 Hayati Demir108 KURAL3-c  (c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.

109 Hayati Demir109 KURAL4  Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

110 Hayati Demir110 KURAL5-a  YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN, AŞAĞIDAKİ EŞYAKONUSUNDA ŞU KURALLAR UYGULANIR  (a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

111 Hayati Demir111  Cep telefonları ile birlikte gümrüğe sunulan cep telefonu kılıfları,cep telefonları ile birlikte sınıflandırılabilir mi?  a)Evet  b) Hayır

112 Hayati Demir112  Cevap: a) Evet  Kılıflar cep telefonu için özel olarak yapıldığı,uzun süre kullanıma uygun olması ve kullanıldıkları eşya ile birlikte sunuldukları zaman Genel Yorum Kuralı 5-a ya göre cep telefonları ile aynı tarife de (8517) sınıflandırılır.

113 Hayati Demir113  Soru:  Deri bir mahfaza (4202) içine konulmuş  Zümrüt kolye (7103)  Hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  a)4202  b) 7103

114 Hayati Demir114  Cevap: b) 7103  Genel Yorum Kuralı 5-a uyarınca eşyanın ambalajı eşya ile birlikte sınıflandırılır.

115 Hayati Demir115 KURAL5-b  (b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

116 Hayati Demir116 KURAL6  Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre belirlenecektir.  Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

117 Hayati Demir117  (1) Elektrikli traş makinası mahfazası(85.10 pozisyonu).  (2) Dürbün mahfazaları,teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu).  (3) Müzik aletleri mahfazaları, kutuları ve çantaları (örneğin; 92.02 pozisyonu).  (4) Silah mahfazaları (örneğin,93.03pozisyonu).

118 Hayati Demir118  Soru:  Ahşap yük paletleri üzerlerinde gelen eşyadan ayrı olarak mı sınıflandırılır?(Bu paletler tekrar kullanılmayacaktır.)  a) Evet  b) Hayır

119 Hayati Demir119  Cevap: a) Evet  Genel Yorum Kuralı 5-b ye göre bu tür paletler üzerinde gelen eşya ile birlikte sınıflandırılır.

120 Hayati Demir120  Soru:  Aşağıdaki Genel Yorum Kurallarının hangisi ambalaj maddelerinin sınıflandırılması ile ilgilidir?  a) Genel Yorum Kuralı 1  b) Genel Yorum Kuralı 2-a  c) Genel Yorum Kuralı 3-c  d) Genel Yorum Kuralı 5-b

121 Hayati Demir121  Cevap: d) Genel Yorum Kuralı 5-b

122 Hayati Demir122 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ  1- ALMANYA18.04.1951  2- BELÇİKA 18.04.1951  3- FRANSA 18.04.1951  4- İTALYA 18.04.1951  5- HOLLANDA 18.04.1951  6- LÜKSEMBURG 18.04.1951  7- DANİMARKA 01.01.1973  8- İNGİLTERE 01.01.1973  9- İRLANDA 01.01.1973  10- YUNANİSTAN 01.01.1981  11- İSPANYA 01.01.1986  12- PORTEKİZ 01.01.1986  13- AVUSTURYA 01.01.1995  14- FİNLANDİYA 01.01.1995  15- İSVEÇ 01.01.1995

123 Hayati Demir123 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ  16- ÇEK CUMHURİYETİ01.01.2004  17- ESTONYA 01.01.2004  18- GÜNEY KIBRIS 01.01.2004  19- LETONYA 01.01.2004  20- LİTVANYA 01.01.2004  21- MACARİSTAN 01.01.2004  22- MALTA 01.01.2004  23- POLONYA 01.01.2004  24- SLOVAKYA 01.01.2004  25- SLOVENYA 01.01.2004  26- BULGARİSTAN 01.01.2007  27- ROMANYA 01.01.2007

124 Hayati Demir124 EFTA ÜLKELERİ (AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ) 03.05.1960  İSVİÇRE  İZLANDA  LİHTENŞTAYN  NORVEÇ

125 Hayati Demir125 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ  Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafında verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin idari karardır.  Bağlayıcı Tarife Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir.  Bunun için bilgi alan kişinin, beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşyanın cins, nevi ve niteliği açısından uygun olduğunu kanıtlaması zorunludur.

126 Hayati Demir126 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ  Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin başvuru sahibine mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak bildirilmesi esastır.  Başvurunun Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamını içermesi zorunludur. Aksi takdire başvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlaması istenir.  Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.  Gümrük idaresi eşyanın gümrükten çekilmesi sırasında Bağlayıcı Tarife Bilgisi sahibi kişiden gümrük işlemlerini tamamlarken sahip olduğu Bağlayıcı Tarife Bilgisi’ni gümrük idaresine bildirmesini isteyebilir.  Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

127 Hayati Demir127 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ  Bağlayıcı Tarife Bilgisinin geçerliliğini yitirmesi veya iptali ;  Bağlayıcı Tarife Bilgisi,  a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,  b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,  c) Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi,  Durumlarında geçerliliğini yitirir.

128 Hayati Demir128 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ  Bağlayıcı Tarife Bilgisi,  Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlandığı,  (c) bendinde belirtilen durumlarda ise, iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini yitirir.

129 Hayati Demir129 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ  Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin  Hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir.  Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

130 Hayati Demir130 LİSTELER  I Sayılı Liste-Tarım Ürünleri  II Sayılı Liste-Sanayi Ürünleri  III Sayılı Liste-Tarım İşlenmiş Ürünleri  IV Sayılı Liste-Balık ve Diğer Su Ürünleri  V Sayılı Liste- Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi" nde yer alan ürünleri içermektedir.  VI Sayılı Liste-Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünler

131 Hayati Demir131  Teşekkür eder,hayatta başarılar dilerim. Hayati DEMİR Muayene Memuru


"BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TARİFE MEVZUATI HAZIRLAYAN HAYATİ DEMİR MUAYENE MEMURU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları