Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
TARİFE MEVZUATI HAZIRLAYAN HAYATİ DEMİR MUAYENE MEMURU

2 SINIFLANDIRMA NEDİR? Sınıflandırma yani “eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi” işlemi; eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tamamen yada kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvellerde yer aldığı alt pozisyonun veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun tespit edilmesidir. Hayati Demir

3 SINIFLANDIRMA NEDİR? Sınıflandırma gümrük beyannameleri ve ilgili belgelerin kontrolünü, Eşyanın muayenesini, Fiziki ve kimyasal analiz yapılmasını ve bu analiz sonuçlarının yorumlanmasını, Teknik literatür ve tarife cetvelinin yanı sıra Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,Alfabetik Eşya Fihristi,Sınıflandırma Avileri gibi yardımcı kaynaklara başvurmak suretiyle yapılan bir işlemdir. Hayati Demir

4 GÜMRÜK KANUNU MADDE 15- 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. 2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır. Hayati Demir

5 GÜMRÜK KANUNU 3. Gümrük Tarifesi:
a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri, c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak; gümrük vergi oranlarını, Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini, Hayati Demir

6 GÜMRÜK KANUNU d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını, e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını, f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını, g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, kapsar. Hayati Demir

7 GÜMRÜK KANUNU 6. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu eşyanın girdiği; a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer cetvelin bir alt pozisyonunun, b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun, Belirlenmesi anlaşılır. Hayati Demir

8 GÜMRÜK KANUNU 7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, Müsteşarlıkça hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. Hayati Demir

9 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Madde 18-
a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Eşyanın cins, nev’i ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir. Hayati Demir

10 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ c) Bölüm: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır. d) Fasıl: Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine alır ve Armonize Sistem Kodunu oluşturan numaralandırmanın başladığı 6 basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilir. Hayati Demir

11 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ e) Bölüm Notu:
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır. Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atıfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceği ve bu eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi verir. f) Fasıl Notu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Fasıl Başlıklarından sonra gelmek üzere, fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlardır. Hayati Demir

12 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ g) Bölüm Başlığı:
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan her bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp, yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir. h) Fasıl Başlığı: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan fasılların başında bulunan ve bağlayıcı olmayan ibarelerdir. Hayati Demir

13 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ i) Tarife Pozisyonu:
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardır. İlk iki rakamdan sonra gelen iki rakam pozisyon numarasıdır. Eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Fasıl numarası ile birlikte bir bütün olarak pozisyon diye adlandırılır. Hayati Demir

14 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ j) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu :
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyondur. Tarife Alt Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam alt pozisyon numarasıdır. Ancak, iki rakam tek başına değil, kendinden önceki dört rakamla birlikte altılı olarak alt pozisyon numarasını oluşturur. Hayati Demir

15 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ k) Eşyanın Tarife Sınıflandırılması:
Yürürlükteki hükümlere uygun olarak eşyanın girdiği Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, tamamen ya da kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvellerin, özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun belirlenmesidir. Hayati Demir

16 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ l) Tarife Önlemleri:
Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan gümrük vergileri ile engel olunmasıdır. m) Tarife Dışı Önlemler: Uluslararası mal ve hizmet akımlarının serbest ticaret koşullarına göre gelişmesine engel olan tarife önlemleri dışında kalan her türlü araç ve politikalardır. n) Kota: Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini ifade eder. Hayati Demir

17 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ o) Tarife Kotası: p) Tarife Tavanı:
Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder. Tarife kotası deyimi, tarife kontenjanı anlamına da gelir. p) Tarife Tavanı: Belirli bir dönem içinde, belli malların belirlenen değer ya da miktar için ithalatta ve ihracatta normal gümrük vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulamasıdır. Hayati Demir

18 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ r) Tercihli Tarife:
İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasıdır. s) Eşyanın Ticaretine İlişkin Özel Hükümlerle Belirlenmiş Önlemler: Bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemelerdir. Hayati Demir

19 TARİFE Uluslararası eşya sınıflandırma ve vergilendirme cetvelidir.
21 Bölüm 97 Fasıl (77.Fasıl daha sonra gerektiğinde kullanılmak üzere,98. ve 99. Fasıllar ise akit taraflarca daha sonra kullanılmak üzere saklı tutulmuştur) 1240 dan fazla Tarife Pozisyonundan (4 basamaklı) oluşmaktadır. Yaklaşık kalem eşya sınıflandırılmıştır. Hayati Demir

20 Tarifenin Önemi Nedir? -1
Dış ticarete konu bir eşyanın; Gümrük vergisi ve gümrükçe tahsil edilen diğer vergilerin belirlenmesi Fon gibi ek mali yükümlülüklere tabi olup olmadığının belirlenmesi Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere tabi olup olmadığı.(Bu önlemler kapsamında;eşyanın ithal edilebilmesi için belli kurum veya kuruluşlar tarafından verilecek,Uygunluk Belgesi,Onay Belgesi,Kontrol Belgesi,Garanti Belgesi vb.) Hayati Demir

21 Tarifenin Önemi Nedir? -2
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi gibi Ticaret Politikası önlemlerine tabi olup olmadığı Tercihli Tarife Uygulamalarından yararlanıp yararlanamayacağı Menşe Kurallarının uygulanması Ticaretin Kolaylaştırılması Risk Analizleri Hayati Demir

22 TARİFE Uluslar arası eşya sınıflandırma ve vergilendirme cetvelidir.
Sınıflandırma hammaddeden mamüle doğru bir sıra takip eder. Armonize Sistem Nomanklatürüne dayanan 6 rakamlı kodlama tüm üye ülkelerde temel alınır. Anlaşmazlıkları Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) sonuçlandırır. Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır. Hayati Demir

23 TARİFE MEVZUATI Dünya Gümrük Örgütü Tarife Cetveli İzahname (4 cilt)
Alfabetik Eşya Fihristi Sınıflandırma Kararları (Avi) AB Kombine Nomanklatörü Hayati Demir

24 TARİFE MEVZUATI Ülkemizde Tarife Mevzuatı
474 Sayılı Kanun gereği hazırlanan Türk Gümrük Tarife Cetveli BKK eki İthalat Rejim Kararı ve vergi oranlarını gösterir liste Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi (Armonize Sistem Açıklama Notlarının birebir çevirisi) Alfabetik Eşya Fihristi (Armonize Sistem Eşya Fihristinin birebir çevirisi) Hayati Demir

25 ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATÜRÜNÜN YAPISI
Armonize Sistemde: Bölümler;aynı özelliklere sahip yada genellikle aynı hammadde yada maddeden mamül eşyaları ihtiva eden başlıklar halinde sınıflandırılmıştır. Bölümleri, Fasıllar izlemekte ve bu sistemde numaralandırma Fasıllardan başlamaktadır. Fasılları; Pozisyonlar onları da alt pozisyonlar izlemektedir. Hayati Demir

26 Sığırlar Ham deriler Ayakkabılar
(Bölüm I) (Bölüm VIII) (Bölüm XII)

27 (Bölüm V) (Bölüm XIII) (Bölüm XVIII)
Kum Pencere Camı Cam Mercekler (Bölüm V) (Bölüm XIII) (Bölüm XVIII) Hayati Demir

28 Bölüm II Bölüm II Bölüm IV 1001 1101 1902
Buğday Un Makarna Bölüm II Bölüm II Bölüm IV Hayati Demir

29 Ağaçlar Odun Hamuru Gazete Kağıdı
(Bölüm IX) (Bölüm X) (Bölüm X) Hayati Demir

30 Sığırlar Süt Tereyağı Dondurma
(Bölüm I) (Bölüm I)(Bölüm I) (Bölüm IV) Hayati Demir

31 Kil Seramik Porselen eşya (Bölüm V) (Bölüm XIII) (Bölüm XIII)
Hayati Demir

32 Ağaçlar Kereste Baston (Bölüm IX) (Bölüm IX) (Bölüm XII)
Hayati Demir

33 Pamuk Pamuk İpliği Kumaş Bölüm XI Bölüm XI Bölüm XI 5201 5205 5208
Hayati Demir

34 Pamuk İpliği Kumaş Takım Elbise Bölüm XI Bölüm XI Bölüm XI
Hayati Demir

35 KISALTMALAR (T) :Tarım ürünü (TAR) :İşlenmiş tarım ürünleri tarım payı
(H) :Hassas sanayi ürünü (C1) : tarihinden itibaren Avrupa Birliği ve EFTA Ülkelerine indirimli vergi haddi uygulanacak eşya (C2) :Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine sıfır vergi haddi uygulanacak eşya EUROATOM:Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu CECA :Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Kg/br :Kilogram(brüt) Kg/net :Kilogram(net) Kg/net eda:Kurutulmuş net ağırlık kilogramı MAX :Maksimum MİN :Minimum Euro :Avrupa Para Birimi INNM :Uluslar arası tescil edilmemiş modifiye isim Hayati Demir

36 TARİFE DİLİ = G.T.İ.P -- (2)Fasıl -- -- (4) Pozisyon
-- (2)Fasıl -- -- (4) Pozisyon (6)Alt Pozisyon (8)AB Kombine Nomanklatür (10) Bakanlar Kurulu Kararı (12) İstatistik Açılım Hayati Demir

37 1.SÜTUN : “POZİSYON NUMARASI” (KOD)
AÇIKLAMALAR 1.SÜTUN : “POZİSYON NUMARASI” (KOD) İstatistik Pozisyonlara bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 Rakamlı kod kullanılmıştır.İlk 6 rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8. rakamlar AB nin Kombine Nomanklatür Kodunu, rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır. AS Nomanklatür Kombine Milli alt İstatistik Kodu Nomanklatür Açılım Kodu Kodu Kodu Hayati Demir

38 AÇIKLAMALAR 2.SÜTUN: “EŞYANIN TANIMI”
Bu sütunda Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür açılımları ve ulusal ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlara ilişkin eşya tanımları gösterilmiştir. 3.SÜTUN: “ÖLÇÜ BİRİMİ” Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup,tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır. 4.SÜTUN: “474 VERGİ HADDİ” Bu sütunda , tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Hayati Demir

39 -diğerleri % -taze 0603.11.00.00.00 --güller adet 52 0603.12.00.00.00
0603 ile başlayan G.T.İ.P. ler için Kanuni ve Tavizli Vergi Oranları (2007 yılı) G.T.İ.P EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 0603 buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış): % -taze --güller adet 52 --karanfiller --orkideler --krizantemler -- diğerleri --- glayöller --- diğerleri - -diğerleri Hayati Demir

40 ÖLÇÜ BİRİMLERİ G.T. - Gross ton
Karat - Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg) ce/el  - Hücre adedi ct/l  - Ton başına taşıma kapasitesi(1) Gram  - Gram gi F/S  - Fissile izotop gramı kg H2O2  - Hidrojen peroksit kilogramı kg K2O  - Potasyum oksit kilogramı kg KOH  - Potasyum hidroksit (kostik potas) kilogramı kg met.am.- Metil aminlerin kilogramı kg N  - Azotun kilogramı Kg NaOH  - Sodyum hidroksit (kostik soda) kilogramı kg/net eda- Kurutulmuş net ağırlık kilogramı kg P2O5  - Difosfor pentaoksit kilogramı kg %90 sdt - % 90 kuru ürün kilogramı kg U  - Uranyum kilogramı Hayati Demir

41 ÖLÇÜ BİRİMLERİ 1000 kWh - 1000 kilovat saat Litre - Litre
Kg C5 H14  - CINO Kolin Klorür Kilogram 1000 Litre  Litre lt alc. %100  - Saf alkol (%100) litresi Metre  - Metre M2 - Metre kare M3 - Metre küp 1000 m3  Metre küp Çift  - Çift Adet  - Adet Baş  - Baş 100 Adet  Adet 1000 Adet  Adet TJ Brüt  - kalori değeri Hayati Demir

42 BÖLÜMLER BÖLÜM I Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler Fasıl 1-5
BÖLÜM II Bitkisel Ürünler Fasıl 6-14 BÖLÜM III Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri Hazır Yemeklik Katı Yağlar Hayvansal ve Bitkisel Mumlar Fasıl 15 BÖLÜM IV Gıda Sanayi Müstahzarları ;Meşrubat Alkollü İçkiler ve Sirke;Tütün ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler Fasıl 16-24 Hayati Demir

43 BÖLÜMLER BÖLÜM V Mineral Maddeler Fasıl 25-27
BÖLÜM VI Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri Fasıl 28-38 BÖLÜM VII Plastikler ve Mamülleri ;Kauçuk ve Mamülleri Fasıl 39-40 BÖLÜM VIII Deriler, Köseleler,Postlar,Kürkler,ve Bu Maddelerden Mamül Eşya;Saraciye Eşyası ve Eyer ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası,El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar;Hayvan Bağırsağından Mamül Eşya Fasıl 41-43 Hayati Demir

44 BÖLÜMLER BÖLÜM IX Ağaç ve Ahşap Eşya;Odun Kömürü Mantar ve Mantardan Mamül Eşya; Hasırdan,Sazdan veya Örülmeye Elverişli diğer Maddelerden Mamüller Sepetçi ve Hasırcı Eşyası Fasıl 44-46 BÖLÜM X Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerden Maddelerin Hamurları ve Geri Kazanılmış Kağıt (Döküntü,Kırpıntı ve Hurdalar)Kağıt,karton ve Mamülleri Fasıl 47-49 BÖLÜM XI Dokumaya Eşverişli Maddeler ve Bunlardan Bunlardan Mamül Eşya Fasıl 50-63 Hayati Demir

45 BÖLÜMLER BÖLÜM XII Ayakkabılar,Başlıklar,Şemsiyeler,Güneş Şemsiyeleri,Bastonlar,İskemle Bastonlar , Kemerler,Kamçılar,Kırbaçlar ve Bunların Aksamı;Hazırlanmış Tüyler ve Bunlardan Mamül Eşya;Yapma Çiçekler;İnsan Saçından Mamül Eşya Fasıl 64-67 BÖLÜM XIII Taş,Alçı,Çimento,Amyant,Mika ve Benzeri Maddelerden Eşya;Seramik Mamülleri; Cam ve Cam Eşya Fasıl 68-70 BÖLÜM XIV Tabi İnciler veya Kültür İncileri,Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar,Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle kaplama Metaller ve Bunlardan Mamül Eşya;Taklit Mücevherci Eşyası,Metal Paralar Fasıl 71 Hayati Demir

46 BÖLÜMLER BÖLÜM XV Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya Fasıl 72-83
BÖLÜM XVI Makinalar ve Mekanik Cihazlar;Elektrik Malzemeleri ;Bunların Aksam ve Parçaları, Ses Kaydediciler ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar,Televizyon Görüntü Ses Kaydedicileri ve Kaydedilen Görüntü ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar;Bunların Aksam, Parça ve Teferruatı Fasıl 84-85 BÖLÜM XVII Nakil Vasıtaları Fasıl 86-89 Hayati Demir

47 BÖLÜMLER BÖLÜM XVIII Optik Alet ve Cihazlar,Fotoğraf, Sinema,Ölçü,Kontrol,Ayar Alet Ve Cihazları,Tıbbi veya Cerrahi Alet ve Cihazlar;Saatçi Eşyası;Müzik Aletleri; Bunların Aksam Parça ve Aksesuarları Fasıl 90-92 BÖLÜM XIX Silahlar ve Mühimmat;Bunların Aksam Parça ve Aksesuarları Fasıl 93 BÖLÜM XX Muhtelif Mamül Eşya Fasıl 94-96 BÖLÜM XXI Sanat Eserleri ve Koleksiyon Eşyası; Antikalar Fasıl 97 Hayati Demir

48 FASILLAR BÖLÜM I FASIL 01 Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler
FASIL 02 Etler ve yenilen sakatat FASIL 03 Balıklar ve kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar FASIL 04 Süt ürünleri,kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları,Tabi Bal,tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler FASIL 05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler Hayati Demir

49 FASILLAR BÖLÜM II FASIL 06 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler,yumrular,kökler ve benzerleri;kesme çiçekler ve süs yaprakları FASIL 07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular FASIL 08 Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,turunçgillerin veya kavunların ve karpuzların kabukları FASIL 09 Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat FASIL 10 Hububat FASIL 11 Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin buğday gluteni FASIL 12 Yağlı tohum ve meyveler;muhtelif tane,tohum ve meyveler,sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler;saman ve kaba yem FASIL 13 Lak;sakız,reçine ve diğer özsu ve hülasalar FASIL 14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler;tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler Hayati Demir

50 FASILLAR BÖLÜM III FASIL 15 Hayvansal be bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar;hayvansal ve bitkisel mumlar Hayati Demir

51 FASILLAR BÖLÜM IV FASIL 16 Et,balık,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları FASIL 17 Şeker ve şeker mamülleri FASIL 18 Kakao ve kakao müstahzarları FASIL 19 Hububat,un,nişasta veya süt müstahzarları;pastacılık ürünleri FASIL 20 Sebzeler,meyveler,sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar FASIL 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları FASIL 22 Meşrubat,Alkollü içkiler ve sirke FASIL 23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler FASIL 24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler Hayati Demir

52 FASILLAR BÖLÜM V FASIL 25 Tuz;kükürt,topraklar ve taşlar, alçılar,kireçler,çimento FASIL 26 Metal cevherleri,cüruf ve kül FASIL 27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler,bitümenli maddeler;mineral mumlar Hayati Demir

53 FASILLAR BÖLÜM VI FASIL 28 Anorganik kimyasallar,kıymetli metallerin radyoaktif elementlerin,nadir toprak metallerin ve izotopların organik veya anorganik bileşikleri FASIL 29 Organik kimyasal ürünler FASIL 30 Eczacılık ürünleri FASIL 31 Gübreler FASIL 32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler, müstahzar boyalar ve vernikler FASIL 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler;parfümeri veya tuvalet müstahzarları Hayati Demir

54 FASILLAR FASIL 34 Sabunlar,yüzeyaktif organik maddeler,yıkama müstahzarları,yağlama müstahzarları,suni mumlar,müstahzar mumlar,temizleme veya bakım müstahzarları,model yapmaya mahsus her türlü patlar,dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları FASIL 35 Albüminoid maddeler,değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler,tutkallar;enzimler FASIL 36 Barut ve patlayıcı maddeler,pirotekni mamülleri;kibritler,piroforik alaşımlar,ateş alıcı maddeler FASIL 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya FASIL 38 Muhtelif kimyasal ürünler Hayati Demir

55 FASILLAR FASIL 39 Plastikler ve mamülleri
BÖLÜM VI FASIL 39 Plastikler ve mamülleri FASIL 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya Hayati Demir

56 FASILLAR BÖLÜM VIII FASIL 41 Ham postlar,deriler(Kürkler hariç) ve köseleler FASIL 42 Deri eşya;saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları;seyahat eşyası,el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamül eşya FASIL 43 Postlar,kürkler ve taklit kürkler, bunların mamülleri Hayati Demir

57 FASILLAR FASIL 44 Ağaç ve ahşap eşya;odun kömürü
BÖLÜM IX FASIL 44 Ağaç ve ahşap eşya;odun kömürü FASIL 45 Mantar ve mantardan eşya FASIL 46 Hasırdan,sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyası Hayati Demir

58 FASILLAR BÖLÜM X FASIL 47 Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları,geri kazanılmış kağıt veya karton(Döküntü,kırpıntı ve hurdalar) FASIL 48 Kağıt ve karton;kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya FASIL 49 Basılı kitaplar,gazeteler,resimler,baskı sanayinin diğer mamülleri;el ve makine yazısı metinler ve planlar Hayati Demir

59 FASILLAR FASIL 58 Özel dokunmuş mensucat;tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat;dantela,duvar halıları;şeritçi ve kaytancı eşyası,işlemeler FASIL 59 Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat,dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya FASIL 60 Örme mensucat FASIL 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı FASIL 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı FASIL 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar;kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya,paçavralar Hayati Demir

60 FASILLAR BÖLÜM XI FASIL 50 İpek
FASIL 51 Yapağı ve yün,ince veya kaba hayvan kılı;at kılından iplik ve dokunmuş mensucat FASIL 52 Pamuk FASIL 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat FASIL 54 Sentetik ve suni filamentler FASIL 55 Senteik ve suni devamsız lifler FASIL 56 Vatka,keçe,dokunmamış mensucat;özel iplikler,sicim,kordon,ip halat ve bunlardan mamül eşya FASIL 57 Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları Hayati Demir

61 FASILLAR BÖLÜM XII FASIL 64 Ayakkabılar,getrler,tozluklar ve benzeri eşya;bunların aksamı FASIL 65 Başlıklar ve aksamı FASIL 66 Şemsiyeler,güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı FASIL 67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya Hayati Demir

62 FASILLAR BÖLÜM XIII FASIL 68 Taş,alçı,çimento,amyant,mika veya benzeri maddelerden eşya FASIL 69 Seramik mamülleri FASIL 70 Cam ve cam eşya Hayati Demir

63 FASILLAR BÖLÜM XIV FASIL 71 Tabi veya kültür incileri,kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,kıymeti metaller,kıymetli metallerler kaplama metaller ve bunlardan mamül eşya Hayati Demir

64 FASILLAR BÖLÜM XV FASIL 72 Demir ve çelik
FASIL 73 Demir veya çelikten eşya FASIL 74 Bakır veya bakırdan eşya FASIL 75 Nikel veya nikelden eşya FASIL 76 Alüminyum veya alüminyumdan eşya FASIL 77 (İleride kullanılmak üzere boş bırakılmıştır) FASIL 78 Kurşun ve kurşundan eşya FASIL 79 Çinko ve çinkodan eşya FASIL 80 Kalay ve kalaydan eşya FASIL 81 Diğer adi metaller;sermetler;bunlardan eşya FASIL 82 Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve sofra takımları;adi metallerden bunların aksam ve parçaları FASIL 83 Adi metallerden çeşitli eşya Hayati Demir

65 FASILLAR BÖLÜM XVI FASIL 84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları FASIL 85 Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları,ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen sesin ve görüntünün tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam parça ve aksesuarları Hayati Demir

66 FASILLAR BÖLÜM XVII FASIL 86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler,bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları FASIL 87 Kara nakil vasıtaları ve bunların aksam parça ve aksesuarları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) FASIL 88 Hava taşıtları,uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları FASIL 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar Hayati Demir

67 FASILLAR BÖLÜM XVIII FASIL 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol,ayar alet ve cihazları,tibbi veya cerrahi alet ve cihazlar;bunların aksam, parça ve aksesuarı FASIL 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları FASIL 92 Müzik aletleri;bunların aksam,parça ve aksesuarı Hayati Demir

68 FASILLAR BÖLÜM XIX FASIL 93 Silahlar ve mühimmat;bunların aksam,parça ve aksesuarı Hayati Demir

69 FASILLAR BÖLÜM XX FASIL 94 Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri ,yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat;tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları;ışıklı panolar,ışıklı isim tabelaları ve benzerleri;prefabrik yapılar FASIL 95 Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam,parça ve aksesuarı FASIL 96 Çeşitli mamül eşya Hayati Demir

70 FASILLAR BÖLÜM XXI FASIL 97 Sanat eserleri,koleksiyon eşyası ve antikalar FASIL 98 Akit taraflarca,özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur FASIL 99 Akit taraflarca,özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur Hayati Demir

71 BİR EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ NASIL BULUNUR?
İnceleme(Eşya numunesi veya eşyaya ilişkin bilgileri içeren belgeler,katalog,analiz sertifikası vb) Neden Mamül? İçeriğindeki maddeler neler?, Eşya ne için kullanılıyor? Bu maddelerin kullanım amacı nedir?(aksesuar,katkı maddesi vb) Hangi bölümde yer alabilir? Hangi fasılda yer alabilir? Bu fasıllar içinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir? Hayati Demir

72 SINIFLANDIRMA YAPARKEN İZLENECEK YOL
İlgili Bölüm notları İlgili Fasıl notları İzahname notları Genel Yorum Kuralları Tarife pozisyonu içinde hangi alt pozisyon Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Hayati Demir

73 TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALALAR
Hayati Demir

74 KURAL 1 Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır. Hayati Demir

75 Kasetçaları (8519) bulunan
Soru: Çalar Saati (9103) Kasetçaları (8519) bulunan Radyo (8527) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?(Eşyayı oluşturan bileşenlerden radyo eşyaya mümeyyiz vasfını vermektedir) a)8519 b)8527 c)9103 d)8543 Hayati Demir

76 Cevap: b) 8527 Eşya 8527 tarife pozisyonunun metninde tanımlanmıştır.Genel Yorum Kuralları 1 de de eşyaların pozisyon metinlerine göre sınıflandırılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla çalar saati ve kasetçaları bulunan radyonun genel yorum kuralları 1 e göre 8527 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. Fasıl Notu:(8527/B-5) Hayati Demir

77 KURAL 2-a (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın, ithal anında, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi şartıyla, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır. Hayati Demir

78 Soru: Çelikten mamül anahtar taslakları anahtar olarak sınıflandırılabilir mi? a) Evet b) Hayır Hayati Demir

79 Cevap : a) Evet Genel Yorum Kuralı 2- a uyarınca imali bitirilmemiş anahtar taslakları anahtar olarak 8301 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Hayati Demir

80 Demonte vaziyette gelen, bağlantı elemanları (somun,cıvata,vida vb
Demonte vaziyette gelen, bağlantı elemanları (somun,cıvata,vida vb.) takılmamış bilgisayar masası, bilgisayar masası olarak sınıflandırılabilir mi? a) Evet b) Hayır Hayati Demir

81 Cevap: a) Evet (Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşya) 2(a) Kuralının ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır.( ) Hayati Demir

82 Soru: Lamba dayanağı imal edilmek üzere tasarlanmış dökme çelikten mamül taslaklar,çelikten mamül eşya olarak 7325 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi? a) Evet b) Hayır Hayati Demir

83 Cevap: b) Hayır Genel Yorum Kuralı 2 (a) da imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya olarak sınıflandırılacağı hükme bağlanmıştır.Bu sebeple eşyanın,demir ve çelikten mamül eşya olarak 7325 tarife pozisyonunda değil lamba dayanağı olarak 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir. Hayati Demir

84 KURAL 2-b (b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını,bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde,belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri,aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre belirlenir. Hayati Demir

85 KURAL 3 (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır Hayati Demir

86 KURAL 3-a a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir. Hayati Demir

87 İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır;
(Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları pozisyonunda sınıflandırılırlar, Bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak pozisyonunda veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak pozisyonunda sınıflandırılmazlar. Hayati Demir

88 Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir
Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa,bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır. Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir Hayati Demir

89 Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halılar,motorlu vasıtaların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha özel bir şekilde tanımlandıkları pozisyonunda sınıflandırılacaklardır Hayati Demir

90 Örneğin; Vidalar, civatalar, somunlar aksam parça olarak değil; daha özel tanımlandıkları 7318 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar. Hayati Demir

91 Örneğin; Her türlü motorlar; dizel motorlar,benzinli motorlar, AC Motorlar, Üniversal Motorlar aksam parça olarak değil daha özel tanımlandıkları 8407, , tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Hayati Demir

92 Soru: Fren balataları arabaların aksam parçası olarak 8708 tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi? a) Evet b) Hayır Hayati Demir

93 Cevap: b) Hayır Çünkü Genel Yorum Kuralı 3- a uyarınca eşyayı daha özel şekilde niteleyen tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekir. Hayati Demir

94 KURAL 3-b b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur. Hayati Demir

95 Sadece3(a) kuralı yetersiz kaldığı hallerde bu uygulanabilir.
Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır. Hayati Demir

96 Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu) içine konulmuş bir
elektrikli saç makası (85.10 pozisyonu), bir tarak (96.15 pozisyonu), bir çift makas (82.13 pozisyonu), bir fırça(96.03 pozisyonu)ve dokumaya elverişli maddelerden havludan (63.02 pozisyonu) oluşan saç tuvalet takımı (seti) 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır. Hayati Demir

97 Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02pozisyonu),
bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir hesap diski (90.17 pozisyonu), Bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve Bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları  Hangi pozisyonunda sınıflandırılır? Hayati Demir

98 a) 4202 b) 9017 c) 9609 d) 8214 Hayati Demir

99 Soru: İki not defteri ve bir şişe parfüm birlikte paketlenmiş olarak gümrüğü sunuluyor.Bu eşya Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre set olarak değerlendirilebilir mi? a)Evet b) Hayır Hayati Demir

100 Cevap : b)Hayır Bir eşyanın Genel Yorum Kuralları 3-b ye göre set olarak kabul edilebilmesi için özel bir gereksinmeyi karşılaması gerekmektedir.İki not defteri ve bir şişe parfümden oluşan eşya özel bir gereksinmeyi karşılamadığı için set olarak değerlendirilmez.Her eşya kendi tarife pozisyonunda değerlendirilir. Hayati Demir

101 Soru: Cep telefonu ile birlikte perakende satılacak şekilde paketlenmiş şarj cihazları bu cep telefonuyla birlikte telefonun yer aldığı tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir mi? a)Evet b) Hayır Hayati Demir

102 Cevap: a)Evet Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre perakende satılacak şekilde ambalajlandığı ve eşyanın esas karakterini telefon oluşturduğu için şarj aleti ve cep telefonundan oluşan paketin telefon tarifesinde sınıflandırılması gerekir. Hayati Demir

103 Eşyayı hangi tarifede sınıflandırmak gerekir? a) 9403 b) 9103
Soru: Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyanın (9403) başlığına monte edilmiş bir saat (9103) bulunmaktadır. Eşyayı hangi tarifede sınıflandırmak gerekir? a) 9403 b) 9103 Hayati Demir

104 Cevap: a)9403 Çünkü Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre eşyanın esas karakterini mobilya oluşturmaktadır. Bu sebeple eşya yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar olarak 9403 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Hayati Demir

105 Plastik bir mahfaza (4202) içine yerleştirilmiş,
Soru: Plastik bir mahfaza (4202) içine yerleştirilmiş, İki adet göz kalemi (3304) Bir makyaj fırçası (9603) Değişik renklerde far (3304) Bir adet kalemtraş (8214) oluşan makyaj seti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? Hayati Demir

106 a)4202 b)3304 c)9603 d)8214 Hayati Demir

107 Cevap: b) 3304 Eşyanın esas karakterini 3304 tarife pozisyonunda yer alan makyaj malzemeleri oluşturduğundan Genel Yorum Kuralı 3-b ye göre 3304 pozisyonunda sınıflandırılır. Hayati Demir

108 KURAL 3-c (c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir. Hayati Demir

109 KURAL 4 Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır. Hayati Demir

110 KURAL 5-a YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN, AŞAĞIDAKİ EŞYAKONUSUNDA ŞU KURALLAR UYGULANIR (a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz. Hayati Demir

111 Cep telefonları ile birlikte gümrüğe sunulan cep telefonu kılıfları,cep telefonları ile birlikte sınıflandırılabilir mi? a)Evet b) Hayır Hayati Demir

112 Cevap: a) Evet Kılıflar cep telefonu için özel olarak yapıldığı,uzun süre kullanıma uygun olması ve kullanıldıkları eşya ile birlikte sunuldukları zaman Genel Yorum Kuralı 5-a ya göre cep telefonları ile aynı tarife de (8517) sınıflandırılır. Hayati Demir

113 Deri bir mahfaza (4202) içine konulmuş Zümrüt kolye (7103)
Soru: Deri bir mahfaza (4202) içine konulmuş Zümrüt kolye (7103) Hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? a)4202 b) 7103 Hayati Demir

114 Cevap: b) 7103 Genel Yorum Kuralı 5-a uyarınca eşyanın ambalajı eşya ile birlikte sınıflandırılır. Hayati Demir

115 KURAL 5-b (b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz. Hayati Demir

116 KURAL 6 Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre belirlenecektir. Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır. Hayati Demir

117 (1) Elektrikli traş makinası mahfazası(85.10 pozisyonu).
(2) Dürbün mahfazaları,teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu). (3) Müzik aletleri mahfazaları, kutuları ve çantaları (örneğin; pozisyonu). (4) Silah mahfazaları (örneğin,93.03pozisyonu). Hayati Demir

118 Soru: Ahşap yük paletleri üzerlerinde gelen eşyadan ayrı olarak mı sınıflandırılır?(Bu paletler tekrar kullanılmayacaktır.) a) Evet b) Hayır Hayati Demir

119 Cevap: a) Evet Genel Yorum Kuralı 5-b ye göre bu tür paletler üzerinde gelen eşya ile birlikte sınıflandırılır. Hayati Demir

120 b) Genel Yorum Kuralı 2-a c) Genel Yorum Kuralı 3-c
Soru: Aşağıdaki Genel Yorum Kurallarının hangisi ambalaj maddelerinin sınıflandırılması ile ilgilidir? a) Genel Yorum Kuralı 1 b) Genel Yorum Kuralı 2-a c) Genel Yorum Kuralı 3-c d) Genel Yorum Kuralı 5-b Hayati Demir

121 Cevap: d) Genel Yorum Kuralı 5-b
Hayati Demir

122 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
1- ALMANYA 2- BELÇİKA 3- FRANSA 4- İTALYA 5- HOLLANDA 6- LÜKSEMBURG 7- DANİMARKA 8- İNGİLTERE 9- İRLANDA 10- YUNANİSTAN 11- İSPANYA 12- PORTEKİZ 13- AVUSTURYA 14- FİNLANDİYA 15- İSVEÇ Hayati Demir

123 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
16- ÇEK CUMHURİYETİ 17- ESTONYA 18- GÜNEY KIBRIS 19- LETONYA 20- LİTVANYA 21- MACARİSTAN 22- MALTA 23- POLONYA 24- SLOVAKYA 25- SLOVENYA 26- BULGARİSTAN 27- ROMANYA Hayati Demir

124 EFTA ÜLKELERİ (AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ) 03.05.1960
İSVİÇRE İZLANDA LİHTENŞTAYN NORVEÇ Hayati Demir

125 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafında verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin idari karardır. Bağlayıcı Tarife Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir. Bunun için bilgi alan kişinin, beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşyanın cins, nevi ve niteliği açısından uygun olduğunu kanıtlaması zorunludur. Hayati Demir

126 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin başvuru sahibine mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak bildirilmesi esastır. Başvurunun Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamını içermesi zorunludur. Aksi takdire başvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlaması istenir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir. Gümrük idaresi eşyanın gümrükten çekilmesi sırasında Bağlayıcı Tarife Bilgisi sahibi kişiden gümrük işlemlerini tamamlarken sahip olduğu Bağlayıcı Tarife Bilgisi’ni gümrük idaresine bildirmesini isteyebilir. Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Hayati Demir

127 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Bağlayıcı Tarife Bilgisinin geçerliliğini yitirmesi veya iptali ; Bağlayıcı Tarife Bilgisi, a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, c) Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, Durumlarında geçerliliğini yitirir. Hayati Demir

128 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Bağlayıcı Tarife Bilgisi, Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlandığı, (c) bendinde belirtilen durumlarda ise, iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini yitirir. Hayati Demir

129 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin Hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır. Hayati Demir

130 LİSTELER I Sayılı Liste - Tarım Ürünleri
II Sayılı Liste - Sanayi Ürünleri III Sayılı Liste - Tarım İşlenmiş Ürünleri IV Sayılı Liste - Balık ve Diğer Su Ürünleri V Sayılı Liste - Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi" nde yer alan ürünleri içermektedir. VI Sayılı Liste - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünler Hayati Demir

131 Teşekkür eder,hayatta başarılar dilerim.
Hayati DEMİR Muayene Memuru Hayati Demir


"BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları