Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU
malzeme T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ &MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ &MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 STAJ NEDİR Öğrencilerin Eğitim-Öğretim dönemlerinde edindikleri teorik ve uygulamalı bilgileri endüstriyel üretimlerde nasıl uygulandığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir.

3 STAJIN YARARLARI Öğrenciler meslekleri ile ilgili alanlarda bilgi sahibi olurlar, ilgi duydukları konuları tespit ederek geleceklerini daha kolay planlayabilirler. Akademik bilgilerin endüstri ortamda gelişmesini sağlamak, izleyen dönemlerde seçecekleri dersler için hazırlık yapmak. İleride Meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri için gerekli değerli iş tecrübesi ve vizyon kazanırlar. Öğrenciler ekip çalışmasının önemini kavrarlar. Öğrencilerde sorumluluk duygusunun gelişmesine, özgüven kazanmalarını ve cesaretlerinin artmasını sağlar.

4 STAJIN YARARLARI Öğrenciler staj esnasında sağlayacakları sosyal çevre ve referanslarla iş başvurularında önemli fırsat sağlayarak bir işe geçiş olasılığı kazanırlar.

5 STAJ ÇEŞİTLERİ Malzeme Üretim Malzeme İmalat ve Şekillendirme.

6 STAJ YERİ VE BAŞVURUSU (1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Staj Komisyonu karar verir. (2) Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonunun yazılı onayını almak zorundadır. Staj komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir. (3) Öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdışında bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve eğitim aldığı dalda en az bir mühendisi bulunan kuruluşta yapmak zorundadır. (4) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların bölüm için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir ve belirlenmiş kriterlere göre (öğrenci tercihi, öğrencinin genel not ortalaması, mezuniyet durumları ve benzeri) dağıtılır.

7 STAJ YERİ VE BAŞVURUSU (5) Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir. Öğrenciler stajlarını IAESTE ve ERASMUS gibi programlar kanalı ile gerçekleştirebilir veya kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj yapabilirler. (6) Bölümler staj dönemleri için farklı staj türü belirleyebilir (7) UYGULAMIYORUZ (8) Öğrenci staj yapmak istediği kurumdan alacağı staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı bir belge ile yarıyılın bitiminden en az bir (1) hafta önce Staj Komisyonu Başkanlığına başvurur. Öğrencinin başvurusu Staj Komisyonu tarafından incelenerek ve gerektiğinde staj yeriyle ilgili detaylı bilgiler istenerek stajın o kurumda yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

8 STAJ İLE İLGİLİ BELGELER
(1) Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve tamamlamakla yükümlüdür; (a) Staj Başvuru Formu: Öğrenci tarafından doldurulan ve staj yapmak istediği işletme ile stajın başlama ve bitiş tarihlerini gösteren formdur ve bu Yönergenin ekinde yer almaktadır. b) Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından doldurulan, staj süresince yapılan çalışmaları değerlendiren ve öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten basılı belgedir ve bu Yönergenin ekinde yer almaktadır. Bu belge, stajın yapıldığı kurum tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına posta ile gönderilir ya da ağzı imzalı ve mühürlü bir zarf içerisinde getirilir. c) Staj Raporu: Öğrenci tarafından staj çalışmaları hakkında staj komisyonunca belirlenecek düzene uygun olarak hazırlanan rapordur.

9 STAJ İLE İLGİLİ BELGELER
d) Sosyal Güvenlik Formu: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi b bendi uyarınca “öğrenimleri sırasında staja tabi tutulacak öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” uygulanır ve öğrencilerin staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Marmara Üniversitesi tarafından ödenmektedir. Staja başladıktan sonra öğrenci zorunlu olmadıkça staj yeri ve süresinde değişiklik yapamaz. Ancak, staja yasal ve zorunlu nedenlerden dolayı gidilemezse, staj yeri değiştirilirse veya staja başladıktan sonra staj yarım bırakılırsa bu durum en kısa sürede Bölüm Staj Komisyonuna bildirilmelidir. Öğrenci bu bilgi verme işlemlerini yerine getirmezse doğacak tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10 STAJ İLE İLGİLİ BELGELER
(2) Staj yeri ve staj tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl sonunu geçirmeden ve staja başlayacağı günden en az 20 gün önce ilgili işyeri tarafından stajyer olarak kabulünü gösterir belgenin Bölüm Staj Komisyonuna iletilmesini sağlar. Öğrencilerin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle öğrenci aleyhine ortaya çıkması muhtemel neticelerden Üniversite sorumlu tutulamaz.

11 STAJ RAPORUNUN KISIMLARI VE İÇERİKLER İLE İLGİLİ KURALLAR
1. Özet Genel olarak bir raporun özet bölümünde, çalışmanın amacı ve ele alınan problemin çözümünden elde edilen sonuçlar kısaca sunulur. Genelde bir sayfayı geçmeyen “Özet” ve onu takip eden, ingilizcesi “Summary” bir tanıtım yazısı şeklinde hazırlanır. 2. Teşekkür Çalışmayı destekleyen, olanak ve malzeme sağlayan kişi ve kuruluşlara, her türlü emeği geçen kişilere, öğrenci arkadaşlarına teşekkür edilebilir. Bu kısım öğrenci için özel bir sayfadır. 3. İçindekiler  3.1 Bölümlendirme ve bölüm başlıkları Staj raporu, yapılan stajın özelliklerine bağlı olarak çeşitli bölümlerden oluşur ve sayfa sınırlaması olmadan yazılır. Her bölüm kendi içerisinde alt bölümlere ayrılabilir. Staj raporu, lisans öğrencisinin staj yaptığı yer ve yaptığı iş ile ilgili konuları ve bu çalışma ile elde ettiği sonuçları içermelidir. Gereksiz detaylı kitap bilgilerinden oluşan bölümler Staj raporunda yer almamalıdır. Gerekirse bu çeşit bilgiler ek bölümlerle verilebilir.

12 STAJ RAPORUNUN KISIMLARI VE İÇERİKLER İLE İLGİLİ KURALLAR
3.2 Giriş Bölümü “Giriş” bölümünde Staj raporunun konusu ve yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgilerden kısaca bahsedilir. 3.3 Diğer Bölümler: Staj raporunun esas kısmını ve aşamalarını gösteren bölüm(ler), öğrencinin yaptığı staj çalışması ile ilgili konuları içerir. Burada staj yapılan yer ve bu staj yerinde yapılan işler, şirketin üretim ve yönetim akış çizelgelerine bağlı olarak tanıtılır. Staj yapılan yerde kullanılan yöntemler ve yapılan işler detaylı olarak anlatılır. 3.4 Sonuçlar ve Öneriler Sonuçlar bölümünde, yapılan çalışma sonunda elde edilen bulgular tartışılır. Sonuçların irdelenmesi ve yorumlanması ve bunu destekleyici görüşler çalışmanın bu aşamasında verilir.

13 STAJ RAPORUNUN KISIMLARI VE İÇERİKLER İLE İLGİLİ KURALLAR
3.5 Kaynak gösterimi ve kaynaklar Staj Raporunda adı geçen kaynaklar, mutlaka “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır; “Kaynaklar”da yer alan kaynaklarda yazım içinde yer almalıdır. Bu kurala uymayan eksik bitirme çalışmaları düzeltilmeden kabul edilmezler. Staj raporu içinde bir eserin bir kısmı verilmek isteniyorsa alıntı tırnak (“…”) işaretleri içinde verilerek ve kaynak belirtilerek atıfta bulunulur; kaynaklar listesine de bu kaynağın adı yazılır. Yazım boyunca kaynak gösterimi ile “Kaynaklar” bölümündeki gösterim aynı olmalıdır. Staj raporunu yapan öğrenci, bilim dalında yaygın olarak kullanılan kaynak gösterim sistemini (yazar soyadına göre alfabetik sıralama sistemi) bütün Staj raporu boyunca kullanır. (Örnek)    Süreli dergilerdeki makaleler için kaynak gösterimi: Johnsson, M. and Backerud, L. “Nucleus in grain refined Al after addition of Ti and B containing master alloys” Z Metallkunde (11) (1992)

14 STAJ RAPORUNUN KISIMLARI VE İÇERİKLER İLE İLGİLİ KURALLAR
Raporlar için kaynak gösterimi: Canan, E., Öztürk, T. and Varlık, M., “Türkiyede Altın Rezervleri” TMMOB, Rapor No. 96/20, (1995) 39-50 Ders Notu için kaynak gösterimi: Adanır, H., “ MSE 311 – Physical Metallurgy ”, Department of Metallurgical and Materials Engineering” MÜ Mühendislik Fakültesi, Bölüm 4, 40-50 URL adresi için kaynak gösterimi: /tezyazma.html 3.6 Ekler Çalışma sunumunda akışı durduracak ancak tanıtımı gerekli bulunan konular ekler halinde verilir. Her “Ek” içeriğini belirten bir başlığa sahip olmalıdır. Her “Ek” kendine ait sayfa sırasına göre numaralanır. Örneğin, Ek-A bölümünün sayfaları A-1, A-2, A-3

15 STAJ RAPORUNUN KISIMLARI VE İÇERİKLER İLE İLGİLİ KURALLAR
1. Ögrenci Staj final raporu çıktılarını lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcıdan alır. 2. Staj raporu A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur kağıda yazılacaktır. 3. Staj raporunda yazım boyunca tek tip yazı karakteri ve boyutu kullanılmalıdır. Bunun için sadece “12 pt (punto) yazı boyutunda Arial”, yazı karakteri kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü, tablo ve şekil içinde zorunlu olunduğu durumlarda 8 pt yazı boyutuna kadar küçültülebilir. 4. Staj raporunda, sayfanın sol kenarından 4 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarlardan ise 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar, tablolar,şekiller ile A4 boyutuna katlanan şekillerde bu sınırlar içinde kalmalıdır. 5. Staj raporunda satırlar 1,5 pt aralıkla düzenlenmelidir. 6. Staj raporunun tüm sayfaları numaralandırılmalıdır. Kapaklar numaralanmaz. Çalışmanın başlangıç kısmı özet, teşekkür, içindekiler listesinin bulunduğu sayfalar küçük romen rakkamları ile (i, ii,…) numaralandırılır. Çalışmada yer alan ilk sayfa olan başlık sayfasına (i) yazılmaz.

16 STAJ RAPORUNUN KISIMLARI VE İÇERİKLER İLE İLGİLİ KURALLAR
7. Çalışmanın esas yazım kısmı ise giriş ile diğer bölümler, kaynaklar, ekler sayfalarından oluşur. Çalışmanın bu kısmı ise sayılarla (1, 2, …) numaralandırılır. Sayfa numaraları kağıdın üst kenarından 1,3 cm aşağıda kalacak şekilde konulması önerilir . Tablolar ve şekiller Staj raporuna konulacak çeşitli bilgilerin veya sayısal verilerin düzenli satır/sütün şeklinde verilmesine “Tablo”adı verilir. Tablo yerine bazı durumlarda “Çizelge” tercih edilebilir; Her tabloya bir numara verilir (Tablo 2.1). Tablo başlığı sayfa yazım alanı içinde tablo ile birlikte ortalanmalıdır. Tablo 5.1. Tane büyüklüğünün akma mukavemetine etkisi  8. Çalışmada yer alan her türlü resim, fotoğraf, grafik, harita, plan “Şekil” olarak adlandırılır. Her şeklin bir numarası ve bir adı olmalıdır (Şekil 5.1). Şekil 5.1. Diffraction of x-rays by planes of atoms  9. Staj raporunda yer alan tüm tablo ve şekillere çalışma yazılımı içerisinde “atıf” yapılması zorunludur.  10. Tüm matematiksel anlatımlara ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralandırma da önce yer aldıkları bölüm numarası daha sonra da bölüm içerisindeki sırası yazılmalıdır: (2.1), (2.2). Çalışmada verilen denklem veya bağıntı bir satırdan uzun değilse, sayfa düzeni içinde ortalanarak yazılabilir; numaralar sağa yaklaşık verilir.  11. Staj raporu yaklaşık sayfadan oluşmalıdır.

17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Sayı: Tarih: Konu: Öğrenci stajı. STAJ BAŞVURU FORMU ÖĞRENCİNİN ADI VE SOY ADI : OKUL NUMARASI : BABA ADI : DOĞUM YERİ, YILI : Yukarıda açık kimliği yazılı olan öğrenci Marmara Üniversitesi ……………………………… Mühendisliği Bölümü öğrencisidir. Bölümümüz öğrencileri öğrenimlerini tamamlamak için 60 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu süre en az 10 en çok 30 iş günü olacak şekilde bir kaç döneme bölünebilir. Bir işletmede sadece bir dönem staj yapılabilir. Bölümümüz öğrencilerinin yaz stajını kurumunuzda yapmak için başvurusu tarafımızdan olumlu görülmektedir. Yönetiminizce de uygun görülmesi halinde kendisine staj imkanının tanınmasını ve staj sonrası ekteki formların doldurularak gerekli işlemlerin yapılmasını rica eder, ilgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim Saygılarımla, Bölüm Başkanı

18 1-Formdaki bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BAŞVURU FORMU ADI SOYADI OKUL NO/ YARIYIL Tarih İmza A. ) Daha Önce yapılan stajlara ait bilgiler (mutlaka doldurulacaktır) Staj Yeri Gün Staj Türü 1- 2- Danışmanın Görüş ve Önerileri Danışmanın Adı Soyadı/İmza 1-Formdaki bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. 2-Öğrencinin danışmanı ile görüşmeleri sırasında önceki stajları hakkında yeterli bilgiyi danışmanına aktarması ve yeni staj için önerilerini alması yararlı olacaktır. 3-Öğrencinin bulacağı staj yerinin komisyonca onaylanması gerekmektedir. 4-Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında ara verilmiş gün(ler) olmaması gerekir

19 İŞYERİ STAJ KABUL FORMU

20 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

21 STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Staj Yeri Başlama ve Bitiş Tarihi Geçerli Gün Sayısı Stajı Kabul Edilen Günü Sayısı Staj Kabul Onayı Bölüm Staj Komisyonu Üyeleri Tarih ve İmza

22 malzeme MARMARA ÜNİVERSSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ AJANDASI 1.Hafta Tarih Gün Yapılan İşler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Onay 2.Hafta Tarih Gün Yapılan İşler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Onay 1.Hafta

23 STAJ DEĞERLENDİRME ANKETLERİ (ÖĞRENCİ VE İŞVEREN)

24 STAJ AKIŞ ŞEMASI


"STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları