Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma ve Yayın Etiği Prof.Dr. Ş evket Ruacan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü hh.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma ve Yayın Etiği Prof.Dr. Ş evket Ruacan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü hh."— Sunum transkripti:

1 Araştırma ve Yayın Etiği Prof.Dr. Ş evket Ruacan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü hh

2 BİLİM Do ğ ayı gözlem,deney,ara ş tırmalarlaDo ğ ayı gözlem,deney,ara ş tırmalarla de ğ erlendirip,akıl süzgeçinden geçirmek. de ğ erlendirip,akıl süzgeçinden geçirmek. Önyargı ve dogmalardan uzak kalmak.Önyargı ve dogmalardan uzak kalmak. İ nsanların mutlulu ğ u,refahı,uzun ve sa ğ lıklı ya ş aması için bilimsel bilgi ve teknolojiyi uygulamak. İ nsanların mutlulu ğ u,refahı,uzun ve sa ğ lıklı ya ş aması için bilimsel bilgi ve teknolojiyi uygulamak. ET İ K ve DÜRÜSTLÜKET İ K ve DÜRÜSTLÜK

3

4

5 “bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki okullarda fen derslerinde dünyada yaşamın kökenleri ve evrimi konusunda bilimsel kanıt, veri ve test edilebilir kuramların öğretilmediği, bunların reddedildiği ya da bilimsel olarak test edilemeyen kuramlarla karıştırıldığı görülmektedir” İnterakademi Panel 2006

6 6 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Ara ş tırmanın temeli dürüstlüktür.Ara ş tırmanın temeli dürüstlüktür. Ara ş tırmada yanıltma kötülenmeli ve cezalandırılmalıdır.Ara ş tırmada yanıltma kötülenmeli ve cezalandırılmalıdır. Proje ba ş vurusundan yayına kadar her basamakta dürüstlük ve ahlak esastır.Proje ba ş vurusundan yayına kadar her basamakta dürüstlük ve ahlak esastır. Ara ş tırıcılar veri toplarken titizlik,tarafsızlık, önyargısızlık ve denetime açıklık sergilemelidir.Ara ş tırıcılar veri toplarken titizlik,tarafsızlık, önyargısızlık ve denetime açıklık sergilemelidir. Bilimsel ara ş tırmanın temel amacı kendini yüceltme,toplumca tanınma, meslekda ş larınca tanınma,maddi kazanç olmamalıdır.Bilimsel ara ş tırmanın temel amacı kendini yüceltme,toplumca tanınma, meslekda ş larınca tanınma,maddi kazanç olmamalıdır. American College of Physicians,1998 American College of Physicians,1998

7 Bilimin Metolojisi “Yayınlanmamı ş bilgi bilim de ğ ildir”. “Yayınlanmamı ş bilgi bilim de ğ ildir”. Bilimsel yayınlarBilimsel yayınlar*Sunum,makale,kitap... Bilimsel dergilerBilimsel dergiler Hakem sistemiHakem sistemi İ ndeksler İ ndeksler*SCI,MEDLINE,PUBMED,EM,TTD...

8 Dünyada Bilimsel Yayınlar Yılda ortalama 250 000 makaleYılda ortalama 250 000 makale Institute of Scientific InformationInstitute of Scientific Information Science Citation Index: ortalama 4800 dergi, 12 milyon atıfScience Citation Index: ortalama 4800 dergi, 12 milyon atıf Sitasyon – atıfSitasyon – atıf Türkiye:16353 makale, dünyada 19. (2005) ‏

9 2005 YILI ÜLKELER YAYIN SIRALAMASI ABD 250 000 ABD 250 000 İ ngiltere 92 000 İ ngiltere 92 000 Almanya 92 000 Almanya 92 000 Japonya 88 000 Japonya 88 000 Çin 75 000 Çin 75 000 Fransa 62 000 Fransa 62 000 Kanada 55 000 Kanada 55 000 İ talya 49 000 İ talya 49 000 İ spanya 36 000 İ spanya 36 000 Hindistan 34 000 Hindistan 34 000 Avustralya 34 000 Avustralya 34 000 Hollanda 30 000 Hollanda 30 000 13. G.Kore 29 000 14, Rusya 26 000 15. İ sviçre 20 000 16. İ sveç 20 000 17. Brezilya 19 000 18. Tayvan 17 000 19. Türkiye 16 000 20. Belçika 16 000 21. Polonya 16 000 22. İ srail 15 000 23. İ skoçya 13 000 24. Danimarka 11 000

10

11 BAZI ÜLKELERDE YAYIN SAYILARI G.KORE TÜRK İ YE BELÇ İ KA İ RAN 1990 1995 2000 2005

12 Science Citation Index Eugene Garfield (d.1925)Eugene Garfield (d.1925) Institute of Scientific InformationInstitute of Scientific Information Sitasyon (atıf) ‏Sitasyon (atıf) ‏ SCI,SSCI,AHCISCI,SSCI,AHCI SCI:4000 dergi taramasıSCI:4000 dergi taraması İ mpakt faktörü:Dergilerin İ mpakt faktörü:Dergilerin atıf alma sıklı ğ ı atıf alma sıklı ğ ı

13 ETİK “İyi” – “Kötü” Ahlak:Toplumsal de ğ erlerAhlak:Toplumsal de ğ erler Felsefe:Dü ş ünsel temellerFelsefe:Dü ş ünsel temeller Hukuk:Toplumsal kurallarHukuk:Toplumsal kurallar Etik:Evrensel de ğ erlerEtik:Evrensel de ğ erler Deontoloji:Meslek kurallarıDeontoloji:Meslek kuralları

14 Bilimsel Yanıltma Bir bilimsel ara ş tırmanın de ğ erini ve güvenilirli ğ ini azaltan her türlü giri ş im * Disiplinsiz ara ş tırma * Bilimsel yalancılık ve saptırma saptırma

15 1.yanlış gözlem 2.yanlış analiz 2.yanlış analiz 3.yetersiz kayıt tutma 3.yetersiz kayıt tutma 4.yöntemin ayrıntılarını açıklamama 4.yöntemin ayrıntılarını açıklamama 5.çift veya dilimlenmiş yayın 5.çift veya dilimlenmiş yayın 6.önyargı veya çalışma sonrası tasarımı değiştirme 6.önyargı veya çalışma sonrası tasarımı değiştirme 7.daha önceki çalışmaları görmezden gelme 7.daha önceki çalışmaları görmezden gelme 8.verileri baskılama,veri noktalarını çıkarma 8.verileri baskılama,veri noktalarını çıkarma 9.açıklanmamış çıkar ilişkisi,sahtekarlık 9.açıklanmamış çıkar ilişkisi,sahtekarlık 10.haksız yazarlık 10.haksız yazarlık 11.haksız hakemlik,yalan tanıklık 11.haksız hakemlik,yalan tanıklık 12.casusluk,sırları açıklamak 12.casusluk,sırları açıklamak 13.kamu fonlarının kötü kullanımı 13.kamu fonlarının kötü kullanımı 14.zorbalık,insan kayırma 14.zorbalık,insan kayırma 15.hatalı verileri görmezden gelme 15.hatalı verileri görmezden gelme 16.sahtekarlık ihbarlarını baskılama 16.sahtekarlık ihbarlarını baskılama 17.bilgilendirilmiş onam alınmaması 17.bilgilendirilmiş onam alınmaması 18.aşırma 18.aşırma 19.çarpıtma 19.çarpıtma 20.uydurma 20.uydurma 21.yasa dışı insan deneyleri 21.yasa dışı insan deneyleri hata yanıltma sahtekarlık hata yanıltma sahtekarlık Orta yüksek dü ş ük impakt saptanma kolaylı ğ ı zor kolay kasıt yok var Lancet 2006

16 16 Bilimsel Yanıltma 1.Uydurma (2) ‏ (fabrikasyon) ‏ 2.Çarpıtma (1) ‏ (falsifikasyon) ‏ 3.A ş ırma (3) (plajerism,intihal) ‏ 4.Çoklu yayın (duplikasyon) ‏ 6.Kurum deste ğ ini belirtmemek 7.Yazarlık haklarını de ğ i ş tirmek 8.Kaynakların yanlı seçimi TÜB İ TAK(2001) ‏ 5.Dilimleme (salamizasyon) ‏

17 AŞIRMA (İntihal,plagiarism)‏ Ba ş kalarının fikirlerini,metodlarını, verilerini, uygulamalarını,yazılarını ve ş ekillerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisininmi ş gibi sunmak.Ba ş kalarının fikirlerini,metodlarını, verilerini, uygulamalarını,yazılarını ve ş ekillerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisininmi ş gibi sunmak. Yabancı dilden kitap, makale vb tercüme ederek kendi yazmı ş gibi basmak. ÜAKDSEK-2006Yabancı dilden kitap, makale vb tercüme ederek kendi yazmı ş gibi basmak. ÜAKDSEK-2006

18 Çarpıtma (falcification)‏ Ara ş tırma kayıtları ve verileri tahrif etmekAra ş tırma kayıtları ve verileri tahrif etmek Kullanılmayan yöntem,cihaz ve materyalleri kullanılmı ş gibi göstermekKullanılmayan yöntem,cihaz ve materyalleri kullanılmı ş gibi göstermek Ara ş tırma hipotezine uygun olmayan verileri de ğ erlendirmeye almamakAra ş tırma hipotezine uygun olmayan verileri de ğ erlendirmeye almamak İ lgili teori ve varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak İ lgili teori ve varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak ÜAKDSEK-2006 ÜAKDSEK-2006

19 SAHTECİLİK (uydurma,fabrication)‏ Sunulan veya yayınlanan belgeyi gerçe ğ e aykırı olarak düzenlemek veya bir belgeyi de ğ i ş tirmek veya gerçe ğ e aykırı belgeyi bilerek kullanmakSunulan veya yayınlanan belgeyi gerçe ğ e aykırı olarak düzenlemek veya bir belgeyi de ğ i ş tirmek veya gerçe ğ e aykırı belgeyi bilerek kullanmak Ara ş tırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya yayınlamakAra ş tırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya yayınlamak ÜAKDSEK-2006 ÜAKDSEK-2006

20 20 Bilimsel Yanıltma - Sıklık Gerçek sıklı ğ ı saptamak olanaksız ! A.B.D. :12 yılda 200 duyuru/30 do ğ rulanmaA.B.D. :12 yılda 200 duyuru/30 do ğ rulanma A.B.D. :(NIH)Ara ş tırma projelerinde 1/2000A.B.D. :(NIH)Ara ş tırma projelerinde 1/2000 A.B.D. NSF Anketi:Doktora ö ğ rencileri ve ö ğ retim üyelerinin % 12-40’ı bilimsel yanıltmaya ş ahit olduklarını bildirmi ş lerdir.A.B.D. NSF Anketi:Doktora ö ğ rencileri ve ö ğ retim üyelerinin % 12-40’ı bilimsel yanıltmaya ş ahit olduklarını bildirmi ş lerdir. 1 000 000 nüfusa yılda 2-3 olay (Norveç) ‏1 000 000 nüfusa yılda 2-3 olay (Norveç) ‏

21 ABD Kökenli Bilim İnsanlarının Tartışmalı Araştırma Uygulamalarında Yer Almaları % 15.5 Fon kaynaklarının baskısı altında çalı ş mayı% 15.5 Fon kaynaklarının baskısı altında çalı ş mayı de ğ i ş tirme de ğ i ş tirme % 15.3 “Hislerine dayanarak” verileri analizden% 15.3 “Hislerine dayanarak” verileri analizden çıkarma çıkarma % 12.5 Ba ş kalarının kusurlu veya tartı ş malı sonuçlarını% 12.5 Ba ş kalarının kusurlu veya tartı ş malı sonuçlarını görmeme görmeme % 10.8 Yöntemlerin veya sonuçların ayrıntılarını% 10.8 Yöntemlerin veya sonuçların ayrıntılarını açıklamama açıklamama % 7.6 İ nsan denekleri korumada küçük “kaytarmalar”% 7.6 İ nsan denekleri korumada küçük “kaytarmalar” % 6.0 Kendi eski çalı ş malarına ters verileri sunmama% 6.0 Kendi eski çalı ş malarına ters verileri sunmama % 1.7 Gizli bilgileri yetkisiz kullanma% 1.7 Gizli bilgileri yetkisiz kullanma % 1.4 Yetkisiz veya atıf vermeden ba ş kalarının% 1.4 Yetkisiz veya atıf vermeden ba ş kalarının fikirlerini kullanma fikirlerini kullanma Nature (WP),2005 Nature (WP),2005

22 COPE En Sık Yanıltma Tipleri Duplikasyon/mükerrer yayın..................58 Yazarlık ihlalleri........................................26 Etik kurul onayı ihlalleri..........................25 Bilgilendirilmi ş onay.................................22 Uydurma/çarpıtma...................................19 A ş ırma/plajerizm.....................................17 Etik dı ş ı ara ş tırma/klinik uygulama.....15 Çıkar ili ş kisi.................................................8 Danı ş man/editör kusuru...........................9 Çe ş itli..........................................................39

23 Bilimsel Yanıltma Uluslararası örnekler: Darsee:uydurma (fabrikasyon) ‏Darsee:uydurma (fabrikasyon) ‏ Soman:hakemli ğ in suistimaliSoman:hakemli ğ in suistimali Imanishi-Kari-Baltimore:çarpıtma (falsifikasyon) ‏Imanishi-Kari-Baltimore:çarpıtma (falsifikasyon) ‏ Gallo:HIV ke ş fi (a ş ırma-plajerizm ?) ‏Gallo:HIV ke ş fi (a ş ırma-plajerizm ?) ‏

24 Bilimsel Yanıltma – Son Örnekler Bozweda: Güney Afrika-meme kanserinde yüksek doz kemoterapiBozweda: Güney Afrika-meme kanserinde yüksek doz kemoterapi Schön:Bell Laboratuvarları(ABD), moleküler elektronikSchön:Bell Laboratuvarları(ABD), moleküler elektronik Sudbo:Norveç,a ğ rı kesiciler ve oral kanserSudbo:Norveç,a ğ rı kesiciler ve oral kanser Poehlmann:ABD,beslenme,hapisPoehlmann:ABD,beslenme,hapis Hwang Woo-suk: Güney Kore,kök hücre, sahtekarlıkHwang Woo-suk: Güney Kore,kök hücre, sahtekarlık http://ori.dhhs.gov/.http://ori.dhhs.gov/.http://ori.dhhs.gov/

25 Hwang Woo-suk

26 BELL Laboratuvarı Olayı Jan Hendrik Schön (32 y) ‏Jan Hendrik Schön (32 y) ‏ Moleküler transistörlerMoleküler transistörler 1998-2001 arasında 16 makale1998-2001 arasında 16 makale Nature,Science,Applied Physics Letters..Nature,Science,Applied Physics Letters.. Uydurma (falsifikasyon) ‏Uydurma (falsifikasyon) ‏ Soru ş turma sonucu görevine son verildi.Soru ş turma sonucu görevine son verildi. Yayınlar geri çekildi.Yayınlar geri çekildi.

27 Türkiye’de Yayın Etiği TÜB İ TAK-Yayın Eti ğ i Sempozyumu(1991) ‏TÜB İ TAK-Yayın Eti ğ i Sempozyumu(1991) ‏ YÖK-Yönetmelik De ğ i ş ikli ğ i(1995) ‏YÖK-Yönetmelik De ğ i ş ikli ğ i(1995) ‏ TÜB İ TAK-Etik Kurulu(2001) ‏TÜB İ TAK-Etik Kurulu(2001) ‏ ÜAK-Doçentlik Sınavı-Etik Kurul (2001) ‏ÜAK-Doçentlik Sınavı-Etik Kurul (2001) ‏ TÜBA-Bilimsel Ara ş tırmalarda Etik ve Sorunları(2002-2008) ‏TÜBA-Bilimsel Ara ş tırmalarda Etik ve Sorunları(2002-2008) ‏ saglikeditorleri@yahoogroups.comsaglikeditorleri@yahoogroups.com

28 28 Bilimsel Yanıltma Türkiye’den örnekler Farmakoloji posteri - a ş ırmaFarmakoloji posteri - a ş ırma Behçet çalı ş ması (Lancet) – çoklu düzensizlikBehçet çalı ş ması (Lancet) – çoklu düzensizlik Barsak hastalı ğ ı makalesi- a ş ırmaBarsak hastalı ğ ı makalesi- a ş ırma Cerrahi makalesi – a ş ırmaCerrahi makalesi – a ş ırma TÜB İ TAK Dergileri:Çift yayın,haksız yazarlık, dilimleme,kurum deste ğ ini belirtmeme,TÜB İ TAK Dergileri:Çift yayın,haksız yazarlık, dilimleme,kurum deste ğ ini belirtmeme,

29 1.Örnek:Plajerizm (Aşırma)‏ Uluslararası Kongrede PosterUluslararası Kongrede Poster Veriler daha önce yayınlanmı ş bir makaleden alıntıVeriler daha önce yayınlanmı ş bir makaleden alıntı Kongrede ve yayında duyuruKongrede ve yayında duyuru Üniversitede soru ş turmaÜniversitede soru ş turma

30 Örnek:Çoklu Düzensizlik Behçet hastalı ğ ı tedavisi ile ilgili olarak Lancet ‘te yayınlanan yazıBehçet hastalı ğ ı tedavisi ile ilgili olarak Lancet ‘te yayınlanan yazı İ hbar üzerine Dekanlık’ça soru ş turma İ hbar üzerine Dekanlık’ça soru ş turma Çoklu düzensizlik: * Etik Kurul kararı yok ! * Yazılı onay alınmamı ş ! * Yazarların imzaları sahte ! * Ortak yazarlar inkar ediyorlar !

31 Editörün Tutumu (Lancet)‏ Yazarlardan savunma isteniyor:Yazarlardan savunma isteniyor: * Birinci yazar davranı ş ını savunuyor. * Di ğ er yazarlar metni görmediklerini ve haberleri olmadı ğ ını belirtiyorlar. * Bir yazar “Ben Lancet’i okumam” diyor. Editör ciddi etik ihlallerin kesinle ş ti ğ ini belirtiyor.Editör ciddi etik ihlallerin kesinle ş ti ğ ini belirtiyor. Makaleyi literatürden geri çekiyor (retraction) ‏Makaleyi literatürden geri çekiyor (retraction) ‏ “Sonuçlar yapılan usulsüzlükleri mazur gösteremez”“Sonuçlar yapılan usulsüzlükleri mazur gösteremez”

32 Retraction:Interferon alfa-2b...In Behçet’s disease On Feb19, 2000 The Lancet published an article by......the Dean...informs us that, according to the findings of an “Investigational Committee” : *there was no ethics committee approval, *written consent was not obtained from patients, *the signatures of all authors were forged,...the serious ethical transgressions mean that the paper must be retracted from the published record. “In short,the end cannot justify the means.” Richard Horton The Lancet,London Vol.335,October 14,2000

33 Controlled Clinical Trials,22:593-604,2001 Controlled Clinical Trials,22:593-604,2001...The Lancet retracted the paper 8 months after its original publication, a matter of great personal regret to me [2]. PROPOSITION 1: THAT TRIALS ARE DECEITFUL In February 2000, The Lancet published the results of a randomized trial examining the efficacy of interferon in Behçet’s disease [1]

34 Fizik Olayı Kasım 2007: ODTÜ’de doktora sınavıKasım 2007: ODTÜ’de doktora sınavı 2 doktora ö ğ rencisi:67 yayınları var !2 doktora ö ğ rencisi:67 yayınları var ! Birçok makaleden yaygın alıntılarBirçok makaleden yaygın alıntılar Makaleler geri çekiliyorMakaleler geri çekiliyor Yazarlar sadece “iyi İ ngilizce’yi ödünç” aldıklarını belirtiyorlarYazarlar sadece “iyi İ ngilizce’yi ödünç” aldıklarını belirtiyorlar Disiplin soru ş turması açılıyorDisiplin soru ş turması açılıyor İ dari mahkeme “usulden” bozuyor İ dari mahkeme “usulden” bozuyor

35

36 65 admin withdrawals C. Aktas (Grad Student, Math Dept, 18 Mart Univ, Canakkale) ‏C. Aktas18 Mart Univ 1 T. Yetkin (Instructor with PhD, Mersin Univ, Icel) ‏T. YetkinMersin Univ 3 N. Pirinccioglu (Grad Student, Dicle Univ, Diyarbakir) ‏N. PirincciogluDicle Univ 3 F. Binbay (Assistant Prof., Dicle Univ, Diyarbakir) ‏F. BinbayDicle Univ 3 I. Yilmaz (Professor, Dean, 18 Mart Univ, Canakkale) ‏I. Yilmaz18 Mart Univ 4 I. Acikgoz (Professor, Dicle Univ, Diyarbakir) ‏I. AcikgozDicle Univ 5 H. Baysal (Assoc Prof., 18 Mart Univ, Canakkale) ‏H. Baysal18 Mart Univ 7 M. Aygun (Grad Student, 18 Mart Univ, Canakkale) ‏M. Aygun18 Mart Univ 10 I. Tarhan (Assoc. Prof., 18 Mart Univ, Canakkale) ‏I. Tarhan18 Mart Univ 13 A. Havare (Assoc Prof., Mersin Univ, Icel) ‏A. HavareMersin Univ 13 M. Korunur (Grad Student, Dicle Univ, Diyarbakir) ‏M. KorunurDicle Univ 14 S. Aygun (Grad Student, 18 Mart Univ, Canakkale) ‏S. Aygun18 Mart Univ 15 O. Aydogdu (Grad Student, METU, Ankara) ‏O. AydogduMETU 29 M. Salti (Grad Student, METU, Ankara) ‏M. SaltiMETU 40

37

38 ................................ Physics Department, Çanakkale Onsekiz MartUniversity, Çanakkale, Turkey NATURE|Vol 449|11 October 2007

39

40 Yararlanılan kaynakları belirtme:Yararlanılan kaynakları belirtme: *tırnak içine alma *özetleme *farklı sözcüklerle açıklama (paraphrasing) ‏ (paraphrasing) ‏--------------------------- Alıntılar makul düzeyde,orijinal kayna ğ a uygun ve eme ğ e saygılı olmalı Kaynak Gösterme

41 41 “Deneylerin ve çalışmaların dikkatle uygulanması, dürüst ve açık olarak sunulması koşuluyla bilimde yanlış yapmak hiçbir zaman suç sayılmaz.” New England Journal of Medicine

42 YAZARLIK 1.Çalı ş manın tasarımı, veri toplama, analiz ve yorumuna yeterli katkı 2.Yazının tasla ğ ını kaleme alma, entellektüel içerik yönünden gözden geçirme 3.Yayınlanacak son metni onaylama 1 + 2 + 3. maddelerin tümü yerine getirilmelidir. (ICMJE) ‏ (ICMJE) ‏

43 43 Uygun Olmayan Yazarlık Hakkı oldu ğ u halde adı konmayanlarHakkı oldu ğ u halde adı konmayanlar Hakkı olmadı ğ ı halde adı konanlarHakkı olmadı ğ ı halde adı konanlar “Gölge yazarlık,onursal yazarlık, hediye yazarlık”“Gölge yazarlık,onursal yazarlık, hediye yazarlık” *Bölüm ba ş kanı,parayı bulan, ara ş tırıcının arkada ş ı,e ş i,dostu..., hastaları,kanı,idrarı sa ğ layan...” Hakkı olanların hepsinin adı olmalı, hakkı olmayanların hiçbirinin adı olmamalı...

44 44 Çift Yayın (Duplikasyon)‏ * Editörlere danı ş ıp izin almadan orijinal bir çalı ş manın aynen veya sonuçlarıyla ba ş ka bir yayın organında yayınlanması * Editörlere danı ş ıp izin almadan orijinal bir çalı ş manın aynen veya sonuçlarıyla ba ş ka bir yayın organında yayınlanması Dergilerin,hakemlerin,editörlerin kaynaklarını bo ş a harcamakDergilerin,hakemlerin,editörlerin kaynaklarını bo ş a harcamak Okuyucuya,ara ş tırıcıya,bilime saygısızlıkOkuyucuya,ara ş tırıcıya,bilime saygısızlık Farklı dillerde,farklı okuyucu kitlesine hitap etme gerekçesi yeterli de ğ il !Farklı dillerde,farklı okuyucu kitlesine hitap etme gerekçesi yeterli de ğ il ! Dergilerin telif hakkı sorunuDergilerin telif hakkı sorunu

45 Kabul Edilebilir İkinci Yayın 1.Her 2 editörün onay yazısı olması 2. İ ki yayın arasında en az 1 hafta olması 3. İ kinci yayının farklı okuyucu kitlesine hitap etmesi 4. İ kinci yayının birincinin veri ve yorumları ile aynı olması 5. İ kinci yayında dip not olarak ilk yayının belirtilmesi “ Poster,abstrakt,kongre bildirisi ikinci yayın sayılmaz” ICMJE ICMJE

46 Dilimleme (salamizasyon)‏ Tek bir yazıda sunulabilecek veri,bulgu, fikirleri yapay olarak bölerek birden fazla yayın haline getirmek:Tek bir yazıda sunulabilecek veri,bulgu, fikirleri yapay olarak bölerek birden fazla yayın haline getirmek: *yayın sayısını arttırmaya yönelik *önceki yayını kaynak göstermemek *önceki yayından yeterli düzeyde farklılık göstermeyen yayınlar farklılık göstermeyen yayınlar

47 TEZ KORSANLIĞI Tasarımı,yürütülmesi veya yazımına katkı olmadan ba ş kasına ait tezi makale haline getirip yayınlamak.Tasarımı,yürütülmesi veya yazımına katkı olmadan ba ş kasına ait tezi makale haline getirip yayınlamak. Yazarlık kriterlerine uymuyor.Yazarlık kriterlerine uymuyor. Hazır bir eserin makale olarak yazımı yazarlık de ğ il !Hazır bir eserin makale olarak yazımı yazarlık de ğ il ! Tez sahibinin haberi veya adı olması yeterli de ğ il !Tez sahibinin haberi veya adı olması yeterli de ğ il !

48 48 Bilimsel Yanıltmanın Nedenleri Yetersiz ara ş tırma e ğ itimiYetersiz ara ş tırma e ğ itimi Hızlı yükselme hırsıHızlı yükselme hırsı Tanınma arzusu (Hollywood send.) ‏Tanınma arzusu (Hollywood send.) ‏ Üstlerin a ş ırı ve oransız baskısıÜstlerin a ş ırı ve oransız baskısı Fazla yayın = prestij duygusuFazla yayın = prestij duygusu Maddi-manevi kazanç hırsıMaddi-manevi kazanç hırsı Psikiyatrik bozukluklarPsikiyatrik bozukluklar Kansu,Ruacan (CBT,2001) ‏ Kansu,Ruacan (CBT,2001) ‏

49 ÜAK-DOÇENTLİK SINAVI ETİK KURULU 1.A ş ırma 2.Sahtecilik 3.Çarpıtma 4.Duplikasyon 5.Dilimleme 6.Haksız yazarlık 7.Di ğ er etik ihlal türleri *Alıntılar,destek belirtmemek,insan-hayvan deneylerinde etik kurallara uymamak,hasta haklarına saygı göstermemek,jüri üyelerini yanıltıcı beyan...

50 UAKEK

51 ÜAK – Doçentlik Sınavı Etik Komisyonu 2005 Sınava Giren Aday Sayısı: 2780 Etik Komisyona Gelen Dosya: 100 İ ade Edilen Dosya:75 Ceza Alan Dosya: 25 2006 Sınava Giren Aday Sayısı: 3154 Etik Komisyona Gelen Dosya: 110 İ ade Edilen Dosya:85 Ceza Alan Dosya: 25

52 Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavı Etik Komisyonu 2004 Dönemi 98 dosya 98 dosya 23 yaptırım 23 yaptırım ------------- ------------- Bir daha girememe ---- 4 Bir daha girememe ---- 4 Üç yıl girememe –------ 2 Üç yıl girememe –------ 2 İ ki yıl girememe –------ 3 İ ki yıl girememe –------ 3 Bir yıl girememe -------14 Bir yıl girememe -------14

53 Toplumu bilimsel yanıltmaya karşı korumak, içme suyunun veya besinlerin temizliğini sağlamak gibi bir halk sağlığı işlemidir. Prof.Michael Farthing Editör,GUT


"Araştırma ve Yayın Etiği Prof.Dr. Ş evket Ruacan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü hh." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları