Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SARKOİDOZ: 20 YILLIK DENEYİM Senem Bes, Aygün Gür, Gülcihan Özkan, N. Dilek Bakan, Ayşe Külcü, Mesiha Babalık, Güngör Çamsarı Yedikule Göğüs Hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SARKOİDOZ: 20 YILLIK DENEYİM Senem Bes, Aygün Gür, Gülcihan Özkan, N. Dilek Bakan, Ayşe Külcü, Mesiha Babalık, Güngör Çamsarı Yedikule Göğüs Hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 SARKOİDOZ: 20 YILLIK DENEYİM Senem Bes, Aygün Gür, Gülcihan Özkan, N. Dilek Bakan, Ayşe Külcü, Mesiha Babalık, Güngör Çamsarı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2 GİRİŞ Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen, sıklıkla genç erişkinlerde görülen, genellikle akciğerleri ve intratorasik lenf nodlarını tutan multisistem granülomatöz bir hastalıktır. Tanı klinik, radyolojik ve patolojik olarak konur. Farklı etnik gruplardaki sıklığı, klinik özellikleri, radyolojik görünümü ve prognozu değişkenlik göstermektedir.

3 AMAÇ Sarkoidoz tanısı konulan hastaların klinik özelliklerini, tanı yöntemlerini ve takip sonuçlarını değerlendirmekti.

4 YÖNTEM Sarkoidoz tanısı olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Klinik özellikleri, tanı yöntemleri, tedavi ve takip sonuçları kaydedildi.

5 YÖNTEM Olgular; Cinsiyet, yaş Yakınmalar Fizik muayene bulguları Ekstrapulmoner semptom ve bulguları Anjiotensin konverting enzim (ACE) değerleri PPD deri testi Radyolojik ve histopatolojik bulguları Tedavi Prognoz yönünden değerlendirildi.

6 YÖNTEM Sarkoidoz tanısında histopatolojik olarak kazeifikasyon nekrozu olmayan granülomların gösterilmesi ve/veya klinik ve radyolojik uygunluk esas alındı. Olgular akciğer grafisi bulgularına göre Siltzbach sınıflaması ile evrelendirildi (Evre 0 - Evre IV).

7 BULGULAR 1986-2006 yılları arasında sarkoidoz tanısı ile izlenen ve dosyalarına ulaşılabilen 60 hastanın klinik özellikleri, tanı metodları ve takip sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların 38’i kadın, 22’si erkekti. Ortalama yaş 44’tü (23-78).

8 BULGULAR 53 hastaya bronkoskopi yapılabildi. Bronkoskopi ile tanı konulamayan olgulara; –mediastinoskopi, –cilt biyopsisi –lenf bezi (periferik ve skalen) biopsileri uygulandı. 4 olguya klinik, radyolojik ve laboratuar bulguları ile tanı konuldu.

9 BULGULAR Olguların demografik özellikleri Cinsiyet (E/K)22/38 Yaş (ortalama)23-78 (44) 20-3011 (%18) 31-4013 (%22) 41-5017 (%28) 51-6010 (%17) >609 (%15)

10 Olguların semptom dağılımı

11 Ekstrapulmoner bulgular Bulgun% eritema nodozum711 periferik lenfadenopati610 deri bulguları58 plevral efüzyon46 hepatomegali46 splenomegali23 nörosarkoidoz23 vulva tutulumu12 üveit12 Löfgren sendromu12

12 BULGULAR PPD yapılan 56 olgunun 14’ünde (%25) PPD (+) olarak değerlendirildi PPD>10mm (+) ACE bakılabilen 31 olgunun 15’inde (%48) serum ACE değeri yüksek bulundu –Evre I: % 6 –Evre II: %36 –Evre III: % 6

13 Siltzbach sınıflamasına göre olguların evreleri

14 Tanı yöntemleri n% lenf bezi biyopsisi (skalen/periferik)1525 transbronşial biyopsi (TBB)1423 mediastinoskopi1017 transbronşiyal iğne aspirasyonu(TBİA)58 bronş mukoza biyopsisi58 TBB + bronş mukoza biyopsisi35 cilt biyopsisi23 TBB + cilt biyopsisi12 TBB + TBİA12 klinik-radyolojik47

15 TBB yapılan 34 olgunun 19’unda (%55.8) nonkazeöz granülom saptandı –Evre I’de %50(1/2) –Evre II’de %61(17/28) –Evre III’te %25(1/4) Klinik-radyolojik tanı konan 4 olgudan (1 olgu evre I, 3 olgu evre II) 2’sine FOB yapılamadı. TBB bir olguda yoğun fibrozis olarak raporlanırken bir olguda inefektifti.

16 Olguların 9’u tedavisiz izlenirken 51 olguya 0.5 mg/kg/gün metilprednisolon tedavisi verildi. Yanıtı devam ettiren en düşük doz 6-12 ay boyunca verildi. Evre I 5 olguda üveit, deri tutulumu, TBB(+)liği ve semptomatik olmaları nedeniyle tedavi verildi. Tedavi verilen olguların 7’sinde tedavi bittikten 2-24 ay sonra nüks görüldü. Steroide bağlı yan etki gelişen 4 olguda tedavi kesildi (osteoporoz, aseptik nekroz, miyopati).

17 Tedavi alan ve almayan grupta takip sonuçları toplamremisyonstabilölümnüks Tedavi almayan 97 (%77.7)2 (%22.3)-- Tedavi alan 4527 (%60)9 (%20)2 (%4.4)7 (%15.6)

18 Olguların evrelere göre takip sonuçları tedavi almayanlartedavi alanlar remisyonstabilremisyonstabil Evre I6 (%75)2 (%25)4 (%80)1 (%20) Evre II1 (%100)-23 (%69.7)10 (%30.3) Evre III---5 (%100) Evre IV----

19 Tedavi alan gruptan; –1 olgu (evre II) MI –1 olgu (evre IV) solunum yetmezliği nedeniyle kaybedilmiştir –6 olgu (1 Evre III, 5 Evre II) takipsiz kalmıştır

20 Türkiye’den yayınlanmış sarkoidoz serilerinin verileri-I SipahiBilirTabakÇetinkayaYalnızBaranErboycuÇalışmamız n3791001474073706960 K / E257/12272/2899/4828/1253/2053/1757/1238/22 Yaş Ort.384039404644 Evre I (%)35.46445.547.528.73537.722 Evre II (%)32.42850.53557.74055.166 Evre III (%)15.35412.513.8214.310 PPD (+) (%)23.7172039.531.433Veri yok25

21 Türkiye’den yayınlanmış sarkoidoz serilerinin verileri-II Erbaycu n=69 Sipahi n=379 Tabak n=147 Yalnız n=73 Çalışmamız n=60 Eritema nodozum (%)1216.929.22611 Periferik LAP (%)14.516.31.34.110 Deri tutulumu (%)8.519.24.72.78 Plevral efüzyon (%) Veri yok - 6 Hepatomegali (%) 4.24.724.16 Splenomegali (%) 2.84.50.62.73 Nörolojik tutulum (%)2.82.12-3 Göz tutulumu (%)5.65.89.52.72 Tükrük bezi (%)Veri yok0.8-1.4-

22 Türkiye’den yayınlanmış sarkoidoz serilerinin verileri-III Tanı yöntemi Tabak n=147 Yalnız n=73 Baran n=70 Erbaycu n=69 Çalışmamız n=60 Transbronşiyal biopsi (%)86.316.44015.923 Periferik lenf bezi biopsisi (%)24.9314.56.7 Skalen lenf bezi biopsisi (%)Veri yok59353.618.3 Mediastinoskopi (%)4.76.5182.917 Cilt biopsisi (%)6.1-102.93

23 Çalışmamızda tedavi almayan olgularda spontan remisyon oranları Evre I’de %75, Evre II’de %100 olarak belirlenmiştir. Tedavi alanlarda remisyon oranlarımız Evre I’de %80, Evre II’de %69.7 olarak bulunmuştur. Tedavi alan olguların 7’sinde (%15.6) nüks saptanırken, tedavi almayan olgularda nüks görülmemiştir.

24 Kortikosteroidlerin sarkoidoz tedavisinde yararlı olduğu genel olarak kabul görmektedir. Tedavinin uzun dönem prognoza yararı olup olmadığı tartışmalıdır. Çalışmalarda kortikosteroid tedavi ile semptomatik ya da palyatif düzelme sağlandığı, ancak uzun dönem etkilerinin pek de olumlu olmadığı gösterilmiştir.

25 Izumi, ekstratorasik organ tutulumu olmayan asemptomatik 101 hastayı 10 yıl izlemiş ve tedavi alanların %27’sinin, tedavi almayanların ise %2.8’inin 10 yıl sonraki akciğer grafisinde patolojik bulgular olduğunu bildirmiştir.

26 Gottlieb ve arkadaşlarının 337 olguluk çalışmalarında; nüksün tedavi ile remisyona giren grupta %74 ve tedavisiz remisyona giren grupta sadece % 8 olması, sistemik kortikosteroidlerin hastalık sürecini uzattıkları görüşünü desteklemiştir.

27 Tabak ve arkadaşları remisyon oranını, tedavi almayan olgularda %100 ve KS tedavisi alan olgularda %95 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada sistemik KS tedavisi alan grupta nüks %27(12/44) olguda tespit edilmiş, tedavisiz remisyona giren olgularda nüks saptanmamıştır.

28 Erbaycu ve arkadaşları 69 hastada yaptıkları çalışmada nüks oranını tedavi almayan grupta %14.6, tedavi alan grupta % 8 olarak bildirmişlerdir. Paramothayan ve arkadaşları da yaptıkları çalışmada KS tedavisinin sarkoidozda uzun dönemde hastalık progresyonunu etkilemediğini vurgulamışlardır.

29 Sarkoidoz tedavisinde kortikosteroidlerin hastalığın uzun süreli seyrini değiştirme ve total etkinliği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu nedenle tedavi kararı vermeden önce spontan remisyon olasılığı ve tedaviye bağlı yan etkilerin riskleri gözönünde bulundurulmalıdır. SONUÇ


"SARKOİDOZ: 20 YILLIK DENEYİM Senem Bes, Aygün Gür, Gülcihan Özkan, N. Dilek Bakan, Ayşe Külcü, Mesiha Babalık, Güngör Çamsarı Yedikule Göğüs Hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları