Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Av. Süleyman ÇETMİLİ Yerel Yönetim Uzmanı TBB Hukuk Komisyonu Üyesi Müfettiş ANTALYA NİSAN 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Av. Süleyman ÇETMİLİ Yerel Yönetim Uzmanı TBB Hukuk Komisyonu Üyesi Müfettiş ANTALYA NİSAN 2014."— Sunum transkripti:

1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Av. Süleyman ÇETMİLİ Yerel Yönetim Uzmanı TBB Hukuk Komisyonu Üyesi Müfettiş ANTALYA NİSAN 2014

2 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN ADI DOĞRU MUDUR? 2002 YILINDAN BUGÜNE KADAR KAÇ KEZ VE NEDEN DEĞİŞMİŞTİR? EKAP

3 Uygulama İlkeleri Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md  Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.  Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

4 Uygulama İlkeleri Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md  Pazarlık usulü ihaleye veya doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir.  İhale dokümanı, hazırlanmadan ihale ilanı ya da davet yapılamaz.  Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

5 Uygulama İlkeleri Yapım 4 ve 5.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md  Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.  Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. (Tebliğ 20.md)

6 İhale Dokümanının İçeriği Yapım 13.md; Hizmet 12.md; Mal 10.md  İhale dokümanında 1. İdari şartname 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur.  İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

7 İhale İşlem Dosyası Yapım 21.md; Hizmet 20.md; Mal 18.md; Tebliğ 5.10  Her iş için bir İİD düzenlenir.  (16.03.2011)İhale dökümanı Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği gereğince hazırlanır.  Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre ihale süreci ile ilgili belgeler yer alır. (onay belgesi, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, ihale komisyonu tutanak ve kararları. Vs)  İİD’nin birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir.  Gerek görüldüğünde yedek üyelere de İDD’nin birer örneği verilebilir.

8 İhale Dok. Satın Alınması Yapım 26.md; Hizmet 25.md; Mal 23.md  İhale dokümanı idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayımlanmışsa resmi internet sayfasında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için dokümanın satın alınması veya ekap üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunludur 16/03/2011  Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunludur. Dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Doküman e-imza ile alınmışsa bedel ödenmez

9 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal 52.md;Kanun 30 md.  Başvuru ve teklif mektupları standart formlar esas alınarak hazırlanır.  Teklif mektubunun taşıması gereken şartlar a) Yazılı olmalı ; b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli c) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin TC Kimlik nosu, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmeli e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalı (bir. fiyat tek.cetveli de imzalı olacak)

10 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal 52.md  Ortak girişimde; Tek. mektubu ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.  Konsorsiyumlarda a) Ortaklar tek. mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. b) İşin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedellerin toplamı konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

11 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal 52.md  Tek. mektubu standart formuna uygun olmalı aksi durum teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir.  Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan tek. mektupları değiştirilemez düzeltilemez veya eksiklikleri giderilemez  Teklif mektubu usulüne uygun değil ise teklif değerlendirme dışı bırakılır.

12 Tekliflerin Geçerlik Süresi Yapım 55.md; Hizmet 54.md; Mal 53.md; Kanun 32 ve 35.md  Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. (ilan ve idari şartnamede)  Bu süre, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. (teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, )  Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

13 Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması Tebliğ 16.7  Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusu, ve dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; EAEAT sahibi veya EAEAT ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir.

14 Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması Tebliğ 16.7  İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir.  Bu durumda sözleşmeyi imzalamayan isteklilerin (sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından) geçici teminatı irat kaydedilmeyecek ve yasaklamaya ilişkin hükümler de uygulanmayacaktır.

15 TEMİNATLAR Yapım 56.md; Hizmet 55.md; Mal 54.md  İhalelerde teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır.  İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6 sı oranında kesin teminat alınır. Not: Yapım işlerinde ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.  Teminatlar: a) Türk parası (saymanlık ya da muhasebe. müd.ne yatırılır) b) Teminat mektupları ve c) Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (saymanlık ya da muhasebe. müd.ne yatırılır)

16 TEMİNATLAR Yapım 56.md; Hizmet 55.md; Mal 54.md;Tebliğ 18.2.md  Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde standart forma uygun olması zorunludur.  Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.  Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. (teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere)  Süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.

17 TEMİNATLAR Yapım 56.md; Hizmet 55.md; Mal 54.md;Tebliğ 18.2.md  Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi (garanti süresi) dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.  Ortak girişimde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

18 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması Kanun 30. md.  Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen suretleri)  Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır.  Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

19 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması Kanun 30. md.  Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.  Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

20 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması Kanun 30.md.  Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. (Standart form KİK007.0/M)  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

21 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal 55.md;Kanun 36.md  İhale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur.  İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.  Bu incelemede, teklif zarflarının usulüne uygun olup olmadığına bakılır.  Usule olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

22 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal 55.md  Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan yaklaşık maliyet açıklanır.  Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.  İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.  Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

23 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal 55.md  İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır.  Düzenlenen bu tutanakların onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.  Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.  Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

24 Tekliflerin Değerlendirilmesi Kanun 37.md.  Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.  Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır.  Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi için iki iş gününden az olmamak üzere süre verilecektir.

25 Tekliflerin Değerlendirilmesi Kanun 37.md.  Verilen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayanların başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir  İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir.

26 Tekliflerin Değerlendirilmesi Kanun 37.md.  İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir  Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27 Aritmetik Hata Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal 55.md  Birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın idareler tarafından resen d ü zeltilmesi uygulamasına son verilmiştir.  Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

28 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım 63.md; Hizmet 62.md; Mal 61.md  Örnek: (a) ve (b) iki istekli de 100 lira teklif etti. - (a) yabancı (b) yerli istekli - %10 fiyat avantajı uygulandığı varsayılırsa - Yabancı istekli (a) nın teklif fiyatı 110 lira olarak değerlendirilecek.

29 Tekliflerin Eşit Olması Yapım 64.md; Hizmet 63.md; Mal 62.md  Yapım ve hizmet işlerinde;  Fiyatların eşit olması durumunda EAEAT isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir.  İş ortaklığında, pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı dikkate alınır.

30 Bütün Tekliflerin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi Yapım 65.md; Hizmet 64.md; Mal 63.md;Kanun 39.md  İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir.

31 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması-Yasaklılık Teyidi Yapım 66.md; Hizmet 65.md; Mal 64.md;Kanun 40.md  Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale EAEA teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.  İhale yetkilisinin onayından önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

32 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması-Yasaklılık Teyidi Yapım 66.md; Hizmet 65.md; Mal 64.md; Kanun 40.md  Her iki istekli de yasaklı ise ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.  İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

33 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Yapım 67.md; Hizmet 66.md; Mal 65.md  İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.  İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

34 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Yapım 67.md; Hizmet 66.md; Mal 65.md  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

35 ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ

36 Şikayet/itirazen şikayet  4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, önce idareye şikayet, daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür.  Şikayet ve itirazen şikayet, dava açılması öncesi kullanılması gereken zorunlu bir başvuru yoludur.

37 İhale süreci (Yön 3.md)  İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade eder. (çerçeve anlaşmalarda anlaşmanın)  Bu sürecin dışında kalan işlemlere yönelik veya sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurular, idarece veya Kamu İhale Kurumu tarafından incelenemez.

38 İdari başvuru yolları (Yön 3.md) İdari başvuru yolları (Yön 3.md)  İhalelere yönelik başvuru yolları Şikayet ve itirazen şikayettir.  Şikayet İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

39 İdari Başvuru Yolları (Yön 3.md)  İtirazen şikayet ise; a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde, b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı, c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı, Kuruma yapılan başvurudur.

40 Başvuru Ehliyeti (Kanun 4. md )  İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;  Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,  İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,  İstekli olabilecekler, İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimler

41 Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md) Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md)  İstekli olabilecekler;  1- Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi,  2- Ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler  3-Bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.  İlana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.

42 Başvuru Süreleri (Yön 6.md) Başvuru Süreleri (Yön 6.md) İdareye şikayet süresi;  İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün,  Diğer hallerde 10 gündür.

43 Başvuru Süreleri (Yön 6.md)  İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının başvuru veya teklif sunulmadan önce ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur. ( Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü)  İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez.  Kuruma itirazen şikayet süresi;  Şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda 5 gün,  diğer hallerde 10 gündür.

44 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8.md) İdareye başvuru dilekçesinde; 1-Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası, 2-İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, 3-Başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir. (İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir)

45 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8.md; Tebliğ 5.md) İdareye başvuru dilekçesinde; Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir.

46 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8/9 md; Tebliğ 6/5 md.)  Dilekçe ekinde sunulması zorunlu belgelerin hiç sunulmaması veya eksiklik bulunması halinde, başvuru sahibine bildirim yapılmaz, ancak başvuru sahibi sürenin sonuna kadar eksiklikleri giderebilir.  Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye ve birden fazla ihaleye tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz.

47 Başvuruların Yapılacağı Yerler (Yön 9.md)  Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma elden veya posta yoluyla yapılmalıdır.  Başvuru dilekçesine eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.  İdare dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığını kontrol eder.

48 Başvuruların Yapılacağı Yerler (Yön 9.md) Başvuruların Yapılacağı Yerler (Yön 9.md)  Belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir.  Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığına ilişkin şerh düşülür.  Elden yapılan başvurularda başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.

49 Başvuruların Yapılacağı Yerler (Yön 9.md) Başvuruların Yapılacağı Yerler (Yön 9.md)  Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.  Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

50 İdare tarafından inceleme (Yön 10.md)  İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 gün içerisinde karar alınarak başvuru sonuçlandırılır.  Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılır.  İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

51 İdare tarafından inceleme İdare tarafından inceleme (Yön 10.md; Tebliğ 7.md)  İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme 1- İhale yetkilisince bizzat yapılabilir 2- İhale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir.

52 İdare tarafından inceleme (Yön 11.md; Tebliğ 7md.) Şikayet üzerine alınacak kararlar; 1- İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 2- Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, 3- Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.

53 Kararın tebliği ve yapılacak işlemler (Yön 13.md; Tebliğ 7/10. md)  Şikayet üzerine verilen nihai kararlar, karar tarihini izleyen 3 gün içinde, bütün aday ve istekli ve istekli olabileceklere bildirilir.  Başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesi veya ihalenin sonuçlandırılması işlemlerine karşı yapılacak şikayet başvurusu üzerine alınan karar istekli olabileceklere bildirilmez.

54 Kararın tebliği ve yapılacak işlemler  İlan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda isteklilerin yanında istekli olabileceklere de bildirim yapılır.  Son bildirim tarihinden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

55 Kararın tebliği ve yapılacak işlemler (Yön 13.md)  Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde (10 gün) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdiği işlemler yerine getirilir.  Sözleşme imzalanmadan önce KİK’in web sayfasından itirazen şikayet başvurusu olup olmadığı öğrenilmelidir.  Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde, yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar alınır.

56 Kuruma itirazen şikayet başvurusu (Yön 14.md; Tebliğ 8.md)  1- İhale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması,  2- Süresi içinde karar alınmaması halinde veya  3- Şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

57 Kuruma itirazen şikayet başvurusu (Yön 14 md.)  Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.  Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler idareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

58 İtirazen şikayet süresi (Tebliğ 10.md) İtirazen şikayet başvurusu;  1- İhale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten  2- 10 günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren  10 gün içinde içinde  3- Şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı yapılacak başvurularda  5 gün içinde yapılmalıdır.  İdarenin şikayete cevap vermeme ihtimaline karşı, idarenin cevap vermesi için geçmesi gereken sürenin sonundan itibaren Kuruma başvuru süresinin işliyor olabileceğine dikkat edilmelidir.

59 Şekle ilişkin koşullar (Yön 8md.)  Yönetmeliğin 8 maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak Kuruma hitaben yazılmış dilekçe olmalı,  Başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belge,  Başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/ imza sirküsü, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi v.b.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneği, (ihale dosyasında sunmuş olmak yeterli değil)  İdare tarafından karar verilmişse bu kararın bir örneği, eklenmelidir.

60 Şekle ilişkin koşullar- Başvuru Bedeli Mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti; - 0-500.000 TL’ye kadar olanlarda 1000 TL, - 500.000-1.000.000 TL arasında olanlarda 2000 TL, - 1.000.000 TL ve üzerinde olanlarda 3000 TL, Yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti; - 0-1.000.000 TL’ye kadar olanlarda 1000 TL, - 1.000.000-10.000.000 TL arasına kadar olanlarda 2000 TL, - 10.000.000-20.000.000 TL arasında olanlarda 3000 TL, - 20.000.000 TL ve üzerinde olanlarda 4000 TL,

61 Şekle ilişkin koşullar- Başvuru Bedeli İtirazen şikayet başvuru bedeli ilanda veya dokümanda belirtilecektir. Belirtilmemesi halinde Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendine göre hesaplanacak başvuru bedeli, www.ihale.gov.tr adresinin Kamu Satın Alma Platformu bölümünde İhale Kayıt Numarası üzerinden yapılacak sorgulama yoluyla öğrenilebilir.

62 Kurumca yapılacak işlemler (Yön 15/2 md; Tebliğ 12/2)  Kuruma yapılan başvurulardan;  İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan Kuruma yapılan,  İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan Kuruma yapılan,  İdarenin 10 günlük karar verme süresi beklenilmeden Kuruma yapılan,  İdareye yapılan şikayet başvurusundan tamamen farklı bir konu ile Kuruma yapılan, başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.

63 Kurumca yapılacak işlemler (Tebliğ 12/2) Kurumca yapılacak işlemler (Tebliğ 12/2) İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuruda konu edilmeyen hususlar dikkate alınmayacaktır. Ör: İdareye 3 iddia ile başvurdu. Kuruma yaptığı başvuruda 5 iddiası var. Kurum farklı olan 2 iddiayı dikkate almayacaktır.

64 Kurumca yapılacak işlemler (Tebliğ 13.md)  Şekil eksiklileri içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki şekil eksikliklerin Kurum tarafından bildirimi zorunluluğu bulunmamaktadır.  Henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında hangi hususların eksik olduğu Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden takip edilebilir ve başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

65 Kurumca yapılacak işlemler (Yön 16 md.;Tebliğ 13/3. md)  İtirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olmadığının tespit edilmesi durumunda, şikayetin esasının incelenmesine geçilerek idareden gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyası daire başkanlığı tarafından istenir.  İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalayamaz.

66 Kurumca yapılacak işlemler (Tebliğ 6/8)  Kısmi teklife açık olan ihalelerde itirazen şikayet halinde, Kurum tarafından başvuru sonuçlandırılmadan başvuruya konu kısım/kalem veya grubun sözleşmesi imzalanamaz.  Başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir. (Genel Tebliğ 16.4.4)

67 Kurum tarafından yapılan esas inceleme  İtirazen şikayet başvuruları Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtildiği şekilde incelenir.  İncelemenin kapsamı;  İlan veya ön yeterlik/ihale dokümanına yapılan başvurular, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı incelenir.  İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan başvurular, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.

68 Kurum tarafından yapılan esas inceleme (Yön 18.md) İhale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden incelenir.

69 Kurum tarafından yapılan esas inceleme (Yön 18.md)  Eşit muamele; Dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır.  Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

70 Kurumun İnceleme Süresi (Yön 18.md)  21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında; ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde,  Diğer itirazen şikayet başvurularında 20 gün içinde  Nihai kararını verir.  Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir.

71 Kurum tarafından alınacak kararla (Yön 21 md.) 1)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 2)İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, (iptalin iptali) 3)Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, Karar verilir.

72 Kurum tarafından alınacak kararlar (Yön 21.md) 4- Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir. 5- Ayrıca, başvuru teminatı yatırılan hallerde başvuruya konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatının gelir kaydedilmesine de karar verilir.

73 Kurul kararlarının sonuçları ve uygulanması (Yön 23m.d)  İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.  Kurul tarafından alınan kararların eksik ya da yanlış uygulandığı iddiasıyla, yeniden itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.  Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

74 Bildirim ve Tebligat Esasları  Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar, karar tarihini izleyen 5 iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen 5 gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır.  Kurumun internet sayfasında yayımlanan Kurul kararlarına erişim ücretsizdir.

75 Yargısal inceleme (Tebliğ 17.md)  Kamu İhale Kurulunun bireysel nitelikli kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemesinde, düzenleyici nitelikteki işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da dava açılabilir.  Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.

76 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra,  Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren;  Üç gün içinde içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir

77 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md  Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

78 Sözleşmenin İmzalanmaması Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md  İhale ü zerinde kalan istekli, s ö zleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır.  Diğer yasal yükümlülükler yerine getirildi ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahh ü t edilen durumu tevsik amacıyla sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 1-Geçici teminatı gelir kaydedilir 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez.

79 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md  İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermez ya da sözleşme imzalamaz ise;  EAEA ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.  İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ihale iptal edilir. (geçici teminatı gelir kaydedilir)

80 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu Kanun 45.md.  İdarenin sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde (42.md) yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.  Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

81 İhale Sonucunun İlanı Yapım 70.md; Hizmet 69.md; Mal 68.md  İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.  İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

82 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Av. Süleyman ÇETMİLİ 0.332.320 10 00 HEPİNİZE SAYGI VE HÜRMETLERİMİ SUNUYORUM..


"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Av. Süleyman ÇETMİLİ Yerel Yönetim Uzmanı TBB Hukuk Komisyonu Üyesi Müfettiş ANTALYA NİSAN 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları