Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XXX www.epdk.org.tr. TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ 2 3 KURULU GÜÇ - 29/4/2010 (Üreticiler) ÜreticilerKurulu Güç (MW) EÜA Ş 20.368,8 Üretim Ş irketleri 7.752,2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XXX www.epdk.org.tr. TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ 2 3 KURULU GÜÇ - 29/4/2010 (Üreticiler) ÜreticilerKurulu Güç (MW) EÜA Ş 20.368,8 Üretim Ş irketleri 7.752,2."— Sunum transkripti:

1 XXX

2 TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ 2

3 3 KURULU GÜÇ - 29/4/2010 (Üreticiler) ÜreticilerKurulu Güç (MW) EÜA Ş ,8 Üretim Ş irketleri 7.752,2 Yap İş let 6.101,8 EÜA Ş Ba ğ lı Ortaklıkları 3.834,0 Otoprodüktörler3.641,2 Yap İş let Devret 2.439,4 İş letme Hakkı Devri 650,1 Mobil Santrallar262,7 Toplam45.050,2

4 4 KURULU GÜÇ - 29/4/2010 (Yakıt/Kaynak) Yakıt / Kaynak Kurulu Güç (MW) Do ğ algaz ,7 Hidrolik14.616,7 Linyit8.139,7 İ thal kömür 1.921,0 Fuel-oil1.772,3 Çok Yakıtlı (Sıvı+D.Gaz) 1.775,0 Rüzgâr911,8 Çok Yakıtlı (Katı+Sıvı) 559,5 Ta ş kömürü 335,0 Asfaltit135,0 Jeotermal94,2 Yenilenebilir +Atık 86,6 Motorin26,5 Nafta21,4 Toplam45.050,2

5 YILI ÜRETİM VERİLERİ (Üreticiler) Üreticiler2009 Yılı Üretim (MWh) EÜAŞ Yap İşlet Üretim Şirketleri EÜAŞ Bağlı Ortaklıkları Otoprodüktörler Yap İşlet Devret İşletme Hakkı Devri Toplam

6 YILI ÜRETİM VERİLERİ (Yakıt/Kaynak) Yakıt / Kaynak 2009 Yılı Üretim (MWh) Do ğ algaz Linyit Hidrolik İ thal kömür Fuel-oil Ta ş kömürü Rüzgâr Jeotermal Asfaltit LPG Nafta Biogaz Di ğ erleri Motorin573 Toplam

7 YILI İTHALAT-İHRACAT- TÜKETİM VERİLERİ (MWh) Üretim Gürcistan Nahçıvan Türkmenistan Toplam İ thalat Irak Suriye Toplam İ hracat Toplam Tüketim

8 8 TÜKETİMİN GELİŞİMİ

9 9 İTHALAT-İHRACATIN GELİŞİMİ

10 10 ÜRETİMİN KAYNAKLARA DAĞILIMI

11 11 ARZ GÜVENLİĞİ YEDEK ENERJİ KAPASİTESİ

12 12 ARZ GÜVENLİĞİ YEDEK GÜÇ KAPASİTESİ

13 13 TALEP ARTIŞ HIZI

14 LİSANSLAMA FAALİYETLERİ 14

15 15 DAİREMİZ FAALİYETLERİ/LİSANSLAMA  Kurumumuzca verilen -yürürlükteki- lisansların türlerine ve lisans veriliş yıllarına göre dağılımı şu şekildedir; (Adet)Lisans Yılı Genel Toplam Ba ş vuru Türü İ letim Lisansı 1 1 Da ğ ıtım Lisansı Perakende Satı ş Lisansı Toptan Satı ş Lisansı OSB Da ğ ıtım Lisansı Üretim Lisansı Otoprodüktör Lisansı Genel Toplam

16 16 ÜRETİM/OTOPRODÜKTÖR LİSANSLARI Kaynak / Yakıt Türü 2009TOPLAM AdetKurulu Güç (MW)AdetKurulu Güç (MW) Hidrolik , ,8 Do ğ al Gaz , ,4 Linyit1306, ,6 İ thal Kömür , ,5 Rüzgâr371, ,5 Ta ş kömürü ,4 Fuel Oil381, ,8 Asfaltit1275,52688,8 Jeotermal19,57163,9 Di ğ er Termik 1086,6 Çöp Gazı13,5743,6 Di ğ er Kömür 238,4 Biyogaz 57,0 Biyokütle 26,6 TOPLAM , ,9

17 17 DAİREMİZ FAALİYETLERİ/LİSANSLAMA  Halen işlemleri devam eden üretim ve otoprodüktör lisansı başvurularının dağılımı şu şekildedir. Yakıt / Kaynak Tipi Ba ş vuru İ nceleme- De ğ erlendirme Uygun Bulunanlar TOPLAM Adet Kurulu Güç (MW)Adet Kurulu Güç (MW)Adet Kurulu Güç (MW)Adet Kurulu Güç (MW) Rüzgâr327, ,112850, ,8 Ta ş kömürü , , , ,7 Do ğ al Gaz , , , ,6 Hidrolik , , , ,9 Fuel Oil2115,12 Jeotermal474,44 Biyokütle12,0215,6317,6 Biyogaz25,522,948,4 Çöp Gazı14,013,427,4 TOPLAM , , , ,9

18 18 İŞLETMEYE GEÇEN KAPASİTE  Kurumumuzca lisans verilmi ş özel sektör tesislerinden geçici kabulü yapılarak i ş letmeye alınanların yıllara ve yakıt/kaynak tiplerine göre da ğ ılımı ş u ş ekildedir;. Yakıt/Kaynak Tipi TOPLAM Do ğ al Gaz 222,1 329,2977,1460,8228,8363,81.415,93.997,7 Hidrolik58,3 66,745,6105,431,5327,1465,81.100,4 Rüzgâr 1,238,976,4217,1438,6772,2 İ thal Kömür 45,0141,0 270,0456,0 Fuel-Oil87,9128,56,8 29,614,8 267,6 Asfaltit 135,0 Di ğ er 11,5 16,439,267,1 Jeotermal 8,0 6,947,462,3 Çöp Gazı 5,21,417,015,639,2 Linyit20,0 16,0 36,0 Biyogaz 0,8 6,37,1 TOPLAM388,3569,41.183,2619,1383,7963,12.833,86.940,6

19 19 İŞLETMEYE GEÇECEĞİ ÖNGÖRÜLEN KAPASİTE  Kurumumuzca lisans verilmi ş özel sektör tesislerinden önümüzdeki yıllarda i ş letmeye alınaca ğ ı öngörülenlerin yakıt/kaynak tiplerine göre da ğ ılımı ş u ş ekildedir; Yüksek Senaryo Yakıt / Kaynak Genel Toplam Asfaltit 278,3 Biyogaz2,8 Biyokütle6,6 Çöp Gazı (LFG)3,5 Di ğ er Kömür 165,01.213,3607,9275,5800, ,8 Do ğ al Gaz 1.569,4354,91.113,3209,0102, ,6 Fuel Oil10,2 Hidrolik1.801,61.270,51.242,41.099,5872, ,6 Linyit8,2 Rüzgâr340,5415,8 756,3 Genel Toplam3.907,72.041,13.569,01.916,41.528,5800, ,8

20 20 ELEKTRİK PİYASASI

21 21 ELEKTRİK PİYASASI  2004 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzla ş tırma Yönetmeli ğ inin (G-DUY) yerini alacak olan Nihai DUY ( N-DUY) tarihinde yayımlanmı ş tır.  Söz konusu N-DUY çerçevesinde önemli de ğ i ş iklikler getirilmi ş tir. Bu de ğ i ş ikliklerden en önemli olanları takip eden tabloda gösterilmektedir.

22 22 ELEKTRİK PİYASASI G-DUY N-DUY -A ş ama 1 (Gün Öncesi Planlama) N-DUY - A ş ama 2 (Gün Öncesi Piyasası) Gün ÖncesiGün Öncesi DengelemeGün Öncesi PlanlamaGün Öncesi Piyasası Uzla ş tırma Uzla ş tırma dönemleri (Gece/Gündüz/Puant) Saatlik A ş ama 1 ile aynı Fiyat Teklifleri Ayda 2 bildirim, Uzla ş tırma dönemi bazında Günlük bildirim, Saatlik bazda A ş ama 1 ile aynı Miktar TeklifiTek tip, sabit Gün öncesi için saatlik, esnek ve blok teklif tipleri Gerçek zamanlı dengeleme için hızlı yedekler (15 dak.) A ş ama 1 ile aynı Fiyat Belirleme Tek fiyat; Gün öncesi belirlenen SMF İ ki fiyat; Gün öncesi için gün öncesi SMF Gerçek zamanlı dengeleme için ayrı SMF Bölgeler bazında gün öncesi fiyatı Talep Tarafı KatılımıYok Var Dengeleme Birimleri Var Talebin Fiyat Esnekli ğ i

23 23 G-DUY FİYATLAR

24 24 N-DUY FİYATLAR (TL/MWh)

25 2009 TOPTAN SATIŞ PİYASASI BÜYÜKLÜKLERİ (11 Aylık) 25 TOPTAN SATI Ş P İ YASASI (MWh) İ kili Anla ş malar Dengesizlik/Açık Yük Alma Dengesizlik/Fazla Yük Atma TOPLAM Sisteme Veri ş Toptan Satı ş Piyasası Hacmi / Sisteme Veri ş 1,4

26 DÜZENLEMELER 26 Nihai Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzla ş tırma Yönetmeli ğ i yayımlanmı ş, 1 Aralık 2009 tarihi itibarı ile Yönetmeli ğ in uygulanmasına ba ş lanılmı ş tır. Elektrik Piyasası Aydınlatma Yönetmeli ğ i yayımlanmı ş tır. Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzla ş tırma Yönetmeli ğ i Uyarınca Uzla ş tırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İ li ş kin Usul Ve Esaslar belirlenmi ş tir. Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeli ğ inde 4, Elektrik Piyasası İ thalat ve İ hracat Yönetmeli ğ inde 1, Elektrik Piyasası Ş ebeke Yönetmeli ğ inde 1, Elektrik Piyasası Da ğ ıtım Yönetmeli ğ inde 1, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzla ş tırma Yönetmeli ğ inde 2, Elektrik Piyasasında İ letim ve Da ğ ıtım Sistemlerine Ba ğ lantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebli ğ ’de De ğ i ş iklik Yapılmasına Dair Tebli ğ de 1 adet de ğ i ş iklik yapılmı ş, Elektrik Piyasası Mü ş teri Hizmetleri Yönetmeli ğ inde 1 adet de ğ i ş iklik yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmi ş tir.

27 27 Özelleştirmeler Özel Sektörün Dağıtımdaki Payı

28 SERBEST TÜKETİCİ UYGULAMASI yılında kWh olarak uygulanan serbest tüketici limitinin 2010 yılı için kWh olarak uygulanmasına karar verilmi ş tir. Bu de ğ erin %63,3’lük teorik piyasa açıklık oranına denk geldi ğ i hesaplanmaktadır yılı serbest tüketici uygulamasında teorik piyasa açıklık oranı %49,2 olarak hesaplanmı ş olmasına ra ğ men fiili açıklık oranı %10,6’da kalmı ş tır.

29 YILI HEDEFLERİ  2010 yılı sonunda geçi ş döneminin bitecek olması nedeniyle Türkiye genelindeki 21 da ğ ıtım ş irketi için yeni dönem tarifeleri hesaplanacaktır. Bu çerçevede, her bir da ğ ıtım ş irketinin yatırım ve i ş letme harcamaları belirlenecek ve takip edilecektir.  Elektrik da ğ ıtım ş irketlerinin ticari ve teknik kalite göstergelerinin de takip edilip bu göstergelerin gelir tavanına nasıl yansıtılması gerekti ğ i belirlenecektir. Bu ba ğ lamda, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile temaslara geçilmi ş ve danı ş manlık hizmeti alınması için hibe alınması çalı ş maları ba ş latılmı ş tır yılı içerisinde bu hibenin temin edilip söz konusu danı ş manlık hizmetinin alınması planlanmaktadır.  Mevcut lisans ba ş vurularının ve 2010 yılı içerisinde yapılacak olan ba ş vuruların de ğ erlendirilmesi. Ayrıca özelle ş tirmelerle e ş zamanlı olarak yeni da ğ ıtım ve üretim ş irketlerine ve lisans verilecektir.  1/11/2007 ve öncesinde Kurumumuza yapılmı ş olan rüzgâra dayalı üretim lisansı ba ş vurularından tekli olanların lisanslanmasına, çoklu olanların ilgili mevzuat uyarınca yarı ş maya tabi tutulması için TE İ A Ş ’a iletilmesine yönelik çalı ş malar yapılacaktır.


"XXX www.epdk.org.tr. TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ 2 3 KURULU GÜÇ - 29/4/2010 (Üreticiler) ÜreticilerKurulu Güç (MW) EÜA Ş 20.368,8 Üretim Ş irketleri 7.752,2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları