Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMİNG’ İN 14 iLKESİ (STATÜKOYU DEĞİŞTİRMENİN GÜÇ ODAKLARI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMİNG’ İN 14 iLKESİ (STATÜKOYU DEĞİŞTİRMENİN GÜÇ ODAKLARI)"— Sunum transkripti:

1 DEMİNG’ İN 14 iLKESİ (STATÜKOYU DEĞİŞTİRMENİN GÜÇ ODAKLARI)

2 1. AMACIN DEĞİŞMEZLİĞİNİ SAĞLAYIN.

3 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
SİSTEM: Belirli bir amaca yönelmiş parçalar bütünüdür. Bu parçalardan birinin olmaması durumunda sistemden söz edilemez. SİSTEMİN TEMEL ÖGELERİ: Amaç, Tedarik, Girdi, Süreç, Çıktı, Müşteri ve Kalite Ölçümüdür.

4 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
Bir sistemin ilk gereksinimi; bir amaca sahip olmasıdır. Amaçsız parçaların uyum içinde ve birlikte çalışması söz konusu olamaz.

5 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
Öğrencilere onları geleceğe hazırlamak ve eğitimin sürekli iyileştirilmesi için bir amaç birliği oluşturmak gerekir. Amaç, Misyon , Vizyon ve İlkelerle uyum içinde olmalıdır.

6 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
Eğitimin Genel Amacı: “Pozitifleri arttırmak,negatifleri azaltmak, böylece öğrencilerin öğrenme heyecan ve isteklerini korumak” tır. W.Edwards DEMING

7 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
Eğitimin amacı; Tek tip bir kişilik oluşturmak, benliğini bastırarak bireye yapay kişilikler aşılama olmayıp, kendi özgün kişiliğini sürekli gelişmesini sağlamak olmalıdır.

8 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
Bir okulun amacı öncelikle şu hedefi gözetmelidir: “Tüm öğrenciler, tüm derslerde öyle bir yetkinlik düzeyine erişmelidirler ki; hem öğrencilerin kendileri hem de öğretmenleri kaliteli eğitim verildiğini kabul etsinler.”

9 1. Amacın değişmezliğini sağlayın.
Teksas’ daki bir okul bölgesinin amacı; “Her öğrenciyi, sürekli değişen dünyada başarılı olmak için eğitmek”

10 2. YENİ FELSEFEYİ UYGULAYIN.

11 2. Yeni felsefeyi uygulayın.
Eğitimde değişim teknik bir kavram değil, bir felsefedir. Yeni felsefe “sürekli gelişme” dir. “Sürekli gelişme” öncelikle yönetimin sorumluluğundadır.

12 2. Yeni felsefeyi uygulayın.
Eğitimde sürekli gelişme; Planla, Uygula, Kontrol Et ve Değerlendir (PUKÖ) çevrimi olarak algılanmalıdır.

13 2. Yeni felsefeyi uygulayın.
Öğrenmenin öğrenilmesi bir yaşam felsefesi olarak algılanmalıdır. Yeni Felsefe konusunda tüm paydaşlar bilinçlendirilmelidir.

14 2. Yeni felsefeyi uygulayın.
Sistem içinde yaşanan problemlerin çok az bir bölümü sistem içinde bulunanlar (öğretmen, öğrenci, çalışan) tarafından yaratılır. Öğrencilerin kendilerinden isteneni yapmadığı veya başarısız olduğu yerde % 85 oranında bir sistem sorunu vardır.

15 2. Yeni felsefeyi uygulayın.
Yeni yönetim felsefesi, kusurlu üretim azaltmanın yolu, süreç geliştirmedir diyor. Kusurlu mezun yetiştirmemenin (üretmemenin) yolu; Süreç içerisinde yer alan her sınıfın, her konunun; bilgi, beceri düzeyi ile davranış biçimlerini tespit edip iyileştirmeye başlatmaktır. Hazır mıyız?

16 3. KALİTENİN TEFTİŞ EDİLMESİNE SON VERİN.

17 3. Kalitenin teftiş edilmesine son verin.
Eğitimde kalitenin teftiş edilerek düzeleceğini ummayın. Kalite, denetim olduğu sırada ya vardır ya da yoktur. Denetim, bitmiş olan eğitim ve öğretim içindir. Artık iş işten geçmiştir. Hatanın maliyeti öğrenciye geçmiştir. İstatistiksel kontrol olmadığı sürece, kontrol sadece fazla sorun yaratır.

18 3. Kalitenin teftiş edilmesine son verin.
Ünite sonlarında yapılan değerlendirmelerin, ünite bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında bir yararı yoktur. Değerlendirmeler, ünite süreci içinde yapılmalıdır.

19 3. Kalitenin teftiş edilmesine son verin.
%100 kontrol, %200 kontrolden daha güvenilirdir. Çünkü her kontrolcü işi yapması için bir diğerine güvenir. Paylaşılan sorumluluk, kimsenin sorumlu olmaması demektir.

20 4. TEDARİKÇİLER VE MÜŞTERİLER İLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİ KURUN.

21 4. Tedarikçiler ve müşteriler ile uzun süreli ilişki kurun.
Eğitim sisteminin dinamiğinin farkına varan okullar, kendilerine Öğretmen sağlayan Üniversitelerle, Öğrenci sağlayan ailelerle,eğitim kurumlarıyla ve toplumla yakın işbirliği içinde olmalıdır.

22 2. Yeni felsefeyi uygulayın.
Okul içinde ve okul ile toplum arasında güven ve katılıma dayalı ilişkiler oluşturun.

23 5. İYİLEŞTİRME SÜRECİNİ ASLA DURDURMAYIN.

24 5. İyileştirme sürecini asla durdurmayın.
Her konudaki iyileşmeyi tanımlayın ve gelişmeyi sürekli olarak gösterin. Ölçülemeyen hizmet geliştirilemez, anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyinin sürekli ölçülmesi gerekir.

25 5. İyileştirme sürecini asla durdurmayın.
Sorunların genel ya da özel sebepleri olabileceğini unutmayın. Genel (sistem) sebeplerden dolayı öğrencileri ve öğretmenleri suçlamayın. Özel sebepten de sistem yakınmaları yapmak iyileştirme getirmeyecektir.

26 5. İyileştirme sürecini asla durdurmayın
Yeni öğretim teknikleri ve teknolojileri üzerinde araştırma yapılmalıdır. Bilgisayar esaslı öğrenme sitilleri yerleştirilmelidir. Kalitenin öğretim ekibinde yapılandırılabilmesi, öncelikle öğretmen istihdamı ve eğitiminin iyileştirmesi ile mümkündür

27 6. TÜM ÇALIŞANLARI KALİTE İLE İLGİLİ EĞİTİN.

28 6. Tüm çalışanları kalite ile ilgili eğitin.
Kişisel amaçlara,bireysel yeteneklere ve istatistiksel kontrol ile desteklenmemiş deneyimlere dayalı yönetim tarzına son verin. Okulda ki herkesin ortak amaç etrafında birleşmesi için eğitin.

29 6. Tüm çalışanları kalite ile ilgili eğitin.
Tüm çalışanlara, kuruluşun vizyonunu, misyonunu, değerlerini ve hedeflerini resmetmeliyiz. Çalışanlar bu resim içerisinde nerede olduklarını görmelidirler . Okullarda verilecek eğitim ve öğretimin istatistiksel kontrol altına alınabileceğinin farkındalığını sağlayın.

30 6. Tüm çalışanları kalite ile ilgili eğitin.
Hizmetiçi Eğitim Sürecinde; Öğretmenlerin Alan bilgileri geliştirilmelidir, Öğretme, danışmanlık, liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Kalite Felsefesini , tüm çalışanların benimsemesi sağlanmalıdır.

31 7. LİDERLİĞİ KURUMSALLAŞTIRIN.

32 7. Liderliği Kurumsallaştırın.
Liderlik; denetlemek değil, iyileşmenin tanımını yapmak, atılacak her adımda kalitenin nasıl vurgulanacağı üzerine çalışmak ve vizyon yaratmaktır. Liderin görevi liderler yaratmak ve okuldaki herkesin liderlik yeteneklerini geliştirmektir.

33 7. Liderliği Kurumsallaştırın.
Deming’ e göre; Üç çeşit güç kaynağı vardır. Bunlar: 1- Resmi güç 2- Bilgi gücü 3- Kişilik / İkna gücü Başarılı bir Lider 2 ve 3’ü geliştirir. 1’ den yararlanmaz. Liderlik Tehdit veya cezalandırma değil yardımcı olmadır.

34 7. Liderliği Kurumsallaştırın.
Öğretmenler; öğrencilerin kalite dünyalarına, gereksinim karşılayıcı bir arkadaş olarak girebildiklerinde lider olarak algılanacak ve öğrenciler sorumluluk alma cesaretini gösterecektir.

35 8. KORKUNUN, KONTROL ALTINDA TUTMA ARACI OLARAK KULLANILMASINA SON VERİN.

36 Çünkü , Korku üretkenliğin düşmanıdır.
8.Korkunun kontrol altında tutma aracı olarak kullanılmasına son verin. İnsanlar kişisel ve toplumsal korkularla yeterince meşguller. Okullarımızda ek korku kaynakları yaratmayın. Çünkü , Korku üretkenliğin düşmanıdır.

37 Korku güdüleyicidir ama her zaman yapıcı bir faaliyeti güdülemez
8.Korkunun kontrol altında tutma aracı olarak kullanılmasına son verin. Korku ile öğrencinin, öğretmenin veya bir çalışanın performansı artabilir. Ama; bireyin artan performansı okulun sonuçlarının iyileşeceği anlamına gelmez. Korku güdüleyicidir ama her zaman yapıcı bir faaliyeti güdülemez

38 8.Korkunun kontrol altında tutma aracı olarak kullanılmasına son verin.
Eğer bir kurumda dedikodu varsa, korku vardır. Eğitimde değişimi yakalamak için, eğitimcilere kendi düşüncelerini, eğitime ilişkin iyileştirme önerilerini özgürce ifade edecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Bu üst yönetimin en önemli görevidir.

39 9. BÖLÜMLER ARASI ENGELLERİ YIKIN.

40 9. Bölümler arası engelleri yıkın.
Üretkenliği engelleyen roller ve statü engellerini kaldırın. Eğitim sisteminde yer alan anaokulları, temel eğitim okulları, yüksekokullar, idareciler, müfettişler ve diğerleri arasındaki engelleri kaldıracak stratejiler geliştirin.

41 9. Bölümler arası engelleri yıkın.
Değişik sınıflara giren aynı uzmanlık bilgisine sahip öğretmenler, öğrencinin eğitimde elde edeceği bilgi ve becerinin ortak tanımını yapıp, müşteri tedarikçi ilişkisine geçmelidirler.

42 10. SAYISAL HEDEFLERDEN, SLOGANLARDAN, İNSANLARI DAHA İYİ ÇALIŞMAYA ÇAĞIRAN POSTERLERDEN, KURTULUN.

43 Bunlar sadece yönetim arzularını temsil eder.
10. Sayısal hedeflerden, sloganlardan, insanları daha iyi çalışmaya çağıran posterlerden kurtulun. Sloganlar, öğütler ve sayısal hedefler hiç kimsenin performansını arttırmaz. Bunlar sadece yönetim arzularını temsil eder.

44 10. Sayısal hedeflerden, sloganlardan, insanları daha iyi çalışmaya çağıran posterlerden kurtulun.
Nasıl ulaşılacağını bilmediğimiz bir hedef sadece tebessüm yaratır. Sistemin kabiliyetini bilmeden yukarıdan aşağıya bir hedef koymak boşa zaman harcamaktır.

45 Sloganlar çalışanlar tarafından gelmelidir ve ortak olmalıdır.
10. Sayısal hedeflerden, sloganlardan, insanları daha iyi çalışmaya çağıran posterlerden kurtulun. Sloganlar çalışanlar tarafından gelmelidir ve ortak olmalıdır. Sloganların yönetim tarafından oluşturulması, sorumluluğu çalışanlar üzerine atan bir yaklaşımdır.

46 11. SAYISAL KOTALARI KALDIRIN.

47 11. Sayısal kotaları kaldırın.
“Sınav başarısını %10 arttırın” “ödevleri %50 arttırın” gibi niceliksel olarak ölçülmeye çalışılan günlük işlerden kurtulun. İş ve eğitim standartları yalnızca nicelik değil nitelik de içermelidir.

48 11. Sayısal kotaları kaldırın.
Kotalar ulaşıncaya kadar hızlı çalışma, ulaşıldıktan sonra ise yavaşlama gibi kalite çalışmaları için zararlı iş alışkanlıklarını teşvik eder. Sistemin kapasitesi dikkate alınmadan belirlenen sayısal hedefler, sistemi yönetenlerin başarılı olmasını güçleştirir.

49 11. Sayısal kotaları kaldırın.
TKY’de her ne kadar amacın % 100 başarı olduğu ifade edilse de bu ifade sayısal bir hedefi değil, ulaşılmak istenen yönü belirlemektedir.

50 12. MUTLULUK VE GURURU ÖNLEYEN ENGELLERİ KALDIRIN.

51 12. Mutluluk ve gururu önleyen engelleri kaldırın.
Yapılan işten gurur duymak; spor salonu, dinlenme salonu yapmaktan çok daha önemlidir. Sıralama sınavlarında mutlaka kazanan ve kaybedenler olacaktır.

52 12. Mutluluk ve gururu önleyen engelleri kaldırın.
Öğrencilerin cesaretini kıran, yetişkinlerin ise kendilerini tekrar öğrenci gibi hissetmelerine neden olan moral bozucu değerlendirmelere son verin. Takım çalışmalarını ve yenilikçi yaklaşımları yavaşlatan yıllık değerlendirmelerin terk edilmesi gerekir.

53 13. HERKES İÇİN EĞİTİMİ VE KENDİNİ GELİŞTİRMEYİ DESTEKLEYİN.

54 13. Herkes için eğitimi ve kendini geliştirmeyi destekleyin.
Bir kurum sadece iyi değil aynı zamanda kendini eğitimle geliştiren insanlara ihtiyaç duyar. Sadece işinizi nasıl iyi yapacağınızı (öğretim) değil, her şeyi (eğitim ve yönetim) iyi öğrenin.

55 13. Herkes için eğitimi ve kendini geliştirmeyi destekleyin
Kuruluşta çalışan herkes için güçlü bir sürekli eğitim ve kendini geliştirme imkanı sağlayın. Okul müşteri tatminini artırmak ve önder konumunu sürdürmek istiyorsa; yönetici, öğretmen ve öğrenciler için sürekli eğitim programı hazırlamalıdır.

56 14. DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HERKESTEN YARDIM ALIN VE EYLEME GEÇİN.

57 14. Dönüşümü gerçekleştirmek için herkesten yardım alın ve eyleme geçin.
Öğrencilerde dahil olmak üzere her düzeydeki eğitim paydaşı, bu yeni felsefeyi öylesine iyi bir şekilde uygulamaya koymalıdılar ki; bu felsefeokul kültürü ve okul yapısının derinliklerine nüfuz edebilsin. Sadece öğretmen ve öğrenciler tek başlarına planı uygulamaya koyamazlar.

58 13 maddeyi dayatacak bir yapı kurmak tepe yönetimin yükümlülüğüdür.
14. Dönüşümü gerçekleştirmek için herkesten yardım alın ve eyleme geçin. Tepe yöneticilerin tümü 14 ilkeden sorumludur. 13 maddeyi dayatacak bir yapı kurmak tepe yönetimin yükümlülüğüdür.

59 Ya Yönettiği insanlardan ayrı ve izole kalabilirler.
14. Dönüşümü gerçekleştirmek için herkesten yardım alın ve eyleme geçin. Üst yönetimlerin bir seçim hakkı vardır: Ya Yönettiği insanlardan ayrı ve izole kalabilirler. Ya da kapalı odalardan çıkar dönüşüme katılırlar.

60 14. Dönüşümü gerçekleştirmek için herkesten yardım alın ve eyleme geçin.
Örgütte önce 14 maddenin özümsenmesi gerekmektedir. Misyonun gelişmesi ve felsefenin uygulamaya konulması için birkaç yıl gerekebilir. Yol boyunca engeller olacaktır. Genede birbirini hiç görmeyen yöneticilerin ,öğretmenlerin bir projede ortak çalışmaya başlaması, sendika temsilcilerinin felsefe lehinde konuşmaya başlaması, çalışanların ve öğrencilerin neler olup bittiği ile daha fazla ilgilenmeye başlaması gibi sinyaller, insanların değişmeye başladığını gösterir.

61 Eğer kalite geliştirme konusunda yönetici kaygılanmıyorsa , kimse kaygılanmaz. Öğretmenlerde problemlerle yaşamasını öğrenir, şartlanır.

62 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


"DEMİNG’ İN 14 iLKESİ (STATÜKOYU DEĞİŞTİRMENİN GÜÇ ODAKLARI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları