Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Alternatif Ölçme ve Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Başarının kanıtı olarak neyi alacağınızı bile bilmiyorsanız, birisine “başarılıdır” damgasını vurmak oldukça şüpheli bir davranıştır... “ R. F. Mager Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

2 İçerik Ölçme ve Değerlendirme Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeni Öğretim Programı ve Ölçme Değerlendirme Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri Kimya programından örnekler Ölçme ve Değerlendirme örnekleri hazırlama

3 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri
Geleneksel Ölçme Araçları Sözlü Testler Çoktan Seçmeli Testler O B J E K T İ F S L R Doğru-Yanlış Testleri Tamamlamalı Testler Eşleştirmeli Testler Y A Z I Uzun Cevaplı Testler Kısa Cevaplı Testler Eğitimde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri Çoklu Değerlendirme Araçları Proje Ödevleri Performans Ödevleri Öğrenci Ürün Dosyaları Anekdot Kayıtları Akran ve Öz Değerlendirme Görüşme (Mülakat) Dereceleme Ölçekleri P M N D Ğ Sözlü Sunum Sergileme Gözlemler

4 Eğitimde Değerlendirmenin Yeri
Süreç Girdi Çıktı Hedefler/ Amaçlar Tutarlı Tutarlı değil Kontrol

5 Niçin Alternatif Ölçme Değerlendirme?
Daha derin ve anlamlı bilgiyi ölçmesi Öğrenme ürünü kadar öğrenme sürecine odaklanması, Öğrenmeyi motive etmesi, Farklı yaklaşım ve materyallerin denenmesi ve değerlendirilmesi, problem çözme ve bilimsel süreç becerilerinin kullanılması ve geliştirilmesine olanak vermesi, Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlarındaki gelişimlerin üçünü birden yoklama özelliğine sahip olması, Alternatif değerlendirmelerde, üst düzey düşünme (analiz, sentez ve değerlendirme), problem çözme becerisi geliştirme ve gerçek dünyadaki sorunlarla ilgilenmeye yönlendirmesi vb. açısından önemlidir.

6 Niçin Alternatif Ölçme Değerlendirme?
Yapılandırıcı anlayış, öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme stratejilerini vurgulamaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve öğrencilerin yeni aldığı bilgileri, sahip oldukları bilgilere ekleyerek kendilerine özgü biçimde yapılandırdığını öne sürer. Yapılandırıcı anlayışa göre öğrencilere çoklu ölçme değerlendirme fırsatları sunulmalıdır. Ölçme değerlendirme için kullanılacak olan soru tipleri çeşitlendirilmeli, geleneksel ölçme değerlendirme metotlarının yanı sıra alternatif ölçme değerlendirme metotları da kullanılmalıdır. Alternatif ölçme değerlendirme metotları, öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil öğrenme sürecini de değerlendiren metotlardır. Bu metotlar, öğrenciler ve öğretmenler açısından daha verimli olmasına karşın geleneksel metotlardan daha fazla zaman harcamayı gerektirir.

7 Yeni öğretim programları ve alternatif ölçme-değerlendirme
Yeni öğretim programları yapılandırıcı anlayışı temel almıştır. Yapılandırıcı anlayış, öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme stratejilerini vurgulamaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve öğrencilerin yeni aldığı bilgileri, sahip oldukları bilgilere ekleyerek kendilerine özgü biçimde yapılandırdığını öne sürer. 7

8 Yeni öğretim programları ve alternatif ölçme-değerlendirme
Yapılandırıcı anlayışa göre öğrencilere çoklu ölçme-değerlendirme fırsatları sunulmalıdır. Ölçme değerlendirme için kullanılacak olan soru tipleri çeşitlendirilmeli, geleneksel ölçme değerlendirme metotlarının yanı sıra alternatif ölçme-değerlendirme metotları da kullanılmalıdır.

9 Yeni öğretim programları ve alternatif ölçme-değerlendirme
Alternatif ölçme değerlendirme metotları, öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil öğrenme sürecini de değerlendiren metotlardır. Bu metotlar, öğrenciler ve öğretmenler açısından daha verimli olmasına karşın geleneksel metotlardan daha fazla zaman harcamayı gerektirir.

10 Yeni Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Özellikleri
Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin üst düzey becerileri değerlendirilmeye çalışılmalıdır. okuduğunu anlama, eleştirme, yorumlama; bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma; gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma; günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme; araştırma yapma, kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirme. 10

11 Yeni Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Özellikleri
Tartışma, açık uçlu sorular, performans görevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek hayata ilişkin, performansa dayalı görevlere önem verme Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme

12 Yeni Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Özellikleri
Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme Tek yöntemle ölçüm yerine çok yöntemle ölçüm yapma Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme Rekabet yerine iş birliğini destekleme 12

13 Alternatif Değerlendirmelerde Uyulması Gereken Temel İlkeler
Değerlendirme uzun süreli olmalı Değerlendirme birçok beceriyi kapsamalı Birçok beceri farklı ölçme araçları kullanılarak değerlendirilmeli Hem bireysel hem de grup değerlendirmeleri yapılmalı Değerlendirmede hem ürüne hem de sürece odaklanmalı 13

14 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri
Performans görevleri Projeler Öğrenci ürün dosyaları (portfolyo) Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Tanılayıcı dallanmış ağaç Görüşme (mülakat) Akran değerlendirme Öz değerlendirme Dereceli puanlama araçları (rubric)

15 Performans Değerlendirme
Performans değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır. Performans değerlendirme, dersin kazanımlarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister.

16 Performans Değerlendirme
Oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Gerçek yaşama benzer problemler yoluyla bilgi ve becerilerini göstermesini gerektirir. Açık uçlu sorular ya da performans görevleri performans değerlendirme çalışmalarının iyi örnekleridir.

17 Performans Görevi Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle, öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Performans ödevlerinin güvenirliği açısından öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

18 Performans görevi için örnekler:
Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. ) Sergi oluşturma, Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma Deney yapma

19 Örnek Performans - Deney: Kimya 9 – 1
Örnek Performans - Deney: Kimya 9 – 1.Ünite: Kimyanın gelişimi (Kazanımlar: 2.1, 2.2, 2.8) Kimyasal değişmelerde kütlenin korunumu ve deneylerden çıkarımda bulunma: Malzemeler: Deney tüpleri, Demir ve kükürt tozu, Bunzen beki, süpor ve kıskaçlar, terazi Yönerge: Kimyasal değişmelerde maddenin kütlesi nasıl değişir? Aşağıdaki etkinliği gerçekleştirip elde ettiğiniz sonuçları rapor halinde sunun. Deney tüplerin darasını tartınız Eşit miktarda (4er gram) Fe ve S tartarak deney tüpüne ilave edin. Deney tüpüne bu iki maddeyi karıştırarak ilave edin tüpü ısıtın. Değişim sona erince buzen’i kapatıp tüpü soğutun ve tartın. Elde ettiğiniz bulguları diğer gruplarla birlikte tablo ve grafik haline getirerek karşılaştırın ve sonuçlarınızı rapor halinde sunun. (Bunun yerine öğrencilerden “kütlenin korunumuna kanıt olabilecek bir deney düzeneği tasarlayarak rapor halinde sunun” şeklinde bir performans ödevi de istenebilir. Benzer kazanımlar için katlı oranlar kanuna yönelik wikipedia’da makale yapmaları ya da blog oluşturmaları istenebilir.)

20 Performans Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Araçlar
Gözlemler Mülakatlar Anekdot Kayıtları Kontrol listeleri Derecelendirme Ölçekleri (Rubrikler) Öğrenci seçki dosyaları (Portfolyo)

21 Anekdotlar; bir kimsenin söylediklerinin ve yaptıklarının ifade edilip tanımlanmasıdır. Olay tanımlanır ve bulunduğu ortam içerisinde değerlendirilir ANEKTOD KAYDI Tarih: Yer: Gözlemcinin Adı: Gözlem Süresi: Gözlemin Amacı: Yapılan Etkinlik: Gözlenen Olay: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Yorumlar: Öneriler ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22 Kontrol listeleri: Özel davranışların gözlenip gözlenmediğini belirlemek amacıyla kullanılan yazılı listelere kontrol listeleri adı verilmektedir. Gözlemlenen Özellikler EVET HAYIR Öğrencinin yapmış olduğu projeler dosya içerisinde bulunmaktadır. Dosya içerisinde öğrencinin öz değerlendirmesini içeren yorumlar bulunmaktadır. Dosya içerisinde bulunacak çalışmaların neler olduğunu içeren bilgiler dosya kapağında bulunmaktadır. Dosyanın tertip ve düzen içinde hazırlandığı görülmektedir. Öğrenci ödevleri eksiksiz bir şekilde dosya içerisinde bulunmaktadır. 22

23 Kontrol listesi tekniğinden faydalanılarak hazırlanan SBS sorusu
2009 yılı SBS 7. sınıf sorusu

24 Kontrol listesi tekniğinden faydalanılarak hazırlanan bir çoktan seçmeli soru (Kimya 10 –Atomun yapısı-Kazanım: 3.1, 3.4, 4.2) Sorular Atom modeli Maddeyi hem dalga hem de tanecik modeli ile açıklar Elektronların sabit yörüngede hareketlerini tanımlar Elektronların bulunma olasılığı ile orbitalleri ilişkilendirir Protonların atom içerisinde yayıldığını ifade eder ? Evet Hayır Ahmet araştırması için verilen atom modeliyle ilgili tablodaki sorulara cevap veriyor. Buna göre Ahmet’in araştırdığı atom modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Dalton B) Thomson C) Kuantum D) Rutherford E) Bohr

25 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC)
Dereceli puanlama anahtarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. En faydalı dereceli puanlama anahtarı öğretmenlerin kendi yaptıklarıdır.

26 Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri
Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlar. Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi, çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar.

27 Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları
Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi, Puanlama anahtarına karar verilmesi Ölçütlerin tanımlanması. Davranış, ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması, Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi

28 Kimya öğretim programında verilen dereceli puanlama anahtarı

29 Kimya öğretim programında verilen dereceli puanlama anahtarı

30 Holistik rubrik kullanılarak hazırlanan SBS sorusu
2009 yılı 8. SBS sınıf sorusu

31 Portfolyo (Kişisel Gelişim – Seçki – Dosyası)
Portfolyo, öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş sistemli, amaçlı, anlamlı bir koleksiyonudur. Üç ana bölümden oluşur : Özgeçmiş : Bu kısım öğrencinin ortaya koyduğu çalışmaların hangi aşamalardan geçtiğini yansıtır. Ürünler : Bu bölüm portfolyo içinde öğrenci tarafından konulan tüm çalışmaları kapsar. Yansıtma: Bu bölümde öğrenci yaptığı çalışmaların bir ölçüde muhakemesini yapmak amacı ile kendisi ile ilgili görüşlerini yansıtır. Üç ana bölümden oluşur Özgeçmiş Bu kısım öğrencinin ortaya koyduğu çalışmaların hangi aşamalardan geçtiğini yansıtır. Öğretmene veya portfolyonun sunulduğu diğer kişilere öğrenci ürünlerinin gelişimsel tarihi ile ilgili bilgi vererek onu daha iyi tanımasına yardımcı olur Ürünler içindekiler olarak ta adlandırabileceğimiz bu bölüm portfolyo içinde öğrenci tarafından konulan tüm çalışmaları kapsar Yansıtma Bu bölümde öğrenci yaptığı çalışmaların bir ölçüde muhakemesini yapmak amacı ile kendisi ile ilgili görüşlerini yansıtır. Bu yüzden, “neleri iyi yaptım?, buradaki amacım neydi? hangi alanlarda zayıfım?” tipinde sorular sorarak cevap arayabilir. 31

32 Portfolyo Türleri Bireysel dosya Çalışma dosyası Kayıt tutma dosyası
Grup dosyası Konuya bağlı gelişim dosyası Bütünleştirilmiş gelişme dosyası Gösteri dosyası Elektronik gelişim dosyası Yıllık gelişim dosyası 32

33 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlamanın Amaçları (1/2)
Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek Kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, yeni bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek, Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak, ışık tutmak, Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak, 33

34 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlamanın Amaçları (2/2)
Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek, Aile ile iletişimi sağlamak, Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek, Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak, Öğrencilerin kendi çalışmalarının değerlendirilmesine katılımlarının sağlanması ve onların çalışmasını teşvik etmek. 34

35 Öğrenci Ürün Dosyasının Hazırlanma Aşamaları
Öğrenci ürün dosyasının amacının belirlenmesi Ürün dosyası türünü belirlemek Dosyanın hazırlanması ile ilgili hedefler belirleme Öğrenci ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçilmesi Öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi Çalışmalara ilişkin kayıtların tutulması Ailelerle iş birliği yapılması 35

36 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Görevleri (1/2)
Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler, dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.). 36

37 Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Görevleri (2/2)
Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi Öğrencilerden, her öğrenme ürünüyle ilgili materyali seçmek için bir gerekçe göstermeleri ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması ve öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi 37

38 Portfolyoların Değerlendirilmesi Portfolyo değerlendirilmesinde genel olarak bir sınıflama cetveli olan dereceleme ölçekleri (puanlama yönergeleri) kullanılır. 38

39

40 Aşağıda ürün dosyasına girebilecek çalışmalarla ilgili örneklere yer verilmiştir
Yanda öğrenci tarafından oluşturulmuş öğrenci ürün dosyasının içerisinde hangi çalışmaların bulunduğu gösteren içindekiler sayfası bulunmaktadır.

41 Yanda öğrenci tarafından ürün dosyasına koyulmak amacıyla oluşturulmuş bir araştırma bulunmaktadır.
Konu: Gastrit Hastalığı

42 Yandaki şekilde yaylardaki esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili olarak öğrenci tarafından çizilmiş çizim ürün dosyası içerisinde yer almaktadır.

43 Yandaki şekilde termik santrallerin nasıl çalıştığını anlatan ve öğrenci tarafından oluşturulmuş bir çizim öğrenci ürün dosyasında yer almaktadır.

44 Poster Öğrencilerin bir konu ile ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmesi, literatür taraması yapması, ilgili kaynaklara ulaşılması bakımından kullanılan kaynaklardır.

45 Örnek Poster: Kimya 9 - 5. Ünite: Hayatımızda kimya (Kazanımlar: 4
Konu: Çeşitli kimyasal maddelerin çevreye olan etkilerini araştırarak sözlü sunum yapacağınız bir poster hazırlayınız 4 puan 3 puan 2 puan 1 puan İçerik Sunulan bilgilerin doğru olarak, konuyla ilgili bütün bilgileri içerdiği görülmüştür. Sunulan bilgilerin doğru fakat bilgi eksiklikleri olduğu görülmüştür. Sunulan bilgilerde gereksiz bilgilere yer verildiği görülmüştür. Sunulan bilgilerde eksiklik ve yanlışlıkların olduğu görülmüştür. Performans Etkili bir sunum yapmada gösterilebilecek performansın tamamı gösterildi. Etkili bir sunum yapmada gösterilebilecek performansın birçoğu gösterildi. Etkili bir sunum yapmada gösterilebilecek performansın çok azı gösterildi. Etkili bir sunum yapmada gösterilebilecek performansın hiç biri gösterilmedi. Görsellik Hazırlanan posterde görsel öğelerin sunumu bütünlük içermektedir. Görsel sunumu zenginleştirecek şekilde resimlerin kullanımına yer verilmiştir. Hazırlanan posterde görsel öğelerin sunumunda tam bir bütünlük olamadığı ve görsel sunumu zenginleştirecek şekilde resimlerin kullanımına yer verilmiştir. Hazırlanan posterde görsel öğelerin sunumunda tam bir bütünlük olmadığı ve Görsel sunumu zenginleştirecek şekilde resimlerin kullanımına yer verilmediği görülmüştür. Hazırlanan posterde görsel öğelerin sunumunda bütünlük içermektedir.

46 Poster afiş hazırlama tekniğinden faydalanılarak hazırlanan SBS soruları
2008 Yılı 6. Sınıf SBS Sorusu

47 Poster afiş hazırlama tekniğinden faydalanılarak hazırlanan SBS soruları
2008 Yılı 7. Sınıf SBS Sorusu

48 Poster afiş hazırlama tekniğinden faydalanılarak hazırlanan SBS soruları
2008 yılı 7. sınıf SBS sorusu

49 PROJELER Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projeler yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. 49

50 PROJELER Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.

51 Proje ve Performans Görevinin Benzerlik ve Farklılıkları
Performans Görevleri 1. Kısa süreli çalışmalardır (görevin ağırlığına göre tavsiye 1 hafta ay, 1 ay vb. olabilir) . 2. Her zaman ortada bir problem durumu olmaz. Öğrencilerin dersle ilgili temel beceri ve kazanımlarına hitap etmelidir (yaratıcılık, araştırma ve gerekirse eleştirel vb. düşünme becerilerinin kullanılması gerekir). 3. Yapılandırılmış çalışmalardır. 4. Yönergesi açıklanmaktadır. 5. Bireysel ya da grup çalışması olarak yapılabilir. Projeler 1. Uzun Süreli Çalışmalardır (Projenin ağırlığına göre 2 Ay, 4 Ay vb. olabilir) . 2. Ortada Bir Problem Durumu Vardır ve Bilimsel Süreç Basamaklarına Uygun Olarak Hazırlanır (Yaratıcılık, Araştırma ve Gerekirse Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kullanılması Gerekir). 3. Yapılandırılmış çalışmalardır. 4. Yönergesi açıklanmaktadır. 5. Bireysel ya da Grup Çalışması Olarak Yapılabilir. 51

52 Proje ve Performans Görevinin Benzerlik ve Farklılıkları
Performans Görevleri 6. Dönem içerisinde öğrenci/öğrenciler her dersten en az bir performans görevi hazırlarlar. 7. Görevin konusunu ve içeriğini öğretmen belirler gerekirse öğrenci çalışmak istediği konuda görev alabilir. 8. Değerlendirme aracının hazırlanmasında öğrencilerin görüşleri alınabilir. 9. Değerlendirme ölçeği öğrenciye performans görevi ile öğrenciye verilmelidir. Projeler 6. Yıl içerisinde öğrenci/öğrenciler belirledikleri en az bir dersten proje hazırlarlar. 7. Proje konusunu öğrencinin kendisi belirler öğretmen bu noktada alternatifler sunabilir. 8. Değerlendirme aracının hazırlanmasında öğrencilerin görüşleri alınmalıdır. 9. Değerlendirme ölçeği (dereceli puanlama anahtarı) öğrenciye proje ile verilir. 10.Projeler teslim edildikleri dönem içerisinde değerlendirmeye alınır. 52

53 Örnek Proje Ödevi: (Kimya 10 - 5. Ünite: Karışımlar)
Piyasada CD kalemi olarak satılan “silinmez” kalemler ne kadar silinmezdir? Hangi çözücüler (misal: su, alkol, sirke, limon, deterjan(lar), aseton vb) silinmez denen mürekkebi silebilir? Farklı marka ve tipte (tükenmez, pastel, kurşun, pilot) kalemler aynı sonucu mu verir? (süre 3 ay) Kazanımlar: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2; ayrıca bilimsel süreç becerileri (BSB) ve Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre (KTTÇ) kazanımları Yönergeler: Araştırma için bir plan oluşturunuz Araştırmanız için dergiler, kütüphaneler, üniversiteler, uzmanlardan faydalanabilirsiniz. Projenizin sonunda 5 sayfayı geçmeyecek ve projenizdeki sorulara yanıt bulmak için izlediğiniz yol ile elde ettiğiniz sonuçları içeren bir rapor hazırlayınız. Raporunuzda araştırma sonuçlarınızı görselleştirecek tablo, grafik vb. araçlara yer veriniz. Projenizin 15 dakikalık bir sunusunu hazırlayınız. Proje değerlendirilmesi size dağıtılan dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır. Oradaki kıstaslara dikkat etmeniz projenizin yolunda gitmesine yardımcı olacaktır.

54 Kimya öğretim programından proje örneği

55

56 Proje tekniğinden faydalanılarak hazırlanan SBS soruları
2008 yılı 6. sınıf SBS sorusu

57 Kavram Haritaları Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Öğrencilerin bilgiyi organize etmeleri sağlanır.

58 Örnek Kavram Haritası: Kimya 11 – 4. Ünite: Elektrokimya: Kazanımlar: 1.2, 2.1
Aşağıda verilen kavramları Şekil’deki kavram haritasında numaralı yerlere kavram sırasını dikkate alarak yerleştiriniz. Elektrot, elektrolit, anot, indirgenme, elekrokimyasal pil, yükseltgenme ve katot. Puanlama: her doğru cevaba 1 paun verilip toplam puan 100’ tamamlanır

59

60 Kavram Haritası Örneği
60

61 Yapılandırılmış Grid Bu tekniğin en önemli amacı, öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini, ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Bu teknikte, öğrencinin seviyesine uygun olarak 9 ya da 12 kutucuk hazırlanır. İlköğretim ilk kademe öğrencileri için 12 kutucuktan oluşan (4x3 ya da 3x4) gridin, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için 16 kutucuktan oluşan gridin ve son olarak üniversite öğrencileri için 20 kutucuktan oluşan gridin kullanılabilir olduğunu tespit edilmiştir. Gridi hazırlamak üzere öğretmen, konuyla ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele, kutucuklara yerleştirir. Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir. İkinci sorunun yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı birinci soru için de geçerli olabilir. Öğrencilerden, her soru için doğru kutucuğu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir.

62 Yapılandırılmış Grid -Puanlama-
Grid tekniğinin analiz yönteminde ise şu formül kullanılır: C1/C2-C3/C4 C1= Doğru seçilen kutucuk sayısı C2= Toplam doğru kutucuk sayısı C3= Yanlış seçilen kutucuk sayısı C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı Bu formüle göre öğrencilerin puanları -1, 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden değerlendirmek için, önce negatifliği ortadan kaldırmak amacı ile bu puan 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile çarpılır.

63 Yapılandırılmış Grid -Avantajları-
Bu teknik ile hazırlanmış sorularda kutucukların içerisine kelimeler, resimler, sayılar, eşitlikler, tanımlar veya formüller konulabilir. Hem doğru kutucukların seçimi, hem de bunların mantıksal sıraya dizilmesi konuyu çok iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir. Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya çıkarır. Yapılandırılmış grid tekniğinde kısmi bilgi de değerlendirilir ve ödüllendirilir. Öğrenci seçtiği her doğru kutucuk için puan alır. Bu teknikte çoktan seçmeli testlerin aksine doğru olmayan bilgiler sorulmaz; yani kutucuklardaki her bilgi bir soru için gerekli cevap olmayabilir; ama diğer bir soru için mutlaka cevap teşkil eder. Bu nedenle yanlış şıkları eleyerek doğru cevabı bulma stratejisi saf dışı edilmiş olur. Bu teknikte soru hazırlanması başlangıçta öğretmenler için biraz zahmetli olabilir, ama zamanla bu metot etkili bir biçimde kullanılabilir. Hazırlanan sorular çok kısa zaman diliminde uygulanabilir.

64 Hangi üç element diğerlerine göre daha elektronegatiftir? …………………
Yapılandırılmış Grid Örneği: Kimya 10 – 2. Ünite: Periyodik Sistem Kazanımlar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.8 1 Na 2 Se 3 He 4 F 5 Li 6 Ti 7 Cs 8 Ne 9 Xe 10 Si 11 Cl 12 Pd 13 Br 14 Ar 15 Fe 16 Ge Aşağıdaki soruları, yandaki kutucukların kodlarına ve o kutucuktaki elemente göre cevaplayınız. Hangi üç element diğerlerine göre daha elektronegatiftir? ………………… Hangi elementler gruplarındaki en düşük iyonlaşma enerjisine sahiptir? Hangi elementlerin orbitalleri tam doludur? Hangileri normal şartlarda metal özelliği taşır? Hangi elementler yarı iletkenlik özelliğine sahiptirler? (4,11,13) (1,5,7) (3,8,9,14) (1,5,6,7,12,15) (2,10,16)

65 Kimya öğretim programından yapılandırılmış grid örneği

66 Yapılandırılmış grid tekniğinden faydalanılarak hazırlanmış SBS sorusu
2008 yılı SBS 6. sınıf sorusu

67 Yapılandırılmış grid tekniğinden faydalanılarak hazırlanmış SBS sorusu
2009 yılı SBS 6. sınıf sorusu

68 Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
Bu teknikle birlikte öğrenciler kendilerine sunulmuş olan ifadeleri doğru veya yanlış cevaplama durumlarına göre diğer sorulara geçmektedirler. Aynı konu hakkında aşamalı soruların sorulmasında bu teknikten faydalanılabilir. Dallanma sayısı arttıkça soruların güçlük dereceleri artmaktadır.

69 Tekniğin Genel Yapısı

70 Örnek: Kimya 10 4. Ünite-Maddenin Halleri: Kazanımlar 1. 1, 1. 2, 1

71 Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği faydalanılarak hazırlanmış SBS soruları
2009 yılı SBS 7. sınıf sorusu

72 Tanılayıcı dallanmış ağaç

73 Her bir ifadenin doğrumu yoksa yanlış mı olduğunu belirten ifadeler aşağıda verilmiştir.
1.İfade:Doğru 2.İfade:Yanlış 3.İfade:Doğru 4.İfade:Doğru 5.İfade:Doğru 6.İfade:Yanlış 7.İfade:Doğru 1.Çıkış:2 puan (2 doğru,1yanlış cevap vermiştir) 2.Çıkış:1 puan (1doğru,2 yanlış cevap vermiştir) 3.Çıkış:3 puan (3 doğru, 0 yanlış cevap vermiştir) 4.Çıkış:2 puan (2 doğru, 1 yanlış cevap vermiştir) 5.Çıkış:1 puan (1 doğru, 2 yanlış cevap vermiştir) 6.Çıkış:2 puan (2 doğru, 1 yanlış cevap vermiştir) 7.Çıkış:1 puan (1 doğru, 2 yanlış cevap vermiştir) 8.Çıkış:0 puan (0 doğru, 3 yanlış cevap vermiştir)

74 Kelime İlişkilendirme Testleri
Öğrencinin bilişsel yapısına ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları, yani bilgi ağını gözler önüne serebilen, uzun dönemli hafızadaki kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli olup olmadığını veya anlamlı olup olmadığını tespit edebilmemize yarayan tekniklerden birisi kelime ilişkilendirme testleridir. Öğrenci bu teknikte, belli bir süre içerisinde (çoğunlukla 30 sn.) herhangi bir konuyla ilgili verilen bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Öğrencini uzun dönemli hafızasından herhangi bir anahtar kavrama verdiği sıralı cevabın bilişsel yapıdaki kavramlar arasında bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlığı gösterdiği farz edilir. Anlamsal yakınlık veya anlamsal mesafe etkisine göre, anlamsal bellekte iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar sıkı ilişkidedir ve hatırlama esnasında da zihinsel araştırma daha çabuk olacağından her iki kavram ile ilgili cevap daha hızlı olacaktır. 74

75 Öğrencilere 30 saniyelik süreler verilerek bu süreç içerisinde akıllarına gelebilecek ilişkili sözcükleri ifade etmeleri ile ilgili bir tekniktir. Her sayfada farklı kavramlara yer verilir. 1. sayfa sayfa Kimyasal Bağ İyonik Bağ

76 Öz Değerlendirme Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada öğrencilere fırsatlar sunar. Kendini değerlendirmeyle öğrencinin motivasyonunun yükselmesine fırsat verir. Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. 76

77 Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.
ÖZ DEĞERLENDİRME -I Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… No : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). BECERİLER DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. Yönergeyi izledim. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. Ödevlerimi tamamladım. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 77

78 Bu çalışmada neler yaptım?
ÖZ DEĞERLENDİRME -II Adı-Soyadı : …………… Tarih : …………… Sınıfı : …………… No : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada neler öğrendim? Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler? Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler? Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: (MEB, 2004 Öğretim Programından alınmıştır) 78

79

80

81 ÖĞRENCİYİ TANIMAK Hangi Özellikleri Tanınacak? Nerede Tanınacak? Kim
Tanıyacak? özgeçmişi fiziksel özellikleri sağlık durumu ilgileri tutumları becerileri yetenekleri öğrenme biçimi sosyal özellikleri okulda aile ortamında oyun ortamında dış çevrede (sokak, bahçe, park vb) öğretmeni arkadaşları ailesi iletişimde olduğu diğer kişiler

82 NASIL TANIYACAĞIZ? Çok Yönlü Değerlendirme Aracı Olan PORTFOLYOLAR ile

83 Uygulanış Yöntemlerine Göre Sınavlar
Açık Kitap Sınavı: Üst düzey bilişsel öğrenmeleri yoklayan sorular sorulabilir. Bu sınavlarda, ezberlenmesi güç ve hatırda tutulmasında yarar görülmeyen formül, rakam, cetvel gibi materyalin çok olduğu bir derste, sınav soruları bunlara başvurulmasını gerektiriyorsa uygulanabilir.

84 Açık Kitap Sınavı Uygulama: - Açık uçlu sosyal bilimler sorusu: Akut, Türk Kızılayı ve Sivil Savunma Örgütünün ortak amaçları nelerdir? Bu kuruluşların olmaması durumunda nelerin olabileceğini değerlendiriniz?

85 Dışarıda Yanıtlanan Sınavlar
Öğrencinin çeşitli kaynaklara başvurarak kendi düşüncelerini de katmayı içerir. Öğrencinin üst düzey bir ürün ortaya koyması beklenir. Burada öğretmenin bu çalışmanın öğrencinin olduğunu yoklayacak önlemleri alması gerekir.

86 Dışarıda Yanıtlanan Sınavlar
Soru: Toplumsal yaşamda en fazla gereksinim duyulan üst düzey düşünme becerileri neler olabilir. Yönerge:

87 Uygulama Zamanına Göre Sınavlar
Kısa Süreli Sınav: Bir dersin 5-10 dakikalık kısmında uygulanan sınavlardır. Öğretmen konuyu işlemeden önce okuma, araştırma ödevi verir ve derse başlamadan bu hazırlıklarla ilgili sınav yapar. Aynı şekilde dersin son beş dakikasında benzer sınav yapılır. Uygulama:

88 Uygulama Zamanlarına Göre Sınavlar
Ara Sınavlar: Öğrencinin başarısı sadece dönem sonundaki ölçümlerle değil, dönem içindeki ölçüm ve gözlemlere de dayanmak zorundadır. Bu tür ölçme çalışmalarıyla öğrencileri gelişim seyri görülü ve özellikle başarısız öğrencilere karşı önlemler gerekli alınır.

89 Psiko- motor Alandaki Davranışların Sınıflandırılması ve Ölçülmesi
Algılama: Davranış modellerinin öğretmen tarafından kişiye istenilen süre ve nitelikte sunulmasıdır. Bedensel Kuruluş:Belli bir hareket veya yaşantıya hazır oluştur.

90 Rehber Denetiminde Yapma:Verilen komutların rehberliğinde bireyin bir beceriyi gerçekleştirmesidir. Kendi Kendine Yapma: Öğretmenin yardımından çok denetimi ya da gözetimi söz konusudur. Beceri Haline Getirme: Bir becerinin otomatikleşmiş olarak çok iyi şekilde yapılması.

91 Duruma Uydurma: Kazanılmış becerilerin karşılaşılan yeni durumlara da uyarlanabilmesidir. Bir müzik aletiyle yeni besteler yapabilme, ilk karşılaştığı bir besteyi başka bir müzik aletiyle çalabilme. Yaratma: Yeni bir beceri yaratma ya da ürün ortaya koyma.

92 Psikomotor Davranışların Ölçülmesi
Kontrol Listesi Evet Hayır Yapılması Gereken İşlem Gözetmen Görevinde mi? ( ) Bina Sınav Sorumlusuna bildiriniz. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri tamam mı? Sorunlu öğrenciyi ilgili sınıfa yönlendiriniz.

93 Çeteleme Aracı Gözlenecek davranışın sıklığını belirtmek için kullanılır. Gözlendi (Evet) Gözlenmedi (Hayır)

94 Dereceleme Ölçekleri Öğrencinin Hentbol Performansında Gözlenecek Etkinlikler Gözlenemedi (0) Zayıf (1) Orta (2) İyi (3) Çok İyi (4) Temel Duruş Yer Değiştirme Top Tutma Dururken Paslaşma Hareketliyken Paslaşma Kaleye Atış Yapma

95 Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı)
Rubrik kabul edilebilir ya da kabul edilemez performansının sınırlarının öğrenciler ve öğretmenler için açıkça belirlenen kriter grubu ölçeğidir.

96 HOLİSTİK RUBRİK (BÜTÜNCÜL)
puanlama Değerlendirme kriterleri 9-10 Tüm tümcelerin grameri oldukça muazzam fikirleri açık özlü,ikna edici ve mantıklı bir şekilde ifade edilmiş;kullanılan kelimeler yüksek seviyede sözcük dağarcığını yansıtıyor;yazım yanlışı yok denecek kadar az. 7-8 Tümceler gramer açısından genellikle düzgün fikirler kolay anlaşılabilir fakat düzensiz,bazı kavram eksiklikleri var;kullanılan kelimeler nadiren sözcük dağarcığını yansıtıyor;nadiren yazım hataları var. 5-6 Mesajı vermeye yetecek derecede grameri düzgün değil;fikirler yüzeysel;dil mantıklı bir düzende değil,basit tümceler ve kelimeler çok fazla,paragraflara birbiri ile ilişkisiz. 1-4 Çalışmanın içeriği yazım anlamında büyük ölçüde anlaşılmaz.

97 DERSE KATILIM(HOLİSTİK RUBRİĞİ)
Puanlama Değerlendirme kriterleri 9-10 Zamanında,uygun,gönüllü olarak ,kendi isteğiyle derse katılır.Derste verilen tüm görevlerle ilgili düşüncelerini çekinmeden dile getirir.sohbete üstün olmaya yeltenmeyerek katılır. 7-8 Öğrenci genellikle tartışmaya katılır;fırsat düştükçe katkıda bulunur. 5-6 Katılımı düzensizdir.Katılım için konu seçer.sırası geldiğinde baştan savma cevap verir.sınırlı katılım 1-4 Nadiren çekinmeden katılır.Kısa keser,konu dışına çıkar/çıkma eğilimindedir.

98 Puan İÇERİK 4 Konu ile ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmişti.Konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapılmadı. 3 Konu ile ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmişti.ama yeterli değildi.Konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapılmadı. 2 Konu ile ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerekçelerle desteklenmişti ama yeterli değildi.Anlatımda ardışık olmayan çelişkili açıklamalar yapıldı. 1 Konuyla ilgili öne sürülen mantıklı düşünceler oldukça azdı.

99 Puan ANLATIM 4 Konu dinleyicinin anlayabileceği ilgisini çekebileceği şekilde sunuldu. 3 Konu dinleyicinin anlayabileceği ilgisini çekebileceği şekilde sunuldu. Fakat ilginç değildi. 2 Konu dinleyici tarafından zor anlaşıldı fakat sunum ilginçti. 1 Konu dinleyici tarafından zor anlaşıldı sunum da ilginç değildi. Dinleyici konuyu hiç anlamadı,sunum ilginç değildi.

100 Puan MATERYAL KULLANIMI 4 Sunum hedefe yönelik dört farklı materyalle desteklendi. 3 Sunum hedefe yönelik üç farklı materyalle desteklendi. 2 Sunum hedefe yönelik iki farklı materyalle desteklendi. 1 Sunum hedefe yönelik bir farklı materyalle desteklendi. Sunumda materyal kullanılmadı.

101 Puan İLETİŞİM 4 Akıcı bir dil kullanıldı.Dinleyiciyle göz teması kuruldu.Ses tonu ve beden dili doğru biçimde kullanıldı. 3 Belirtilen özelliklerden üçü yerine getirildi. 2 Belirtilen özelliklerden ikisi yerine getirildi. 1 Belirtilen özelliklerden biri yerine getirildi. Belirtilen özelliklerden hiçbiri yerine getirilmedi.

102 Puan ZAMANI KULLANMA 4 Verilen süre içinde sunuyu tamamladı. 3 Verilen süreye +/-2 dakika uymadı. 2 Verilen süreye +/- 3 dakika uymadı. 1 Verilen süreye +/- 4 dakika uymadı. Verilen sürenin oldukça altında veya üstünde sunumu tamamladı.

103 Zihin Haritası

104 A-Z Çalışması Tanzimat Edebiyatı teması ile ilgili her harfin karşısına kısa bir paragraf yazınız. (Not: Ğ,J harfleri ile ilgili paragrafta bu harflerin cümlede geçmesini sağlayınız.)

105 Kaynaklar Atılgan, H. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Anı yayıncılık: Ankara Ayas, A., Çepni S. ve diğ. (1997). Kimya Öğretimi. YÖK: Ankara Çepni, S. ve Akyıldız, S. (2009). Ölçme ve Değerlendirme, Celepler Matbaacılık: Trabzon MEB 2004, Fen bilgisi öğretim programı MEB 2007,2008,2009 Kimya öğretim programları


"Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Alternatif Ölçme ve Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları