Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÖZEL AĞAÇLANDIRMA Bozuk orman alanları, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce, Bakanlıkça onaylanan proje doğrultusunda yürütülen, faydalanma hakları ilgilisine ait olan ağaçlandırmalardır.

3 ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN AMACI
Orman alanını artırmak, Özel ormancılığı teşvik etmek Özel sektör kaynaklarından yararlanmak, Yöre halkının gelir kaynağını artırmak, Tarıma uygun olmayan ancak tarım yapılan alanların ağaçlandırmasını sağlamak.

4 Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Hukuki Dayanağı
6831 sayılı Orman Kanununun 57 ve 63 üncü maddeleri, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 300 sıra sayılı Tebliğidir.

5 ÖZEL AĞAÇLANDIRMA Özel ağaçlandırma çalışmaları 1986 yılında başlamıştır.1998 yılına kadar sadece odun üretimi gayesiyle özel ağaçlandırma yapılırken, 1998 yılından itibaren meyve ve yaprağından faydalanılan ceviz, antepfıstığı, defne, harnup ve kestane türleri de özel ağaçlandırmaya konu edildi. 9 Ekim 2003 tarihinde çıkarılan Ağaçlandırma Yönetmeliği ve sonrasında yapılan bazı mevzuat değişiklikleri ile özel ağaçlandırma artırılmıştır. Özel ağaçlandırmayı artırmak amacıyla en son 30 Nisan 2009 tarihinde Ağaçlandırma Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiştir.

6 AGM 19 Nolu Tamim ve OGM Talimatı
30 Nisan 2009 tarihinde Ağaçlandırma Yönetmeliğinde değişikliğinden sonra Amenajman Planlarında ve aktüel olarak verimli orman alanları dışındaki orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma,özel erozyon kontrolu ve özel imar ihya yapımı amacına ilişkin izin taleplerinde yapılacak iş ve işlemler hakkında AGM 19 nolu Tamimi, OGM de tarih ve 2495 sayılı talimat yayımlanmıştır.

7 Özel Ağaçlandırma Yapılabilecek Sahalar
Bozuk orman alanları, Hazine arazileri, Özel ve tüzel kişiliklere ait arazileridir.

8 İzine Konu Edilebilecek Yerler
Orman kadastrosu yapılmayan ormanlık alanlarda;amenajman planlarındaki bozuk orman alanı,ağaçsız orman toprağı(OT) veya erozyonlu alan(E) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre de verimli orman niteliğinde olmayan yerler; Orman kadastrosu yapılan ormanlık alanlarda;kesinleşen orman sınırları içinde kalan,amenajman planlarına ve aktüel duruma göre de verimli orman niteliğinde olmayan yerler;

9 İzine Konu Edilemeyecek Sahalar
0,5 hektardan küçük olan yerler, Turizm alan ve merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler ile toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Mili Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler, Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları,

10 İzine Konu Edilemeyecek Sahalar
Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler, Amenajman Planlarında bozuk orman olarak gösterilmesine rağmen aktüel(fiili) durumda verimli ormana dönüşmüş yerler Mülkiyet problemi olan yerler,

11 İzine Konu Edilemeyecek Sahalar
Orman içerisindeki yaban hayatının devamı için tamamen otlak olarak kullanılan yerler, Dört tarafı verimli orman alanı ile çevrili ve büyüklüğü 5,0 hektarı geçmeyen yerler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen maden işletme izin sahası içerisinde bulunan yerler, Maden arama ruhsatı kapsamında bulunan ve Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmiş alanlar,

12 Kurum Görüşü Alınarak İzine Konu Edilebilecek Sahalar
Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler İlgili kurumların uygun görmesi halinde bu sahalar izne konu edilebilir

13 SAHA BÜYÜKLÜĞÜ Orman sayılan alanlarda gerçek ve tüzel kişilere en az 0,5 hektar, Bir seferde en fazla 300 hektar sahada özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar ihya çalışmalarına izin verilebilir.

14 Özel Ağaçlandırmada Kullanılan Türler Orman Sayılan Yerlerde;
Çam, sedir, meşe, kayın, kavak, söğüt, çınar, kızılağaç gibi odunundan faydalanılan türler, Ceviz, badem, fıstıkçamı, antepfıstığı, harnup, kestane defne gibi meyve ve yaprağından faydalanılan türler, Bu türlerin altında da tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler, yetiştirilebilir.

15 Hazine ve Sahipli Arazilerde ;
Orman sayılan yerlerde kullanılan türlerin yanı sıra, Zeytin, Alt tür olarak üzüm bağı kurulabilir, tarım ürünleri yetiştirilebilir

16 Orman Sayılan Alanlarda Başvuru
Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğüne kroki veya harita ile müracaat edilir. Saha tahsisi Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. Tahsis belgesi ile birlikte İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilir. Projelendirme, kredi ve hibe işlemleri il müdürlüğünce yürütülür

17 Orman Sayılan Yerlerde İzin Önceliği
Müracaattan sonra saha Bölge Müdürlüğünce 15 gün içerisinde incelenir. Sahanın tahsise uygun şartları taşıması halinde;  4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4. maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının müracaatları halinde müracaatçı kurum adına,  Sahanın köy veya belde hudutları içerisinde kalmaması durumunda müracaatçı adına,  Sahanın köy/belde hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının köy/belde belediyesi tüzel kişiliği olması durumunda köy tüzel kişiliği veya belde belediye başkanlığı adına, Bölge Müdürlüğünce herhangi bir tebligat veya ilana gerek olmaksızın izin raporu hazırlanır.

18 Orman Sayılan Yerlerde İzin Önceliği
Sahanın belde mülki hudutları içerisinde kalması durumunda; İşletme müdürlüğünce belde belediyesine talepleri halinde yedi gün içerisinde özel ağaçlandırma müracaatında bulunabilecekleri hususunda yazılı tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde;  Belde belediyesinin talepte bulunmaması halinde müracaatçı adına,  Belde belediyesinin talepte bulunması halinde belde belediyesi adına, ancak belde belediyesinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi halinde müracaatçı adına, İşletme Müdürlüğünce herhangi bir ilana gerek olmaksızın izin raporu hazırlanır.

19 Orman Sayılan Yerlerde İzin Önceliği
Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köyden bir kişi olması durumunda; İşletme müdürlüğünce köy tüzel kişiliğine talepleri halinde yedi gün içerisinde özel ağaçlandırma müracaatında bulunabilecekleri hususunda yazılı tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde;  Köy tüzel kişiliğinin talepte bulunmaması halinde müracaatçı adına,  Köy tüzel kişiliğinin talepte bulunması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi halinde müracaatçı adına, İşletme Müdürlüğünce herhangi bir ilana gerek olmaksızın izin raporu hazırlanır.

20 Orman Sayılan Yerlerde İzin Önceliği
Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köyden olmaması durumunda; Müracaat yedi gün süreyle işletme müdürlüğünce köyde ilan edilir. İlan süresi içerisinde; 1) Köy tüzel kişiliğinin müracaatı halinde köy tüzel kişiliği adına, 2) Köy tüzel kişiliği ile birlikte o köyden tek bir müracaatın olması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda, köy halkından olup ilan süresi içerisinde müracaat eden kişi adına, köylü vatandaşın da talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ilk müracaatçı adına,

21 Orman Sayılan Yerlerde İzin Önceliği
3) Köy tüzel kişiliği ile birlikte köy halkından birden fazla müracaatın olması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırmadan vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda, İşletme Müdürlüğünce ilan süresi içerisinde müracaat eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden yedi gün içerisinde kendi aralarında uzlaşmaları istenir. Verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanarak tek bir müracaatta bulunulması halinde, bu müracaatçı veya ortak müracaatçılar adına, verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma sağlanarak yapılan müracaattan vazgeçilmesi ya da işin gerçekleştirilememesi durumunda ilk müracaatçı adına, 4) Sadece köy halkından birinin müracaat etmesi halinde köy halkından olan gerçek veya tüzel kişi adına, bu gerçek veya tüzel kişinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ilk müracaatçı adına,

22 Orman Sayılan Yerlerde İzin Önceliği
5) Köy halkından birden fazla müracaatın olması halinde İşletme Müdürlüğünce ilan süresi içersinde müracaat edenlerden yedi gün içerisinde kendi aralarında uzlaşmaları istenir. Verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanarak tek bir müracaatta bulunulması halinde, bu müracaatçı veya ortak müracaatçılar adına, verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma sağlanarak yapılan müracaattan vazgeçilmesi ya da işin gerçekleştirilememesi durumunda ilk müracaatçı adına, 6) Köy tüzel kişiliği veya talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy halkından herhangi bir müracaatın olmaması halinde, başka müracaatlar olsa dahi bu müracaatlar işleme konulmayarak ilk müracaatçı adına, İşletme Müdürlüğünce herhangi bir ilana gerek olmaksızın izin raporu hazırlanır.

23 Orman sayılmayan alanlarda Başvuru ve değerlendirilmesi
Hazine arazilerinde illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaat edilir. Saha tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yapılır. Tahsis belgesi ile birlikte Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Projelendirme, kredi ve hibe işlemleri il müdürlüğünce yürütülür. Sahipli arazilerde müracaat Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne yapılır. Diğer işlemler il müdürlüğünce yürütülür.

24 Orman ve Hazine Arazilerinde Saha Tahsisi ve Kiralaması
Orman alanları ücretsiz tahsis edilir. Hazine arazileri köy tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise düşük ücretle kiralanır. Saha tahsislerinin süresi, dikilecek ağaç türünün idare müddeti kadardır. İdare müddeti yıl arasında değişmektedir.

25 Özel ağaçlandırma sahasında verilecek izinler
Ormanlık alanlarda Yapılaşmaya izin verilmez. Ancak Sahanın bakım ve Korunması amaçlı konteynır, karavan, hangar-depo,toprak sulama havuzu, B tipi tali orman yolu, su isale hattı, Su kuyusu ve elektrik tesislerine izin verilebilir. Özel ağaçlandırma sahasında talep edilecek izinler uygulama projesi AGM ce revize edilerek bedelsiz olarak, ,Özel ağaçlandırma sahası dışında özel ağaçlandırma çalışmaları için talep edilen yol,su isale,hattı,ENH gibi izinler Orman Kanunu 17.maddesine göre bedelli olarak değerlendirilir.

26 Devir Özel ağaçlandırma çalışmalarının her aşamasında ortaklar arasında birbirine devir yapılabilir. Ancak özel ağaçlandırma sahalarının üçüncü şahıslara devri, arazi hazırlığı ve dikim çalışmasının tamamlanması halinde yapılabilir. Köy ve belediye tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşları özel ağaçlandırma sahalarını üçüncü şahıslara devredemezler, ortak alamazlar. Özel ağaçlandırma sahaları bölünerek üçüncü şahıslara veya ortaklara devredilemez. Özel ağaçlandırma sahibinin vefatı halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder.

27 Denetim ve İzin İptali Özel ağaçlandırma sahaları İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan denetim komisyonunca yılda en az bir defa denetlenir. Denetim komisyonu tarafından eksikliklerin tespit edilmesi halinde, il müdürlüğünce verilen süre sonuna kadar bu hususları gidermesi hususunda ilgiliye yazılı tebligat yapılır. İl Müdürlüğünce verilen süre amaç dışı kullanımlarda 1 ay, diğer durumlarda 1 yılı geçemez. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde, saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

28 Kredilendirme ve faydalanma
Özel ağaçlandırmada köy tüzel kişiliklerine hibe,diğer gerçek ve tüzel kişilere düşük faizli kredi verilir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında elde edilen her türlü ürün, özel ağaçlandırma sahibine aittir. Bu sahalar ormancılık bürolarının tanzim edeceği amenajman planına göre işletilir.

29 Türkiye’de Özel Ağaçlandırma İçin Yapılan Destekler
Orman sayılan yerler, idare müddeti kadar bedelsiz olarak tahsis edilmektedir. Hazine arazileri köy ve belediye tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak tahsis edilmekte, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise onar yıllık periyotlar halinde projede belirtilen süre kadar düşük bedelle kiralanmaktadır yılı için dekar başına yıllık kira bedeli 0,85-2 TL arasındadır. Köy tüzel kişiliklerine proje bedeli kadar hibe verilmektedir.

30 Türkiye’de Özel Ağaçlandırma İçin Yapılan Destekler
Odun üretimi gayesiyle yapılan ağaçlandırmalar için yıl vadeli faizsiz kredi verilmektedir. Yaprağından ve meyvesinden faydalanılan türler için yıllık %1-2 oranında 15 yıl vadeli düşük faizli kredi verilmektedir. Kredi kullanmak istemeyen kişilere fidanlar ücretsiz verilmektedir.

31 ABD ve AB ülkelerinde Özel Ağaçlandırma İçin Yapılan Teşvikler
Hibe şeklinde para yardımı, Düşük faizli uzun vadeli kredi teşviki, Bedelsiz tohum ve fidan verilmesi, Düşük verimli ve eğimli arazilerin ağaçlandırma gideri ve üretim kayıplarının karşılanması, Teknik yardım, Araştırma kurumlarından ücretsiz faydalanma, şeklinde destek sağlanmaktadır.

32 Adana Orman Bölge Müdürlüğü Özel Ağaçlandırma İzinleri
İLİN ADI ADET İZİN ALANI(Ha) Adana Osmaniye Kayseri Niğde TOPLAM Ha Osmaniye Ceviz özel ağaçlandırma sahası

33 Osmaniye-Düziçi İsmail Hakkı KAÇIRA 2004 Badem 32 Dekar

34 Osmaniye-Düziçi İsmail Hakkı KAÇIRA 2004 Badem 32 Dekar

35 Osmaniye – Hasanbeyli – Hatice DOĞAR 2006 Ceviz 86,5 dekar

36 Osmaniye – Hasanbeyli – Hatice DOĞAR 2006 Ceviz 86,5 dekar

37 Osmaniye – Hasanbeyli – Tufan İŞİ 2006 Badem 86,5 dekar

38 Osmaniye – Hasanbeyli – Tufan İŞİ 2006 Badem 86,5 dekar

39 Osmaniye – Hasanbeyli – Tufan İŞİ 2006 Badem 86,5 dekar

40 Osmaniye – Hasanbeyli – Tufan İŞİ 2006 Badem 86,5 dekar

41 Osmaniye-Bahçe-Arıklıkaş-Dumlu ORHAN 2003 Ceviz - Badem 49 Dekar.

42 Osmaniye-Bahçe-Arıklıkaş-Dumlu ORHAN 2003 Ceviz - Badem 49 Dekar

43 Osmaniye-Bahçe-Arıklıkaş-Dumlu ORHAN 2003 Ceviz - Badem 49 Dekar

44 Osmaniye-Bahçe-Arıklıkaş- Dumlu ORHAN 2003 Ceviz - Badem 49 Dekar

45 Osmaniye - Kadirli - Bahadırlı Soner BALCILAR 2005 Badem 20
Osmaniye - Kadirli - Bahadırlı Soner BALCILAR Badem 20.4 Dekar- Fıstık Çamı 20.3 Dekar

46 Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne 53
Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı   İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne Ha. Dekar

47 Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne 53
Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı   İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne Ha. Dekar

48 Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne 53
Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı   İbrahim APARI Harnup-Defne Ha. Dekar

49 Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne 53
Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı   İbrahim APARI Harnup-Defne Ha. Dekar

50 Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı İbrahim APARI 2008 Harnup-Defne 53
Osmaniye - Kadirli - Harkaçtığı   İbrahim APARI Harnup-Defne Ha. Dekar

51 Osmaniye - Kadirli - Bahadırlı Halil YANIT 2006 Badem 34 Dekar

52

53 Adana – Kozan - Oruçlu Köy Tüzel Kişiliği Keçiboynuzu (Harnup) Özel Ağaçlandırma Sahası 2005 yılı 70 Ha

54 Adana- Karaisalı – Kuzgun Münife YINANÇ 2008 Badem 71.65 Dekar

55 Adana -Karaisalı - Pirili Sevilay SEYHAN ve Ömer KAMARA 2008 Harnup 34
Adana -Karaisalı - Pirili Sevilay SEYHAN ve Ömer KAMARA 2008 Harnup 34.2 Dekar

56 Osmaniye – Sumbas - Armağanlı Halil AKKOCA 2008 Badem 206.7 Dekar

57 Adana-karaisalı-Bucak Köyü Cemal DEMİRDAĞ-Cabbar KÖSE 2009 Badem-Harnup 70 Dekar

58 Adana-karaisalı-Bucak Köyü Cemal DEMİRDAĞ-Cabbar KÖSE 2009 Badem-Harnup 70 Dekar

59 Adana- Karaisalı - Pirili Köyü - Duran YÜKSEL 2008 Badem 32 Dekar

60 Adana- Karaisalı - Pirili Köyü - Duran YÜKSEL 2008 Badem 32 Dekar

61 Adana- Karaisalı – Demirçit ve Bolacalı Köyü - Savaş ATALAY ve 6 Arkadaşı 2008 Badem 313 Dekar

62

63 TEŞEKKÜR EDERİZ Adana Orman Bölge Müdürlüğü


"ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları