Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI 1 Murat MENDEŞ Celal ÖNAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI 1 Murat MENDEŞ Celal ÖNAL."— Sunum transkripti:

1 YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI 1 Murat MENDEŞ Celal ÖNAL

2 2 4708 sayılı Kanun Uygulamasının Denetimi 4708 sayılı Kanunun 10. maddesi Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir. 26/02/2011 tarihine kadar Bakanlık Makamı Oluru üzerine Teftiş Kurulu Başkanlı ğ ınca İ nceleme Rutin İ nceleme söz konusu de ğ il 26/02/2011-17/08/2011 İ l Müdürlü ğ ünce görevlendirilen teknik heyetlerce inceleme yapılması, rutin veya şikayet üzerine Merkez komisyonunca karar alınması 17/08/2011 sonrası «Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İ zin Belgelerinin İ ptal Edilmesinin Usûl Ve Esaslarına Dair Tebli ğ » İ l Müdürlü ğ ünce görevlendirilen teknik heyetlerce inceleme yapılması, rutin veya şikayet üzerine İ l komisyonunca karar alınması

3 3 Yapı Denetimi Kuruluşları İ şlem ve Faaliyetleri İ l Müdürlü ğ üne ihbar veya şikayet ulaşması halinde, İ l Müdürlü ğ ünce re’sen yapılacak denetimlerde, Bir takvim yılı içinde yapılacak; en az iki kez büro ve altı kez şantiye denetimi sırasında ( 12/09/2011 tarihli ve 6404 sayılı Genelge), Herhangi bir başka nedenle (seviye tespiti gerektiren nedenler v.b), İ ncelemeye konu olabilir.

4 Yapı Denetim Kuruluşları Faaliyetlerinin Denetim Aşamaları 4 Komisyon Kararı sonrası yapılacak işlemler Bakanlık Makamı Oluru Yasaklama İ şlemleri Suç Duyurusu İ şlemleri Di ğ er Bildirimler Komisyonun, raporu karara ba ğ laması Eksikliklerin, raporu hazırlayanlar tarafından 15 gün içinde giderilmesi ve yeniden komisyona iletilmesi Komisyonun, bu raporlarda eksiklik tespit etmesi durumunda, bunun giderilmesi için iade etmesi Teknik İ nceleme Raporları hazırlanması ve gere ğ i için İ l Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmesi

5 5 Yapı denetim görevinin yerine getirilmesinde usulsüzlük ve/veya aykırılık tespit edilmesi halinde Öncelikle; usulsüzlük ve/veya aykırılı ğ a ilişkin objektif deliller elde edilmiş mi? Yoksa iddiada bulunulamaz Varsa; Deliller sıra numarası verilerek rapor ekine konulur Usulsüzlük ve/veya Aykırılı ğ ın ilk olarak kim tarafından ve nasıl tespit edildi ğ i belirtilir Usulsüzlük ve/veya Aykırılı ğ ın mahiyeti ve niteli ğ i belirlenir ve tespite ilişkin foto ğ raflar ile gösterilir Usulsüzlük ve/veya aykırılı ğ a ilişkin yapım sürecinin gerçekleşti ğ i dönem belgeleri ile birlikte belirlenir

6 6 Yapı denetim görevinin yerine getirilmesinde usulsüzlük ve/veya aykırılık tespit edilmesi halinde Usulsüzlük ve/veya aykırılık kimin sorumluluk alanındadır belirlenmesi? Titiz bir çalışma ile sorumlulu ğ u bulunan mimar ve mühendislerin açıkça tespit edilmesi gerekir. Bunun için, Yapı Denetim sisteminde görevli unsurlara başta 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İ mar Kanunu olmak üzere çeşitli Kanunlarda verilen görev ve sorumlulukların göz önünde bulundurulması gerekir.

7 7 Yapı Denetim Kuruluşu Yapı denetim kuruluşları; eylem ve işlemlerinden dolayı 3194 sayılı İ mar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler. Yapı sahibi ve idareye karşı sorumludurlar Yapı Denetim Kuruluşunun; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 2. maddesi ile di ğ er maddelerinde ve 3194 sayılı İ mar Kanununda tanımlı görevleri ile bu görevleri yerine getirme sorumlulu ğ u vardır.2 4708 sayılı Kanunda sayılı görevlerin içeri ğ i Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 5. maddesinde açıklanmıştır.5

8 8 Yapı Denetim Kuruluşunun İ dari Sorumlulukları Yapı Denetim Kuruluşlarından (4708/8)4708/8 4708 sayılı Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedi ğ i anlaşılanların, Denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunanların, Görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde; durumu gerekçeleri ile birlikte en geç altı iş günü içinde yazılı olarak Bakanlı ğ a ve ilgili idareye bildirmeyenlerin, Denetim faaliyeti, yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı, Resmî Gazetede ilan edilir. Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçe ğ e aykırı belge düzenlendi ğ inin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhal iptal edilir (4708/9).4708/9

9 9 Yapı Denetim Kuruluşunun İ dari Sorumlulukları Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının Yapı Denetim Kuruluşuna; Yapının mülkiyet durumuna, Bulundu ğ u alanın özelli ğ ine, Durumuna (Seviyesine), Niteli ğ ine ve sınıfına, Yerleşmeye ve çevreye etkisine, Can ve mal emniyetini tehdit edip etmedi ğ ine, Aykırılı ğ ın büyüklü ğ üne, Göre, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır.42 3194 sayılı Kanunun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Yapı Denetim Kuruluşuna, ilgisine göre aynı Kanunun 42. maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 42

10 10 Yapı Denetim Kuruluşunun Mali Sorumlulukları Yapı Denetim Kuruluşunun yapı hasarı sorumlulu ğ u; 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi gere ğ ince, yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa ğ lık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından, dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındı ğ ı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden, dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan di ğ er kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur.3, Yapı Denetim kuruluşu; parsel dışında meydana gelebilecek ve yapıda hasar oluşturabilecek yer kayması, çı ğ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskını gibi durumları yapı sahibine yazılı olarak bildirip, önlem alınmasını istemedi ğ i takdirde oluşacak yapı hasarından sorumludur (4708/3).4708/3

11 11 Yapı Denetim Kuruluşu Ortakları ve Yöneticileri Mali Sorumlulukları Yapı Denetim Kuruluşu yöneticileri ve ortakları 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur (4708/3).4708/3 Cezai Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi (4708/9)4708/9 Görevi kötüye kullanma Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Denetim Kuruluşu Ortak ve Yöneticileri; Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis cezası Resmi belgede sahtecilik 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına ra ğ men gerçe ğ e aykırı olarak belge düzenleyen Yapı Denetim Kuruluşu Ortak ve Yöneticileri, Yaptırım; Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre hapis cezası (5237/204).5237/204

12 12 Denetçi Mimar ve Mühendisler Denetçi Mimar ve Mühendisler; eylem ve işlemlerinden dolayı 3194 sayılı İ mar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler (4708/9).4708/9 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Görevleri Yapı Denetim Kuruluşunun 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılı görevlerini yerine getirmedi ğ inin tespit edilmesi halinde, buna neden olan denetçi mimar ve mühendisler de kendilerine verilen sorumlulu ğ u yerine getirmemiş olurlar.2 Denetçi Mimar ve Mühendislerin görev ve sorumlulukları, ihtisas alanları da dikkate alınarak Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 6. maddesinde tanımlanmıştır.6

13 13 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Görevleri Denetçi Mimar ve Mühendislerin; denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır (4708/3).4708/3 Denetçi Mimar ve Mühendisler; uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar (3194/28).3194/28 Denetçi Mimar ve Mühendislerin istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumlulu ğ u devam eder. Yeni atanan Denetçi Mimar ve Mühendis, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sa ğ lamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur (3194/28).3194/28

14 14 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İ dari Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun 8. maddesi (4708/8)4708/8 Geçici Durdurmaya neden olanlar Yaptırım; Denetim faaliyetinin bir yıla kadar durdurulması Bu süre içinde hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaması

15 15 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İ dari Sorumlulukları 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26)6235/26 Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendi ğ i anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen a ğ ır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunlulu ğ u bulunmayanlar için meslekten men,

16 16 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Mali Sorumlulukları Denetçi Mimar ve Mühendislerin yapı hasarı sorumlulu ğ u; 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi gere ğ ince, yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa ğ lık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından, dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındı ğ ı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden, dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan di ğ er kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur.3, 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

17 17 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Cezai Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi (4708/9).4708/9 Görevi kötüye kullanma Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Denetim Kuruluşu Denetçi Mimar ve Mühendisleri; Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis cezası Resmi belgede sahtecilik 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına ra ğ men gerçe ğ e aykırı olarak belge düzenleyen Yapı Denetim Kuruluşu Denetçi Mimar ve Mühendisleri; Yaptırım; Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre hapis cezası (5237/204).5237/204

18 18 Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları (4708/1)4708/1 Yapı denetim kuruluşunun istihdam etti ğ i kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görev ve sorumlulukları, ihtisas alanları da dikkate alınarak Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 6. maddesinde tanımlanmıştır.6 Yapı Denetim Kuruluşunun 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılı görevlerini yerine getirmedi ğ inin tespit edilmesi halinde, buna neden olan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları da kendilerine verilen sorumlulu ğ u yerine getirmemiş olurlar.2

19 19 Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanlarının Görevleri 3194 sayılı Kanunun 28. maddesi Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendisler; uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kanuni mesuliyetten kurtulamazlar. Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendislerin istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumlulu ğ u devam eder. Yeni atanan Denetçi Mimar ve Mühendis, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sa ğ lamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.

20 20 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (1) Mimar-Mühendis İ dari sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 8. maddesi (4708/8);4708/8 Geçici Durdurmaya neden olanlar Yaptırım; Denetim faaliyetinin bir yıla kadar durdurulması Bu süre içinde hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaması

21 21 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (2) Mimar-Mühendis İ dari sorumluluk 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26).6235/26 Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendi ğ i anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen a ğ ır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunlulu ğ u bulunmayanlar için meslekten men,

22 22 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (3) Mimar-Mühendis Cezai Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi (4708/9)4708/9 Görevi kötüye kullanma Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Denetim Kuruluşu Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendisleri; Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis cezası Resmi belgede sahtecilik 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına ra ğ men gerçe ğ e aykırı olarak belge düzenleyen Yapı Denetim Kuruluşu Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendisleri; Yaptırım; Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre hapis cezası (5237/204).5237/204

23 23 Proje Müellifleri (4708/1)4708/1 Proje Müellifleri, işlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili di ğ er mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur (3194/28).3194/28 Proje Müelliflerinin görev ve sorumlulukları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 7. maddesinde tanımlanmıştır.7

24 24 Proje Müellifleri İ dari sorumlulukları Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen Proje Müelliflerine, ilgisine göre 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.42 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26).6235/26 Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendi ğ i anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen a ğ ır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunlulu ğ u bulunmayanlar için meslekten men,

25 25 Proje Müellifleri Mali Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi3 Yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa ğ lık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındı ğ ı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan di ğ er kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. Cezai Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Proje Müellifi gerçek kişiler; altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (4708/9).4708/9

26 26 Laboratuvarlar (4708/1)4708/1 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ i Eki Laboratuar İ zni Onay Talimatının 8, 9 ve 10. maddelerinde, sırasıyla Laboratuvar genel yükümlülükleri, genel sorumlulukları ile kişi, kuruluş ve üçüncü kişilere karşı sorumlulukları belirlenmiştir.8, 9 ve 10. Laboratuvar İ zni Onay Talimatının 12. maddesi gere ğ ince Laboratuvarın;12 Personel, tesis, makine-teçhizat ve kalite kontrol sistem ve imkanlarında olumsuz yönde bir de ğ işim oldu ğ unun, Deneylerini belirlenen teknik kritere uygun olmayarak gerçekleştirdi ğ inin, Talimat ile sözleşmenin di ğ er hükümlerine aykırı hareket etti ğ inin, Tespiti halinde, Yapı Denetim Komisyonu, gerekli düzenlemeyi sa ğ lamak amacıyla Uyarma, Nakdi Ceza ve Belge Kullanma Hakkının Askıya Alınması uygulamalarını sırasıyla veya aykırılı ğ ın önem derecesine göre herhangi birinden başlayarak tatbik edecektir.

27 27 Laboratuvar Görevlileri (4708/1)4708/1 İ dari Sorumluluk 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26).6235/26 Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendi ğ i anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen a ğ ır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunlulu ğ u bulunmayanlar için meslekten men,

28 28 Laboratuvar Görevlileri Mali Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi3 Yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa ğ lık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındı ğ ı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan di ğ er kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

29 29 Laboratuvar Görevlileri Cezai Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi (4708/9)4708/9 Görevi kötüye kullanma Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Laboratuvar Görevlileri; Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis cezası Resmi belgede sahtecilik 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına ra ğ men gerçe ğ e aykırı olarak belge düzenleyen Laboratuvar Görevlileri; Yaptırım; Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre hapis cezası (5237/204).5237/204

30 30 Yapı Sahipleri Yapı Sahipleri; Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Yapı Sahiplerinin görev ve sorumlukları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 8. maddesinde tanımlanmıştır.8 Yapı sahibinin; Bir Yapı Denetim Kuruluşu ile yapı denetim hizmet sözleşmesi akdetmek (4708/5)4708/5 Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere uymak (4708/5)4708/5 Yapı Denetim Kuruluşunun geçici yasaklama veya belge iptali söz konusu oldu ğ unda, yapım faaliyetine devam edebilmek için başka bir yapı denetim kuruluşunu görevlendirmek (4708/8)4708/8 Görevleri vardır. Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifli ğ i, yapı müteahhitli ğ i ve şantiye şefli ğ i görevlerinden herhangi birini üstlenmemiş ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve ilgili fenni mesullere aittir. (3194/28)

31 31 Yapı Sahipleri İ dari Sorumlulukları 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi42 Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının Sahibine; Yapının mülkiyet durumuna, Bulundu ğ u alanın özelli ğ ine, Durumuna, Niteli ğ ine ve sınıfına, Yerleşmeye ve çevreye etkisine, Can ve mal emniyetini tehdit edip etmedi ğ ine Aykırılı ğ ın büyüklü ğ üne, Göre, Yaptırım; Para cezası

32 32 Yapı Sahipleri İ dari Sorumluluk 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi42 3194 sayılı Kanununun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Yapı Sahibine, ilgisine göre,18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit etti ğ i veya edece ğ i ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapıların sahiplerine, ilgili idarenin yazılı ikazına ra ğ men idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmamaları veya bu yapıları yıkmamaları halinde Yaptırım; Para cezası

33 33 Yapı Sahipleri Mali Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi (4708/3).4708/3 Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan do ğ acak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan yapı sahibi sorumludur. Yapı denetim kuruluşunun; yazılı ihtarına ra ğ men yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çı ğ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından do ğ an hasarlardan yapı sahibi sorumludur.

34 34 Yapı Sahipleri Cezai Sorumluluk 5237 sayılı Kanunun 203. maddesi203 Mühür Fekki Yapı Tatil Tutana ğ ı düzenlenmesi ve yapının mühürlenmesi sonrasında, inşaata devam etmesi durumunda Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis, adli para cezası 5237 sayılı Kanunun 184. maddesi184 İ mar Kirlili ğ ine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptırdı ğ ı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, yapı sahibi hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

35 35 Yapı Müteahhitleri (4708/1)4708/1 Yapı Müteahhitleri işlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili di ğ er mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur (3194/28).3194/28 Yapı Müteahhitlerinin görev ve sorumlulukları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 9. maddesinde tanımlanmıştır.9 Görevleri 3194 sayılı Kanunun 28. maddesi (3194/28)3194/28 İ şlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili di ğ er mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur Yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte 3194 sayılı Kanuna, ilgili di ğ er mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden oldu ğ u mevzuata aykırılı ğ ı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhitleri, ilgili Yapı Denetim Kuruluşu görevlileri olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz. Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksızın, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitli ğ i üstlenilemez.

36 36 Yapı Müteahhitleri İ dari Sorumlulukları 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi (3194/42)3194/42 Yapım işinin, ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili idaresince verilen bir aylık süre içinde aykırılı ğ ın giderilmemesi halinde beş yıl, Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenli ğ ini tehdit etmesi halinde on yıl, Bakanlıkça olumsuz kayıt de ğ erlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden do ğ an vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve di ğ er sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yaptırım, Yetki belgesinin geçici iptali

37 37 Yapı Müteahhitleri İ dari sorumlulukları 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi42 Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının Yapı Müteahhidine; Yapının mülkiyet durumuna, Bulundu ğ u alanın özelli ğ ine, Durumuna, Niteli ğ ine ve sınıfına, Yerleşmeye ve çevreye etkisine, Can ve mal emniyetini tehdit edip etmedi ğ ine Aykırılı ğ ın büyüklü ğ üne, Göre, 3194 sayılı Kanununun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Yapı Müteahhidine, ilgisine göre,18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 Yaptırım; Para cezası

38 38 Yapı Müteahhitleri Mali Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi3 Yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa ğ lık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındı ğ ı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan di ğ er kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

39 39 Yapı Müteahhitleri Cezai Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi (4708/9)4708/9 Görevi Kötüye Kullanma 4708 sayılı Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Müteahhitleri; Yaptırım, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 5237 sayılı Kanunun 203. maddesi203 Mühür Fekki Yapı Tatil Tutana ğ ı düzenlenmesi ve yapının mühürlenmesi sonrasında, inşaata devam etmesi durumunda Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis, adli para cezası

40 40 Şantiye Şefleri (4708/1)4708/1 Görevleri 3194 sayılı Kanunun 28. maddesi (3194/28)3194/28 Şantiye Şefleri işlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili di ğ er mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur Şantiye şefleri; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte 3194 sayılı Kanuna, ilgili di ğ er mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden oldu ğ u mevzuata aykırılı ğ ı gidermek mecburiyetindedir. Şantiye şefleri, ilgili Yapı Denetim Kuruluşu görevlileri olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramazlar. Şantiye Şefinin görev ve sorumlulukları Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 9. maddesinde tanımlanmıştır. 9

41 41 Şantiye Şefleri İ dari sorumluluk 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi42 3194 sayılı Kanununun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Şantiye Şefi, ilgisine göre,18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 Yaptırım; Para cezası 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26)6235/26 Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendi ğ i anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen a ğ ır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunlulu ğ u bulunmayanlar için meslekten men,

42 42 Şantiye Şefleri Cezai Sorumluluk 5237 sayılı Kanunun 203. maddesi203 Mühür Fekki Yapı Tatil Tutana ğ ı düzenlenmesi ve yapının mühürlenmesi sonrasında, inşaata devam etmesi durumunda Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis, adli para cezası 5237 sayılı Kanunun 184. maddesi184 İ mar Kirlili ğ ine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis

43 43 İ lgili İ dare İ lgili İ dare; Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile di ğ er belediyeler, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikler ve yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip di ğ er idarelerdir. İ lgili İ darenin; 3194 sayılı İ mar Kanununun 28. maddesinde, Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlı ğ a bildirme Yapıya ilişkin bilgileri, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve şantiye şefi mimar veya mühendisin üyesi bulundu ğ u meslek odasına, üyelik kayıtlarına işlenmek üzere bildirme 3194 sayılı İ mar Kanununun 42. maddesinde, İ mar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildi ğ i tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatını iptal etmek ve yapıyı mühürlemek

44 44 İ lgili İ dare İ lgili İ darenin; 4708 sayılı Kanunun 6. maddesinde Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumlarında; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça yapının devamına izin vermeme 4708 sayılı Kanunun 8. maddesinde Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki kararın kendisine bildirilmesini müteakip, bu kuruluşun denetimini üstlendi ğ i yapıların devamına izin vermeme Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ inin 4. maddesinde tanımlı, Görevleri vardır.

45 45 İ lgili İ darenin Sorumlulukları İ lgili İ darenin, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevlerini tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde; İ lgili İ dare hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Ba ğ lı oldu ğ u Kuruma bildirimde bulunulması.

46 46 Yapı denetim görevinin yerine getirilmesinde usulsüzlük ve/veya aykırılık tespit edilmesi halinde Denetim görevinin 4708 sayılı Kanun’da ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeli ğ i’nde öngörülen esaslara uygun şekilde yerine getirilmemesi ile ilgili olarak; Yapı denetimi kuruluşunu temsile yetkili olanların, Yapıdaki aykırılıklarda sorumlulu ğ u bulunan mimar ve mühendislerin, Yazılı savunmalarının alınması Bunun için, sorumlulu ğ u bulunan kuruluş veya ilgililerden “Resmi İ adeli Taahhütlü” olarak tebligat adreslerine yazılacak yazı ile savunma istenilmesi ve varsa ek bilgi ve belgelerin ilgilisine tebli ğ inden itibaren makul bir süre içerisinde gönderilmesinin istenmesi. Savunması alınanlara; öncelikle ilgili belgelerdeki imzaların kendilerine ait olup olmadı ğ ı ile Yapı Denetim Kuruluşunda hangi tarihler arasında çalıştıklarına ilişkin bilgilerin sorulması.

47 47 Yapı denetim görevinin yerine getirilmesinde usulsüzlük ve/veya aykırılık tespit edilmesi halinde Savunma belgelerinin de inceleme raporunun ekine konulması. Cevabi yazı ile intikal eden konuların inceleme raporu için yapılan de ğ erlendirmeye dahil edilmesi. Süresi içinde bilgi ve belge sunulmaması durumunda ise incelemeye devam edilmesi. Yazılı savunmalar de ğ erlendirilerek varılan nihai görüşün belirtilmesi, bu bölümde; İ lgili İ darenin, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, Yapı Sahibi veya Proje Müellifinin Yapı Denetim Kuruluşu ve Personellerinin, Sorumluluklarının açıkça yazılması. İ nceleme Raporunun sonlandırılması


"YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI 1 Murat MENDEŞ Celal ÖNAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları