Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örjan Friberg *, Lars-Göran a, Dahlinb, Jan Kallmanc, Erik Kihlströmd, Bo Söderquiste, Rolf Svedjeholmb Mart 2009 DepartmentofCardiothoracicSurgeryandAnesthesiology,OÖrebroUniversityHospital,SE70185O.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örjan Friberg *, Lars-Göran a, Dahlinb, Jan Kallmanc, Erik Kihlströmd, Bo Söderquiste, Rolf Svedjeholmb Mart 2009 DepartmentofCardiothoracicSurgeryandAnesthesiology,OÖrebroUniversityHospital,SE70185O."— Sunum transkripti:

1 Örjan Friberg *, Lars-Göran a, Dahlinb, Jan Kallmanc, Erik Kihlströmd, Bo Söderquiste, Rolf Svedjeholmb Mart 2009 DepartmentofCardiothoracicSurgeryandAnesthesiology,OÖrebroUniversityHospital,SE70185O Örebro,Sweden a DepartmentofCardiothoracicSurgery,Linko ÖpingUniversityHospital,Linko ¨ping,Sweden b DepartmentofInfectiousDiseases,ÖrebroUniversityHospital,OÖrebro,Sweden c DivisionofClinicalMicrobiology,DepartmentofClinicalandExperimentalMedicine,FacultyofHealthSciences,Linko ÖpingUniversity,Linko Öping,Sweden d DepartmentofClinicalMicrobiology,OrebroUniversityHospital,Örebro,Sweden Moderatör :Uzm.Dr.Serhat Hüseyin Araş.Gör.Dr.Ahmet Okyay

2 Giriş

3 Tek başına IV profilaksi uygulanması, kollajen – gentamisin implant kullanımına göre sternal yara yeri enfeksiyonu önlemede daha az yararlıdır. (LOGIP Çalışması)

4 Amaç Önceki çalışmalara göre kollajen – gentamisin implantı kullanımının Sternal yara yeri enfeksiyonlarında Metisilin ve gentamisin dirençli mikroorganizmaların insidansında azalma olup olmadığını değerlendirmek

5 Materyal ve metodlar

6 Hastalar Araştırmaya Katılım Şartı - Median sternotomi hikayesi - Araştırmaya Dışlanma Kriterleri -Önceki benzer çalışmaya katılmış olma -Gentamisin – kollajene allerjisi yada diğer kontrendikasyon sahibi olma -Gebe / Emziren olma -Son 1 hafta içerisinde aminoglikozid tedavi uygulanma

7 Cerrahi teknik  Her iki Sternal Kenarlara 5x20 cm Collatamp-G ® uygulama  En az 7 adet sternal fiksasyon suturu  Cilt ve ciltalı 2 veya daha fazla absorbe olabilen sutur ile suturasyon  Pre-perop ve postop 24 saat isoksazil- penisilin ile proflaksi

8

9 Post-op takip ve sınıflandırma  Post-op 60 gün standart sorular kullanılarak telefon aracılığı ile takip  Pozitif vaka Klinik olarak pozitif Kültür olarak pozitif

10 Bakteriyel örnekleme En az 5 ayrı kültür örneği – Min. 2 adeti doku örneği – Alınma yöntemi  Sürüntü / Sekresyon 2/5 mevcut ise (yada %50) Pozitif

11 Araştırmanın Doğruluk Oranı 1300 kişilik hasta grubunda %3.5  %1.5 gerilemesini Tespit gücü %80

12 İstatistiki analiz Pearson ki-kare testi Mann-Whitney testi SPSS-15 Statistica 8.0

13 Sonuçlar

14 Hastalar  1359 hasta opere edildi  Post-op takipte 4 hastaya ulaşılamadı 60 günlük mortalite %1.8 (24 hasta)  Yara yeri enfeksiyonu olan hastalar 60 günlük mortalite %6 (3 hasta) Ölümlerin nedeni sternal yara enfeksiyonu değildir

15 Median Sternotomi sahibi olan Hastalar n=1702 Katılım için Uygun olanlar N=1398 Katılım için uygun olmayanlar N=304 Metaanalizde dışlananlar N=16 Katılanlar N=1382 Çalışmada Yer Alanlar N=1359 Takipte ulaşılamayanlar N=4 Post-Op 60 günde ölenler N=24 60 günlük takibi tamamlayanlar N=1331 Katılımı reddedenler N=23

16 Tablo 1

17 Sternum yara yeri enfeksiyonları Taburculuk öncesi  12 hasta (%0.9) 60 günlük takipte  38 hasta (%2.8) Toplam %3.7 (%2.2 yüzeyel - %1.5 derin)

18 Mikrobiyolojik bulgular En sık etken Koagülaz Negatif Stafilakoklar

19 Tartışma  LOGIP çalışmasına göre daha düşük Sternal yara yeri enfeksiyonu oranı  Baskın etken Koagülaz Negatifler

20 Sternal fiksasyondaki instabilite Bakteriyel kontaminasyon durumunda Klinik enfeksiyon gelişimini kolaylaştırmaktadır

21 Sternal Yara Enf. Gelişimi  Virulan bakteri kontaminasyonu  Deri florasından bulaş Sternal fiksasyonda insatibilitede Komplet sternal rüptürde

22 Sternal re-fiksasyon operasyonu %1.2 (16 hasta)

23 Sternal yara yeri enfeksionlarında Önceki Çalışmalara göre daha düşük bir oran %3.7

24

25 Klinik rutinde lokal kollajen – gentamisin proflaksisi, sternal yara enfeksiyonlarında anlamlı azalmaya sebep olmuştur.

26 Referanslar  KreterB,WoodsM.Antibioticprophylaxisforcardiothoracicoperations.  Meta-analysisofthirtyyearsofclinicaltrials.JThoracCardiovascSurg  1992;104:590–599.  w2x FribergO ¨,SvedjeholmR,So ¨derquistB,GranfeldtH,VikerforsT,Ka ¨llman  J.Localgentamicinreducessternalwoundinfectionsaftercardiac  surgery:arandomizedcontrolledtrial.AnnThoracSurg2005;79:153–  161.  w3x FribergO ¨,DahlinLG,So ¨derquistB,Ka ¨llmanJ,SvedjeholmR.Influence  ofmorethansixsternalfixationwiresontheincidenceofdeepsternal  woundinfection.ThoracCardiovascSurg2006;54:468–473.  w4x FribergO ¨,JonesI,Sjo ¨bergL,So ¨derquistB,VikerforsT,Ka ¨llmanJ.  Antibioticconcentrationsinserumandwoundfluidafterlocalgenta-  micinorintravenousdicloxacillinprophylaxisincardiacsurgery.Scand  JInfectDis2003;35:251–254.  w5x FribergO ¨,DahlinLG,LevinLA,MagnussonA,GranfeldtH,Ka ¨llmanJ,  SvedjeholmR.Costeffectivenessoflocalcollagen-gentamicinaspro-  phylaxisforsternalwoundinfectionsindifferentriskgroups.Scand  CardiovascJ2006;40:117–125.  w6x FribergO ¨,SvedjeholmR,Ka ¨llmanJ,So ¨derquistB.Incidence,microbio-  logicalfindings,andclinicalpresentationofsternalwoundinfections  aftercardiacsurgerywithandwithoutlocalgentamicinprophylaxis.  EurJClinMicrobiolInfectDis2007;26:91–97.  w7x FriedrichB,KlaueP,WorlockP,SlackR,HarveyL,MawhinneyR,Koury

27  M,EllisE3rd.Mechanicalstabilityandpost-traumaticosteitis:an  experimentalevaluationoftherelationbetweeninfectionofboneand  internalfixation.Injury1977;9:23–29.  w8x KuhmeT,IsakssonB,DahlinLG.Woundcontaminationincardiac  surgery.Asystematicquantitativeandqualitativestudyofthebacterial  growthinsternalwoundsincardiacsurgerypatients.APMIS2007;115:  1001–1007.  w9x SchimmerC,ReentsW,BernederS,EigelP,SezerO,ScheldH,Sahraoui  K,GanseraB,DeppertO,RubioA,FeyrerR,SauerC,ElertO,LeyhR.  Preventionofsternaldehiscenceandinfectioninhigh-riskpatients:a  prospectiverandomizedmulticentertrial.AnnThoracSurg2008;86:  1897–1904.  w10x DhadwalK,Al-RuzzehS,AthanasiouT,ChoudhuryM,TekkisP,Vudda-  malayP,LysterH,AmraniM,GeorgeS.Comparisonofclinicaland  economicoutcomesoftwoantibioticprophylaxisregimensforsternal  woundinfectioninhigh-riskpatientsfollowingcoronaryarterybypass  graftingsurgery:aprospectiverandomiseddouble-blindcontrolled  trial.Heart2007;93:1126–1133.  w11x EklundAM,ValtonenM,WerkkalaKA.Prophylaxisofsternalwound  infectionswithgentamicin-collagenimplant:randomizedcontrolled  studyincardiacsurgery.JHospInfect2005;59:108–112.  w12x JonkersD,ElenbaasT,TerportenP,NiemanF,StobberinghE.Prevalence  of90dayspostoperativewoundinfectionsaftercardiacsurgery.EurJ  CardiothoracSurg2003;23:97–102.

28


"Örjan Friberg *, Lars-Göran a, Dahlinb, Jan Kallmanc, Erik Kihlströmd, Bo Söderquiste, Rolf Svedjeholmb Mart 2009 DepartmentofCardiothoracicSurgeryandAnesthesiology,OÖrebroUniversityHospital,SE70185O." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları