Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU EK ÖDEME ÇALIŞTAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURULU EK ÖDEME ÇALIŞTAYI"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU EK ÖDEME ÇALIŞTAYI
Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

2 ÇALIŞMA KONULARI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ
MESAİ SONRASI BİZZAT ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA ALINAN FARK ÜCRETİNİN DAĞITIMI GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER (B PUAN) CETVELİ EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (C PUAN) CETVELİ BİLİMSEL YAYIN ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ (D PUAN) CETVELİ KALİTE VERİMLİLİK ESASLARI ve KATSAYISI

3 KATILIMCILAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ ÖNERİ 1 :
Madde 1- 18/2/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Aktif çalışılan gün katsayısı: Çalışanın kurumsal katkı puanının hesaplanmasında, ödeme dönemi içerisindeki toplam gün katsayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü katsayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması (yılık izin ve şua izni hariç) sonucu bulunan bireysel katsayıyı,”

5 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE :
Yıllık izin ve şua izninin yasal hak olması nedeniyle Aktif Çalışma Gün Katsayısı hesaplamalarında yıllık izin ve şua izninde geçirilen sürelerin çalışılmayan gün olarak düşülmemesi gerekliliği

6 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ ÖNERİ 2 :
Madde 2- Aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6’ıncı fıkrası ile 8’inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(6) (E) Diğer faaliyetler puanı; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve belirlenen yüzdelik değerlerin kişinin birim ortalaması üzerinden hesaplanan (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puandır.(E) puanı; (A) puanının her bir görev için % 30’unu, toplamda ise % 50’sini geçemez. (E) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.  E) = Birim ortalaması üzerinden hesaplanan (A) puanı x Belirlenen yüzdelik değer.”

7 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE :
Aynı ek görevi yürüten aynı ünvanlı kişilerin bu ek görevden dolayı aldıkları ek ödemenin aynı olması gerekliliği Mevcut hükümlere göre E Kredisi = A Kredisi *Ek görev için belirlenen yüzde oran olarak hesaplanıyor. A Kredisinin içerisinde yer alan Altbirim ortalaması, aynı ek görevde bulunan farklı Anabilim Dalında görevli aynı ünvanlı personelin ödemesinde farklılığa yol açıyor.

8 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ ÖNERİ 3 :
Madde 2- Aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ‘ıncı fıkrası ile 8’inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(8) a) Öğretim üye ve görevlileri ile uzman, uzman tabip veya tabip kadrosundaki uzman tabipler ve uzman/doktoralı diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı = A + [(B1+B2+C) x KK]+D+E,”

9 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE :
Uzman Tabip kadrosu dışındaki kadrolarda yer alan Uzman Hekimlerin de Uzman Tabip formülü ile ( A + ((B+C)*Kalibrasyon Katsayısı)+D+E ) hesaplanabilmesi.

10 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ ÖNERİ 4 :
Madde 3- Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesine 7 inci fıkra eklenmiştir. “(7) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında tarif edilen cetveldeki puanları % 50 oranında artırmaya veya azaltmaya, 4 üncü fıkradaki cetvellerdeki puanları ise % 50 oranında azaltmaya veya % 200 oranında artırmaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir.” Madde 4- Aynı yönetmeliğin Geçici 1 inci, Geçici 2 inci, Geçici 3 üncü ve Geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

11 ÖNERİLER EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE :
Üniversitelerimizin farklılıklarına göre değişiklik yapabilmesine imkan sağlanması YÖK’ün cetvel hazırlama görevini geçici olarak üniversitelere bırakan bu geçici maddelere ihtiyaç kalmaması,

12 ÖNERİLER MESAİ DIŞI FARK ÜCRETİNİN DAĞITIMI ÖNERİ 5 :
6486 sayılı tarihli resmi gazetede yayınlanan sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasanın 4. maddesi doğrultusunda aşağıdaki hükümler yönetmeliğe eklenmiştir. A-Mesai dışı fark ücreti: Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için belirlenen ve hizmeti alan tarafından ödenen ücrettir. B-Mesai dışı fark ücreti ödemesi: Mesai dışı fark ücreti kapsamında elde edilen gelirlerden sağlık hizmeti sunan personele yapılan geri ödeme

13 ÖNERİLER MESAİ DIŞI FARK ÜCRETİNİN DAĞITIMI ÖNERİ :
C- Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6486 sayılı kanunla değiştirilen 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Yasal kesintilerden sonra kalan tutar, elde edilen gelirin en az % 50 sini sağlık hizmetini sunan öğretim üyesine/üyelerine verilmesi şartıyla, hizmeti sunan personele üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranda dağıtılır.

14 ÖNERİLER MESAİ DIŞI FARK ÜCRETİNİN DAĞITIMI ÖNERİ :
D- Fark ücretinden personele yapılacak ödemeler, bu yönetmelikte belirlenen ek ödeme tavan sınırlamaları dışında değerlendirilir. E- Mesai dışı fark ödemesine esas alınan sağlık hizmetlerinin karşılığı işlem puanı, mesai içi sağlık hizmetleri karşılığı puandan daha fazla olursa, sadece mesai içi işlem karşılığı puan kadar olanı ödenir. Yöneticiler için bu şart aranmaz.

15 ÖNERİLER GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER (B PUAN) CETVELİ İLKELER :
SUT temelli olmalı Mevcut cetvel esas alınmalı Spesifik işlemler teşvik edilmeli Hekim emeği düşük olan, cihaz ya da teknisyen emeği yüksek olan hizmetlerin getirisi azaltılmalı Hizmetlerin frekansı dikkate alınmalı Simülasyonlar ile sonuçlar test edilmeli

16 ÖNERİLER GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER (B PUAN) CETVELİ ÇALIŞMALAR :
Tüm hizmetlerin B puanı / SUT puanı oranı çıkarıldı. Oranın 0,85’in altında ve 1,5’in üzerinde olduğu hizmetlerin incelenmesine ağırlık verildi. Ayrıca branş bazlı incelemeler yapıldı. Frekansı yüksek olan hizmetler tekrar gözden geçirildi. Sonuçlar doğrultusunda tüm katılımcı kurumlarda simülasyonlar yapıldı. Simülasyon verileri doğrultusunda revizyon yapıldı.

17 ÖNERİLER GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER (B PUAN) CETVELİ ÖNERİLER :
378 Hizmetin puanı artırıldı. 284 Hizmetin puanı azaltıldı. 4204 Hizmetin puanı değiştirilmedi. 46 Hizmete açıklama eklendi. 2 Hizmet eklendi. 20 Hizmet çıkarıldı.

18 T_KODU T_ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 510070 Kuvöz 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 510090 Yoğun bakım 510100 Steril oda 510110 İzole radyoaktif tedavi odası 510120 Gündüz yatak tarifesi 510121 Refakat 510123 Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için ile birlikte puanlandırılmaz. 21 510124 Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz ile birlikte puanlandırılmaz. 520010 Konsültasyon, diğer 10 520013 Konsültasyon, acil 23 520020 Acil poliklinik muayenesi 520021 Yeşil alan muayenesi 520030 Normal poliklinik muayenesi 520032 İcapçı nöbetinde yapılan muayene 30 520033 Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir. 33 520035 Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir. 520036 Meslek hastalıkları muayenesi 520050 Sağlık kurulu raporu Genel kurul oturumu yapılan raporlar için geçerlidir..Herbir üye için, hasta başına, puanlanır 5 520051 Uzman hekim raporu 520052 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu 520070 Genel anestezi altında muayene ve kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz. 75 530020 Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır. 66 530030 Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular 50

19 ÖNERİLER EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (C PUAN) CETVELİ İLKELER :
Kalite değerlendirmesi yapılmadan ve katsayısı belirlenmeden işlem puanı verilmemeli Cetvelin yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde eğitim katsayısı belirlenmeden ilgili faaliyetler için ödeme yapılmamalı İlk 6 ay için eğitici katsayısı , eğitim almamışlar için 1.0 kabul edilmeli Cetvelde değişiklik ihtiyacı olması halinde, listedeki puanların her biri üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenen 0,5-3.0 arasında bir katsayı ile çarpılarak da uygulanabilir. Listede yer alan görevler için "e" puanı kapsamında ödeme yapılamaz.

20 ÖNERİLER EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (C PUAN) CETVELİ ÇALIŞMALAR :
Değerlendirme için ayrı bir komisyon kuruldu. Mezuniyet öncesi (Lisans) eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Mezuniyet sonrası (Yüksek Lisans, Uzmanlık, Doktora) eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Komisyon, jüri ve kurul üyelikleri değerlendirildi.

21 ÖNERİLER EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (C PUAN) CETVELİ ÖNERİLER :
Mezuniyet öncesi (Lisans) eğitim faaliyetlerinde 20 başlığa yer verildi. Her bir eğitim faaliyeti ayda en fazla 20 saat ile toplamda ayda en fazla 50 saat ile sınırlandırıldı. Mezuniyet sonrası (Yüksek Lisans, Uzmanlık, Doktora) eğitim faaliyetlerinde 7 başlığa yer verildi. Komisyon, jüri ve kurul üyeliklerinde 27 başlık önerildi.

22 ÖNERİLER EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (C PUAN) CETVELİ ÖNERİLER :
Eğitim Kalite Katsayısı (EKK) =Geri Bildirim Katsayısı x Eğitici Katsayısı GBK: Geri bildirim katsayısı (0,7-1,3 arasında uygulanır).(GBK uygulanmayan faaliyetler için katsayı 1 kabul edilir. EK: Eğitici katsayısı (Eğitici eğitimi almamış olanlarda 0,5, almış olanlarda 1.0 olarak uygulanır). Eğitici eğitimi dışındaki her bir eğitim için 0,1 katsayı artışı yapılır. EK 1,2’nin üzerinde olamaz. EK uygulanmayan faaliyetler için katsayı 1 kabul edilir.

23 EĞİTİM FAALİYETLERİ Açıklama Geri Bildirim Katsayısı (GBK)* Eğitici Katsayısı (EK)** Puan Mezuniyet öncesi (Lisans) eğitim faaliyetleri Eğitim programında belirtilmelidir Teorik Eğitimi (Saat başına puanlanır) Ayda 20 saat ile sınırlıdır*** Öğrenci geri bildirimi/online ders Eğiticilikle ilgili eğitim almış olmak**** 80 Laboratuar Uygulaması (Uygulama sayısına göre puanlanır) Öğrenci geri bildirimi 50 Klinik Uygulama (Hasta Başı Eğitim) Saha Uygulamalarına Katılım (Uygulama başına puanlanır) Ayda 10 saat ile sınırlıdır*** Yazılı Sınav Gözetmenliği Sınav başına puanlanır 100 Sözlü/uygulama sınav jüri veya sınav görevlisi 130 Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) sınav görevliliği Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) klavuz hazırlama, Klavuz başına puanlanır 325 Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) senaryosu hazırlama, Senaryo başına puanlanır Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) sınav görevliliği Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) klavuz hazırlama 195 Kanıta dayalı uygulama danışmanlığı, Görev süresince (Aylık) Kanıta dayalı uygulama jüri üyeliği Oturum başına puanlanır Olgu temelli değerlendirme (Küçük grup) Yazılı kayıt şartıyla, ayda en fazla 12 saat 165 Hekimlik uygulamaları için klavuz hazırlanması 260 Eğitim amaçlı senaryo hazırlama Soru hazırlanması (düzeyine göre)***** Düzeye göre, soru başına puanlanır 13-39 TUS veya DUS için soru hazırlanması (Düzeyine göre)***** 0-80 PDÖ Oturumu Yönlendiriciliği 160 Mesleki beceri eğitimi (MBE), saat başı Ayda 20 saat ile sınırlıdır 65

24 ÖNERİLER BİLİMSEL YAYIN ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ (D PUAN) CETVELİ
İLKELER : Bu cetveldeki puanlar 12’ye bölünerek yıl boyunca eşit olarak uygulanmalı Cetvelde değişiklik ihtiyacı olması halinde, listedeki puanların her biri üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenen 0,5-3.0 arasında bir katsayı ile çarpılarak da uygulanabilir. Listede yer alan görevler için "e" puanı kapsamında ödeme yapılamaz.

25 ÖNERİLER BİLİMSEL YAYIN ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ (D PUAN) CETVELİ
ÇALIŞMALAR : Değerlendirme için ayrı bir komisyon kuruldu. Kitaplar değerlendirildi. ORGANİZASYONLAR (Kongre, Sempozyum, Kurs) değerlendirildi. Projeler değerlendirildi. Atıflar değerlendirildi. Bilimsel danışmanlıklar değerlendirildi. Ödüller değerlendirildi. Patentler değerlendirildi.

26 ÖNERİLER BİLİMSEL YAYIN ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ (D PUAN) CETVELİ
Toplamda 7 başlık altında 57 bilimsel faaliyetin puanlandırılması önerildi. Impact Faktör için J. Citation Report verileri esas alınır. Citation Report içinde yer almayan eserler için olarak kabul edilir. İki yazarlı eserlerde, ilk yazar için % 60, ikinci yazar %40, ikiden fazla yazarlı eserlerde ise ilk yazar % 50, diğer yazarlar kalan puanı eşit olarak paylaşacak şekilde dağılım yapılır.

27 BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETİ
PUAN MAKALELER SCI, SCI-E ve AHCI, kapsamında taranan dergilerde yayınlanan araştırma, derleme 10.000 SCI, SCI-E ve AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, editöre mektup 2.000 SCI, SCI-E ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan araştırma, derleme SCI, SCI-E ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan olgu sunumu, editöre mektup 650 KİTAPLAR Uluslararası Kitap Editörlüğü, Uluslararası Kitap Yazarlığı (tek yazarlı) 6.500 Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı 2.650 Ulusal Kitap Editörlüğü (100 sayfadan az) Ulusal Kitap Editörlüğü (100 sayfa veya daha fazla) 4.000 Ulusal Kitap Yazarlığı (100 sayfadan az) Ulusal Kitap Yazarlığı (100 sayfa veya daha fazla) 5.300 Ulusal Kitapta Bölüm Yazarlığı Kitap Çeviri Editörlüğü 1.000 Kitap Çevirisi 1.850 Kitapta Bölüm Çevirisi 330 ORGANİZASYONLAR (Kongre, Sempozyum, Kurs) Uluslararası Düzenleme Kurulu Başkanı 3.300 Uluslararası Düzenleme Komitesi Üyesi* Uluslararası Davetli Konuşmacı Uluslararası Oturum Başkanı Uluslararası Sözlü Sunum 660 Uluslararası Poster Sunum Ulusal kongre, sempozyum, kurs düzenleme kurulu başkanı 1.300 Ulusal kongre, sempozyum, kurs düzenleme komitesi üyesi Ulusal kongre, sempozyum, kurslarda davetli konuşmacı Ulusal kongre, sempozyum, kurslarda oturum başkanı 130 Ulusal kongre, sempozyumlarda sözlü sunum 165 Ulusal kongre, sempozyumlarda poster uunumu 65

28 ÖNERİLER KALİTE VERİMLİLİK KATSAYISI ÇALIŞMALAR :
Değerlendirme için ayrı bir komisyon kuruldu. Komisyon değerlendirmeleri devam etmektedir.

29 SAYGILARIMLA…


"YÜKSEKÖĞRETİM KURULU EK ÖDEME ÇALIŞTAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları