Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ. 2 KATILIMCI YAKLAŞIM ►Zirai kazançların vergilendirilmesi konusu, Konsey’ce oluşturulan Tarım Alt Komisyonunca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ. 2 KATILIMCI YAKLAŞIM ►Zirai kazançların vergilendirilmesi konusu, Konsey’ce oluşturulan Tarım Alt Komisyonunca."— Sunum transkripti:

1 1 ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

2 2 KATILIMCI YAKLAŞIM ►Zirai kazançların vergilendirilmesi konusu, Konsey’ce oluşturulan Tarım Alt Komisyonunca sektör temsilcileri, akademisyenler ve ilgili kurum yetkilileri ve temsilcileriyle toplantılar yapılarak ele alınmıştır. ►Ayrıca konu Vergi Konseyi Genel Kurulu’nda da görüşülmüştür.

3 3 TARTIŞILAN KONULAR ►Türk Tarımının Genel Yapısı ve Sorunları ►Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi ve Vergi Sisteminin Tarım Sektörüne Etkileri ►Çözüm Önerileri

4 4 ►Ülkenin tarım potansiyelinden yeterince faydalanılamamaktadır, ►Verimsiz üretim yöntemleri kullanılmaktadır, ►Dünya fiyatlarının üzerinde oluşan ürün fiyatları nedeniyle ihracat gerilemekte ve ithalat artmaktadır, ►Tarımda kurumsallaşma sağlanamamıştır, ►Nüfusun 1/3’ünü barındıran sektörde net gelir azalmaktadır, ►Toprak-nüfus dengesinin bozulması şehirlere iç göç baskısının oluşmasına neden olmaktadır, ►Sektördeki istihdamın azalması işsizlik oranını arttırmakta ve sosyal problemlere neden olmaktadır, ►Sektörün gelişememesi tarımsal ürünler için dışa bağımlı olma düzeyini arttırmaktadır. TÜRK TARIMININ GENEL YAPISI

5 5 TÜRK TARIMININ SORUNLARI 1- Tarım arazilerinin parçalı yapısı, 2- Küçük çiftçiliğe bağlı üretim, 3- Devlet katkılarının yetersizliği, 4- Kurumsallaşmanın yetersiz olması, 5- Diğer konular.

6 6 Cari fiyatlarla GSMH 2005 (Faaliyet kollarına ve üretici fiyatlarına göre) DeğerSektörGelişme İKTİSADİ FAALİYET KOLLARI(YTL)paylarıhızı 1. Tarım49 957 330 48510,33,2 2. Sanayi123 669 004 13425,415,5 3. İnşaat sanayi21 311 773 9644,438,6 4. Ticaret99 739 959 68420,512,4 5. Ulaştırma ve haberleşme71 654 588 61814,715,6 6. Mali kuruluşlar21 484 542 3424,4- 7. Konut sahipliği22 393 508 8174,621,7 8. Serbest meslek ve hizmetler16 914 421 0063,513,6 9. (Eksi) İzafi banka hizmetleri12 477 618 1152,615,3 10.Sektörler toplamı414 647 510 93585,213,4 11.Devlet hizmetleri47 719 600 4129,812,2 12.Kar amacı olmayan özel hizmet kuruluşları2 996 961 3920,6- 13.Toplam - Total (10+11+12)465 364 072 73995,713,0 14.İthalat vergisi - Import duties21 838 289 5404,516,1 15.GSYH (Alıcı fiyatlarıyla) - (13+14)487 202 362 279100,213,2 16.Dış alem net faktör gelirleri- 801 330 005-0,2- 17.GSMH (Alıcı fiyatlarıyla) (15+16)486 401 032 274 100,013,4 Cari fiyatlarla GSMH 2005 (Faaliyet kollarına ve üretici fiyatlarına göre) SEKTÖRLER İTİBARİ İLE GSMH

7 7 TARIM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ ►Tarımsal üretim, 3,5 - 4 milyon küçük çiftçi tarafından yürütülmektedir. ►İstihdam edilenlerin % 27,3’ü tarım sektöründedir. Görüldüğü üzere toplam istihdamın % 27,3’ü GSMH’nın % 10,3’ünü almaktadır. ►Sektörün GSMH içindeki oranı % 9,2’dir. AB ülkelerinde ise bu oran % 1,5 civarındadır. ►Zirai Kazançlardan elde edilen vergilerin (2006 yılı); ►Toplam vergi gelirleri içindeki payı % 0,24 ►Gelir vergisi içindeki payı % 1,08 ►Tarımsal destekleme ödemelerini karşılama oranı; ►2005 yılı için % 9 ►2006 yılı için % 7,5

8 8 ZİRAİ KAZANÇ OLARAK BEYAN EDİLEN MATRAH Zirai Kazanç Olarak Beyan Edilen Matrah (Bin YTL) Stopaj Matrahı Beyan Matrah Toplam Beyan Edilen Matrah Toplam Vergi GSMH'de Tarım Kayıtdışı Oranı 20013.661.6878.5193.670.20775.81620.389.34482,0 20025.199.73212.5815.212.314107.61831.537.33683,5 20036.849.75918.9176.868.677142.06941.562.74483,5 200410.138.14024.21310.162.353206.57447.630.19878,7 200516.844.18227.58316.871.765344.18849.069.17165,6

9 9 TARIM SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL DURUMU ►Tarım sektöründen stopaj yoluyla elde edilen toplam zirai kazançlar; ►2003 yılı 213 milyon YTL, ►2005 yılı 342 milyon YTL, ►2006 yılı 362 milyon YTL, ►2007 yılı 360 milyon YTL, ►Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç tahakkukları ise ortalama 5 milyon YTL dolayındadır.

10 10 TARIM SEKTÖRÜNÜN VERGİ POTANSİYELİ ►Sektördeki vergileme potansiyeli; ► 2007 GSMH – 500 Milyar YTL. ►GSMH içinde tarım sektörünün payı (% 10) 50 milyar YTL. ► 50 milyar YTL x % 2 stopaj 1 milyar YTL. ►2007 yılı toplam vergi (zirai kazançlar) 360 milyon YTL. ►2007 yılı için fark 640 milyon YTL. ►Görüldüğü üzere tarımdaki kayıt dışılık son yıllardaki düşüşe rağmen hala ciddi bir boyuttadır ve önemli bir vergileme potansiyeli bulunmaktadır.

11 11 VERGİ SİSTEMİNİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ►Zirai faaliyetle uğraşan ve stopaj yoluyla vergilenen gerçek kişilerin V.U.K.’nda yer alan defter tutma ödev ve sorumlulukları sadece belge alma ve saklama şeklindedir. ►G.V.K.’ndaki tarımsal kazançların vergilendirilmesi esasları şunlardır; ►Ülkemizde tamamıyla küçük çiftçilerle yürütülen üretim tarzı desteklenmiştir, ►Stopaj yoluyla vergileme sadece gerçek kişilere tanınmıştır. ►İşletme büyüklüğü ölçüleri, tarım arazilerinin birleştirilmesini engelleyici rol oynamıştır. ►Bu durum, kurumsallaşmayı ve büyümeyi zorlaştırmıştır.

12 12 TARIM SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMAYI ETKİLEYEN DİĞER UNSURLAR ►Zirai faaliyetle uğraşan gerçek kişilerin yanında çalışanlar gelir vergisinden istisna tutulmuştur, ancak kurumsal yapılar için bu istisna tanınmamıştır. ►Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. ►2995 Sayılı Kanun kapsamındaki tarım işçileri, zorunlu sigortaya tabi tutulmamıştır. ►Küçük çiftçilere tanınan kredi ve prim ödemelerindeki avantajlar, sübvansiyonlar ve destek alımları ile girdi teminindeki kolaylıklar, kamu arazilerinin kiralanması ve satışındaki ayrıcalıklar, kredi faizleri ve tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçlarının yapılandırılmasındaki kolaylıklar gibi uygulamalar bulunmaktadır.

13 13 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ►Küçük çiftçilere dayalı tarımsal üretimden vazgeçilerek kurumsal yapıda bir üretim tarzının benimsenmesi gerekmektedir. ►G.V.K.’nda yer alan küçük ve büyük çiftçi ayrımından vazgeçilmeli ve bütün çiftçiler stopaj yoluyla vergilendirilmelidir. ►Küçük çiftçilere tanınan ayrıcalıklar, sadece tarımla uğraşan kurumlara da tanınmalıdır. ►Ayrıca sadece üretim yapan tarımsal kurumların (Tarım Şirketleri) tanımlanması ve oluşturulması gerekmektedir. ►2008 yılı Programı’nda öngörülen Tarım Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ayrı ayrı “Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu” ile “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu”nun, tarım sektöründe kurumsallaşmayı sağlayacak şekilde, yeniden düzenlenmesi hedefi gerçekleştirilmelidir. ►Tarımsal Üretim Birlikleri ile Pazarlama Üst Birliklerin her aşamada belge düzenine uymaları sağlanmalıdır.

14 14 SONUÇ – I ►Türkiye’de tarım sektörü; ► tarım arazilerinin parçalanmışlığı, ► küçük çiftçiliğe dayalı verimsiz üretim yapısı, ► devlet katkılarının azlığı, ► üretimde kurumsal yapıların yokluğu gibi sorunlar nedeniyle dar boğazdadır. ►Türkiye’de vergi ve mali sistem tarım sektöründe kurumsallaşmayı engelleyici düzenlemeler içermektedir.

15 15 SONUÇ – II ►Yeni G.V.K.’nda çiftçi gerçek kişi tanımına, sadece tarımla uğraşan kurumların veya Maliye, Tarım ve Köyişleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca tanımlanacak kurumların (Tarım Şirketleri) da dahil edilmesi gerekmektedir. ►Gerçek kişi küçük çiftçilere tanınan ayrıcalıklar, büyük çiftçilere ve oluşturulacak bu kurumlara da tanınmalıdır. ►Belge düzeninin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. ►Yenilenen tarımsal yapı kayıt dışılığı önemli ölçüde azaltacak ve tarım sektöründeki vergileme kapasitesi kavranacaktır. ►Tarım sektöründeki gelişme, ülkenin önemli sosyal problemlerine de bir nebze çözüm getirecektir.

16 16 SAYGILARIMIZLA...


"1 ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ. 2 KATILIMCI YAKLAŞIM ►Zirai kazançların vergilendirilmesi konusu, Konsey’ce oluşturulan Tarım Alt Komisyonunca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları