Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Turan DOĞAN Şube Müdürü

2 BANA BİR ŞEY ÖĞRETİLMESİNDEN
NEFRET EDERİM. ANCAK ÖĞRENMEYE DİYECEĞİM YOK W.CHURCHİLL

3 MEMUR HAK VE ÖDEVLERİ YILLIK İZİN: Madde (Değişik madde: 31/07/ /46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

4 YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI:
Madde Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/ KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer

5 MAZERET İZNİ: MADDE 104- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /106 md.) A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir

6 B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

7 D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz

8 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:
MADDE 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /107 md.) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

9 Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

10 Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

11 AYLIKSIZ İZİN: MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

12 E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. .

13 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI:
MADDE 109- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /109 md.) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

14 DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI:
Madde (Değişik fıkra: 29/11/ KHK 243/25 md. ) Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.

15 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
Madde (Değişik madde: 12/05/ /31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasıdır. E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

16 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR:
Madde (Değişik fıkra: 29/11/ KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

17 (Değişik fıkra: 12/05/ /32 md) Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. (Değişik fıkra: 12/05/ /32 md) Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler

18 ZAMANAŞIMI Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

19 KARAR SÜRESİ: Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

20 SAVUNMA HAKKI: Madde Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

21 İTİRAZ: MADDE 135- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /113 md.) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir

22 MAL BİLDİRİMİ: (657 sayılı D.M.kanunu)
Madde 14 - Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. (Yönetmelik) Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.

23 Mal bildiriminde bulunacaklar
Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar: d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

24 Eşlerin mal bildirimi Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler. Mal bildiriminin verileceği merciler Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler, c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,

25 Sorumluluk Madde ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin ve- rilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler. Mal bildiriminin konusu Madde üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil), b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

26 Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
Hisse senedi ve tahvilleri, Altın ve mücevheratı, Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, Hakları, Alacakları, Borçları, Gelirleri, mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

27 Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.
Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.

28 Mal bildiriminin verilme zamanı
Madde 9 - Mal bildirimlerinin; 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde, Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde, Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

29 f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izle- yen bir ay içinde, g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde, verilmesi zorunludur. (a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.

30 Ek mal bildirimi Madde üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

31 Mal bildiriminin yenilenmesi
Madde üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. Mal bildirim formunun doldurulması Madde 12 - İlgililer, ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar. CEZAİ DURUM 657 sayılı yasanın 125/D-j.maddesinde de “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiili kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasını gerektirmektedir.

32 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik fıkra: 27/06/ KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 *1* , çocuklarından herbiri için de 250 *1* gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) *2* aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

33 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA:
Madde Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME: Madde Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

34 ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER:
Madde Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 1. Evlenen çocuklar, 2. (Değişik bend: 21/04/ S.K./28.mad) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), 3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

35 ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde (Değişik fıkra: 06/07/1995-KHK-562/4 md.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile (Mülga ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) (...) aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

36 HASTALIK İZNİ SÜRELERİ
– Hastalık raporlarında; a) Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar, b) Tek hekim 20 güne kadar, c) İkinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar, d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları, o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında tesbit edilmiş süreler kadar, Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler. Ancak (c) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur.

37 ARALIKLI OLARAK ALINAN HASTALIK RAPORLARI
- Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. - 40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleride gözönünde bulundurulur.

38 HASTALIK İZİNLERİNİN VERİLMESİ
- "(Değişik: ) Memurlara, yurt içinde yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.”  -  Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.   -  İkinci fıkrada belirtilen sebeblerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.

39 MEMURUN İYİLEŞTİĞİNE DAİR SAĞLIK RAPORU:
 - (Değişik: ) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen en uzun süreler kadar hastalık izni alan memurun göreve başlayabilmesi için iyileştiğine ve o günkü haliyle göreve başlamasında sağlık yönünden bir mahzur bulunmadığına dair sağlık raporu almış olması gerekir. Bu rapor yurt dışında mahalli usule göre düzenlenir.”

40 YILLIK İZİNDE HASTALANMA HALİ
 - Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar.  -  Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar.  - Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi gözönünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.

41 6111 SAYILI TORBA KANUNLA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1-657 sayılı yasanın 53. maddesi yeniden düzenlenerek engelli personel çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; engelliler ile ilgili olarak engelli sınavı merkezi olarak ayrı yapılacak ve %3 engelli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu hususla ilgili olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nca yeni bir yönetmelik hazırlanacaktır.

42 2- 657 sayılı yasanın 64. maddesi yeniden düzenlenmiştir
sayılı yasanın 64. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Daha önceden 6 yıl üst üste sicil notu ortalaması 90’ın üzerinde olanlara verilen 1 kademe uygulamasında yeni kurallar getirilmiştir. Yasal değişiklik ile sicil notu uygulaması kaldırıldığından üst üste 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlar hakkında 1 kademe ilerlemesi yapılacaktır sayılı yasanın 68. maddesinde yapılan yeni değişiklik ile müsteşar ve genel müdür gibi üst düzey yöneticiliklere atamalarda özel sektörde çalışılan sürenin tamamı hizmet süresinden sayılacaktır 4-657 sayılı yasanın 77. maddesinde yapılan değişiklikle yabancı ülkelere yapılan görevlendirmelerde Başbakan yerine Bakan izni yeterli sayılmıştır.

43 5-657 sayılı yasanın 91. maddesinde yapılan değişiklikle kadrosu kaldırılan ancak kurum içinde atama imkânı kalmayan memurlar diğer kamu kurumlarına atanacaklardır. 6-657 sayılı yasanın 100. maddesinde yapılan değişiklik ile engellilerin çalışma saat ve süreleri çalıştıkları kurumlar tarafından belirlenecektir 7-657 sayılı yasanın 101. maddesinde yapılan değişiklik ile 24 saat esasına göre çalışılan hizmetlerde çalışma saatlerini kurum belirleyecektir. Bu maddede yapılan değişiklikle hamileliğin 24. haftasından önce ve her halükarda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle kadın memurlara gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği, engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği düzenlenmiştir.

44 sayılı yasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle, erken doğum halinde doğum öncesi kullanılamayan doğum izni doğum sonrası izne eklenecektir. Babalık izni süresi 10 güne çıkarılmaktadır. Doğum sırasında anne ölürse anaya tanınan izin hakkı babaya verilecektir. Evlenme veya ölüm halindeki izin süreleri 5 günden 7 güne çıkarılmıştır. Kayın peder, kayın valide ve kayınlar ölünce de 7 gün izin verilecektir. Bu maddede yapılan en önemli düzenlemelerden bir tanesi süt izninin doğumdan sonraki ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat olarak düzenlenmesidir.

45 Bu maddede yapılan değişikliklerden bir diğeri de; yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacağına dair düzenlemedir. 9– 657 sayılı yasanın 105. maddesinde yapılan değişiklik ile uzun süreli tedavide hizmet yılı şartı kaldırılmıştır. Hastalık raporlarının düzenlemesi ile ilgili yetki Devlet Personel Başkanlığı’na bırakılarak yönetmelik ile belirlenecektir. Bu maddede yapılan en önemli değişiklik ile memura, bakmakla yükümlü olmasa dahi, refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarının korunarak 3 aya kadar ücretli izin verileceği, gerektiğinde bu sürenin 1 katına kadar uzatılacağı düzenlenmiştir.

46 sayılı yasanın 108. maddesinde yapılan değişiklikle, doğum sonrası aylıksız izin 24 aya çıkarılmaktadır. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlara 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir. Yurt dışına giden memur, diğer kamu görevlileri veya öğrencilerin memur olan eşleri görev veya öğrenim süresi boyunca aylıksız izin alabileceklerdir. 5 hizmet yılı olan memurlar toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullanabileceklerdir. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde aylıksız izinde olan memurun 10 gün içersinde görevine başlaması zorunluluğu getirilmiştir. sayılı yasanın 109. maddesi yeniden düzenlenerek sicil uygulaması kaldırılmış, bunun yerine memur bilgi sistemi ve özlük dosyası tutulması ile ilgili düzenleme getirilmiştir.

47 sayılı yasanın 122. maddesinde yapılan düzenleme ile başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül yeniden düzenlenmiştir. sayılı yasanın 125. maddesinde yapılan değişikliklerle; a)Aylıktan kesme cezasını gerektiren c bendinin g fıkrası yani il dışına izinsiz çıkış, h bendi toplu müracaat ve şikâyette bulunma ve j bendi yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak kaldırılmıştır. Artık bu fiillerden dolayı ceza verilmeyecektir. b)125. maddenin E bendinin a fıkrasında yer alan “engelleme” ibaresi, “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiş,

48 f fıkrası “amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak” olarak değiştirilmiştir. C)Bu maddede yapılan değişiklik ile geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlara verilecek cezalarda bir derece hafif olanının uygulanacağına dair düzenleme şu şekilde değiştirilmiştir; geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda 1 derece hafif olanının uygulanacağı şeklinde değiştirilmiştir. sayılı yasanın 132. maddesinde yapılan değişiklik ile aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl boyunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar 10 yıl boyunca Daire başkanı ve üstü kadrolara atanamayacaktır.

49 sayılı yasanın 135. maddesinde yapılan değişiklikle kanunun uygulamaya girdiği 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde disiplin kuruluna itiraz edileceği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı da 7 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu süre içinde itirazlar yapılmaz ise kararlar kesinleşecek ve yargıya dava açılamayacaktır. İtirazlar yapıldıktan sonra 30 gün içinde karar verilmesi gerekmektedir. İtirazlar reddedilir veya daha hafif ceza verilir ise süresi içerisinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

50 sayılı yasanın 231. maddesinde yapılan değişiklikle Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde Kamu Personel Bilgi Sistemi kurulacaktır. sayılı yasanın Ek 8. maddesi değiştirilerek memurun isteği ile bir başka kurumda görevlendirilmesi düzenlenmiştir. Kurumlar arası görevlendirme 6 ayı geçmeyecektir. Ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınarak memurun izni olmadan bir başka kuruma 6 aya kadar görevlendirilmesi mümkün hale gelecektir. sayılı yasaya Geçiş Hükümleri eklenmiştir. Ayrıca tutulmakta olan siciller 5 yıl daha saklanacaktır.

51 sayılı yasanın 57. maddesinde değişiklik yapılarak adaylık süreci içerisinde disiplin cezası alanların disiplin amirinin teklifi üzerine asaletinin onaylanmayarak memuriyetten atılması hükmü getirilmiştir. sayılı yasanın 202. maddesinde değişiklik yapılarak aile yardım ödeneğinde 2’den fazla çocuk için de çocuk parasının verilebileceği düzenlenmiştir. sayılı yasada değişiklik yapılarak il dışına çıkışları izne bağlayan madde kaldırılmıştır. sayılı yasanın 37. maddesinde değişiklik yapılarak azami yükselebilecekleri derecelerin 4. kademesinde olanların son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara kadro şartı aranmaksızın 1 derece yükseltileceği kuralı, son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamak olarak değiştirilmiştir.

52 TORBA KANUNLA 375 SAYILI KHK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1-375 sayılı KHK’nın 1. maddesinin d bendinde değişiklik yapılarak emekli olunduğunda verilen yol harcırahı 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılmıştır. 2-Sendika üyesi olan kamu görevlilerine Ocak Nisan Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL toplu sözleşme primi verilecektir. 3-Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilecektir. VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  1-488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı tablonun Kurumlarla İlgili Kâğıtlar başlıklı kısmının sonuna 25. fıkra eklenerek sözleşmeli personelden damga vergisi alınması uygulamasına son verilmiştir.

53 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

54 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Madde 2 – Bu Kanun,Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

55 BAŞKALARININ YAPAMADIKLARINI DEĞİL KENDİ YAPTIKLARINIZI ANLATIN

56

57 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
6245 sayılı Harcırah Kanununun 3'üncü maddesinin (g) ve (h) bentlerinde memuriyet mahalli ile başka yer tanımı yapılmıştır. Buna göre; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlere memuriyet mahalli, memuriyet mahallinin dışındaki yerlere de başka yer denilmektedir.

58 (1)6245 sayılı Harcırah kanununun 39
(1)6245 sayılı Harcırah kanununun 39.maddesine göre yemek zamanları öğle için saat 13:00, akşam için saat 19:00 olarak belirlenmiştir. Öğleden önce çıkılıp 19:00’dan önce dönülen görev için 1/3, öğleden sonra çıkıp 19:00’dan sonra dönülen görev için 1/3, öğlenden önce çıkılıp 19:00’dan sonra dönülen görev için 2/3 yevmiye tahakkuk eder. Geceyi geçirmenin belirgin bir zamanı bulunmaktadır. Gün batımından bir saat sonra başlayarak gün doğumundan bir saat öncesine kadar devam eden süreye GECE denir. Yani gecenin başlangıç ve bitişi mevsimsel ve yöresel olarak değişir.

59 (2)Gidilen yere ait gidiş ve dönüş saatleri beyannamede kesinlikle gösterilecektir.
(3)Geçici görev olurları, ister resmi araçla, isterse özel araçla yapılsın; yetkili makamlardan göreve gidilmeden önce alınacaktır. (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereği) Geçici görev olurunda, görevin resmi araçla mı özel araçla mı yapılacağı belirtilecektir. (4)Geçici görev oluru alınmadan, harcırah beyannamesi düzenlenmeyecek, harcırah beyannamelerine mesai cetvelleri eklenmeyecek, geçici görev olurları eklenecektir.(Mali konular ve 272 sayılı tebliğ)

60 (5)Harcırahlara, Personel görevlendirme (görevlendirilecek personele ait geçici görev oluru) eklenecektir. (6)Harcırahların 1/3, 2/3 ve tam gün olup olmaması, yemek saatlerine ve görevlilerin geceyi arazide geçirip geçirmediğine göre olduğu bilinmektedir. Akşam yemek saati 19:00 olduğuna göre; öğleden önce araziye çıkan bir memurun 2/3 nispetinde harcırah alabilmesi için akşam 19.00'dan sonra görev merkezinin bulunduğu yerleşim yerine dönmesi gerekmektedir. (7)Orman Muhafaza Memurlarına araziye çıktıkları günler için 49.madde tazminatı ödenecektir.

61 İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
5620 sayılı Kanun hükümleri gereği, geçici işçi alımı yasaklanmış olduğundan, her türlü işçi alımı (istihdam zorunluluğu bulunan özürlü ve hükümlü işçi alımı da dâhil olmak üzere) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının izinleri olmadan yapılamayacaktır. Yürürlükten kaldırılan ancak, 14.maddesi korunan 1475 sayılı iş kanunu ve Toplu İş Sözleşmesinin kıdem tazminatıyla ilgili hükmü kendisine uygulanan işçinin, işverenle olan hukuki bağı sona erdiğinden karşılıklı hak ve borçlar da sona ermektedir. Bu nedenle, kendilerine kıdem tazminatı ödenen işçiler ile İdare aleyhine KIDEM TAZMİNATI davası açan (işe iade davası hariç) işçilerin;

62 4857 sayılı iş Kanununun 24. ve 25. maddeleri uyarınca hizmet akitleri feshedilmiş sayıldığından, gerek dava aşamasında gerekse dava sonunda tekrar çalıştırılmaları mümkün değildir. Bu durumda olan işçilerin de ilk defa işçi alımı içinde değerlendirilmeleri zorunludur. (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin tarih ve E.1992/9677, K.1992/10208 Sayılı Kararında: kıdem tazminatı davası ile ilgili olarak, işveren tarafından bir feshin söz konusu olmadığı, ancak, davacının bu davayı açmakla hizmet akdini feshettiğini kabul etmek gerekir... şeklinde hüküm kurulmuştur. Bu karara göre de, kıdem tazminatı davası açan işçinin hizmet sözleşmesi sona ermektedir. Dolayısıyla, bu durumda olan kişilerin işe alınmaları da ilk defa işçi alımı kapsamında değerlendirilecektir.)

63 İşçi Sicil Dosyalarının Tutulması
4857 Sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile işverenler çalıştırdıkları her işçi için bir özlük dosyası düzenleyeceğine ilişkin hükmü ile Bakanlar Kurulunun tarihli ve 83/6750 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 11.maddesi diğer mevzuatlarla birlikte değerlendirilmiş ve her bir işçinin özlük dosyasında bulunması gereken evraklar aşağıya çıkarılmıştır

64 Nüfus Hüviyet cüzdanı (T.C no ihtiva eden ya da ayrı ayrı)
2)Sigorta Sicil Kartı 3) İkametgâh belgesi 4) Vergi numarası, 5) Öğrenim belgesi 6) İyi Hal Kâğıdı (Savcılıktan) 7) Sağlık Raporu (4857/86.maddesi gereği alınan raporlar dâhil.) 8) Kan Grubu kartı 9) 8 adet fotoğraf 10) Hizmet Sözleşmesi (hizmet Akdi), 11) İlk İşe Giriş ve Tekrar İşe Giriş Bildirgeleri, 12) İşçi Giriş ve Çıkış Bildirimleri (Ek-1,2’ler Çalışma ve Sos. Güv. Bak.na) 13) Sendika Üyelik Belgeleri ya da Dayanışma aidatı talep dilekçeleri, 14) Atama ve Yer Değiştirme onayları, 15) Pozisyon Değişikliği onayı,

65 16) Aylık puantaj örnekleri,
17) Tayinlerde Ayrılış ve Başlayış yazıları, 18) Görevlendirme onayları, 19) Yıllık Ücretli İzin belgeleri, 20) Ücretsiz izin onay belgesi, 21) İşçi tarafından alınan istirahat rapor örnekleri, 22) Disiplin Komisyonu ya da Disiplin Kurulu Kararları ile buna müstenit teşkil eden evraklar, (savunma, itiraz ve karar gibi) 23) İdare Aleyhine açılan davalarda, savunma örnekleri ile sonuçlanan Mahkeme kararları, 24) İşyerine hitaben verilen dilekçeler ve buna verilen cevap örnekleri, Gibi, yukarıda sayılanlarla birlikte işçi özlük hakkını ilgilendiren diğer belgeler dosyalarında muhafaza edilecektir.

66 Kıdemin Tanımı Toplu sözleşme veya ferdi hizmet akdine dayanılarak verilmekte olan bazı sosyal yardım niteliğindeki ödemelerde: a) Kadrolu İşçilerde: Hizmet akdinin kurulduğu tarihten itibaren işverene sadakatle hizmet ettiği tüm çalışma süresi toplamıdır. (kıdemin başlangıcı işe giriş tarihidir.) b) Geçici İşçilerde: Hizmet akdinin kurulduğu ve her yıl fasılalarla çalıştığı hizmetlerin toplanarak bunun bir takvim yılına bölünmesi suretiyle bulunan süredir. (Örneğin: her takvim yılında 179 gün süreyle çalışan bir işçinin 10 yıl boyunca bu şekilde çalıştığı düşünüldüğünde; 10x179=1790 gün/365 gün 4 yıl 11 ay’lık bir kıdeme ulaşılacaktır.) Kıdem tanımları göz önünde bulundurulacaktır.

67 Özürlü ve hükümlü işçi çalıştırılması
4857 Sayılı İş Kanununun 30.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, Bölge Müdürlüklerimizce il bazında çalışan işçi sayıları toplamının %4 ve %2’si oranında özürlü ve hükümlü işçinin çalıştırılması zorunlu bulunduğundan, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığından izin ve vize işlemleri yapılmak suretiyle, kontenjan açıkları doldurulabilecektir. Gerek Genel Müd.zün ve gerekse Bölge Müd.zün bundan önceki yıllardaki özürlü ve hükümlü alma yetkileri, 5620 sayılı kanun ile sona ermiştir. Bu durum karşısında, Bölge Müdürlüklerimizce her yıl 01 Mart itibariyle Orman İşletme Müdürlükleri işçi sayılarının il bazında tespitleri yapılacak, mevcut çalışanlar ile çalıştırılması gerekenler belirlenerek, Genel Müdürlüğümüzden kontenjan açıklarının doldurulması talep edilecektir.

68 Koruyucu giyim eşyası ve malzemesi
4857 sayılı İş Kanununun 77.maddesi hükümlerine göre, işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü tutulmuştur. Aynı Kanunun 78.maddesinde de, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, araç ve gereçler ile kullanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi hususların düzenlenmesi amacıyla bir yönetmelik düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

69 (Söz konusu yönetmelik, 09. 12. 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi G
(Söz konusu yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi G. yayımlanmıştır.) Ayrıca,uygulanmakta olan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 77.maddesiyle de; çalışma şartlarının zorunlu kıldığı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği esasları gereğince işverence verilmesi gereken koruyucu giyim eşyası ve malzemesinin ayni olarak temin edileceği ve sadece iş başında belirtilen kurallar çerçevesinde kullanılacağı, kullanılamayacak durumda olanların da yenileri ile değiştirilebileceği akdi hüküm olarak düzenlenmiştir.  

70 Mevsimlik geçici işçilere de, yine iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hükümlerine göre, toz maskesi, koruyucu gözlük, miğfer, baret, eldiven, şapka, başlık, lastik çizme, bot, iş tulumu veya iş elbisesi, yağmurluk, lastik eldiven, kravat, iş gömleği ve önlük verileceği taahhüt edilmiştir. (İş niteliği gereği, iş riski kavramında sayılan malzemelerin dışında alınması gerekli görülen alet, edavat gibi bir yeni ihtiyaç doğduğunda işveren vekilleri söz konusu ihtiyacı herhangi bir yerden izin almaksızın tamamlayacaktır.) Memurlar eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalıştırılan kadrolu veya geçici işçiler için Toplu İş Sözleşmesinin Ek-3 nolu cetvelinde yer alan “Sosyal İşler Elemanı” pozisyonun emsal alınarak, koruyucu malzemeler verilecektir. (Söz konusu malzemelerin kadro unvanlarına değil fiilen yapılan göreve göre verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulacaktır.)

71 İŞÇİ İZİNLERİ Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
(Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA , Sayı : Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma Madde 4 — İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

72 İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. İzin İsteğinin Zamanı Madde 7 — İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. İzin Süresinin Tespiti Madde 9 — İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55inci maddesine göre belirlenir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

73 İzin Kurulunun Oluşumu
Madde 15 — İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir,işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur. Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri sendika temsilcileri tarafından seçilir.

74 Madde 16 — İzin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunmak, b) İzin çizelgelerini; işçilerin kıdemlerini, izni belirli bir dönemde kullanmak bakımından içinde bulundukları zorunluluk veya engellerini, işin aksamadan yürütülmesini ve işçi sayısını göz önünde bulundurarak hazırlamak, c) İşçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikayetlerini inceleyerek sonucunu işverene ve ilgili işçiye bildirmek, d) Her yıl ücretli izinlerin daha yararlı geçirilebilmesi için kamplar ve geziler düzenlemek, bu konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve işverene tekliflerde bulunmak. İzin kurulunun çalışmaları için gerekli yer, eleman, araç ve gereçler işveren tarafından sağlanır

75 a) Bir yıldan 5 yıla kadar ( 5 yıl dahil) olanlara 25 iş günü
YILLIK ÜCRETLİ İZİN: Daimi İşçiler: Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler ( daimi İşçiler) den bilfiil çalışma süreleri bir yılı tamamlayanlar ücretli izine hak kazanırlar. İzne hak kazanma tarihinin tesbitinde İş Kanunu ve Yıllık Ücretli izin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Hizmet Süresi ; a) Bir yıldan 5 yıla kadar ( 5 yıl dahil) olanlara 25 iş günü b) 5 yıldan fazla olanlara 30 işgünü, ücretli izin verilir Mevsimlik İşçiler;  Bir takvim yılı içinde en az 170 gün çalışan mevsimlik işçilere tarihinde sonra 12 işgünü izin verilir. Şu kadar ki, bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde fiilen 5 yıl veya daha fazla süreyle çalışmış olan işçilere bu izin 18 işgünü olarak verilir.

76 Mevsimlik işçiler bu izinlerini 179 günlük çalışma süreleri içerisinde kullanacaklar, izinlerini kullanırken yıl içerisindeki çalışma süreleri kesinlikle aşılmayacaktır. (Örneğin, 170. Günde 12 günlük yıllık izin talebinde bulunan mevsimlik işçiye 12 günlük iznin verilip de 182 gün çalıştırma yapılmayacaktır. Bu gibi talepte bulunanların izinleri mutlaka 179.günde kesilecektir ve bu işçinin hizmet akti askıya alınacaktır. Kalan izni diğer yılda verilecektir.) Ayrıca hiçbir şekilde izin birikimi yapılmayacak ve mutlaka izinler yılı içerisinde kullandırılacaktır. İşçi izinleri verilirken işçilerin resmi tatil günleri izinden sayılmadığından, izin planlaması buna göre yapılacak, haftalık çalışma süresinin 6 gün olduğu düşünülerek ve 10 günden az izin verilemeyeceğinden, izinlerin 12 gün üzerinden verilmesine dikkat edilecektir.

77 5620 sayılı Kanun uygulaması sonucu, sürekli işçi kadrolarına atanan işçilerin atama tarihi itibariyle, 4857 sayılı İş Kanununun 54.maddesi hükümlerine göre atama tarihinden itibaren bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla, daimi işçi yıllık ücretli izne hak kazanacak ve bu izin bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanabilecektir. Örneğin; tarihinde daimi işçi kadrosuna atanan bir işçinin iznini hak kazanacağı tarihler; işçinin bir sonraki çalışma yılı olan; tarihleri arasında, devam eden bir sonraki çalışma yılı tarihleri arasında, devam eden bir sonraki çalışma yılı tarihleri arasında yıllık ücretli iznini kullanacaktır. ( tarih ve 1890 sayılı yazımızda belirtilen örnek tablonun dikkate alınmaması gerekmektedir.)

78 Genel Müdürlüğümüzce 21. 11. 2003 tarih ve 1908, 21. 08
Genel Müdürlüğümüzce tarih ve 1908, tarih ve 1236 sayılı yazılarımızla “Yıllık İzinler” hakkındaki Genelgelerimiz saklı kalmak kaydıyla, İşçilerimizin geçmiş yıllardan kalan ve kullanılamayan veya kullandırılmayan yıllık izinlerinin, emeklilik tarihlerinden önce ve iş yoğunluğunun az olduğu zamanlar da gözetilerek kullandırılması yasa gereğidir. MAZERET İZNİ İşçinin mazeretine binaen ayda bir gün ücretli mazeret izni verilir. Şu kadar ki, ücretli mazeret izni bir yılda 6 günü geçmez. İşçi isterse bu günlük izni ikiye bölerek yarım gün olarak da kullanabilir.

79 FEVKALEDE GÜNLERDE ÜCRETLİ İZİN:  
a) İşçinin eşinin doğum yapması halinde ( 4 ) gün b) İşçinin; eşinin, çocuklarının, kardeş, ana ve babasının ölümü halinde ( 4 )gün, kayınvalide veya kayınbabasının ölümü halinde (2) gün c) İşçinin evlenmesi halinde ( 5 ) gün, çocuğunun evlenmesi halinde ( 2) gün, d) İşçinin ana ve babasının yangın, su baskını, zelzele gibi doğal afetlere maruz kalması halinde ( 7 ) gün, Ücretli mazeret izin verilir. ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ: İşçilere talepleri halinde, iş mevsimi dışında ve işyeri işlerini aksatmayacak şekilde ücretsiz izin verilebilir. Bu izin yılda 90 günü geçemez. İzin tecavüzlerinde mazeretsiz işe gelmemenin gerektirdiği cezai hükümler uygulanır.

80 12)İş Kazası Halinde Yapılacak İş ve İşlemler
İş kazasına uğrayan işçiye, SSK’ca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını işveren yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları Kurum tarafından işverene ödenir. Bu yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlü tutulmaktadır. İşveren vekili, iş kazasını, o yere yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme örneği Kurumca (SSK’ca) hazırlanan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılacaktır.

81 Kanun koyucu, iş kazasına uğrayan sigortalının mümkün olan ve en kısa zamanda tedavi altına alınmasını sağlamak amacıyla işvereni, iş kazasını kazadan sonraki iki gün içinde bildirmekle yükümlü kılmıştır. Kanun metninde belirtilen haber verme kâğıdı vizite kâğıdıdır. İş kazası, zabıta (jandarma-polis) güçlerinden herhangi birisine değil, kazanın olduğu yere göre, bunlardan hangisi görevliyse onun yetkili karakoluna bildirilir.

82 İş kazasının eksik veya yanlış bildirilmesi: İşverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasının kazadan sonraki en geç iki gün içinde Kuruma bildirilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararlarından işveren vekilleri sorumludur. Belirlenen süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısıyla, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez.

83 İş Kazasının Soruşturulması
  Haber verme kâğıdında (vizite kâğıdı) bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerekirse soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda haber verme kâğıdında yazılı bilgilerin gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşılırsa Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar işveren veya vekillerinden alınır. İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır.

84 İş Kazasında İşverenin Sorumluluğu
  İş kazası, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerin hesaplanacak sermaye değerleri toplamı sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene ödettirilir. İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

85 Nakdi Tazminat ve Yangın tazminatı Ödemeleri
  tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan çeşitli Kanunlar ve KHK.lerle değişik 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1. ve 2.maddeleri gereğince, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen “Orman memurları ve personeline” nakdi tazminat verilmesi hükme bağlandığından, bu kapsamda terör dahil, kaçakçılığın men ve takibinde yaralanan, sakatlanan veya ölenlere Nakdi Tazminatın verilmesinde uyulacak usul ve esaslarla ilgili tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik,

86 6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 sayılı Kanunun 2
6831 Sayılı Orman Kanununun 5192 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 71.maddesi gereğince orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan ölen, yaralanan veya sakatlananlara yangın tazminatı verilmesi hususu düzenlenmiş ve buna istinaden tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik, Hükümlerine göre, NAKDİ TAZMİNAT ve ORMAN YANGINI TAZMİNAT KOMİSYONLARI teşekkül ettirilmiştir.

87 Buna göre, terörle mücadele sırasında ya da kaçakçılığın men ve takibinde veya orman yangınları ile mücadelede tehlikeye maruz kalarak, yaralanan, sakatlanan ve ölenlere tazminat ödenmesi bakımından, yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği bilgi ve belgelerin süratle tamamlanarak, komisyonlara sunulması gerekmektedir. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ Haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşveren tarafından Çalışma süreleri işyerinin özelliklerine göre düzenlenebilir. Günde 9 saat ve haftada beş gün(Bu durumda Cumartesi gelmeyenler için o güne ait yemek bedeli ve teşvik primi ödenmeyecektir.) Günde 8 saat ve Cumartesi günü saat kadar. Günde 7.5 saat haftada 6 gün

88

89 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen

90 a ) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya
gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,

91 d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı,
gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

92 h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,ifade eder. Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

93 Madde 5 — Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt
kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır. Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.

94 Nüsha sayısı Madde 6 — Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Belge boyutu Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Yazı tipi ve karakter boyutu Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman”yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz Gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

95 Resmî Yazıların Bölümleri
Madde 9 — Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI Dosya planına göre verilir. “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

96 SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI
Kayıt Numarası Kurum Kodu Kurum Dağılım Kodu Yasama, Yürütme, Yargı Kodu Birim Kodu Şube Kodu Birim Dağılım Kodu Dosya Numarası B OGM –869 – 1258 /253 96

97 Sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra yazılır.
TARİH Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. KONU Sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra yazılır. Başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. 97

98 Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişidir.
GÖNDERİLEN MAKAM Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişidir. Konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır Örnek: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA Sayın Prof. Dr. Recep TOPARLI (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı 98

99 İLGİ İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. Gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.

100 İlgide, “.....tarihli ve .......... sayılı” ibaresi kullanılır.
İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) ” konularak kullanılır. İlgide, “.....tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Örnek: İlgi: a) 13/04/2004 tarihli veB.23.1.OGM / sayılı yazı, b) 28/09/2004 tarihli ve B.23.1.OGM /3956 sayılı yazı

101 METİN Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır. Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır.

102 İki- dört satır aralığı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA İki satır aralığı İlgi : a) b) İki- dört satır aralığı İmza Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar

103 Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 - yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

104 İmza Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA İki satır aralığı İlgi : a) b) Bir satır aralığı İki- dört satır aralığı İmza Adı Soyadı Başbakan a Müsteşar

105 Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.

106 Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”,
Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

107 İMZA Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.

108 Yazıyı imzalayacak olan makam, “imza yetkileri yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır Örnek: İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar V. Müsteşar V.

109 Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda ; Örnek: İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı

110 ONAY Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.

111 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA
İmza Adı Soyadı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü O L U R 02/10/2011 (İmza) Bölge Müdürü

112 Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

113 MAKAMINA İmza Adı Soyadı Personel ve Eğitim Daire Başkanı Uygun görüşle arz ederim. 01/07/ 2004 (İmza) Müsteşar Yardımcısı O L U R 02/07/2004 Müsteşar

114 EKLER Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-…. konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-…. Konuldu” ifadesi yazılır.

115 İki- dört satır aralığı
İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa)

116 DAĞITIM Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır.

117 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.

118 İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Bakan a Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Orman Bölge Müdürlüğüne Teftiş Kurulu Başkanlığına

119 İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

120 PARAF Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

121 ÖRNEK: 10-PARAF 08/09/2004 Uzman : H. ÇELİK (Paraf) 08/09/2004 D. Bşk. : İ. GÜNAY (Paraf) 08/09/2004 Gn. Md. : Ö. DEMİR (Paraf) 08/09/2004 Müst. Yrd. : Y. ARSLAN (Paraf) 08/09/2004 Müsteşar : İ. ÇETİNKAYA (Paraf

122 Adres Madde 22 — Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır. ÖRNEK: 12-ADRES Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Uzman Yenişehir ANKARA Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Ağ:

123 Gizli yazılar — Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek: 5-A, B ). İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı — Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A, B ). Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

124 Sayfa numarasıSayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32 ) — Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

125 Kayıt kaşesi Madde 27 — Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.

126 KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GELEN EVRAK'IN KAYIT TARİHİ KAYIT NO'SU GİDECEĞİ BİRİMİN KODU ADI 01 PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 02 KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 03 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 04 İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 05 SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 06 OZM. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 07 MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 08 İMİ. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 09 BTİ. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİV.SAV. UZMANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

127 Harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖN. Harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu Madde 9- (1) İşletme bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. (2) Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

128 (3) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:
a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır. b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. (4) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. (5) Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, komisyon ve benzeri kurul veya komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul veya komisyona ait olur. (6) Harcama yetkilisinin kanunî izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.

129 Gerçekleştirme görevlileri ve sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. (2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de gerçekleştirme görevlisi olup, harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar. (3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

130 Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri MADDE 14 –
(1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek. b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek. ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. d) Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

131 e) Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. h) Muhasebe birimini yönetmek. ı) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. g) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

132 Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
MADDE 15 - (1) Muhasebe yetkilileri; a) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan, c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

133 ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından, d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından, e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan, f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten, g) Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.

134 (2) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. (3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

135 Muhasebe yetkililerince ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller
MADDE 20 - (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,kontrol etmekle yükümlüdürler. (2) Muhasebe yetkilileri, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz.

136 Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
MADDE 25 - (1) İşletme bütçelerinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, 31/12/2005 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Taşınır işlemleri MADDE 27 - (1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yön. hükümleri uygulanır

137 İHALE İŞLEMLERİ İhale Hazırlık Süreci Sözleşme Yönetimi Süreci
İhale Süreci İdare Teklif Değerlendirme Muayene Kabul Garanti İhale Dokümanı İhtiyaç İlan Teklif Sözleşme Ödeme Teklif Dokümanı Teslim İstekli

138 MADDE 28 - (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 15/06/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (2) İşletmelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelere, işletmelerin muhasebe birimlerinden komisyon üyesinin katılmaması esas olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne istinaden, idarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması nedeniyle ihale yetkilisince muhasebe birimlerinden üye istenilmesi hâlinde en az bir personel görevlendirilir

139 Bu kanunla uygulanacak ihale usulleri 18.maddede belirlenmiştir.
Belli İstekliler Arasında İhale usulü Pazarlık usulü Açık İhale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli İstekliler Arasında İhale usulü: Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. İhaleye davet edilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.

140 Pazarlık Usulü: Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.
Diğer usullerle yapılan ihalelerde teklif çıkmaması Ani ve beklenmeyen idarece önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması İhalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin netlikle belirlenmemesi İdarelerin yaklaşık maliyeti …………...- TL’ye kadar olan mal ve malzeme alımları Pazarlık Usulü ihalelerde (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak en az 3 istekli davet edilmelidir.

141 DOĞRUDAN TEMİN: İşletmelerimizce en çok kullanılan bir satın alma şeklidir. İhale usulü değildir. Aşağıda belirtilen hallerde ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, idarenin görevlendireceği kişi yada kişilerce yapılır. (Piyasa Fiat Araştırma Tutanağı) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin belirlenmesi Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun sağlanması amacıyla, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek üç yılı geçmeyen süre ile alınması,

142 Her yıl 1 Şubattan geçerli olmak üzere Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 20.. yılı için;
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde ……… TL, Diğer yerlerde ……….TL’yi aşmayan ihtiyaçlar. İdarelerin Taşınmaz alımı veya kiralamaları Stoklama imkanı bulunmayan ilaç ve tıbbi sarf ve tetkik malzemeleri

143 ORMAN EMVALİ ÜRETİMİNDE KAMU İHALE KANUNU
Ormancılık işlerinden olan Kesme, Sürütme, Nakliyat ve Yükleme işleri ile yine orman köylüleri ve kalkındırma kooperatiflerine yaptırılan ve Orman Kanunun 40. Maddesinde yazılı olan hak sahipliğine dayalı olarak Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinde belirtilen İstisna hükmünden; Kanunun 3. Maddesi (a) bendi istisnayı ………………………………………….. ”6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ve köylülerden yapılacak hizmet alımları” olarak tanımlamıştır. Buna göre işletmelerimizde üretim ve silvikültür işleri yaptırılırken şu sıra izlenmelidir. Orman Kanunun 40. Maddesi istisna kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin kimler olduğunu açıklamıştır. Buna göre hak sahibi Orman Kalkındırma Kooperatifi ile Orman köylülerine iş verilirken;

144 Teknik işler yapıldıktan sonra;
Vahid-i fiyat belirlenir, Onay Belgesi düzenlenir. İlanlar gerçekleştirilir. Şartnameler düzenlenir ve imzalatılır. İş bitiminde yada peyderpey raporlara istinaden istihkaklar düzenlenir.

145 Kamu İhale Kanunu kamunun ihtiyaçlarının temini için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenebilmesi için ikincil mevzuatları düzenler veya yayınlar. Buna göre mevzuat sıralaması şöyledir. Kanunlar Kamu İhale Kanunu Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Bakanlar Kurulu Kararları Fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar bakanlar kurulu kararıyla belirlenir.

146 Yönetmelikler İhale Uygulama Yönetmelikleri Yapım İşleri İhaleleri uygulama Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Muayene ve Kabul Yönetmelikleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

147 Mal Alımı Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Yönetmeliği İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları Kamu İhale Genel Tebliği Her yıl yayınlanır.

148 Klasik İhale Süreci Elektronik İhale Yol Haritası
Kamu Satınalımlarında Elektronik Dönüşüm Süreci Elektronik İhale Dokümanı Elektronik Teklif E-Teklif ( Teknik ) E- Teklif Mektubu(Parasal) E-Teknik Şartname E- İdari Şartname E- Yaklaşık M. Hes. Cetveli E- Sözleşme Tasarısı E- Standart Formlar E- İhale İlanları E- Diğer Dokümanlar Elektronik İhale Platformu E - Teklif Değerlendirme ve Sözleşme Elektronik Sözleşme Yönetimi İdare Veritabanı İstekli Veritabanı Katılım Koşulları Yeterlik Koşulları İhale Dokümanına Uyum En Avantajlı Teklif Seçimi Karara Bağlama ve Sonuç E- Sözleşme E- Ödeme Teslim – Garanti Fiyat Farkı İhtiyacın Belirlenmesi Mevzuat Uyum Paketi Stok Kontrolü İhtiyaç Raporu Klasik İhale Süreci

149 Bir İhale Düzenlenirken Şu Sıra Takip Edilmelidir.
İhale Usulünün Tespiti Açık İhale Belli İstekliler Arasında İhale Pazarlık Usulü

150 Yaklaşık Maliyetin tespit Edilmesi
İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ilanlarında gösterilmeyen, isteklilere ve ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan ihale konusu işin öngörülen bedelini tespit eder. İhale Türünün Saptanması Mal Hizmet Yapım İhale İlanının Hazırlanması İhale ilanında bulunması zorunlu olan hususlara dikkat edilmelidir.

151 İhale İlan Şeklinin Belirlenmesi
Yaklaşık Maliyete göre ilan süreleri ve yerleri tespit edilir. İhale İlanının Süresinde Yayınlatılması İhale Komisyonunun oluşturulması Biri başkan, iki ihale konusunda uzman, bir mali işlerden anlayan personel, bir eleman olmak üzere beş kişiden oluşan komisyon yedekleriyle belirlenir. İhale İşlem Dosyası Tanzimi Dosyada Onay belgesi, eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı ve ihale sürecinde oluşan tüm evrak ve kararlar bu dosyaya takılır.

152 İhale Dokümanı Taliplilere satılmak üzere tanzim edilir ve ilanı müteakip 3 gün içinde tüm komisyon üyelerine verilir. İçinde şartnameler, sözleşme tasarısı ve standart formlar bulunmak zorundadır. Tekliflerin Sunulması İhale ilanında belirtilen saate kadar teklifler, belirlenen yetkililere sıra nosu ve saati belirlenerek teslim edilir. Tekliflerin Açılması Komisyon tam olarak belirlenen saatte toplanır verilen zarflar ihale komisyonuna sunulur, alınış sırasına göre açılır. 30. Maddeye uygun olmayan zarflar açılmadan iade edilir.

153 İhalenin Karara Bağlanması – Onaylanması
Komisyon ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler, bunun için süre sınırı yoktur, ihaleyi alan kuruluş veya kişinin yasaklılık teyidinin alınması ile ita amirine sunulur, İta Amiri 5 gün içinde kararı onaylar veya iptal eder. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi İhale Yetkilisi kararın onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil tüm isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirilir. Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içende yazılı talepte bulunmaları halinde idare beş gün içinde yazılı gerekçelerini bildirmek zorundadır. İhale kararının iptal edilmesi durumunda da aynı şekilde isteklilere bildirim yapılır.

154 Sözleşmeye Davet. Sürelerin bitimini müteakip üç gün içinde Yükleniciye Sözleşmeye davet yazısı gönderilir. On gün içinde Onuncu madde taahhütnamesinde belirtilen evrakların getirilmesi, teminatın %6 ya çıkarılması ve sözleşmenin imzalanması istenir. İhale Sonucunun İlanı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

155 Satınalma Süreci / Kamu Satınalma Süreci
İhtiyaç Satınalma Süreci İhtiyacın Karşılanması Kaynak Kamu Satınalma Süreci Kamusal İhtiyaç Kamusal İhtiyacın Karşılanması Kamu Kaynağı

156 (1)4734 sayılı kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.  Bu nedenle İşletme Müdürlüklerine verilen mal, hizmet ve yapım yetki limitlerinde aşım yapılmayacaktır.

157 İHALE ÖNCESİ ,İHALE AŞAMASINDA VE İHALE SONRASI VE DİĞER İŞ VE İŞLEMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-İhale evrakları komisyon tarafından hazırlanacak. 2-İhale konusu iş hangi bütçeden ise EKAP girişi ona göre yapılacak. 3-Ödeme yeri ve zamanı belirtilirken, bütçesine dikkat edilecek. 4-İş proğramı mutlaka yapılacak. 5-Ara istihkak ödenecekse, ödeme takvimi yapılacak. 6-Pursantaj cetvelleri dosyada bulunacak. 7-Mahal listeleri hazırlanırken,yapılacak İş ile keşif mukayese edilecek.

158 8-Özel Bütçe Harcama Yetkilisi Bölge Müdürü veya yetki devrettiği kişidir. Bu nedenle ihale yetkileri (Komisyon kurulması,sözleşme imzalanması vs.)Bölge Müdürlüğünden alınacaktır. 9-Özel Bütçede İşletme Müdürü Gerçekleştirme Görevlisidir. Bu nedenle Ö.B ihalelerinde Komisyon başkanıdır. 10-Aşırı düşük teklif sorgulaması yaparken, yapım işlerinde mahal listeleri, ayrıntılı birim fiyat analizleri hazırlanması gerekir. 11-Doğrudan Temin Kayıt formu zamanında(takip eden ayın 10uncu gününe kadar) doldurulacaktır. 12-Hizmet Alımı ihalelerinde çalıştırılacak işçilerin temini ile ilgili H.A.İhaleleri Uyg.Yön. İlgili maddelerine dikkat edilecek. 12-KAMU İHALELERİ GENEL TEBLİĞİ MASA ÜSTÜNDE OLACAK VE İHALE AŞAMALARINDA FAYDALANILACAKTIR.

159 13-Ö.B ödeme evrakları Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir.
14-İşçi maaşlarına Personel Bildirimi eklenecektir. 15-Ödeme emrindeki kesintilere ait listeler eklenecektir. 16-Her yıl başında Personele ait Kıdem aylığına esas liste ödeme evrakına bağlanacaktır. 17-Tayın Bedeli ve Fazla Mesai OLUR”ları mutlaka maaşdan Önce onaylattırılacaktır. 18-Lojman giriş ve çıkışlarında tutanaklar eklenecektir. 19-Naklen atamalarda atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil bildirimi bordroya eklenecektir. 20-Ödemeye ilişkin tüm Olurlar zamanında alınacaktır.

160 21-Arazi İzin bedellerine ait Dekontlar KDM Şube Müdürlüğüne gönderilecek, tahsilata ait yazılar ise Özel Bütçe Muhasebe birimine verilmek üzere İMİ Şubesine gönderilecektir. 22-Özel Bütçe ihaleleri ile ilgili Teminat Mektupları teyitleri İşletme Müdürlüğünce alınarak kayıtlara alınmak üzere Ö.B Muhasebe Birimine ulaştırılması için Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir. 23-Özel Bütçe Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri yıl başında görevlendirme Olurları alınacaktır. 24-Özel Bütçe harcamalarında bütçe hesap kodlarına dikkat edilecektir. 25-Kesintiler hesaplanırken mevzuata dikkat edilecek.

161

162 ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN; Çoğaltılamaz Satın Alınamaz Depolanamaz
En Ucuz ve En Pahalı Kaynaktır. ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR: İş ve Özel Yaşam Arasında Denge Kurmak İçin Kişisel Gelişim İçin Motivasyon İçin Stresi Azaltmak İçin Bakış Açınızı Genişletmek İçin Daha Verimli Olmak İçin

163 ZAMAN KÖTÜ KULLANILDIĞINDA
Uzun dönemli düşünemeyiz Yaratıcı Olamayız Hazırlayamayız Takım çalışması yapamayız Kişisel verimimizi arttıramayız Etkin iletişim kuramayız Kişisel kalitemizi arttıramayız Sürekli huzursuz ve telaşlı oluruz

164 ZAMANIN VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN
Amaç ve hedeflerin belirgin olması Planlama yapılması Önceliklerin belirlenmiş olması Acil durum değerlendirilmesi yapılması

165 PLANLAMA Hedeflere ulaşmak için gerekli yol ve yöntemlerin seçimidir. PLANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Amaç ve hedeflerin belirsizliği Amaca ulaşmak için hedefe belirlemenin öneminin belenmemesi Günlük ve acil olaylara önem verme Planlamayı önemsemeyen tutucu kişilerin yönetimde olması Yönetim ve kalite standartlarının iyileştirme bilincinin olmaması

166 PLANLAMA YAZILI OLARAK YAPILMALIDIR
Unutulmaz Konsantrasyonu artırır Gerekli zamanı daha iyi belirleriz Etkinlik arşivi oluşturur PLANLAMA Planın kendisi bir amaç olmalıdır Planlayan uygulamanın neler gerektirdiğini kestirmeye çalışmalıdır (Kişisel ve maddi olarak) Önce genel sonra ayrıntılı planlama yapılmalıdır Planın gerçekleşmesi izlenmelidir

167 GÜNLÜK PLAN O gün için önceden planlananlar Bir gün önceden tamamlanmamış olanlar Yeni işler Randevu telefon ve yazışmalar Düzenli olarak yapılması gerekenler PLANLAMA YAPARKEN Amaca uygun hedefleri saptamak Mevcut durumun analizini yapmak Olası gelişme ve değişimleri incelemek Bu hedeflere ulaşmak için diğer yolları bulmak Karar vermek ve uygulamak Denetleme ve kontrol etmek

168 MASA DÜZENİ MASA DÜZENİNİN OLMAYIŞI Çalışanlar iş üzerinde hakimiyetini kaybederler Üretkenlikleri azalır Dikkat dağınıklığı olur Sürekli gergin ve yorgun olur Diğer çalışanların gözünde imaj zedelenir MASA DÜZENİNİN KALICI OLABİLMESİ İÇİN Lüzumsuz her şey çöp kutusuna atılmalı ABC sistemi uygulanmalı Üzerinde çalışılan dosyanın dışında her şey masadan kaldırılmalı Etkili bir dosyalama sistemi kurulmalı Masanın kenarına ikinci bir masa eklenmeli

169 VÜCUT DİLİ Sana karşı tamamen dürüst olacağım.

170 Yaka çekiştirme hareketinin abartılı bir hali de Calero'nun "Boyun ağrısı' hareketi adını verdiği şekilde ensenin ovuşturulmasıdır. Yalan söylerken bu hareketi yapan birisi genellikle gözlerini sizden kaçıracak ve yere bakacaktır 'Sana katıldığımdan emin değilim' diyen kişiye özgü olan bir harekettir.

171 İçten davranmadığını ya da yaltakçılık yaptığını göstermekte

172 Boyun Ağrısı Hareketi Ne Gene mi

173 Sosyal bakış İş bakışı

174 Herkesi dışarıda bırakma
Birisi sizden üstün olduğunu düşünüyorsa gözle dışarıda bırakma hareketini yaygın olarak 'burnunun üzerinden bakmak' olarak bilinen kafayı geriye atarak size uzun bir bakış atma hareketiyle birlikte yapar.

175 Karşıdakinin bakışını denetleyebilmek için kalem kullanımı
. Bakışlarım azami şekilde kontrol edebilmek için görsel sunuşu göstermek için bir kalem veya işaret çubuğu kullanın ve aynı zamanda gördüklerini sözlü olarak ifade edin Karşıdakinin bakışını denetleyebilmek için kalem kullanımı

176 Vakit kazanmaya çalışmak
Saldırgan Gözlüklerin Üzerinden Bakmak

177 Hoş olmayan bir durumdan 'saklanma' girişimi olarak her iki kol da göğüste kavuşturulur.
Yumruklar saldırgan bir tavır anlamına geliyor

178 EL İŞARETLERİ HER MİLLETİN KÜLTÜRÜNE
GÖRE FARKLI ANLAMLAR İFADE EDER.

179 İnsanlar söylemeye çekindiği, düşündüğü yada içinden geçirdiği düşünceleri beden dillerine yansıtarak çevresine belli ediyorlar. İşte sonuç... • Kolları sürekli oynatmak: Çoğu zaman agresif bir ruh halinin yansıması olarak yorumlanan bu hareket iyiye işaret değildir.. Eğer karşınızdaki kişi parmaklarını da masaya vuruyorsa hiç umut yok. • Dokunma: karşımızdaki kişi bir yabancıysa, dokunmak erotik bir hareket olarak algılanır. Eğer farkında olmadan kendi kendinizin koluna, omuzuna yada boynuna dokunursanız bu karşınızdaki kişiye "onun size dokunmasından hoşlanacağınız" mesajını verebilir.

180 • Ayaklar: Eğer birisinden hoşlanıyorsanız, ayaklarınızı ona doğru çevirirsiniz. Aynı durum, dizler için de geçerlidir. • Kafa ya da kulaklar ile oynamak: İçinde bulunduğu durumdan utanan, sıkılan yada derin düşünce halinde olan insanlar kulaklarıyla yada boyunlarıyla oynarlar. • Patlak gözler: Bir kişi, sizinle konuşurken gözlerini aniden ve çok fazla açıyorsa, dikkatli olun. Bu durum, asabi ve dengesiz bir karakterin belirtisi olabilir. • Yutkunma: Gırtlağın aşağı ve yukarı hareket etmesi stres ve utanç işaretidir.

181 • Elleri boynun arkasına almak: Sadece kontrolü hep elinde tutmaya alışmış birinin yapacağı kibirli bir harekettir. • Eller belde: Bunu her kim yapıyorsa sizle alıp veremediği birşey var demektir. Dirseklerin açılması vücudun hacmini büyüterek savaşa davet eden, savunmacı ve güç gösteren bir anlamı vardır. Bunu size bir erkek randevunuzda yapıyorsa dikkat edin çünkü sizi küçük görüyor anlamına gelir. Kolları bağlamak: Ne kadar mesafeli! Aynı zamanda gerginlik sıkıntıya işaret edebilir.

182 • • Kafayı eğme: Arkadaşlık, ilgi ve düşünme işaretidir
• • Kafayı eğme: Arkadaşlık, ilgi ve düşünme işaretidir. Aynı zamanda gözler de eğilirse, cilve yapılıyor da olabilir. • Kişiye doğru eğilme: Açık bir şekilde “ konuşmaya devam et” demektir. • Esneme hareketleri: Söylediğiniz ile aynı fikirde olmadığı anlamına gelir. • Ayak parmakların üzerinde yükselme: Baskın davranma ya da tehdit etme anlamı taşır. • Dil çıkarmak: Birinin size dilini çıkarması arkadaşça ve flört dahilinde bir jesttir ancak eğer bir söz ettikten sonra dilinin ucunu gösteriyorsa bu, az önce söylediğinin yalan olduğu anlamına gelir.

183 • İki yana sallanmak: Üst vücutla yapılan hareketler kendine güvenin ifadesidir. Ama fazlası ilgiye duyulan ihtiyacı da gösterebilir. Erkekler bu hareketin kendilerini önemli göstereceğini düşünürken kadınlarsa tüm kontrolün ellerinde olduğunu gösterdiğini düşünürler. • Boğaz temizleme: Kuşku ya da aksi fikirde olunduğunun işaretidir. Eğer birisi boğazını temizliyorsa, konuşulanın tatsız olduğuna ya da doğru olmadığına dair konuşacak demektir. • Göz kırpma: Bu, arkadaş canlısı ve sonu açık bir harekettir. Bu insan, sevilmek istiyor. • Kafanın geriye atılması: Züppe bir hareket. Kişilere burun ucuyla bakma anlamı taşır..

184 • Ağzınızı kapatmanız: Kendinize güvenmediğinizi gösterir
• Ağzınızı kapatmanız: Kendinize güvenmediğinizi gösterir. • Göz teması: Eğer birisi gözlerinizin içine üç saniyeden fazla bakıyorsa size güven ve dürüstlük mesajı gönderiyordur. Gözlerinize bakmayı seviyor ve tepkinizi ölçmek istiyor olabilir. Eğer birisinden hoşlanıyorsanız, göz temasını en önemli anahtar olarak görün.

185 HEPİNİZE MESLEK HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİM
TURAN DOĞAN İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ


"KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları