Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SELV İ N BAYTOK 2009010605080 EM İ R Ş ENYURT 2009010605031.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SELV İ N BAYTOK 2009010605080 EM İ R Ş ENYURT 2009010605031."— Sunum transkripti:

1 SELV İ N BAYTOK 2009010605080 EM İ R Ş ENYURT 2009010605031

2 Hepimizin bildi ğ i gibi benzinli motorlar çok fazla kullanılmakta, buna ba ğ lı olarak tükenen petrol kaynakları ve çevre kirlili ğ i ile de kar ş ı kar ş ıya kalmaktayız. Bunun yerini son dönemlerde alternatif enerjiler almaktadır. Elektrikli araçlarda bu uygulamaların ba ş ında gelir.

3 Çünkü elektri ğ in kullanımı,i ş e dönü ş türülmesi,petrol ve di ğ er enerji türlerinden daha az maliyetli ve kolaydır.

4 19. yüzyılın son dönemlerine do ğ ru Amerika, İ ngiltere ve Fransa’da bir çok ş irket elektrikli araç üretmeye ba ş lamı ş tır. Bu üreticilerden en önemlisi Morris ve Salomon’un sahibi oldu ğ u Electric Carriage and Wagon Company adlı ş irkettir. Morris ve Salomon 1895 yılında 2 oturma koltu ğ u olan Electrobats isimli elektrikli aracı geli ş tirmi ş lerdir

5  Ferdinand Porsche (1975 – 1951). Lohner- Porsche Porsche 1900'daki Paris Fuarı'nda, kendi bulu ş u olan ve dingillerindeki elektrik motorlarıyla çalı ş an otomobili sergiledi. Ta ş ıt aracını Viyana saray arabaları yapımcısı Lohner ş irketinin elemanı olarak yaptı ğ ı için, bu yeni otomobil Lohner-Porsche olarak tanındı. Bunun hemen ardından dü ş üncesini daha da geli ş tirerek elektrik motorlarını bir benzin motoru aracılı ğ ıyla besledi. Bu yeni tahrik biçimiyle ş anzıman di ş lisine gerek kalmıyordu.

6

7  Elektrik motorunun yüksek torku sayesinde araç hızlanmasını daha kısa sürede tamamlar.  Daha sessiz çalı ş ır.  Birçok tasarım kısıtlamasının önüne geçilmi ş olur.  Frenlemeyle, yoku ş a ş a ğ ı inmeyle, düz yolda iler- lemede ş arj olabilme  Aracın çe ş itli noktalarına yerle ş tirilecek güne ş pa- nelleri ile ş arj edebilme  Vites kutusu, egzoz sistemi, motor blo ğ u, so ğ utma, ya ğ lama gibi kısımlara ihtiyaç duyulmaması.  Periyodik bakım giderlerinin dü ş ük olması.

8  Sıfır CO2 salınım de ğ eri.  Birçok ülkenin KDV ve MTV gibi vergilerini dü ş ük tutması, bu araçların satı ş ını desteklemesi.  Motorunun daha ucuz olması, uzun ömürlü olması, kolay de ğ i ş tirilebilmesi  Yüksek verimle çalı ş ması.  Var olan aracı yeni teknolojilere sonradan adapte edebilme.  İ çten yanmalı motora adapte edilebilmesi (hybrid).

9  Pillerin yüksek a ğ ırlı ğ ı.  Suya ve neme kar ş ı etkili koruma ve yalıtım yapma zorunlulu ğ u.  Ş arj edilebilecek noktaların az olması nedeniyle uzun yol kullanımına uygun olmaması.  Menzilinin ş imdilik dü ş ük olması.  Pillerin performansının sıcak ve so ğ uk iklim ş artlarından etkilenmesi.  Pillerin yüksek maliyeti.  Pillerin kısa ömürlü olması.

10

11  Vites kutusu, so ğ utma sistemi, debriyaj, egzoz gibi içten yanmalı motor için olmazsa olmaz kısımlar yoktur.  Elektrik motoru ihtiyaç duydu ğ u enerjiyi akülerden sa ğ lar. Bir elektronik kontrol ünitesi motora verilecek akımı kontrol ve akım yönünü kontrol eder. Elektrik motoru döndürme hareketini diferansiyelli vites kutusuna iletir. Bu kutu da tekerleklerin dönmesini sa ğ lar. Bu ş ekilde araç hareket ettirilmi ş olur.

12  Tümü- Elektrik Araçlar

13 Tümü-Elektrikli Araçların Avantajları Tümü-elektrikli araçlarda (tümü-EA) tekerlek elektrik motoru tarafından tahrik edilmektedir. Elektrikli araçta yüksek miktarda itme kuvvetinin sa ğ lanabilmesi için gerekti ğ inde birden fazla elektrik motoru kullanılabildi ğ i çe ş itli uygulamalardan görülmektedir. Elektrik motoruna sa ğ lanan güç ise enerji depolama sistemlerinden elde edilen elektrik enerjisinden sa ğ lanmaktadır. Burada gücün elde edilebilmesi için gerekli olan enerji yakıtın yanmasıyla de ğ il enerji depolama sistemi olan bataryalardan elde edildi ğ inden tümü-EA’larda benzin, dizel ya da yanabilen di ğ er yakıtlar kullanılmamaktadır. Bu nedenle tümü-EA’larda hiç yakıt tüketilmedi ğ i için emisyon açı ğ a çıkmaz ve bu araçlar “sıfır emisyonlu araçlar” olarak adlandırılmı ş tır. Tümü-EA’larda İ YM olmadı ğ ı ve elektrik motoru oldu ğ u için bu araçlar sessiz çalı ş maktadır. Rejeneratif frenleme sayesinde daha uzun fren ömrü vardır ve kinetik enerji geri kazanılarak elektrik motoru generatör gibi kullanılarak kinetik enerji elektrik enerjisine dönü ş türülmekte ve bataryaları besleyerek ş arj etmektedir. Yakıt maliyeti de dahil olmak üzere bakım maliyeti konvansiyonel araçlara göre çok daha dü ş üktür. Hareketli elemanlar fazla olmadı ğ ı için bunların ayarına ya da ya ğ de ğ i ş ikli ğ ine gerek yoktur.

14 Tümü-Elektrikli Araçların Dezavantajları Elektrikli Araç Maliyeti Tümü-EA üretimindeki yüksek maliyet elektrikli araç pazarının geli ş mesini sınırlamaktadır. Bu araçların pazarda geni ş bir ş ekilde yayılmasını engelleyen en önemli etken satın alma maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Örne ğ in General Motors’un EV1 modeli 33.995 $ iken benzinli Chevrolet Cavalier 13.670 $’e satılmaktaydı. Fakat tümü EA’ların yakıt maliyeti konvansiyonel araçlara göre çok daha dü ş üktür. Örnek olarak küçük bir konvansiyonel aracın yakıt maliyeti yıllık ortalama 690 $ iken tümü-EA’ların çok daha dü ş ük olup 390 $ - 480 $ arasındadır. Tümü-EA’ların yakıt maliyet dü ş ük oldu ğ undan petrol fiyatlarının artmasıyla bu araçların ön plana çıkması beklenmektedir. Ancak tümü-EA maliyetinin önemli bir kısmını olu ş turan bataryalar gibi henüz geli ş tirilme a ş amasında olan kritik parçaların mevcut durum da 3-5 yıl içerisinde yenilenmesi kullanım maliyetinin arttırmaktadır.

15 Servis İ stasyonları EA’lar piyasada satı ş a sunuldu ğ u zaman konvansiyonel araçlarda oldu ğ u gibi bakım ve onarım için gerekli servis istasyonları olmalıdır. Önemli sayıda elektrikli araç pazarda oldu ğ u zaman araç üreticileri tüketicinin isteklerine cevap verebilecek kadar e ğ itimli teknik personel bulundurmalı ve araçta herhangi bir problem oldu ğ u zaman aracına gerekli bakımını ve onarımını yaptırabilece ğ i servislere ihtiyaç duyulmaktadır.

16 Araç Menzili ve Batarya Teknolojisi Tümü-EA’ların yayılmasını engelleyen bir di ğ er etken de araç performansıdır. Ta ş ıtlara tahrik sa ğ layan bataryalar oldukça a ğ ırdır ve ta ş ıtın menzili sınırlıdır. Konvansiyonel yolcu aracı depoyu yakıtla doldurduktan sonra yakla ş ık 500-600 kilometre yol alırken tümü-EA’lar ş arj edildikten sonra çok daha az yol alabilmektedirler. Tüm dünyada ileri kur ş un-asit bataryaların geli ş tirilmesi konusunda yo ğ un çalı ş malar yapılmaktadır. Bu çalı ş malardaki temel amaç bataryaların enerji yo ğ unlu ğ unu arttırarak tümü-EA’ların menzilini arttırmaktır. Elektrikli aracın geli ş imine bir di ğ er engel olarak konvansiyonel bir aracın deposunun doldurulmasının birkaç dakika almasına kar ş ın, bir tümü-EA’ı tamamen ş arj etmenin yakla ş ık 5-8 saatlik zaman gerektirmesidir. Bazı yüksek hızlı ş arj cihazları, aracı 3-4 saatte ş arj edebilmektedir. Fakat bu ş arj cihazları bataryaların ömrünü kısaltmaktadır.

17  Hibrid elektrikli aracın alt elemanları a ş a ğ ıda belirtilmi ş tir.  İ YM  Transmisyon  Elektrik motoru  Güç elektroni ğ i  Yakıt tankı  Bataryalar

18 HONDA CIVIC H İ BR İ D OTOMOB İ L İ N ÇALI Ş MA PRENS İ B İ

19

20

21

22

23

24  Seri hibrid araçta hibrid güç ünitesi iym ve generatörden olu ş maktadır.  İ YM+generatör grubu yakıtın kimyasal enerjisini önce mekanik sonrasında elektrik enerjisine dönü ş türmektedir.  Araç çalı ş ırken bataryalar hem iym-generatör grubu tarafından hem de rejeneratif frenleme ile ş arj edilmektedir. Aynı zamanda ş arj cihazları ile özellikle geceleri yakla ş ık 5-8 saat içinde ş arj edilir.  Seri hibrid sistem, yakıt pilli araca en yakın elektrikli araç konfigürasyonudur. Araç bu sayede sadece bataryalarını kullanarak hareket edebilmektedir. Ayrıca elektrik motorunun kendisi tekerlekleri tahrik edebilmektedir.  Seri tahrik sisteminin bir dezavantajı paralel tahrikte olmayan elektrik enerjisi üretmek amacıyla kullanılan generatördür. Generatör ta ş ıt a ğ ırlı ğ ını arttırmakta ve sisteme ek maliyet getirmektedir.

25  Paralel hibrid elektrikli araçta, İ YM ve elektrik motorunun aynı mil üzerinde tekerleklere do ğ rudan mekanik ba ğ lantı ile tahrik vermektedir.  Paralel hibrid araçlara örnek olarak, Honda Insight ve Honda Civic verilebilir.  Paralel tahrik sistemleri mekanik olarak seri hibrid sistemlere göre daha karma ş ıktır. Örne ğ in İ YM’nin tekerleklere tahrik verebilmesi için bir transmisyona ihtiyaç vardır. Tüm bu elemanların birlikte düzgün bir ş ekilde çalı ş abilmesi için kontrolör seri hibride göre ilave özelliklere ihtiyaç duymaktadır. Paralel tahrikli ta ş ıtlarda konvansiyonel ta ş ıtlara göre daha küçük İ YM kullanılır. Toplam güç ihtiyacı, çalı ş ma verimine ba ğ lı olarak kontrolör hangi kaynaktan ne kadar güç çekece ğ ini belirler. Kontrolör; yakıt ekonomisi, performans, emisyon ve menzil için optimize edilmi ş tir.  Daha küçük elektrik motoru ve bataryaların kullanılması paralel hibrid sistemin fiyatını seri hibrid sisteme göre daha dü ş ük kılmaktadır. Burada içten yanmalı motor direkt olarak tekerleklere ba ğ lı oldu ğ u için seri hibrid sisteme göre toplam enerji dönü ş üm verimi daha yüksektir. Ayrıca hem İ YM hem de elektrik motoru aynı anda güç sa ğ ladı ğ ı için ta ş ıtın gücü daha fazladır.

26  Bu seri/paralel tasarım paralel sisteme benzemektedir. Burada İ YM direkt olarak tekerleklere ba ğ lıdır. Tasarımın özelli ğ i İ YM’nin transmisyon ile ba ğ lı olmayıp seri tahrik sisteminde oldu ğ u gibi generatör ile ba ğ lı olmasıdır. Sonuçta İ YM optimum verimde çalı ş abilmektedir. Dü ş ük hızlarda araç seri hibrid sistemde oldu ğ u gibi çalı ş maktadır. Yüksek hızlarda ise İ YM devreye girerek tekerleklere güç verir ve seri tahrikteki gereksiz enerji dönü ş ümleri ile kaybedilen enerji en dü ş ük seviyeye indirilir.  Toyota Prius’da bu sistem kullanılmı ş tır. Burada amaç hem paralel hem de seri sistemin avantajlarını kullanarak İ YM’nin en verimli noktada çalı ş masını sa ğ lamaktır. Bundan sonra Japonya’da kısa bir süredir satılan Nissan Tino Hibrid geli ş tirilmi ş tir.

27 Tümü-EA’ların bazı dezavantajlarını gidermek amacıyla hibrid elektrikli araçlar (HEA) geli ş tirilmi ş tir. Tümü-EA’lara İ YM eklenerek aracın menzili ve gücünün arttırılması için HEA’lar geli ş tirilmi ş tir. HEA’lar, konvansiyonel araca nazaran kirletici emisyonları azaltmakta ve yakıt verimini arttırmaktadır. HEA’lar birden fazla güç kayna ğ ına sahip araçlar olarak da adlandırılır. HEA’lar iki ya da daha fazla enerji dönü ş üm teknolojilerini ( İ YM, yakıt pilleri, generatörler ya da elektrik motorları) bir veya daha fazla enerji depolama teknolojileri (batarya, süperkapasitörler ya da volan) ile birle ş tirmektedir Hibrid Elektrikli Araçların Avantajları HEA’ların konvansiyonel araçlara göre bazı üstünlükleri vardır. Bunlar: Rejeneratif frenleme yetene ğ i enerji kaybını en aza indirir ve ta ş ıt durdu ğ unda ya da yava ş ladı ğ ında kullanılan enerjiyi geri kazandırarak bataryaları besler. İ YM’lar pik yükü de ğ il ortalama yükü kar ş ılayacak ş ekilde boyutlandırıldı ğ ından motorun a ğ ırlı ğ ı azalmaktadır. Yakıt verimi büyük ölçüde artmaktadır. Emisyonlar önemli oranda azalmaktadır. HEA’lar alternatif yakıtlarla da çalı ş tı ğ ı için fosil yakıtlara çok fazla ba ğ ımlı de ğ ildirler. HEA’ların yukarıdaki avantajlara ek olarak bazı ek avantajları daha vardır. Araç durdu ğ unda İ YM çalı ş maz ve titre ş im veya motor gürültüsü olu ş maz. HEA’ların bo ş ta çalı ş ma kayıpları yok denecek kadar dü ş üktür.

28 Seri sistemin dezavantajları : Bu sistemde İ YM, generatör ve elektrik motoru olmak üzere üç tahrik ekipmanına ihtiyaç duyulur : Elektrik motoru gerekli olan azami gücü kar ş ılayacak ş ekide, özellikle yüksek e ğ imler için tasarlanır. Fakat araç ço ğ unlukla azami gücün altında çalı ş maktadır. Tahrik ekipmanları, batarya kapasitesinin birinci seviyede dikkate alınarak menzil ve performans için azami gücü kar ş ılayacak ş ekilde boyutlandırılır. Güç sistemi a ğ ır ve maliyeti daha yüksektir. Paralel hibrid sistemin dezavantajları : Gerekli olan güç iki farklı kaynaktan sa ğ landı ğ ı için burada enerji yönetimi önem arz eder. İ YM ve motordan gelen gücün tahrik tekerlerine düzgün olarak iletilebilmesi için karma ş ık mekanik elemanlara ihtiyaç duyulur. Sessiz çalı ş ma modu sa ğ lamamaktadır

29  Bir yakıt pilli EA; yakıt depolama sistemi, yakıt pili-kontrol ünitesi, güç i ş lemci ünitesi-kontrolü ve tahrik sisteminden (elektrik motorları, vb) olu ş maktadır. Yakıt depolama sisteminde depolanan hidrojen direkt olarak veya fosil kökenli yakıtların, yakıt i ş leme prosesine tabi tutulması ile elde edilen hidrojen yakıt piline beslenir. Bir yakıt pil biriminin çıkı ş gerilim de ğ eri 0,7 Volt mertebesindedir. Bu nedenle birkaç yakıt pil birimi seri olarak ba ğ lanarak çıkı ş gerilimi arttırılır.  Yakıt pili ve elektrik motoru arasındaki güç elektroni ğ i devresi, gerilim de ğ erinin yükseltilmesi amacı ile için DC motorlarda DC/DC çeviricisine, AC motoru için DC/AC eviricisine, kontrol için mikroi ş lemci/dijital sinyal i ş lemcisin, a ş ırı yükleme ş artları ve rejeneratif frenleme için batarya depolama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

30 Yakıt Pilli Araçların Avantajları EA’larda yakıt pillerinin kullanılmasının sa ğ layaca ğ ı temel avantajlar a ş a ğ ıda listelenmi ş tir: Normal ve kısmi yüklerde yüksek çalı ş ma verimi, Direkt enerji dönü ş ümü, Dü ş ük emisyon de ğ erleri (CO, SO 2, NO x ), Dü ş ük bakım tutum maliyetleri, Dü ş ük gürültü seviyesidir. Yakıt Pilli Araçların Dezavantajları Özellikle sıfır emisyon ve yüksek verim gibi önemli avantajların yanında seri üretime geçme öncesinde bir takım teknik ve ekonomik sorunların a ş ılması gerekmektedir. Otomotiv ve enerji sektöründeki yatırımlar ile geli ş imini sürdüren yakıt pilli teknolojisinde, maliyet etkin çözümler henüz üretilememi ş durumdadır. Genel olarak, üretim, i ş letme ve altyapı maliyetlerinin dü ş ürülmesi (özellikle katalizörler), elektriksel stabilite, yakıt sistemleri, güvenirlilik, bakım, hidrojen depolama sistemi ve güvenlik teknolojileri geli ş tirilmeye açık alanlar olarak tanımlanmaktadır.

31

32  Elektromobillerde batarya blo ğ u kullanılmaktadır. Çünkü pil grubunun bakımı bu ş ekilde kolay olmakla birlikte, fabrika üretimi olmamakla kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun ş ekilde batarya blo ğ u imal edebilmektedir. Elektrikli Retro otomobil Takayanagi Miluira'nın pil grubu Elektromobillerde genel olarak Nikel ihtiva eden pil çeşitleri kullanılmaktadır. Nikel me-tal hidrit piller (NiMH), Lityum iyon piller (li-on) ve Lityum polimer piller (Li-Polimer). NiMH Pil Ö rneği

33 AKÜ Ş ARJ ÜN İ TES İ Elektromobilin en önemli karakteristik elemanlarından birisi de şarj ünitesidir.Şarj ünitesi temelinde adaptördür. Şebeke elektriğini pillerin ihtiyacı olan gerilim seviyesine düşürürler. Bu şekilde aracın pilleri şarj olur. Ancak elektrikli araçların pilleri şebeke elektriği ile şarj edilmek istenildiğinde dolum süresi 8-12 saat gibi uzun bir zaman alabilmektedir. Buna çözüm olarak hızlı şarj üniteleri geliştirilmiştir. Bu üniteler 30 dakika –3 saat gibi bir zaman aralığında pilleri doldurabilmektedir. Ayrıca elektrikli araçların başka dolum metotları da vardır. Bunlardan biri aracın frenlemesi, frensiz yavaşlaması, yokuş aşağı inmesi durumlarındaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Günümüzün seri üretim elektrikli araçlarının birçoğunda bu sistem sunulmaktadır. Diğer şarj yöntemi ise araca yerleştirilen güneş panelleridir. Genellikle aracın tavan kısmına yerleştirilen güneş panelleri pil dolumu için etkili olabilmektedir. Ancak maliyetinin çok yüksek olması, kaza esnasında kırılabilmesi gibi olumsuz yanlarından ötürü pek tercih edilmemektedir.

34 Intelligent (Akıllı Şarj Sistemi) Akıllı şarj sistemi olarak bilinen bu sistem elektrikli araçlar için en uygun olan sistemdir. Pilin durumuna bağlı olarak optimum değerlerde şarj eder. Şarj esnasında pilin zarar görmemesi için pilin sıcaklığına göre maksimum düzeyde voltaj gönderir. Pilin dolduğunu algılar ve akımı keser. Ni-Cdve NiMH pil türleri için uygundur. 1-3 saat arasında pilin %85 gibi bir bölümünü doldurabilir. Fast (Hızlı Şarj) Akıllı şarj sisteminin bir gelişmiş versiyonu hızlı şarjdır. Bu sistemde aracın bataryaları 30 dakikada dolabilmektedir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı şarj istasyonlarının sayısının artmasını beklenmektedir.

35 Solar Şarj Güneş enerjisi ile pilleri şarj edebilen bu sistem gelecekte elektromobillerde yer alacak. Yüksek maliyetleri nedeniyle şimdilik sadece elekrikli teknelerde tercih edilmektedir. Takas Yöntemi(Dolu Aküyle Boşu Değiştirme) Bu sistemde aracın boşalan aküsü sökülerek yerine dolu olan bir yenisi yerleştirilir. 3 dakika gibi kısa bir sürede yapılan bu operasyon şarj istasyonlarında gerçekleştirilebilmektedir. Elektrikli otomobillerin yanı sıra F-16 savaş uçaklarının bomba atar mekanizmasının pilleri de bu yöntem ile değiştirilmektedir. Boş akü daha sonra şarj istasyonunda uygun dolum yöntemi ile şarj edilmektedir. Frenleme ve Yavaşlama ile Şarj Olma Modern seri üretim elektrikli otomobillerin hemen hemen hepsinde bu sistem sunulmaktadır. Aracın frenlemesi veya gaz pedalına basılmaması durumunda tekerleklere yerleştirilen jeneratörlerden devreye girmektedir. Bu şekilde kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektedirler.

36 VERİMLİLİK Elektrikli araçların içten yanmalı motorlara göre en büyük avantajlarından birisi de yüksek verimliliğe sahip olmalarıdır. İçten yanmalı motorların verimleri soğutma suyu ile attıkları enerji, egzoz ile attıkları enerji, yanmanın tam verimle gerçekleşmemesi, sürtünen parça sayısının çok olması gibi nedenlerle dolayı düşüktür. Ancak elektrikli araçlarda bu olumsuz yanlar yoktur. Elektrik motorların verimlerinin yüksek olması bu araçların verim değerlerini de yükseltir. Elektrikli araçların verimlerini düşüren temel unsurlar şunlardır; § Aracın aerodinamik yapısından kaynaklanan sürtünme katsayısı, § Yolun sürtünme direnci, § Mekaniksel sürtünmeler, § Yuvarlanma direnci, § Diğer etkenlerdir.

37 Elektrikli Araç Verimi Elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu enerjisi kimyasal enerji deposu olan piller saklar. Lityum-iyon piller yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle bu araçlarda kullanılır. Bu pillerde kimyasal enerjinin elektrik enerjine dönüşme oranı %90 seviyelerindedir. Elektrik motorunun verimi de %90-95 seviyelerindedir. Genel olarak elektromobiller %80 seviyelerinde verimle çalışırlar ki bu değer içten yanmalı bir motorun veriminin iki katından fazladır.

38 Hybrid ve Plug-in Hybrid Motorlu Araçların Verimi Hybrid –melez araçların verimi içten yanmalı araçlardan yüksektir ancak sadece elektrikle çalışan araçlardan düşüktür. Çünkü bu araçlarda özünde içten yanmalı bir motora sahiptir. Bu araçlar sadece elektrik motorunu kullandıkları safhada verimleri yüksektir ancak içten yanmalı motor devreye girdiğinde verim düşüktür. Çünkü içten yanmalı motor ortalama verimi düşürmektedir.

39 Renault Fluence Z.E Avrupadaki satı ş fiyatı 21.300 Euro olan Elektrikli Renault Fluence,100 km’de 2.70 TL. elektrik harcıyor. 105 beygirlik dizel Fluence’ın fiyatı Türkiye’de 45 bin 800 lira ile 56 bin 300 lira arasında.Neredeyse Bu rakam Elektrikli Renault Fluence ‘nin Fiyatıyla dizel fiyatına e ş de ğ er oldu ğ unu gösteriyor. Aylık Abonman sistemi ile 79 Euro civarında bir ücret ödenerek Arabanın bataryası kiralanıyor.Batarya evdeki 220 voltluk prizle 6 saatte ş arj ediliyor. Sanayi tipiyle ise bataryası 20 dakikada dolduruluyor. Araç tam ş arjla 160 km yol katediyor.

40  Ş u anda LPG'li araç ortalama 32 kuru ş, dizel araç 27 kuru ş, benzinli araç ise 40 kuru ş yakmaktadır.  Araçtan a ş a ğ ıda belirtilen parçalar bir daha kullanılmamak üzere sökülmektedir.  İ çten yanmalı motor  Radyatör sistemi  Mar ş dinamosu  Yakıt deposu  Egzoz sistemi Sökülen parçalar satılarak gelir elde edilmektedir

41 Sökülen bu parçaların yıllık bazda yüksek tutarlarda olan bakım maliyetleri elektrikliye dönü ş türülmü ş araçta ortadan kalkmaktadır. Elektrikli araca takılan elektrik motorunun yok denecek kadar bir bakımı, araca takılan Lithium Akülerin en az 3000 kere ş arz ömrü bulunmaktadır. 220 Volt ile çalı ş an 70 Amperlik ş arz cihazı ile 90 dakikada aracın Aküleri ş arz olabilmektedir. Bu i ş lem için yetkilendirilmi ş kurulu ş lar tarafından yapılacak dönü ş üm i ş leminin maliyetinin ise 3-4 bin lirayı bulaca ğ ı dü ş ünülmektedir.

42 Maliyete gelirsek 100 kilometreyi bir dizel araçta 25-30 liraya giderken elektrikl i araçla 2,5 liraya gidebiliriz.

43 NEDEN SATILAMIYOR? Elektrikli aracın satı ş larının dü ş ük olmasının nedenleri saymakla bitmiyor. Menzilinin kısa olması, ş arj istasyonlarının yaygınla ş maması, aylık pil kira bedelinin olması, fiyatının dizel bir araçtan daha pahalı olması asıl nedenleri olarak ortaya çıkıyor. Aracın menzili en tasarruflu ş ekilde kullanıldı ğ ında 180 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ancak ş ehir içinde sürekli dur kalk yapan aracın menzilinin kaç kilometre oldu ğ u belirtilmiyor. Elektrik motorları kalkı ş esnasında fazla güce ihtiyaç duydu ğ u için ş ehiriçi trafi ğ inde aracın pili çok kısa sürede bitecektir. Ş arj istasyonlarının olmaması, sınırlı sayıda kapalı otoparkta ş arj istasyonunun bulunması, ş ehirler arası yollarda ş arj imkanının olmaması, konutların otoparklarında da gerekli altyapı olmaması nedeniyle elektrikli araçlar tercih edilmiyor. Ayrıca otomobilin ş arjı biterse pillerin tekrar ş arj olması için normal prizde 6 saat, istasyonda ise 30 dakika beklenilmesi gerekiyor.

44


"SELV İ N BAYTOK 2009010605080 EM İ R Ş ENYURT 2009010605031." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları