Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI SUAT KÜÇÜK Daire Başkanı 09.12.2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI SUAT KÜÇÜK Daire Başkanı 09.12.2009."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI SUAT KÜÇÜK Daire Başkanı 09.12.2009 ANTALYA

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNU PLANI 1- Evlat Edinme 2- İdari Para Cezası Uygulanması 3- Rumi Tarihlerin Miladiye Çevrilmesi 4- Ad 5- Dul Olarak Evlenen Kadının Döneceği Hane 6- Ölüm Araştırması Sonucu Kaydın Açılması 7- Mirasın Reddi 8- Nüfus Cüzdanı İşlemleri 9- Avukat Ve Stajyer Avukatın Nüfus Kayıt Talebi

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EVLAT EDİNME 2

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 314 üncü maddesinde eşlerin birlikte evlat edinmesi halinde küçüklerin nüfus kütüklerine ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adlarının yazılacağı hususu düzenlenmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu tek başına evlat edinme halinde ise çocuğun nüfus kaydında ana veya baba adı olarak kendi adının yazılabileceği veya yazılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 3

5 Ancak, “Küçüklerin Evlat Edinmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük”te yer alan “Evlat edinme kararının verilmesinden sonraki hak ve yükümlülükler” başlığı altındaki 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında geçen “Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına, ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır. Tek başına evlât edinilmesi halinde de aynı yöntem uygulanır. Kişinin evlat edinmesi halinde de aynı koşulun geçerli olduğu” öngörülmüştür. Bu kapsamda Tüzüğün söz konusu maddesi iptal edilmediği sürece buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; MERNİS uygulama yazılımında da bu yönde değişiklik yapılmıştır. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

6 İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI 5

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin 3 fıkrasının a bendinde “Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, idari para cezası uygulanmayacağı” öngörülmüştür. Kolluk kuvvetlerince düzenlenen Müşteki İfade Tutanağı, Müracaat Tutanağı, Şikayetçi İfade Tutanağı ve Mağdur İfade Tutanağında gasp, hırsızlık gibi ifadelerin yer alması durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır. 6

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 Nüfus cüzdanları düzenlenirken; veriliş nedenlerinin doğum, yeniden kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp olarak, doğru bir şekilde yazılması ve idari para cezası uygulamalarında da kişinin beyanına göre işlem yapılması mevzuat gereğidir. 20.04.2009 tarihinden bu yana yapılan değerlendirmeler sonucunda idari para cezası uygulamalarında vatandaşın nüfus cüzdanının çalındığına ya da gasp edildiğine dair belge alması yolunda bazı nüfus müdürlüğü personelince vatandaşın emniyet birimlerine yönlendirildiği tespit edilmiştir

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesinde “Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde de “İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.” hükümleri yer almıştır.

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 Nüfus cüzdanının çalındığına ya da gasp edildiğine dair nüfus müdürlüklerince yönlendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili memur ve sıralı amirleri hakkında soruşturma açılması ve bu konuda bir yönlendirmenin yapıldığının emniyet birimlerince tespit edilmesi halinde ise durumdan ilgili kaymakamlık veya valiliklerin bilgilendirilmesi yolunda valiliklere talimat verilmiştir.

11 Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünden alınan 21.07.2009 tarih ve 3756 sayılı yazısında da; idari para cezasının mahkeme yazı işleri müdürlerinin, karar ve işlemlerinin kesinleşmesi veya düzenlenmesinden yani yargısal faaliyetinin tamamlanıp hakimin dosya da elini çekmesinden itibaren belli bir süre içinde yerine getirmeleri gereken bildirim yükümlülüğüne uymadığı gerekçesiyle verildiği bu itibarla Kanunun Anayasaya aykırı olmadığı değerlendirildiği belirtilmektedir. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

12 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adalet Bakanlığının 26.12.2005 tarih ve 55644 sayılı yazısında; nüfus davalarına ilişkin Hukuk Mahkemelerince verilen kararların tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde sürenin bitimini takip eden ilk iş gününde kesinleştiği, bu bakımından onama şerhinin hakim ve mahkeme personeli tarafından kararın altına şerh verilmesi işlemi, usulü bir işlem olduğundan şerhin verildiği tarihin esas alınmaması, idari para cezası süresinin hesaplanmasında mahkeme kararının kesinleştiği tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir. 11

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu değerlendirmeler ışığında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 nci maddesi ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin yönelik yayımlanan genelgelerde de mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır. Ancak, Yazı işleri müdürlerinin bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılacaktır. Ayrıca mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra 10 gün içinde bildirilme süresi 30 güne çıkartılması konusunda bir kanun tasarı taslağı hazırlanmıştır. 12

14 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.08.2007 tarih ve 2007/11 no’lu genelgemizde “5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin üçüncü bendinde ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre; ekonomik durumları düzgün olmayanlar için yapılacak taksitlendirme ve idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce peşin ödeme yapmak isteyen kişilerin ödemeleri muhasebe birimlerince tahsil edilecektir.Bu nedenle de; nüfus müdürlüklerince idari para cezası işlemlerinde sadece indirimsiz ödeme seçeneğinin kullanılacağı” belirtilmektedir. 13

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RUMİ TARİHLERİN MİLADİYE ÇEVRİLMESİ 14

16 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26. Kanuni evvel 1341 tarihli ve 698 sayılı Kanunla 1. Kanun 1925 tarihinden itibaren Rumi tarih uygulamasına son verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 5490 sayılı Kanununun 39 uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Rumi tarihler Miladi tarihe çevrilmiştir. 15

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nüfus kütüklerinde bu tarihten sonra da tescil edilmiş Rumi doğum tarihleri yer almaktadır. Bu tarihlerin Miladiye çevrilme işlemi Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Nüfus kütüklerinde açık kaydı olupta ayı ve günü bulunmayan kayıt bulunmamaktadır. Ancak nüfus kütüklerinde Rumi ve Hicri olarak yazılmış 460 doğum tarihinin yanlışlığı nedeniyle Miladi yıla çevrilmesi işlemi gerçekleştirilememiştir. Bu amaçla doğum tarihlerinde gerekli düzeltmenin yapılması için 15 no’lu liste ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilmiştir. 16

18 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AD 17

19 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda ad ile ilgili bir hükme yer verilmemiş olup, bu konuda 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu kapsamında ülkemizin de taraf olduğu “Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin (XIV No’lu) Sözleşme” bulunmaktadır. 18

20 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söz konusu sözleşmenin 2 nci maddesinde “Bir Àkit Devlet makamı tarafından, bir nüfus kütüğüne, bir kayıt düşülmesi gerektiği takdirde ve bu amaçla, ad ve soyadları bu belgenin düzenleneceği dil alfabesiyle yazılmış nüfus kayıt örneği veya bir başka belge ibraz edilmiş ise, bu ad ve soyadları harfiyen, değiştirilmeksizin ve tercüme edilmeksizin kayda geçirilir. Bu ad ve soyadlarında bulunan ayrıca harf işaretleri de, belgenin düzenleneceği dil alfabesinde bu işaretler olmasa dahi, aynen yazılacağı.” öngörülmüştür. Sözleşmeye Almanya, Avusturya, Belçika, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda taraftır. 19

21 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek, nispet i’sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek ve Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine “ ^ ” konmaktadır. a, u ve i ünlüleri dışında “ ^ ” kullanılmamaktadır. Bu nedenle konulacak adlarda a, u ve i dışında “ ^ ” kesinlikle kullanılmamaktadır. 20

22 DUL OLARAK EVLENEN KADININ DÖNECEĞİ HANE T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21

23 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 173 üncü maddesi “Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.” hükmündedir. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22

24 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 59/2 nci maddesi “Dul olarak evlenen kadının boşanması durumunda, bekârlık soyadını taşımasına mahkemece izin verilmiş ise kadın bekârlık soyadını alarak bekârlık hanesindeki nüfus kaydı açılır.” hükmündedir. 2525 sayılı Soyadı Nizamnamesinin 18 inci maddesi “Evlenen dul, evlendiği günden itibaren yeni kocasının soyadını alır ve eski kocasının soyadına bir daha dönemez.”; 19 uncu maddesi (Değişik: 25/3/2009-009/14848 K.) “Boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Ancak hakim boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise boşandığı kocasının soyadını taşımaya devam eder.” T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23

25 Dul olarak evlenip boşanan kadın hakkında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 59/2 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24

26 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÜM ARAŞTIRMASI SONUCU KAYDIN AÇILMASI 25

27 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilindiği gibi; 10 Temmuz 2008 tarihinde 26932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir 26

28 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Değiştirilen üçüncü fıkra ile “Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Elektronik ortamda tutulan kütüklere ölüm araştırması yapıldığı açıklamasında bulunulur. Araştırma sonuçlanıncaya kadar kayıt üzerinde işlem yapılamaz. Kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde ölüm olayı aile kütüğüne tescil edilir. Hakkında araştırma yapılan kişinin sağ olduğunun anlaşılması halinde ise yapılan açıklama silinir.” hükmü getirilmiştir. 27

29 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söz konusu düzenlemeye paralel olarak MERNİS Uygulama Yazılımında modül değişikliği yapılmıştır. Modüle “ Ölüm Araştırılması Yapılan Kişinin Kaydının İşlem Yapılamaz Hale Getirilmesi” ve “Ölüm Araştırması İçin İşlem Yapılamaz Hale Getirilen Kaydın Tekrar Açılması” butonları konulmuştur 28

30 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlgilinin bizzat müracaatının mümkün olmadığı durumlarda, kişi vesayet altında ise vesayet organları, (vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlar) birinci derece yakınları, resmi vekili ya da yerleşim yeri muhtarından birinin yazılı beyanı esas alınarak kayıtta yer alan açıklamanın silinmesi sağlanacaktır. Açıklama silinmeden önce kişinin sistemde yerleşim yeri adresinin bulunup bulunmadığı sorgulanacak, yerleşim yeri adresi eksikliği var ise usulüne göre bu eksiklik giderilecektir. Daha sonra da “Ölüm Araştırması İçin İşlem Yapılamaz Hale Getirilen Kaydın Tekrar Açılması” butonu kullanılmak suretiyle yapılan açıklama silinerek kayıt açık hale getirilecektir. 29

31 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİRASIN REDDİ 30

32 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Reddin şekli” kenar başlığını taşıyan 609 uncu maddesinde; “Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.” Hükmüne yer verilmiştir. 31

33 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Anılan Tüzük uyarınca tutulacak defterler ile özel kütük, dosyalar, tutanaklar ve diğer evraka ilişkin hususları düzenlemek amacıyla Tüzüğün 57 nci maddesinin (a) bendi uyarınca hazırlanan ve 23/09/2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi “Tereke işlerine bakan sulh hukuk mahkemesince tutulması gereken kütük” kenar başlığını taşımakta olup, mirasın mirasçılar tarafından reddedilmesi halinde bu beyanın mirası ret kütüğüne işleneceği açıkça belirtilmiştir. 32

34 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yukarıda değinilen hükümlerden de açıkça anlaşılacağı üzere, mirasın reddine ilişkin beyanın, tereke işlerine bakan sulh hukuk mahkemesince tutulması gereken mirası ret kütüğüne işlenmesi gerektiği şüphesizdir. 33

35 NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 34

36 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 nci maddesinin dördüncü fıkrası “Yerleşim yeri adresi, kişilerin diğer adreslerinde kendilerine hizmet verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda bulunmaması bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.” hükmünü öngörmektedir. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlara diğer adreslerinden alacakları nüfus cüzdanı talep belgesine göre nüfus cüzdanı düzenlenmesinde sakınca bulunmamaktadır. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35

37 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 nci maddesinde üçüncü fıkrası “Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi hallerinde idari para cezaları uygulanmaz.” hükmünü öngörmektedir. Bu kapsamda müşteki ifade tutanağı, şikayetçi ifade tutanağı, mağdur ifade tutanağı veya müracaat tutanağında gasp, hırsızlık gibi kaybın nedeninin açıklandığı ibarelerin bulunması durumunda idari para cezası uygulanmamaktadır. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 36

38 Yurt dışında düzenlenen cüzdanlara ilişkin bilgiler 1-1.5 ay süresinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Bakanlığımıza bildirilmektedir. Bu nedenle vatandaşların bu tür taleplerinde sistemde cüzdanın düzenlendiğine ilişkin bilgiler görülmediğinden, talep halinde nüfus cüzdanı kayıp nedeniyle düzenlenecektir. Aksi halde ilgili nüfus cüzdanını bulunduğu yer dış temsilciliğinden alacaktır. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 37

39 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT VE STAJYER AVUKATIN NÜFUS KAYIT TALEBİ 38

40 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avukatların kendi sorumlulukları altındaki stajyerlerin ve sekreterlerin Avukatlık Kanununa göre avukat adına nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt örneği talebinde bulunmaktadırlar. 39

41 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 sayılı Nüfus Kanununun 9 uncu maddesi “Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.”, 44 üncü maddesi “Nüfus kayıt örneklerini; Bakanlık, dış temsilcilikler, asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı, adlî makamlar, adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları, evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler,nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmü amirdir. 40

42 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Edinme Kanununun 21 inci maddesi “Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 41

43 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu ile ilgili olarak YÖK Başkanlığının aracılığı ile Danıştay’dan talebi üzerine Danıştay 1. Dairesinin 10.04.2002 gün ve E: 2002/26, K: 2002/52 sayılı kararında da ; “Bu hükümlere göre avukatlar, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak adalet ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanması amacıyla görevlerini yerine getirirlerken maddede sayılan mercilere kendilerine yardımcı olma zorunluluğu getirilmiştir. 42

44 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Buradaki yardımcı olma zorunluluğu avukatlık görevinin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Ayrıca bu kurumlara kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunma yükümlülüğü de getirilmiştir.” görüşü ile Danıştay, açık ve anlaşılır bir biçimde özel kanunlardaki hükümlere atıfta bulunmuş, vurgu yapmıştır. Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri ve Danıştay Kararı birlikte değerlendirildiğinde, nüfus kayıt örneklerinin 5490 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan kişiler dışında kimseye verilemeyeceği, avukatın sahip olduğu vekaletin stajyer ve sekreteri için geçerli olamayacağı, ancak vekaletname getiren kişilere bu kayıt örneklerinin verilebileceği değerlendirilmektedir. 43


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI SUAT KÜÇÜK Daire Başkanı 09.12.2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları