Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. A. Kemal Tuygun Siyami Ersek Gö ğ üs Kalp Damar Cerrahisi E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi TORASİK AORT TRAVMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. A. Kemal Tuygun Siyami Ersek Gö ğ üs Kalp Damar Cerrahisi E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi TORASİK AORT TRAVMALARI."— Sunum transkripti:

1 Dr. A. Kemal Tuygun Siyami Ersek Gö ğ üs Kalp Damar Cerrahisi E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi TORASİK AORT TRAVMALARI

2

3 Torasik arter büyük damar yaralanmalarının %90 fazlası penetran eksternal yada iyatrojenik kaynaklı Yaralanan vasküler yapının büyüklü ğ ünden dolayı kas dokularının kanamayı kontrol altında tutması güç oldu ğ undan masif hemoraji ile kar ş ıla ş ılır

4 tarihçe 1557 Vesalius attan dü ş meyle gerçekle ş en ilk olguyu bildirdi 1923 de Dshanelidze Rusya’da penetran asenden aort yaralanmasının ilk ba ş arılı onarımını yaptı 1950 Gerbode, Klassen, Passaro, Pace travmatik aort yaralanmalarını bildirdi, Loren Parmley asker-patolog, Kore Sava ş ındaki 250 adet olguyu analiz etti

5 tarihçe Parmleyin patoloji sınıflamasına göre İ ntimal hemoraji; sa ğ lam endotel tabakası vardır, İ ntimal hemorajinin e ş lik etti ğ i endotel yada internal elastik laminanında tutuldu ğ u çepeçevre laserasyon olabilir. Kısmi intimal laserasyonu olsun yada olmasın bu tip intimal hemorajiler genelde kendili ğ inden iyile ş ir Medial laserasyon Aortanın tümden laserasyonu Yalancı anevrizma olu ş umu Peri aortik hemoraji ;

6 tarihçe 1936-42 yılları 7000 ki ş ilik otopsi serisinde yalnızca 51 olgu araç kazasına ba ğ lı aort yaralanması görülmekte günümüzde ise fatal seyreden künt travmaların %10-30 (%21) travmatik aort rüptürü

7 İnsidans Künt torasik aort travmalarının gerçek insidansı bilinmemekle beraber, senede 1 milyon yerle ş imli bir bölgede 2 olgu, yada büyük travma merkezlerinde 2- 3olgu/yıl Motorlu Araç Kazalarına ba ğ lı olarak geli ş en aort travmalarında ABD ve Kanada’da her yıl 7500-8000 ki ş i bu nedenle kaybedilmektedir Kuzey Amerikadaki motorlu araç kazalarının % 5-16 ölüm nedenidir E/K= 9/1

8 İnsidans Tüm araç kazalarının %80 ölüm nedeni Araç dı ş ından fırlayanların %27, araç içinde kalanların %12 sinin ölüm nedeni Künt torasik aort travmalı olguların %90 e ş lik eden yaralanma vardır, ve bu olguların %24 aort travma tedavisi öncesi majör operasyon ihtiyacı var Yaya ölümlerinin %7-12 Künt aort travmasına ba ğ lı yaya ölümlerinin %80 kaza anında gerçekle ş ir, total mortalite oranı yayalarda %93

9 İnsidans Hava ta ş ıtlarına ba ğ lı kazaların %39-43 künt aort taravması sonucu Motorsiklet kazalarının %4,9- 15,7 Yüksekten dü ş melerin %2,1- 2,8

10 Doğal Seyir İ lk yıllarda yapılan çalı ş malarda (1958 Parmley Kore sava ş ı kurbanları) herhangi bir müdahale olmadı ğ ı takdirde olguların an %85 olay anında serbest aort rüptürü ile kaybedilmekte %13-15 hayatta kalabilmekte Hayatta kalanların %30 1 saatde ölmekte %49 24 saatde %90 4 ayda ölmekte 15 günden sonra hayatta kalanların yakla ş ık %95 kaybedilmekte (1996) Olguların yakla ş ık %80 kaza anında ölmekte, %20 hastaneye ula ş abilmekte, uygun tedavi yapılmazsa 6 saatlik sürede %70 sa ğ kalmakta, 24 saat içinde %40-50 kaybedilmekte, 6 ayda %90 kaybedilmekte

11 Doğal Seyir 2003 yılı 8285 araç kazası ve 14435 yolcuyu içeren incelemede 7067 kazazede 613 ölümle sonuçlanmı ş, 130 (%21) künt aort travması, kaza anında sa ğ kalım %9, total mortalite %98 Hava yastı ğ ı ve emniyet kemeri yandan çarpmalarda özellikle riski ortadan kaldırmıyor Asenden aort yaralanmalarını önlemede daha etkin Frontal çarpma aort yaralanmalarında en etkin Yandan gelen çarpmalarda dü ş ük ş iddetli olsa bile (%20-40) aort travması olabilmekte

12 ETYOLOJİ Aort travmalarının %90 istmusda otopsi çalı ş malarında %60 %6 asandan aortada, otopsi serilerinde %25 kadar çıkabilmekte Asendean aorta yaralanması innominate arter hemen proksimali yada aort kapa ğ ın hemen üstünde görülür Arkus (%1,6) ve desenden aorta (%0,8-3)çok nadirdir

13 Yırtık genelde transversdir, travmanın ş iddetine ba ğ lı olarak sadece intimayı içerebilir yada mediaya do ğ ru uzanabilir, adventisya katastrofik hemorajiyi tutarak psödoanevrizma olu ş turabilir, ancak tedavi edilmezse uzun dönemde ölümle sonuçlanır Tam transvers kesi olabilir ancak genelde fatal seyreder Aort tabakaları arasına kanın ilerlemesiyle diseksiyon da görülebilir

14 Genelde tek rüptür yeri vardır ancak birden fazlada olabilmektedir Künt torasik aort travmalarının %1-3 olguda intratorasik büyük damarlardan birinde de travma görülebilir

15 Künt Torasik Aort Travması Oluşma Teorileri

16 Aortanın gerilme teorisi İ stmik bölgeye olan travmanın ş iddetine dayalı olan deselerasyon yaralanmasıdır; kalp, asenden aorta ve arkus aorta travmanın ş iddetiyle öne hareket ederken, istmus ve desenden aorta posterior bölgedeki sabitleyici destek dokularınca ligamentum arteriosum ve interkostal arterlerce yerinde tutulur Aortanın en hareketli bölümü olan distal arkus aorta ve proksimal desenden aorta toraks duvarına sadece pariatel pleura ile tutulmu ş tur İ stmus bölgesi aortanın en zayıf yeridir istmik bölge asenden aortanın ancak 2/3’si oranında güçlü, desenden aorta güçlülükte orta sırada yer alır

17 İntravasküler basınçta ani artış teorisi Araç çarpması sırasında intravasküler basıçtaki ani artı ş aort harabiyetine yol açtı ğ ı, gö ğ üs yaralanması olan kadavraların aortasında arteriyel basınç artı ş ı oldu ğ u gözlenince öne sürüldü İ ntravasküler basınç 580-2500 mmHg arasında olabilmektedir İ laveten kaza sırasında aort pasajındaki oklüzyon yüksek basınçlı bir dalgaya dönü ş erek su çekici etkisi yaratır

18 Kemik sıkıştırma (osseos pinch) teorisi Ani deselerasyon sonucu aortanın gö ğ üs ön duvarı kemik yapısı ile vertebra ön kolonu arasında sıkı ş masına dayanır Sternum kırı ğ ı olan olgularda alt kısım yukarı ve arkaya do ğ ru hareket eder Mediasten ve asenden aorta yukarıya do ğ ru zorlanır Bu hareket proksimal desenden aortada germe kuvveti olu ş turur ve ligamentum arteriosum hizasında sabitlenmi ş aortada yırtık olu ş turur

19 Semptomlar %5-14 olguda hiçbir bulgu yok Nörolojik %17 Paraparezi-parapleji %3 Abdominal yaralanmalar %60 Pelvik %35, Ba ş ka yerlerin kırıkları %65 Aort travmalı olguların %30 gö ğ üs yaralanmalarının eksternal bulgusu yok Pulmoner kontüzyon %36; ödem ve AC parankiminde interstisiyel hemoraji Gö ğ üs a ğ rısı %20-76 özellikle interskapular bölgede,retrosternal yada sırtta Dispne %56 Kardiyak kontüzyon özellikle asenden aorta tutulmu ş sa %20

20 Semptomlar Ş uur kaybı yada koma %36,8 Hipotansiyon %25,9; yeterli sıvı replasmanına ra ğ men KB < 90mmHg ise kötü prognoz, hemodinamik instabilite HT %17 istmik bölgedeki kardiyak pleksusun uyarımına ba ğ lı Vena kava süperior sendromu Çok sayıda kaburga kırıkları-flail chest %10 1 ve 2. kaburga kırıkları Sternum kırı ğ ı Nabız alınamaması İ nterskapular sistolik üfürüm Karotis yada subklavian kılıfda kan

21 Semptomlar Larygeal hasar olmadan ses kısıklı ğ ı yada ses ş iddetinde azalma Disfaji özafagus kompresyonuna ba ğ lı Aort transeksiyonu sonucu yetersiz kan akımına ba ğ lı üst ekstremite iskemisi – parapleji Periaortik hematom geli ş mesine ba ğ lı aort lümen kompresyonu sonucu üst ve alt ekstremite arasında nabız dolgunlu ğ u ve tansiyon farkı Aort lümen oklüzyonu %3 Akut koarktasyon sendromu bulguları; üst ekstremitelerde hipertansiyon, kol ve bacaklar arasında nabız dolgunlu ğ unda farklılık; intima ve media yırtı ğ ı sonucu geli ş en flap valv ş eklinde davranması sonucu (%8)

22 tanı E ş lik eden di ğ er ciddi yaralanmalar yüzünden çoklukla gözden kaçabilir Her ş eyden önce akla gelmeli; özellikle 3 katdan fazla olan yüksekden dü ş meler, 60km/h üstündeki hızla olan çarpı ş malar, yandan çarpması olan araç kazaları, araç içindeki di ğ er yolcuların kaza sırasında ölümlerinde akla gelmesi gerekir Spesifik bir bulgu olmadı ğ ı için diagnostik cihazların kullanımıyla ve dikkatle de ğ erlendirilmesiyle tanı konulur

23 AC Grafisi Bulguları Travma ile gelen hastaya AC grafisi çekimesi gereklili ğ i 1980 lerde farkedildi Mediastinal geni ş leme aort travmalı hastaların %89 (%50-90) görülür. Spesifitesi %10-25, pozitif prediktif de ğ eri %10 Aort travmalı olguların %7 normal AC grafisi bulguları var Travmalı hastada pozisyon ve nefes tutması yapmak zor bu sebeple mediastian geni ş lemesi her zaman do ğ ru bilgi vermez

24

25 Spiral BT Bulguları Spiral BT %100 sensitivite ve %82-99 spesifitesi var Direk Bulguları; intimal flep, psödoanevrizma, kontur düzensizlikleri, lümen anormallikleri, kontrast madde ekstravazasyonu Direk bulgu olan olgularda ba ş ka bir tanı yöntemine gerek yok İ ndirek Bulgular; izole mediastinal hematom; mediastinal hematoma neden olabilecek kanama odaklarını ara ş tırmak gerekebilir

26 ANGİOGRAFİ Altın standart, intraarteriel DSA tercih edilmelidir; %95-99 sensitivite, %94-100 spesifiteye sahiptir. İ ntimal flapin neden oldu ğ u intimal düzensizlik yada dolma defektiyle Aort lumen dı ş ına ekstravazasyonla psödoanevrizma olu ş umu gözlenir Supraaortik dalların görüntülenmesi içinde önemlidir Yüksek hacimde boyanın verilmesi sonrası tamamen rüptür görülebilir

27 LAO 15-20° çekim patolojiyi atlamamak için mutlak yapılmalı Yalancı pozitif sonuçlar belirgin duktus arteriosusu olan ve solsubklavian arterin altında geni ş aterosklerotik ülseri olanlarda görülebilir

28

29 Transözafagial eko Minimal invasif, zaman kazandırabilir, acil odasında yapılabilir, ekonomik, e ş lik eden kardiyak yaralanmaları, perikard effüzyonunu, valvüler ve künt miyokard yaralanmalarını gösterir Servikal omurga yaralanması olanlarda ve hava yolu problemi olanlarda kontrendike Aterom atöz hastalı ğ ı olan ve pnömomediastinium olanlarda görüntü sorunlu olabilir Laporotomi altında yada mekanik ventilasyonda unstabil hastada uygun Operatör ba ğ ımlı olması

30 TEE TEE ve BT kar ş ıla ş tırılmalı bir çalı ş mada sensitivite %93 ; %73 Spesifite %100; %100 Negatif prediktif de ğ er %99; %73 Pozitif prediktif de ğ er %100; %100 Ba ş ka bir çalı ş mada ise sensitivite %63, spesifite %84 Bazı olgularda tanıda gecikme yaratabilmektedir Giri ş im kararını verirken cerrahlar arasında tereddüt halen bulunabilmektedir

31

32 tedavi Olguların büyük ço ğ unlu ğ unun 6 saat içinde kaybedilmesi 24 saatlik sürede ancak %9 oranında sa ğ kalım olması nedeniyle acil cerrahiyi gerektirir introperatif mortalite %10,2 postoperatif mortalite %18,2 parapleji oranları uygulanan tekni ğ e göre de ğ i ş ir Distal perfüzyonun uygulandı ğ ı heparinsiz metotlarda hastane mortalitesi daha dü ş ük olmaktadır; sistemik heparinizasyona ba ğ lı beyin ve pulmoner kontüzyonlara ba ğ lı fatal hemorajiler sıktır

33

34

35 Gecikmeli tedavi iyi bir alternatif olabilir mi? Maggisano 1995 TAR olan olguların hastaneye eri ş enlerini 2 gruba ayırmı ş unstabl hemodinamik durumu ve pleural kanaması olan olgular aortografiye kadar ancak %17,7 acil torakotomiye ra ğ men ya ş ar, hemodinamisi stabil seyreden AC grafisi ve aortografisi yapılan olgular e ğ er cerrahi mortalite ve morbidite olu ş turabilecek ek sorunu varsa cerrahi için geciktirilir; periaortik hematomun fatal serbest rüptür oranı 72 saatde %4,5 Holmes (2002,ATS) 30 olguluk nonoperatif tedaviyi içeren bir çalı ş mada 15 olguda gecikmi ş operasyon, 2 olgu peroperatif kardiyak arrest 15 olgudada herhangi bir tedavi protokokü uygulanmamı ş ; 5 olgu kafa travmasına ba ğ lı kaybedilmi ş 8 olguluk mortalitenin sadece 1 olgusu aort rüptürüne ba ğ lı kayıp

36 Aort rüptürüne bağlı ölüm yok

37

38 Gecikmiş tedavi ? Gecikmeli operasyon için kabul edilen endikasyonlar; majör SSS trarvması, kontamine yaralar, yüzeyel yanıklar, 50 ya ş ve üzeri, retroperitoneal hematom, medikal e ş lik eden morbid durum AC kontüzyonu yada ba ş ka nedenden dolayı geli ş en pulmoner yetersizlik, miyokard kontüzyonu, cerrahi operasyona gitmeyecek solid organ yırtıkları

39 tedavi Travma sırasında komplet rüptür olmadı ğ ı takdirde adventisya ve çevreleyen mediastinal yapılar adventisyal hematom geli ş imiyle aort devamlılı ğ ını sa ğ layarak hastaneye kazazedenin ula ş tırılmasını sa ğ larlar Aort rüptür olasılı ğ ını ve aort duvar stresini azaltmak için vazodilatatör ve beta bloker tedavi uygulanmalı sistolik KB < 140mm Hg tutulmalı; hemodinamik instabilite, aktif pleural bo ş lu ğ a kanaması olan mediastende sınırlanmı ş psödoanevrizma ve hematomu olan olgularda rüptür olasılı ğ ı yüksek Zamanla hematomun organizasyon süreci ba ş layarak güçlü fibröz bir yapı olü ş turarak psödo anevrizma formasyonu olur ve bu gerçek bir anevrizma çapı ile aynı rüptür riski davranı ş ını gösterir

40 tedavi Özellikle BT ve MR geciktirilmesi dü ş ünülen olguların takibinde önemlidir TAR büyük ço ğ unlu ğ u stabil seyretsede %5 akut fazda rüptürle sonlanmaktadır; tekrarlayan hemotoraks, kontrast madde ekstravazasyonu, kontrolsuz kan basıncıRÜPTÜR R İ SK İ Pseudokoarktasyon, hemodinamik instabilite acil operasyonu gerektiren bir durum Ciddi e ş lik eden lezyonu olmayan yada tek TAR olan, KPB için kontrendike durumu olmayan olgularda hızla cerrahi onarım dü ş ünülmelidir

41

42 tedavi Çift lumenli endotrakeal tüp Sa ğ radial arter ve distal perfüzyonu de ğ erlendirilmek için femoral kanülasyonun ters tarafındaki pedal arter monitörizasyonu Birkaç geni ş delikli santral - Swan Ganz kateteri Sol 4 İ KA geni ş posterolateral torakotomi, arkus, istmus, desenden aorta, kalbin sol tarafı, ana -sol pulmoner arterlere yakla ş ılır Subklavian arter yaralanması varsa omzun rahat hareketini sa ğ layacak ş ekilde hasta örtülmeli Torakatomi öncesi arteriyel kanülasyon; diseksiyon sırasında ve AC’in kompresif etkisinin adventisya üzerinden kalkmasıyla masif hemoraji olabilir, Ototransfüzyon kullanımı uygundur

43 Sa ğ lateral dekübit pozisyon venöz dönü ş ü etkileyece ğ inden hemodinamisi bozuk hastada daha kötü olabilir Transvers sternotomi ile proksimal aort kontrolünü bu pozisyon kolayla ş tırabilir Hemodinamisi instabl olgularda KPB için ve resüsitasyon için nadirende olsa median sternotomi tercih edilebilir ancak asenden aorta innominate ve karotis yaralanmaları için tercih edilmeli

44 tedavi Diseksiyon sırasında mediastinal hematoma maniplasyon yapmak do ğ ru de ğ il yırtıkta artı ş yada ba ş ka kanamalarla kar ş ıla ş ılabilir Hematom bölgesine girmeden önce aorta proksimal ve distal kontrolunü sa ğ lamak ve AC’i çok dikkatli kaldırmak gereklidir Klamplerin arasındaki interkostal arterler spinal kord korumasını sa ğ lamak için sa ğ lam bırakılmalıdır Geç onarım yapılan olgularda geli ş mi ş fibröz kapsül ve yapı ş ıklıklardan dolayı aortann diseksiyonu zordur ve rekürren sinir hasarı postopeartif evrede fazla

45 tedavi Aortanın rekonstrüksiyonu ya direk onarım yada prostetik greft ile sa ğ lanır, kısmi yırtıklarda direk onarım uygulanırken spiral yırtık, 2cm < yırtık tam transeksiyon yada gecikmi ş onarımlarda prostetik greft anastomozu uygulanır Direk onarım mümkünse tercih edilmeli hızlı ve enfeksiyon riski dü ş ükdür ancak %20 olguda uygulanabilir Küçük yırtıkların bazısı zaman içinde opoeratif tedavi olmaksızın kendili ğ inden iyile ş ebilir. Postop dönemde operasyona ba ğ lı en sık komplikasyon %29,5 ARDS ve pnömoni, ciddi Ht % 20,5, koagülopati, renal yetersizlik, ciddi kardiyak aritmi, geç tansiyon pnönotorks, torasik yara yeri enfeksiyonu

46 parapleji %3-33 oranındadır. TAR parapleji geli ş me oranı anevrizma yada koarkatasyondan daha yüksek Basit aort klample ve dik tekni ğ i ile distal perfüzyonun uygulandı ğ ı olgularda parapleji riski %19,2; % 6,1, Aktif ve pasif distal perfüzyon sistemlerinin uygulamalarında %2,3; %11,1 Heparinle kaplanmı ş ş ant KPB ve heparin kullanımı yok, hemodinamik instabilite oksijenizasyonda bozulmayı önleyemez ani hemorajilerde kanın tekrar infüzyonu sa ğ lanamaz parapleji oranı %11 Total yada kısmi heparinizasyon AC ve beyinde fatal hemorajilere yol açarak mortaliteyi artırabilir. Heparin kaplı sistemler alternatif olabilir

47 Parapleji basit klamp 20 dak > parapleji riski 0, 30 dak %20, 60 dak % 60, 90 dak %100 Ortalama kros klap zamanı 41 dak olarak meta analizlerde bildirilmektedir. TAR sonrası basit klampleme ve dikme tekni ğ inde 6-8 saat süreyle PO2 seviyesin dü ş me, K yükselme, belirgin metabolik asidoz olur Kros klamp sonrası deney hayvanlarının renal fonksiyonlarında %50-85 dü ş ü ş görülür Proksimal klamp sonrası kardiyak indekste %28 azalma görülür, özellikle kardiyak kontüzyonu olan olgularda perioperatif kardiyak arrest, MI, ARDS tetikler Proksimal klamp ba ğ lı HT için vazodilatatör kullanımı spinal kord iskemisini ve serebro spinal sıvı basıncını artırır

48 Parapleji-aktif şant sistemleri KPB Uzun kros klamp zamanı gereken olgularda parapleji riskini azaltmak için gerekir Kısmi KPB sistemleri oksijenizasyon, aspirasyon, tam distal perfüzyon, ısıtma ve so ğ utma için kullanma avantajı var İ ntrakraniyal hasarı olan hastalarda basit klamp kafa içi basıncını artırır ancak aktif ş ant sistemi heparinizasyona ba ğ lı kanam a olmadıkça azaltır Miyokard kontüzyonu ve ya ş lı hastalarda kardiyak yüklenmeyi azaltır Multipl seviyede torasik aort hasarı olmadıkça tam heparinizasyon gerektiren kısmi KPB sistemi travmalı hastada olu ş acak fatal pulmoner ve kraniyal kanamaları ortadan kaldırmak için sakınılmalı

49 Parapleji-aktif şant sistemleri Sol Kalp Baypas Sistemi Heparin kullanımı daha az Oksijen kullanımı yok, bu nedenle oksijenizasyon için hastanın kendi AC ihtiyaç var Isıtıcı sistemi yer almaz A ş ırı mediastinal hematom varsa pulmoner ven yada sol atriyal apaandiks kanulasyonu zor olabilir Kapalı sistem oldu ğ u için hava embolisine dikkat edilmeli Heparinsiz sistemlerde klamplemeye ba ğ lı embolik olaylar bildirilmi ş tir Asenden aort, arkus aorta, innominate arter yaralanmalarında kullanılamaz Kanamanın hemen kontrol edilmesi gerektiren ve masif kan volümü restorasyonu gerektiren hallerde avantajlı de ğ il

50 Endovasküler yöntemler Cerrahi olarak femoral arter yakla ş ımını gerektiren çok daha az invasif Küçük, tortuos a ş ırı kalsifik iliak arterlerde giri ş im yeri politravmatize hastada sorun olabilir İş leme ba ğ lı mortalite cerrahiye göre dü ş ük, total mortalite % 0-6 arasında de ğ i ş ir

51 Endovasküler yöntemler Çok dü ş ük heparinizasyon yada kontrendikasyon varsa heparinsiz uygulanabilir İş leme ba ğ lı parapleji yada renal yetersizlik altta yatan patoloji yoksa son derecede nadir Proksimal klampe ba ğ lı intrakraniyal hasarı olan olgularda kafa içi basınç artı ş ı olu ş turmaz AC hasarı olan olgularda tek AC ventilasyonu gerektiren cerrahi prosedürlerde ki gibi risk olu ş turmaz

52 Endovasküler tedavi KPB kullanımı yok e ş lik eden lezyonların tam tedavisinde gecikme yada aksamaya sebep olmaz, yüksek riskli olgudada kullanılabilir Ya ş lı hastalar için en uygun seçenek olarak dü ş ünülebilir Küçük çocuklarda uygulanması zor, femoral - iliak arter çapı stent greft olmaması Gençlerde spasma meyilli arteriyel yapıdan dolayı giri ş im yeri güçlü ğ ü olabilir Stent greft %15 sol karotis arter distali aort çapından büyük olmalı 4-15cm psödoanevrizmayı kapsayacak yeterli büyüklükte greft yerle ş tirilmeli

53 Endovasküler tedavi Psödoanevrizmanın tamamen ortadan kaldırılması ya ş am beklentisini etkiler; taburculuk öncesi,3, 6 ve 12 aylık BT, TEE veya MR kontrolleri yapılmalıdır 1 yıllık BT sonrası aortda anevrizmada küçülme gözleniyorsa birkaç açıdan çekilmi ş direk AC grafileri ilede takip olabilir 5 yıllık takipte direk AC grafisinde nitinol stent kırıkları

54 Endovasküler tedavi Stent greft yerle ş imi sonrası taze tromboze olmu ş psödoanevrizma içerisinde ani basınç artı ş ına ba ğ lı sol ana bron ş basısı ve buna ba ğ lı atalektazi geli ş ebilir; geçici süreli endobron ş ial silikon-stent uygulanır Biyolojik inflamatuar sendrom; 1-5 gün, nötrofil hakimiyetli lökositoz, ate ş Sublavian iskemi nadir; subklavian arterin kapatılmaması gereken durumlar LIMA-LAD baypası olan CABG’li hastalar Willis poligonu anamolisi olup basiller arterin dominant sol vertebral arter oldu ğ u olgular

55 endovasküler tedavi Aort proksimal ve distal kısmları sa ğ lıklı oldu ğ undan komplikasyon geli ş imi nadir Stent greftler endotelize olmadı ğ ından yada ya ş la artan aort çapına ba ğ lı endoleak geli ş ebilir. Kronik dönemde endoleak ba ğ lı psödoanevrizma ve endotansiyona ba ğ lı sol ana bron ş basısı olabilir bu durumda cerrahi uygun bir seçenek olarak de ğ erlendirilmelidir Olguların total mortalitesi %9,7 olup i ş leme ba ğ lı olmadan e ş lik eden lezyonlara ba ğ lı

56 Kronik olgular ne yapılabilir ?? Asemptomatik ne zaman travmaya maruz kaldı ğ ı bilinmeyen geli ş im süreci bilinmeyen tesadüfi yakalanmı ş olgular BT takibi altında tutulabilir Ya ş lı, tesadüfen bulunmu ş 6cm üstünde psödoanevrizması olan, ne zaman travmaya maruz kaldı ğ ı, yıllık büyüme hızı bilinmeyen olgu endovasküler tedavi iyi bir alternatif olabilir, Ya ş ı uygun semptomatik olguda cerrahi yada endovasküler

57 Tekraralayan /artan hemotoraks, psödokoarktas yon, distal malperfüzyon hemodinamik instabilite BT ve TEE ile kontrol

58 sonuç TAR acil bir durum, ancak hastaneye gelen olgular sa ğ kalım oranı daha yüksek Bu olgulardamortaliteyi belirleyen di ğ er majör yaralanmalar Hastanın durumu uygunsa medikal tedavi ile di ğ er sistem yaralanmalarının tedavisi Geciktirilmi ş müdahale sonuçları daha iyi Endovasküler tedavi son yıllarda en uygun metod olarak görülmekte Cerrahi operasyon distal perfüzyon e ş li ğ inde yapılmalı


"Dr. A. Kemal Tuygun Siyami Ersek Gö ğ üs Kalp Damar Cerrahisi E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi TORASİK AORT TRAVMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları